ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הסתדרות העובדים הכללית החדשה נגד מרכז רפואה שיקום וסיעוד בית הדר אשדוד :

לפני: כבוד השופט יוסף יוספי
נציג ציבור מעסיקים – מר נתן חיים
נציגת ציבור עובדים- גב' בת שבע זיידמן

המבקשת:
הסתדרות העובדים הכללית החדשה
ע"י ב"כ: עו"ד נטלי שוכביצקי

-
המשיבה:
מרכז רפואה שיקום וסיעוד בית הדר אשדוד
ע"י ב"כ: עו"ד יוסף אוחנה

פסק דין

1. עסקינן בהליך, במסגרת ו טוענת המבקשת כי הינה ארגון העובדים היציג במשיבה, היות ולמעלה משליש מעובדי המ שיבה חברים במבקשת.

2. לטענת המבקשת, ביום 26/1/18 הכריזה היא על היותה ארגון עובדים יציג במשיבה , המהווה עמותה ר שומה המפעי לה מרכז רפואי באשדוד. מתוך 306-307 עובדים, 103 עובדים חברים במבקשת , ל פיכך המבקשת הינה הארגון היציג במ שיבה. עוד התברר, כי 8 עובדים משלמים דמי חבר למבקשת עוד לפני ההתארגנות . למרות שכל ה מסמכים הרלוונטיים נמסרו לידי המשיבה, היא מסרבת להכיר ביציגותה של המבקשת ; תוך שהיא מעלה טענות סתמיות ללא פי רוט, ללא ראיות ומתוך הרחבת חזית המחלוקת.
הצדדים עברו על כלל הטפסים, הצליבו את הנתונים עם רשי מות המשיבה, ונמצא כי כלל הטפסים חתומים ותקינים . לחילופין, גם אם הרופאים אשר עובדים במשיבה אינם מהווים חלק מיחידת המיקוח הכוללת, עדיין המבקשת הינה הארגון היציג במבקשת.
המשיבה נמנעת מניהול משא ומתן עם המבקשת, בניגוד להוראות חוק הסכמים קיבוציים. התנהלותה של המשיבה לכל אורך הדרך נעשתה שלא בתום לב, ומהווה פגיעה בזכויות ההתארגנות.

3. לטענת המשיבה, הינה עמותה רשומ ה המפעילה מרכז רפואי שיקומי השוכן באשדוד. במשיבה 307 עובדים, כולל מנהלת המוסד (גב' גולדברג). אין להחריג את קבוצת הרופאים מרשימה זו.
רשימת העובדים מורכבת מ-69 אחיות, 17 רופאים, 14 מרפאות בעיסוק, 5 דיאטניות, 22 פיזיותרפיסטים, 7 עובדים סוציאלים ועובדים נוספים.
בטופסי ההצטרפות נפלו פגמים , לאורם אין מקום להכריז על המבקשת כארגון עובדים יציג במשיבה . בבקשענה המבקשת לקיומה של יחידת מיקוח נפרדת לרופאים, וטענה זו עלתה לראשונה ביום 14/4/18, כך שמדובר בהרחבת חזית אסורה. נציגי המבקשת ביקרו במשיבה 9 פעמים, ונתוני מצבת כוח האדם הוצגו בפניה ם.
הרופאים אינם מהווים יחידת מיקוח נפרדת, והמבקשת לא הציגה כל ראיה להחרגה. עוד עלה, כי לא קיים שום הבדל בין קבוצות העובדים , כך שא ף אחת אינה מנהלת של האחרת , ולפיכך לא קיימת כל אפשרות של ניגוד עניינים בין קבוצות העובדים לרבות הרופאים.
מרשימת 103 העובדים עלייהם הכריזה המבקשת, יש להחריג 3 טפסים שנחתמו מאוחר למועד הייצוג, 3 ט פסים של עובדים אריתראים שאינם יודעים את השפה ו את נפקות חתימתם ו-3 עובדים שאינם חברי ההסתדרות.
לסיכום, טענה המשיבה כי יש להפחית 9 טפסים מתוך 103 הטפסים; כך שגם אם מדובר סה"כ ב-96 ט פסים או ב- 94 טפסים, הרי שמדובר ב -31% או ב -30% מעובדי המשיבה . לפיכך, המבקשת אינה מייצגת שליש מעובדי המשיבה , ומשכך היא אינה מהווה את הארגון היציג בקרב עובדי המשיבה.

דיון והכרעה

4. לאחר קיומם של שני דיונים, הושגו הסכמות בנושא ביקורי נציגי המבקשת במקום העבודה המדובר. בנוסף, ניתנה החלטה לפיה תעביר המשיבה למבקשת את רשימת העובדים תוך פירוט תפקידים ומספרי זהות.

5. לאור המחלוקות שנותרו בין הצדדים, התקיימה מסכת ראיות ש במסגרתה העידו עדי הצדדים, אשר נחקרו על האמור בתצהיריהם. מצד ה מבקשת העידו עו"ד רווית רז חכמון- מזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות במרחב אשדוד , וגב' חיה ל ויאן- אשר משמשת אף היא כמזכירת איגוד מקצועי במרחב אשדוד. מנגד, העידה גב' דבורה גולדברג - מנהלת המשיבה.

6. לאחר עיון בטענות הצדדים, בעדויות ובסיכומי הצדדים, לרבות סיכומי ה תשובה, מצאנו כי דין ה בקשה להתקבל, כך ש יש לקבוע כי המבקשת הינה הארגון היציג של העובדים במשיבה, ונפרט.

7. ממסכת הראיות עלה שהמבקשת הינה ארגון העובדים היציג במשיבה, עת החתימה 103 מתוך 306 העובדים על טופסי הצטרפות אל יה.
המשיבה טענה כנגד נסיון ההתאגדות מגוון טענות טכניות במהותן, אשר אין בהן כדי להשפיע על הכרעתנו כפי שצוינה לעיל.
יצוין, כי חלק ן של טענות המשיבה נטענו באופן כללי וללא ראשית ראיה, והכל כפי שעוד יפורט להלן.

8. גירסתה של המבקשת, כפי שהובאה לאורך ההליך ובאה לידי ביטוי בתצהירי העדות של נציגותיה , לא נסתרה ועמדה איתנה לאורך ההליך. עדויות המבקשת תיארו את הליך ההצטרפות והחתימה של עובדי המשיבה הלכה למעשה , ונמצא כי ההליך היה תקין וללא פגמים מהותיים אם בכלל.
הגב' לחיאני ענתה על כל שנשאלה, תוך שהיא עונה באופן מפורט ונהיר ביחס לפגמים שנטענו על ידי המשיבה באשר להליך ההצטרפות , לרבות באשר לחתימות על טופסי ההצטרפות. עדות זו נמצאה מהימנה, והתרשמנו כי העדה תיארה דברים כהווייתם.
כך למשל , גירסת המבקשת לפיה 8 עובדים כבר היו חברים בה עובר להגשת הבקשה דנן לא נסתרה.
עדה זאת תיארה ופירטה ביחס לפרטים המופיעים בטופסי ההצטרפות, וכן פירטה והסבירה את צורת הגבייה של דמי החבר מהעובדים. עדה זו נחקרה באופן מעמיק ביחס לסוגיית תשלום דמי החבר, וענתה בפרוטרוט ביחס לסוגיית דמי החבר וכיצד הדבר מעודכן במערכת , כמו למשל עת השיבה: "יש כאן 3 טפסים שאני רואה, מצוין למעלה מקום העבודה ומצוינת ההורדה מ די חודש באות 'מ' וכתוב משלם דמי חבר עם החתימה של גב' נקש".
בהמשך עדותה העידה בהגינותה כי עובד אחד שחתם על הטופס התברר לגביו כי הוא אינו עובד המשיבה ולפיכך לא נכלל בספירה. עוד העידה כי 3 מהעובדים שחתמו הינם עובדים אריתראים, אך לא נחקרה כלל ביחס לאופן חתימתם על טופסי ההצטרפות.

9. גם עו"ד רוית רז חכמון, אשר ליוותה את הליך ההתאגדות והחתמת העובדים , העידה בפנינו מטעם המבקשת . מעדותה עלה כי היא נכחה ברוב המועדים בהם הגיעו נציגי המבקשת למשיבה. עדה זאת נחקרה ביחס לאופן ה החתמה של העובדים האריתראים, תוך שהיא עונה ומפרטת ביח ס למילוי הט פסים על ידם. בין השאר תיארה כי פרטיהם מולאו לפי הדרכון שברשותם, ו כי הם חתמו לאחר שניתן להם הסבר על מהות החתימה ונפקותה, אם באנגלית או בעברית . אכן, עדה זו לא זכרה את כל הפרטים הטכ ניים היות וחלפה שנה מאז חתמו העובדים, אולם התרשמנו כי אין בכך לפגום בעדותה, לפיה העובדים חתמו לאחר שהוסברו להם הדברים הדרושים.
המשיב ה ניסתה להיתלות בכך שנפלו כשלים טכניים כגון אי ציון מין החותם, זכר או נקבה, או אי רישום כתובת . במענה לכך, עדה זו ענתה כי הדבר נבע מחוסר זמן, והוסיפה כי הפרטים המשמעותיים הינם שם, מספר תעודת זהות או דרכון ומספר טלפון; פרטים שכן נכתב ו בטופס. עוד הוסיפה עדה זו, כי עד לחתימה על ההסכם הקיבוצי העובדים אינם מחויבים בתשלום חו דשי למבקשת. ב כך יש כדי לשמוט את הק רקע תחת טענות המשיבה ביחס לכשלים שנפלו לכאורה בנושא תשלום דמי החבר .

10. מנגד, העידה ג ב' גולדברג אשר מנהלת את המשיבה, ועולה כי יש בחלקים מעדותה דווקא כדי לתמוך בטענות המבקשת.
כך למשל, אישרה העדה כי עברה על הטפסים שנחתמו אל מול רשימת העובדים שהיתה בידיה, ואישרה שהטפס ים תו אמים את רשימת העובדים. בנוסף, אישרה עדת המשיבה כי סך כל הטפסים החתומים, כולל 8 החברים שכבר היו רשומים כחברים בהסתדרות , עומד על 103 ; נתון המצביע על מספר עובדים גבוה מהשליש הנדרש.

11. באשר לטענת המשיבה לפיה הרופאים הינם חלק מיחידת המיקוח , אין בידינו לקבלה. ראשית, מנהלת המשיבה לא שללה בעדותה אפשרות לפי ה חלק מהרופאים חברים בהר"י , הגם ש ציינה בתצהיר המשלים מטעמה כי רופאי המשיבה אינם חברים בהר"י.
לכך יש להוסיף כי הרופאים מהווים את הסקטור הבכיר בכל מוסד רפואי בו הם עובדים, ולפיכך הם מאוגדים במסגרת נפרדת של הסתדרות הרופאים בישראל, כך שאין לראות בהם כחלק מיחידת המיקוח. עוד יצוין , כי המשיבה לא הוכיחה כי מאפייני העסקתם של הרופאים על ידה דומים ליתר העובדים המועסקים על ידה. המשיבה אף לא ציינה מי מבין רופאיה אינו חבר בהר"י.
יש לציין כי גם לו היו הרופאים חלק מיחידת המיקוח, כטענת המשיבה, הרי שגם אז היו למעלה משליש מהעובדים חברים במבקשת.

12. הנה כי כן, הוכחה כנדרש טענת המבקשת, לפיה 1 03 עובדים במשיבה ביקשו להתאגד ולהצטרף כחברים במבקשת, וכי מספר זה עולה על שליש מעובדי המשיבה.
הוכח כי המבקשת הגישה 95 טופסי הצטרפות של עובדים במבקשת. הוכח כי בטפסים אלה לא נפל כל פגם מהותי אם בכלל . כל שעשתה המשיבה היה להעלות טענות בדבר ליקויים טכניים ולא מהותיים, אשר רובם אף לא הוכחו . אין לקבל את טענת המשיבה לפיה 3 טפסים הוצגו מאוחר להכרזת היציגות; מאחר ובכל מקרה יש למנות טפסים אלה בלי קשר למועד חתימתם.

בנוסף, הוכיחה המבקשת כי ישנם 8 עובדים נוספים של המשיבה החברים במבקשת זה מכבר ומשלמים דמי חבר. כמובן שעובדים אלה יש להביא במניין בלא קשר למועד הצטרפותם כחברים במבקשת.
ראו:
עס"ק (ארצי) 9346-04-16 ההסתדרות הרפואית בישראל- קופת חולים מאוחדת (מיום 12.12.17).

סיכום המספרים דלעיל מגיע לכדי 103 עובדים, המהווים למעלה משליש מעובדי המשיבה.
לגבי העובדים האריתראים, עלה כי הם ידעו על מה חתמו , לאחר שהוסברו להם הדברים, ואין לקבל טענה בדבר חזקה לפיה עובדים אריתראים אינם מבינים על מה הם חותמים.
מהאמור לעיל עולה, כי לא הוכחו פגמים מהותיים אם בכלל בתהליך ההתאגדות והחתימה על טופסי ההצטרפות.

אחרית דבר

13. על יסוד כל האמור לעיל, הננו קובעים כי המבקשת הינ ה הארגון היציג של העובדים במשיבה החל מיום 27/2/18, והכל לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, תש"ז -1957,

14. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

15. זכות ערעור לבית הדין הארצי תוך 14 ימים מיום המצאת פסק הדין.

ניתן היום, ט' אייר תשע"ט, (14 מאי 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

גב' בת שבע זיידמן,
נציגת ציבור עובדים

יוסף יוספי, שופט

מר נתן חיים,
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה
נתבע: מרכז רפואה שיקום וסיעוד בית הדר אשדוד
שופט :
עורכי דין: