ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מתן ייעוץ משכנתאות בע"מ נגד אמיתי אושרי :

בפני כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשת

מתן ייעוץ משכנתאות בע"מ

נגד

משיבים

  1. אמיתי אושרי
  2. אדווה אושרי

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בנתניה (כבוד השופט א' ברנד) מיום 07.02.19 אשר הורה על מחיקת חוות הדעת שהוגש ו מטעם המבקשת.

רקע והחלטת בית משפט קמא-

2. בקצרה יפורט כי המשיבים הגישו לבית משפט לתביעות קטנות תביעה ע"ס 33,500 ₪ כנגד המבקשת. ע"פ הנטען בכתב התביעה, המבקשת (היא הנתבעת בהליך קמא) לא עמדה בהתחייבויותיה בהתאם להסכם ההתקשרות שנחתם בין הצדדים, בנוגע לחיסכון המובטח כתוצאה ממחזור המשכנתא וההלוואה של המשיבים, ולפיכגישו תביעה כספית כנגד המבקשת להשבת הכספים שנגבו שלא כדין .

בהסכמת הצדדים מונה מומחה מטעם בית המשפט אשר יחווה דעתו בשאלה האם המבקשת עמדה בהתחייבויותיה בהתאם להסכם וכן התבקש המומחה לחוות דעתו בשאלה האם מחזור הסכם ההלוואה הפרטית, בסך של כ – 150,000 ₪, הוביל לחיסכון או לרווח עבור המשיבים.

3. ביום 01.02.17 הוגשה חוות הדעת מטעם מומחה בית המשפט . ע"פ ממצאי חוות הדעת, למשיבים לא נוצר חיסכון כתוצאה ממחזור המשכנתא וממחזור ההלוואה, והם אף נדרשו לשלם ריביות גבוהות בסך של למעלה מ-1 00,000 ₪ מאלו שהיו משלמים לולא היו מבצעים את מחזור המשכנתא וההלוואה ע"פ המלצת המבקשת (להלן "חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט") .

4. נוכח ממצאי חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט , הגישו המשיבים בקשה לתיקון כתב התביעה והעברת ההליך למסלול "רגיל" בבית משפט השלום. לאחר שהתקבלה התגוב ה לבקשה, הורה בית משפט לתביעות קטנות על העברת ההליך לבימ"ש קמא (ראו החלטה מיום 16.02.17).

ביום 27.09.17 נעתר בית משפט קמא לבקשה לתיקון כתב התביעה על דרך הגדלת סכום התביעה. כתב תביעה מתוקן הוגש ביום 18.10.17 וכתב הגנה מתוקן הוגש ביום 26.11.17.
נקבע מועד לדיון הוכחות ליום 07.02.19 והצדדים התבקשו להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם.

5. המבקשת הגישה תצהירי עדות ראשית ו אליהם צירפה חוות דעת מומחה מטעמה בשאלת הקטנת הנזק (טענה שהועלתה במסגרת כתב ההגנה המתוקן) .
המשיבים הגישו בקשה למחיקת חוות הדעת שצורפה לכתב ההגנה. המבקשת הגישה תגובה לבקשה ובית המשפט קבע כי הבקשה תידון בפתח דיון ההוכחות. לאחר שהצדדים טענו טענותיהם בעל-פה (בנוסף לטענות שבכתב) ניתנה ההחלט ה נושא בקשת רשות הערעור.
בית המשפט נעתר לבקשת המשיבים והורה על מחיקת חוות הדעת שצורפה לכתב ההגנה . נקבע כי המבקשת לא הגישה כל בקשה הנוגעת להשלמ ת חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט או קבלת היתר להגיש חוות דעת מטעם הצדדים, כאשר היה עליה לעשות כן. לא היה מקום להגיש את חוות הדעת ללא קבלת היתר, כאמור , ומתן הזדמנות למשיבים (התובעים) להביע עמדתם בשאלה זו ואף להגיש חוות דעת נגדית מטעמם. אם סברה המבקשת כי יש לחרוג מההסדר הקבוע בתקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984- הקובע כי בהעדר הוראה אחרת לא יוגשו חוות דעת מומחה מטעם בעלי הדין- היה עליה להגיש בקשה מתאימה.

תמצית טענות הצדדים-

6. לטענת המבקשת שגה בית משפט עת הורה על הוצאת חוות הדעת מתיק קמא: חוות הדעת מטעמה מתייחסות לשאלת הקטנת הנזק , בעוד חוות הדעת של מומחה ביהמ"ש לא התייחסת לסוגיה זו ואף לא נדרשה לבדוק זאת; המדובר בשתי סוגיות שונות ומכאן כי היא רשאית להגיש חוות דעת מטעמה בהתאם לתקנה 129א לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 ללא צורך בקבלת היתר.

7. מנגד טענו המשיבים כי יש לדחות את הבקשה: ההחלטה נכונה ואין להתערב בה; המבקשת הגישה בעבר חוות דעת מטעם אותו מומחה ובימ"ש קמא הורה על הוצאת חוות הדעת; בהחלטה מיום 27.09.17 נקבע כי אין להגיש חוות דעת נוספות מטעם הצדדים.

דיון והכרעה-

8. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה אני סבורה כי דין הבקשה להידחות.

המדובר בהחלטה דיונית המצויה בשיקול דעתה הנרחב של הערכאה הדיונית. כידוע, אין זה מדרכה של ערכאת הערעור להתערב בהחלטות דיונית באשר לאופן ניהול הדיון, וערכאת הערעור תיטה שלא להתערב בהחלטות דיוניות אלא במקרים חריגים בהם ההחלטה ניתנה בניגוד לדין או גורמת לעיוות דין (ר' רע"א 2829/14 לבנת נ' אדלר, 30.06.14).

בענייננו, אין מדובר בעניין חריג המצדיק התערבות ערכאת הערעור. בהחלטה לא נפלה טעות שבדין ואין היא גורמת לעיוות דין. ההיפך הוא הנכון. דווקא במתן החלטה אחרת (כטענת המבקשת) היה כדי לגרום לעיוות דין למשיבים.
ודוק, המבקשת טענה במסגרת כתב הגנתה המתוקן (שהוגש, כאמור, ביום 26.11.17) טענות ביחס להקטנת נזק . טענות אלו הועלו לאחר שכבר הוגשה חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט. ככל שהמבקשת רצתה להוכיח את טענותיה בדבר הקטנת הנזק באמצעות חוות דעת מומחה, ומקום בו מונה מומחה מטעם בית המשפט ליתן חוות דעתו בסוגיה העיקרית שבמחלוקת, היה עליה להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט ובמסגרתה לעתור לקבלת היתר להגשת חוות דעת פרטית מטעמה או לחילופין שבימ"ש יורה למומחה מטעמו להשלים את חוות דעתו בסוגיה נוספת (הקטנת הנזק). ואולם, המבקשת לא פעלה כן, וחרף העובדה שהעלתה טענ ותיה בדבר הקטנת הנזק עוד בחודש נובמבר 2017 (בכתב הגנתה) , היא הגישה חוות דעת מומחה בסוגיה זו רק בחודש ינואר 2019, סמוך למועד ההוכחות, ללא קבלת היתר כאמור , ומבלי שניתנה למשיבים הזדמנות לטעון כנגד חוות הדעת ו/או להגיש חוות דעת נגדית מטעמם .

9. אם אין די בכך, גם בהחלטה מוקדמת יותר- החלטה מיום 27.09.17- קבע בית המשפט באופן מפורש כי אין להגיש חוות דעת פרטיות מטעם הצדדים. וזו לשון ההחלטה:
"אשר להסדר הדיוני לענין הגשת חוות דעת מטעם הצדדים, תקנה 130(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי בעצם מינוי מומחה מטעם בית המשפט בהסכמת הצדדים וללא הוראה אחרת יש כדי למנוע הגשת חוות דעת מטעם הצדדים וכאשר תוכן ההסכמה הדיונית בין הצדדים מדבר במפורש על מומחה מכריע הרי שמדובר בהסכמה שזה היה תוכנה הפוזיטיבי המפורש.
הודעת המזכירות עוסקת בענייני מועדים ופרוצדורה אך אין בה כדי לגבור על הסדר דיוני אשר קיבל תוקף של החלטה שיפוטית, המבוססת גם על הוראות התקנות.
לאור האמור, אין מקום להתיר הגשת חוות דעת מטעם מי מן הצדדים, וחוות דעת המומחה מטעם הנתבעת תוצא מן התיק" (הדגשות אינן במקור) .

גם מטעם זה, ובהתאם להחלטת בית המשפט מיום 27.09.17 , המבקשת לא היתה רשאית להגיש חוות דעת מומחה מטעמה - אף לא בשאלת הקטנת הנזק- וככל שסברה כי יש בחוות דעת מומחה כדי להוכיח טענותיה, היה עליה, כאמור, לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה.

10. זאת ועוד, כאמור בסעיף 52(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984, רשות ערעור תינתן רק "אם שוכנע בית המשפט כי אם הערעור על ההחלטה יידון במסגרת הערעור על פסק הדין ולא באופן מיידי, יהיה בכך כדי להשפיע באופן ממשי על זכויות הצדדים או שעלול להיגרם לצד להליך נזק של ממש, או שעלול להתנהל הליך מיותר או הדרך שגוייה".
בנסיבות העניין שבפני, לא שוכנעתי כי מתקיימים התנאים האמורים בסעיף 52(ב) כאמור, ואף מטעם זה דין הבקשה להידחות.

11. הנה כי כן, מדובר בהחלטה המצויה ב מסגרת שיקול דעתו הרחב של בית המשפט קמא ובמתחם הסבירות ולא מצאתי כי נפלה בה שגגה המחייבת התערבות ערכאת הערעור בשלב זה.
לפיכך, כאמור, הבקשה נדחית.
המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בסך 3,000 ₪, אשר ישולמו מתוך העירבון שהופקד בתיק. יתרת העירבון תוחזר למבקשת ע"פ פרטים שתמסור במזכירות ביהמ"ש.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מתן ייעוץ משכנתאות בע"מ
נתבע: אמיתי אושרי
שופט :
עורכי דין: