ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נוימן תעשיות פלדה החזקות בע"מ נגד ADAM HASSAN ISHAG ACHMED :

02 אפריל 2019
לפני: כבוד הרשמת תמר עציון פלץ

המבקשות/הנתבעות 1-2 :
1. נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) בע"מ
2. נוימן תעשיות פלדה לבניה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שחר דור

-
המשיב/התובע:
ADAM HASSAN ISHAG ACHMED
ע"י ב"כ: עו"ד תמיר שטינוביץ

החלטה

לפניי בקשה לחייב את המשיב/התובע, פליט מסודן, בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהן של המבקש ות/הנתבעות, בגין התביעה שהגיש נגדן ונגד 3 נתבעות נוספות – חברת א.מ.י.מ ביצוע עבודות קבלן ומתכת בע"מ, שפורקה (להלן: הנתבעת 3); קבוצת בצלאל יזמות פרויקטים בע"מ; וחברת ליעם פרויקטי ם בע"מ (להלן יחד: הנתבעות 3-5).
לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, בתשובה, בכתבי הטענות, תצהיר עדות ראשית מטעם התובע וכל יתר המסמכים שבתיק בית הדין נחה דעתי, כי דין הבקשה להידחות מן הטעמים שיפורטו להלן.
ביום 2.9.2016 הותקנה תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 (להלן: התקנות), וכך היא קובעת:
(א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר הדין האזרחי), התשכ"ט- 1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
(ג) הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה"

על פי לשון התקנה הכלל הוא, כי יש לחייב בהפקדת ערובה תובע שאינו תושב ישראל או אזרח מדינה זרה שהיא צד לאמנת האג, למעט אם הראה ראשית ראיה להוכחת תביעתו או יכולת פירעון עתידית, או אם מתקיימים בעניינו טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור אותו מהפקדת ערובה. זאת, בין היתר, כעולה מדברי ההסבר לתיקון תשע"ו (2016) לתקנות, לנוכח הצורך הגובר "להבטיח כי נתבעים יוכלו להיפרע מתובעים שאינם תושבי ישראל, שעל דרך הכלל אין להם נכסים בישראל ועשוי להיות קושי לאתרם ולאכוף כלפיהם את פסק הדין, ככל שהתובעים לא יזכו בתביעתם וייפסקו הוצאות לזכות הנתבעים" (להלן: דברי ההסבר לתיקון לתקנות. יוער, כי ביום 17.9.2018 נדחתה עתירה לבג"ץ בדבר חוקתיות תקנה 116א, בג"ץ 7016/16 עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שרת המשפטים).
במקרה שלפניי אין מחלוקת, כי התובע אינו תושב ישראל או אזרח מדינה זרה שהיא צד לאמנת האג, ולכן הכלל הוא כי יש לחייבו בהפקדת ערובה, למעט אם הראה ראשית ראיה להוכחת תביעתו כנגד הנתבעות, או יכולת פירעון עתידית, או אם מתקיימים בעניינו טעמים מיוחדים המצדיקים לפטור אותה מהפקדת ערובה.
מעיון בתלושי השכר שצורפו לכתב התביעה עולה, כי אלה הונפקו לתובע על ידי הנתבעות 3-5, ובכולם הופיע תחת הכותרת "מחלקה" השם "נוימן" (כתחילת שמן של הנתבעות 1-2). כמו כן, בדוחות נוכחות שצורפו לכתב התביעה (ראו למשל דוח נוכחות לחודש 4/2017) נכתב כי המפעל שבו מוצב התובע הוא "נוימן תעשיות" באגף "עובדי כח אדם", ובצידו השמאלי העליון של דוח הנוכחות אף צוין: "סוג הסכם 25 משמרות נוימן כ"א".
חרף האמור, הנתבעות 1-2 לא הציגו דוחות נוכחות מטעמן ו/או הסכם התקשרות בינן לבין מי מהנתבעות 3-5, ואף לא הוגש תצהיר לתמיכה בבקשה שלפניי הכופר בטענת התובע כי מי משתי הנתבעות/המבקשות שימשה מזמינת השירות בפועל, אשר התובע הוצב לעבודה בחצריה.
בנסיבות אלה לא ניתן לשלול את האפשרות, כי מי משתי הנתבעות 1-2 או שתיהן יחד, תוכרנה כמעסיקותיו בפועל של התובע לאחר 9 חודשי הצבה , בהתאם להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו- 1996, ו/או כמעסיקות במשותף, ובפרט משתלושי השכר מעידים על תקופת עבודה בת למעלה מתשעה חודשים (בתקופה העבודה השנייה). לכך יש להוסיף גם את עובדת פירוקה של הנתבעת 3, ושאלת יכולתו של התובע להיפרע ממנה, כגורם העשוי להשפיע על ההכרעה בשאלת זהות המעסיק במקרים גבוליים (ראו: ע"ע (ארצי) 410/06 המוסד לביטוח לאומי – ראיד פאהום, ניתן ביום 2.11.2008, בסעיף 38 לפסק הדין).
לאור האמור, ומשלא נמצאו בתלושי השכר תשלומים בגין הפרשות לפיצויים ולפנסיה (חלף הפרשות), למעט בתקופה שהחל מחודש 7/2017, ואף וותקו של התובע התאפס בחודש 7/2017 (במועד שבו החלה הנתבעת 5 החלה להנפיק את תלושי שכרו, ומבלי שיהיה כל שינוי ברישום "נוימן" על גבי התלושים), השתכנעתי כי עלה בידי התובע להציג ראשית ראיה לתביעתו כנגד הנתבעת 1-2, כדרישת תקנה 116א לתקנות.
לפיכך, הבקשה נדחית.
המבקשות/הנתבעות תישאנה בהוצאות הבקשה, ביחד ולחוד, בסך של 1,500 ₪, אשר ישולמו לתובע בתוך 30 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידיו, וללא קשר לתוצאות ההליך.

ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט (02 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נוימן תעשיות פלדה החזקות בע"מ
נתבע: ADAM HASSAN ISHAG ACHMED
שופט :
עורכי דין: