ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איגנה אוזואיגווי צ'ידיאברי נגד ד.ק.א. ניקיון ורעיון בע"מ :

15 מאי 2019
לפני: כבוד השופטת אופירה דגן-טוכמכר

התובעת:
איגנה אוזואיגווי צ'ידיאברי
ע"י ב"כ: עו"ד גיא זאב

-
הנתבעת:
ד.ק.א. ניקיון ורעיון בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד נ. שבתאי

החלטה בבקשה ל "פיצול" התביעה

לפני בקשה לפיצול התובענה דנן, אשר מלכתחילה הוגשה כתביעה אישית ולאחר הגשת כתב ההגנה ביקש התובע לנהל חלקים ממנה כתובענה ייצוגית, ולאחר מכן ביקש "לפצל" את התביעה. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה, החלטתי היא כדלקמן:

עיקר העובדות הצריכות לעניין הן כדלקמן:
הנתבעת היא חברה אשר עיסוקה באספקת שירותי נקיון.
התובע, אזרח ניגריה הועסק על ידי הנתבעת למשך כ 25 חודשים כעובד ניקיון במלון "ריץ" (ההעסקה התבצעה בשתי תקופות בנות שנה כ"א , בין השנים 2015-2018).
ביום 15.7.18 התובע הגיש כנגד הנתבעת תביעה אישית לתשלום בסךכ- 32,000 ₪ בגין עילות תביעה שונות לרבות פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטוריו בלא שימוע, וכן בגין זכויות סוציאליות שונות (גמל, חגים, חופשה והבראה).
ביום 6/9/18 הוגש כתב הגנה שבמסגרתו הנתבעת הכחישה את טענות התובע כי פוטר מעבודתו, וכן פירטה את התיחסותה לגבי יתר עילות התביעה.
כחודש לאחר הגשת כתב ההגנה, הגיש התובע בקשה לאישור התביעה (או חלקים ממנה) כייצוגית. וציין כי הבקשה לאישור מתייחסת לעילות התביעה בגין העדר הפרשות לחשבון יעודי חלף חסכון פנסיוני כמתחייב מצווי ההרחבה ומהוראות הקבועות בתקנות ואשר על פי הנטען חלות על העסקת התובע .
הבקשה לאישור התביעה כתובענה יצוגית נקבעה לדיון קד"מ.
במהלך הדיון המוקדם שהתקיים ביום 14/3/19 בית הדין להבהיר לתובע כי לשיטתו לא ניתן לכרוך את עילות התביעה הא ישיות של התובע בגין פיצויי פיטורים, פיצוי בגין הליך הפיטורים וזכויות סוציאליות עם עילות התביעה בהם הוא מבקש לייצג את חברי הקבוצה .
לנוכח האמור, בסיום הדיון (ביום 14/3/19) הגיש התובע בקשה לפצל את התביעה באופן ששתי התובענות (האישית והקיבוצית) תהיינה תלויות ועומדות בפני בית הדין והתביעה האישית תתברר תחילה.
הנתבעת הודיעה כי היא איננה מתנגדת לבקשה ל"פיצול סעדים", ואף הסכימה כי יש לנהל את התביעה האישית תחילה ועם זאת הודיעה כי לדידה בנסיבות העניין יש לחייב את התובע בתשלום הוצאות משפט בגין תיקון התביעה.

הכרעה

בהחלטתי בתיק 41077-05-18 עמדתי על כך ש חוק תובענות ייצוגיות העניק לתובע אפשרות יוצאת דופן, להפעיל את כח התביעה בשם עובדים רבים, באופן שחושף את המעסיק לסיכון כלכלי חריג בהיקפו , ומנגד הוא מעמיד את כלל חברי הקבוצה בסיכון כי עניינם האישי לא יזכה לטיפול מייטבי ואף כי התובע המייצג יוותר בשמם על זכות כזו או אחרת.
בתי המשפט קבעו שהשימוש בכלי התובענה היצוגית צריך שיעשה במשורה, במקרים המתאימים לכך, ותוך ביסוס כללי פרוצדורה מיוחדים אשר מתאימים לבירור משפטי מסוג זה, וזאת אף בשים לב לכך שהתובע המייצג מצוי לא אחת במצב של ניגוד ענינים מול חברי הקבוצה האחרים, ולפיכך נדרש אישור היועץ המשפטי לממשלה, לצורך אישור כל הסכם פשרה.
עמדתי על כך שניהול הליך "מעורב" שבו מספר עילות תביעה "אישיות" המחייבות בירור עובדתי המתייחס לנסיבותיו הקונקרטיות של התובע, מתערבבות עם עילות תביעה "ייצוגיות", המחייבות הכרעה בשאלות קולקטיביות הטעונות בירור וליבון במסגרת דיונית שונה, מעורר קשיים ותקלות מסוגים שונים.
הנסיון השיפוטי שנרכש בניהול תובענות יצוגיות בבית הדין מלמד , כי כריכת ש תי התביעות (האישית והייצוגית) בהליך אחד מסרבל ת את הדיון שלא לצורך ומקשה על ניהולו התקין והיעיל וזאת בשים לב לשוני בהליך הפרוצדורלי והמהותי, המכתיב דיון אחר (לרבות בכל הנוגע לבחינת אפשרויות הפשרה ב כל אחד מהתיקים).
על רקע האמור אבהיר כי לדידי, הגם שהגשת שתי תביעות (אחת אישית ואחד ייצוגית) במקביל, פותרת לכאורה את הקושי הפרוצדורלי עליו עמדתי לעיל, הרי שאין בה כדי להתגבר על הק ושי המהותי מעצם עמידתו של התובע, המבקש לייצג את כלל העובדים של אותו מעסיק במצב של ניגוד עניינים, בבואו לייצג את חברי הקבוצה מול המעביד, בעת שתלוי ועומד בינו לבין המעביד הליך משפטי שבו נדונה תביעתו האישית.
מן הראוי להזכיר בהקשר זה את הוראות סעיף 8 לחוק תובענות יצוגיות הקובע כדלקמן:

8. (א) בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא שהתקיימו כל אלה:
(1) ....
(2)
(3) קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת; הנתבע לא רשאי לערער או לבקש לערער על החלטה בענין זה;
(4) קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתום לב.

אין לכחד, כי במקרים רבים, במהלך יחסי העבודה או בסיומם עומדות לתובע הן עילות תביעה "אישיות" והן עילות תביעה בעלות פטנטיאל "ייצוגי" ואינני סבורה כי יש לשלול מעובד את האפשרות להגיש "תביעה ייצוגית" ו בכך לשרת את עניינם של כלל חברי הקבוצה, אך מן הטעם שעומדות לו גם עילות תביעה אישיות כנגד המעסיק.
עם זאת, מצב שבו תובע מנהל בבית הדין שני הליכים במקביל, באחד הוא מייצג את האינטרסים האישיים שלו, ובשני הוא מבקש לייצג את עניינם של כלל חברי הקבוצה מעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים בין עניינו האישי לבין עניינם של כלל חברי הקבוצה ואין להרשותו. ניגוד עניינים מהותי זה איננו בא לידי פתרון בדרך של "עיכוב הליכים" דיוני בהליך האישי עד לסיום הדיון בהליך הייצוגי או להיפך . בהקשר זה אציין כי "עיכוב הליכים בהליך ייצוגי תלוי ועומד לא רק שאיננו מסיר את החשש מפני ניגוד עניינים אלא שהוא אף פוגע בעניינם של חברי הקבוצה, שנאלצים לחכות במשך חודשים ואף שנים, כאשר הדעת נותנת כי בתקופה שבה התובע מנהל את עניינו האישי, יוכל תובע מייצג אחר להגיש בקשה לאישור בגין העילות המשותפות לכלל חברי הקבוצה.
לכך יש להוסיף את ההתרשמות הקיימת, כי לא אחת הפרקטיקה של הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית במקביל לקיומה של תביעה אישית תלויה ועומדת נועדה מלכתחילה לשרת את עניינו האישי של התובע, בדרך של הפעלת לחץ חריג על המעסיק.
אשר על כן, לדידי, כל אימת שתלויה ועומדת בבית הדין תביעה אישית של עובד כנגד מעסיקו, יש קושי של ממש לראות את אותו עובד ככשיר לייצג את עניינם של עובדים אחרים כנגד אותו מעסיק בדרך הולמת ובתום לב לפי סעיף 8 לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בשל היותו במצב של "ניגוד עניינים".
אותו עובד יוכל לייצג עובדים אחרים כנגד המעביד ואולם זאת לאחר שיסתיים הדיון בעניינו האישי, ובכפוף לכך שבינתיים לא הוגשה בקשה לאישור על ידי עובד אחר (או לחילופין יוכל יוכל למחוק את התביעה דנן ולהגיש את הבקשה לאישור תביעה הייצוגית תחילה).
לנוכח האמור מצאתי להורות כי בהליך דנן תתברר תביעתו האישית של התובע והיא בלבד.
ככל שהתובע מבקש לייצג עובדים אחרים ביחס לתביעה בגין הפרשות לפנסיה (או כל עילה אחרת) הוא רשאי להודיע בתוך 30 יום כי הוא מוחק מכתב התביעה בתיק דנן את העילות שבגינים בדעתו להגיש בעתיד (לאחר סיום ההליך בתיק זה) בקשה לאישור תובענה ייצוגית.
למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור כדי למנוע מעובד אחר להגיש תובענה ייצוגית בעוד ההליך דנן תלוי ועומד, ואין בו כדי לשנות את מועדי ההתיישנות הקבועים בדין.
בנסיבות העניין, משאין הכרח לתקן את כתב ההגנה , ובשים לב לכך שבעבר איפשר בית הדין הליכים מעורבים של תביעה אישית וייצוגית, אינני רואה לחייב את התובע בתשלום הוצאות משפט. תשומת לב הצדדים כי אפשר שלאחר מחיקת חלק מעילות התביעה האישית (ככל שהתובע יחליט לעשות כן) ההליך דנן יתא ים לדיון בפרוצדורה של "הליך מהיר".
בשלב זה המזכירות מתבקשת לשנות את כותרת התיק לתיק סע"ש ולהעביר את התיק לשופט קד"מ להמשך טיפול כמקובל.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ט, (15 מאי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: איגנה אוזואיגווי צ'ידיאברי
נתבע: ד.ק.א. ניקיון ורעיון בע"מ
שופט :
עורכי דין: