ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אייל קוצ'ינסקי נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקש

אייל קוצ'ינסקי
ע"י ב"כ עו"ד נטע יראוני
ממשרד אברהם בר- עורכי דין

נגד

משיבה

כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דני כביר ו/או אורי קיסוס
ממשרד מ. פירון ושות', עורכי דין

פסק דין

1. לבית משפט הוגש הסדר פשרה אליו הגיעו הצדדים בתובענה דנא ואותו הם מבקשים לאשר כמתחייב מהוראות סעיפים 18, 19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: " חוק תובענות ייצוגיות").

2. המבקש הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד ה משיבה, כלל חברה לביטוח בע"מ, ובה טען כי המשיבה אינה משלמת למבטחיה הפרשי הצמדה למדד בגין תגמולי הביטוח הנוגעים לביטוח רכב ורכוש בניגוד לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א -1981.
לאחר שהוגשה התובענה, ובטרם התקיים דיון בבית המשפט, ניהלו הצדדים מ שא ומתן שצמצם את עילות התביעה ואת הקבוצה המייצגת, זאת לאחר בדיקות שנערכו, ובסופו שהבשיל להסדר פשרה שנחתם בין הצדדים ואותו כאמור מבוקש לאשר.

3. הצדדים הגיעו להסכמה כי הבקשה והתביעה מתייחסות אך ורק לתשלומי ההצמדה למדד בגין תגמולי ביטוח עבור מרכיב "ירידת ערך" של הרכב המבוטח, שאמור היה להיות צמוד למדד מיום אירוע קרות הנזק אך בפועל נערך חישוב ההצמדה ושולמו התגמולים כשהם צמודים ליום מתן חוות דעת השמאי.

4. ביום 20.12.18 הוריתי לפרסם את דבר הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה ולא מצאתי לדחותו (סעיף 1 להחלטה). בהחלטה בה הוריתי לפרסם את ההודעה המתייחסת לאישור הסדר הפשרה כמתחייב מחוק תובענות ייצוגיות הוריתי להמציא עותק מההודעה ומהבקשה ליועץ המשפטי לממשלה. בהתאם להחלטה פורסמה ההודעה בשני עתונים. הפרסום כלל את עיקרי הסדר הפשרה , את התחייבויות המשיבה, הוגדרה הקבוצה עליה חל ההסדר כמתיישב עם החלטתי, כמו כן כללה ההודעה גם הוראה כי ניתן להגיש הודעות התנגדות להסדר הפשרה או בקשה לפרוש מגדר הקבוצה תוך 45 ימים מעת הפרסום, הכל בהתאם למתחייב מסעיפ ים 18, 19 לחוק תובענות ייצוגיות; הפרסום גם כלל מידע היכן ניתן לעיין בהסדר הפשרה המלא.

5. לאחר פרסום ההודעות, ולאחר חלוף הזמן שנקבע להגשת התנגדויות ו/או בקשות החרגה, ואף למעלה מפרק הזמן שנקבע, לא הוגשה כל התנגדות, גם לא נתקבלה כל בקשה מטעם מי מחברי הקבוצה שלא להימנות עליה לעניין הסדר הפשרה. ביום 7.2.19 המציאה פרקליטות מחוז תל אביב , כנציגת היועץ המשפטי לממשלה את עמדת הגורמים המקצועיים לפיה "לא נמצא לנכון להתנגד לבקשה לאישור הסדר הפשרה...".
כאמור, מעבר לעמדה זו מטעם נציגי היועץ המשפטי לממשלה , לא נתקבלה כל הודעה או עמדה אחרת.

6. על פי סעיף 19(א) לחוק תובענות ייצוגיות "בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה... וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין". בהתאם לדרישות הדין, נתתי דעתי לעיקרי הסדר הפשרה המוצע, שהושג על רקע ההבנה וההסכמה כי היקף הבקשה קטן מזה שהוערך בתחילה, כי הבקשה רלוונטית אך ורק לתשלומי ההצמדה למדד בגין תגמולי ביטוח עבור המרכיב של 'ירידת ערך' בלבד של הרכב המבוטח, שחישוב ההצמדה צריך להיעשות לפי יום אירוע הנזק, ו כי כך יעשה וכבר נעשה בפועל , נתתי דעתי לתנאי הסדר הפשרה , לקבוצה שהוגדרה, לסעדים שנתבעו, לשווי ההטבה, לתוצאת ההליך כמוצע בהסדר הפשרה, שוכנעתי כי סיום ההליך באופן זה הוא הדרך היעילה והמיטיבה עם הציבור וכן מתיישבת עם ניצול הזמן השיפוטי היקר, ותוך שהבאתי בשיקולי כי לא היתה התנגדות מטעם היועץ המשפטי לממשלה לאישור הסדר הפשרה ולא נרשמה כל התנגדות אחרת. מנימוקים אלה ראיתי לנכון לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פסק דין.

7. ראיתי להביא בקצרה את עיקרי הסדר הפשרה, כפי שהובאו בבקשה לאישור ההסדר:
הקבוצה - כל מי שקיבל מהמשיבה מיום 19.7.2014 ועד ליום 31.5.2018 תגמולי ביטוח רכב רכוש בחסר, בגין מרכיב ירידת ערך ללא תוספת הפרשי הצמדה מיום אירוע הנזק ועד יום התשלום.
מתן ההטבה לחברי הקבוצה - לאחר בדיקה וחקירה שערכה המשיבה היתה הערכתה כי מדובר בנזק קטן היקף המסתכם בכ-82,000 ₪, סכום שחושב ללא קיזוז תשלומים ששולמו ביתר לתובעים בשל הצמדה שלילית. הוסכם כי הפיצוי שישולם על פי הסדר פשרה זה יהיה שווה למלוא סכום הנזק המוערך, קרי - 82,000 ₪.
מאחר שלגבי יחידי הקבוצה מדובר בהיקף נזק מזערי המסתכם בסך של 2.2 ₪ בממוצע, ומאחר שמדובר בעשרות אלפי מבוטחים להם מגיע פיצוי אישי שהוא זניח ומאחר שעלות ההשבה תהיה גבוהה יחסית לסכום ההשבה, ויתכן אף שתעלה עליה, הוסכם כי סכום הנזק במלואו – כאמור, 82,000 ₪, ישולם לקרן תובענות ייצוגיות שהוקמה מכוח סעיף 27 לחוק תובענות ייצוגיות.
אשר להתנהגות העתידית – הצהירה המשיבה כי בעקבות הסדר הפשרה תיקנה את דרך ה תנהלותה באופן שהחל מיום 1.6.2018 היא עורכת את חישובי התגמולים באופן שכל הלקוחות הזכאים לתגמולי ביטוח רכב בגין מרכיב 'ירידת ערך' יקבלו את תגמולי הביטוח של מרכיב ירידת ערך כשהם נושאים הצמדה מיום קרות אירוע הנזק.
במסגרת הסדר הפשרה המליצו הצדדים על שיעור הגמול למבקש הייצוגי ועל שכר-טרחת בא-כוחו, וסברתי כי הסכומים המומלצים הוגנים בנ סיבות ובעיקר נתתי דעתי לתמריץ למבקש שגילה תודעה צרכנית, למשאבים ולזמן שהושקעו בתובענה דנא עד לסיומה המוצלח לטובת הציבור, וכן לעובדה כי שכ"ט והגמול אינם על חשבון שיעור ההטבה המשקפת את מלוא הנזק המוערך – ועל כן ראיתי לאשר אף אותם בהתאם לאמור בסעיף 25 לבקשה לאישור הסדר פשרה.
המשיבה תדווח לב"כ המבקש על העברת מלוא סכום ההטבה לקרן תובענות ייצוגיות וזאת תוך 45 ימים ממתן פסק דין זה.

8. הסדר הפשרה מהווה מיצוי מלא של הטענות והתביעות של המבקש ושל כל אחד מחברי הקבוצה בגין הנושא והעילה שבעניינה הושג הסדר הפשרה, ופסק דין זה מהווה מהווה מעשה בי-דין ומחייב את כל חברי הקבוצה, כאמור בסעיף 24 לחוק תובענות ייצוגיות.

9. אשר לשאלת מינוי בודק – ראיתי לקבל את עמדת הצדדים שלא למנות בודק בנסיבות העניין , לאור הבדיקות שנערכו על ידי הצדדים במסגרת הליכי המו"מ בטרם ההסכמות שהבשילו להסדר פשרה; לאור תוצאת הבדיקה סברתי כי אין צורך למנות בודק גם לאור פשטות אופן מימוש ההסדר, וכי מינוי בודק מיותר בנסיבות, ולא תצמח תועלת ממינויו. אוסיף כי גם נתתי דעתי לכך שהיועץ המשפטי לא כלל בעמדתו דרישה למנות בודק.

10. לאור המפורט וכפי שציינתי אני מאשרת את הסדר הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין.

11. הצדדים יפרסמו, על חשבון המשיבה, הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה בהתאם ל הוראות הרלוונטיות של סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות.
הצדדים ימסרו לבית המשפט הודעה בדבר השלמת ביצוע הס דר הפשרה תוך 14 ימים מעת השלמת ביצועו כאמור בפסק הדין שאישר את הסכמות הצדדים.

ניתן היום, ד' ניסן תשע"ט, 09 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אייל קוצ'ינסקי
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: