ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נציגות ועד הבית ברחוב הנמל 13 באשקלון נגד עוה"ד שירלי רדמן :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

נציגות ועד הבית ברחוב הנמל 11-13 באשקלון
ע"י ב"כ עוה"ד מיכאל פלדמן

נגד

הנתבעים

  1. עוה"ד שירלי רדמן
  2. עוה"ד עינן אריאן

ע"י ב"כ עוה"ד שאול איבצן ואח'

3. עוה"ד חן ורשביאק

החלטה

לפניי בקשות סותרות מטעם הצדדים – בקשה למתן פס"ד נגד הנתבעת 1 בהיעדר הגנה ו מנגד בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה מטעם הנתבעים 1 ו-2 – כעת אדרש להכרעה בהן.

למען הסדר הטוב, ראשית אסקור בקצרה הקיים בתיק.

עובדות והליכים רלוונטיים

ביום 06.02.19 הגישה התובעת כתב תביעה ע"ס 680,000 ₪ שמהותה "כספית, נזיקית, חוזית, רשלנות מייצג ועשיית עושר ולא במשפט" נגד הנתבעים 1-3, בסדר דין רגיל. בכתב התביעה נטען בין היתר כי הנתבעים 1-3 התרשלו בייצוגה המשפטי של התובעת, מעלו בכספי התובעת, הפרו חוזה עם התובעת, "גזלו, רימו והוליכו שולל את התובעת" ועוד טענות קשות. נטען כי הנזק לתובעת מסך כל פעולותיהם ומחדליהם של הנתבעים 1-3 עומד על 680,000 ₪.
ביום 07.04.19 הוגשה מטעם התובעת בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה נגד הנתבעת 1 (להלן: "בקשה לפס"ד בהיעדר"). נטען כי "כתב התביעה הומצא כדין לנתבעת 1". לבקשה צורפו כנספחים אישור מסירת דבר דואר רשום מיום 03.03.19 הנחזה להיות חתום בידי "מיופה כוח" של הנתבעת 1 וכן נוסח פס"ד לחתימה.
ביום 08.04.19 ניתנה החלטת כבוד הרשם יוחנן גבאי בבקשה לפס"ד בהיעדר ולפיה לא מולא הדין הנוגע למסירת כתב התביעה ועל התובעת לבצע מסירה אישית (חוזרת) לנתבעת 1.
ביום 17.04.19 הוגשה בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה מטעם הנתבעים 1 ו-2 (להלן: "בקשה להארכת מועד"). נטען כי כתב תביעה ללא נספחים נמסר לנתבעת 1 רק ביום 14.04.19 ובהתאם יש לקבוע את המועד להגשת כתב ההגנה עד יום 23.06.19. צוין גם כי כתב תביעה נמסר "קודם לכן" לבעלה של הנתבעת 1 אך זאת בניגוד לתקנה 478 לתקסד"א. עוד נטען כי הבקשה לפס"ד בהיעדר הוגשה "טרם חלף המועד שנקבע בתקנות".
ביום 18.04.19 הצעתי בהחלטתי לצדדים להגיע להסכמות דיוניות שייתרו הכרעה שיפוטית בבקשות הסותרות (פס"ד בהיעדר והארכת מועד) וככל שלא יעשו כן יועברו כל הבקשות לתגובות ותשובות הצדדים שיתייחסו בדבריהם גם לשאלת ההוצאות.
ביום 28.04.19 הוגשה תגובת הנתבעים 1 ו-2 לבקשה לפס"ד בהיעדר. נטען כי לא הושגה הסכמה עם התובעת ובא כוחה "לאחר שזה נתפס ככל הנראה לטעות לעניין הדין החל". עוד נטען כי יש לדחות את הבקשה בהיעדר עילה מאחר ו"אף לשיטת התובעת עצמה" כתב התביעה נמסר לנתבעת 1 ביום 03.03.19, והמועד האחרון להגשת כתב הגנה הוא 11.05.19.
עוד ביום 28.04.19 הוגשה תגובת התובעת לבקשה להארכת מועד ובה היא מתנגדת לבקשה . נטען כי היה על הנתבעת 1 להגיש כתב הגנה עד יום 02.04.19 וזאת לאור מסירת כתב התביעה עוד ביום 03.03.19. התובעת עומדת על בקשתה לפס"ד נגד הנתבעת 1 ולחילופין מבקשת "לפסוק ה וצאות משמעותיות" לחובת הנתבעת 1.
עוד ביום 28.04.19 הנחיתי בהחלטתי את התובעת להודיע בתוך יומיים האם כל הבקשות הפתוחות בתיק בשלות להכרעה.
עוד ביום 28.04.19 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים 1 ו-2 . בצמוד לו הגישו ה נתבעים 1 ו-2 הודעה על הגשת כתב הגנה ובמסגרתה טענו שזה הוגש כאשר נותרו להם "למעלה משבועיים ימים להגשתו בהתאם לתקנה 19 לתקנות סד"א".
ביום 30.04.19 הוגשה תגובת התובעת להחלטתי מיום 28.04.19. נטען כי הבקשות בשלות אך הכרעת בית המשפט מתייתרת נוכח הגשת כתב הגנה מטעם הנתבעים 1 ו-2. כמו כן מודה ב"כ התובעת בטעותו לעניין הדין החל הנוגע למועד הגשת כתב ההגנה, מתנצל בפני הנתבעים 1 ו-2 ובפני בית המשפ ט ומבקש כי כל צד יישא בהוצאותיו.
בהחלטתי מאותו יום, 30.04.19, קצבתי יום נוסף להבהרות הצדדים באשר לדבר מה שעדיין ראוי להחלטה שיפוטית מבין העניינים בהם טיפלתי.
עוד ביום 30.04.19 הוגשה תגובת הנתבעים 1 ו-2 להחלטתי האחרונה ובה הם מבקשים לחיי ב את התובעת בהוצאות בסך 6,850 ₪. נטען כי "בעקבות התנהלות ב"כ התובעת" נאלצו הנתבעים 1 ו-2 כמו גם עו"ד ממשרד ב"כ הנתבעים 1 ו-2 לעבוד במהלך פגרת הפסח, כחורג ממנהגם וזאת על אף שב"כ הנתבעים 1 ו-2 "הסבה מפורשות את תשומת לב ב"כ התובעת לדין החל" ולמועד להגשת כתב הגנה. עוד נטען כי הסכום המבוקש הוא הסכום אשר ב"כ התובעת דרש "כתנאי 'להסדר' עימו הגם שלא היה צורך בשום הסדר שעה שטרם חלף המועד". הבקשה הוגשה בליווי העתקי מכתבים שהוחלפו בין באי הכוח של הצדדים.
ביום 01.05.19 קצבתי לתובעת יומיים להשיב על הבקשה שבנידון ולאחר מכן אחליט.
ביום 05.05.19 הוגשה תגובת התובעת ולפיה על כל צד לשאת בהוצאותיו בשלב זה ולחילופין, בהיפסק הוצאות "אזי כי הוצאות אלו ידחו לשלב סוף ההליך". עמדה זו נומקה בין היתר בטעמים כי "בטעות סבר ב"כ התובעת כי דין התקנות החדשות להידחות לשנת 2020 וכך גם לעניין מועד הגשת כתבי ההגנה ", וכי ב"כ התובעת עמד על טעותו והתנצל בפני הנתבעים 1 ו-2 ובפני בית המשפט "ומשל כך משך את הבקשה למתן פסק דין".

דיון והכרעה

לפניי עמדו להכרעה כאמור שתי בקשות סותרות – בקשה להארכת מועד מטעם הנתבעים ובקשה לפס"ד בהיעדר מטעם התובעת. מצב הדברים הנוכחי הוא שהכרעה בשתי הבקשות גם יחד התייתרה ונדמה שאף לא הייתה נחוצה מלכתחילה.

בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה התייתרה מתוך שכתב הגנה מטעם הנתבעים 1 ו-2 הוגש כאמור ביום 28.04.19, דהיינו בתוך הזמן החוקי להגשתו בהתאם לתקנה 19 לתקסד"א הקובעת הגשת כתב הגנה בתוך 60 ימים ממועד מסירת כתב התביעה לנתבע, וזאת גם אם במקרה דנן מועד המסירה הוא 03.03.19 כטענת התביעה ואבהיר כי איני נדרש בזאת לשאלת חוקיות המסירה, בהיעדר נחיצות עניינית לכך. הבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה הוגשה זמן רב לפני תום הזמן המוקצב להתגוננות ומכאן שהוגשה בלא צורך ממשי. עם זאת, מקובל עלי כי הבקשה להארכת מועד הוגשה כאמצעי זהירות נוכח הבקשה לפס"ד בהיעדר הגנה שהוגשה הרבה לפני תום הזמן המוקצב לנתבעת להתגונן.

בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה נגד הנתבעת 1 נדחתה, למעשה, בהחלטה הנ"ל של כבוד הרשם יוחנן גבאי מיום 08.04.19 ולא הוגשה מטעם התובעת כל בקשה חדשה /חוזרת/אחרת כדין (למתן פס"ד) תחתיה. כעת ברור, כי הבקשה לפס"ד בהיעדר נסמכה על טעות שבדין לעניין מועד ההתגוננות החוקי שעמד לנתבעים. מצער שטעות זו לא הובנה/תוקנה ע"י התובעת , אף לא לאחר שהוסבה אליה תשומת ליבו של ב"כ התובעת , שעמד על זכות התובעת לפס"ד בהיעדר הגנה נגד הנתבעת 1 בתגובתו מיום 28.04.19 ואף ביקש בגינה חיוב בהוצאות.

מצאתי כי לצד התנצלותו של ב"כ התובעת על טעותו (ויפה שעשה כן) יהיה זה נכון לפסוק בהליך זה הוצאות מתונות ע"ס 2,000 ₪ לחובת התובעת, במנותק מכל הוצאה אחרת והליך אחר בתיק. לא מצאתי לפסוק בנסיבות לטובת הנתבעים הסכום שדרשו, שהינו מופרז ובלתי מידתי לטעמי.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נציגות ועד הבית ברחוב הנמל 13 באשקלון
נתבע: עוה"ד שירלי רדמן
שופט :
עורכי דין: