ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי שחם נגד שיין כפיר :

12
בפני כבוד ה שופט אמיר ויצנבליט

התובעים

  1. מרדכי שחם
  2. שושנה שחם
  3. אהוד שחם
  4. אור שחם

נגד

הנתבעים

  1. שיין כפיר
  2. נילי פורר רבינוביץ
  3. טל שלמה רבינוביץ

החלטה

1. התביעה דנא עוסקת בטענה כי בניה שנעשית בבית השכן שבבעלות הנתבע 1 הסבה נזק לבית התובעים ונעשתה תוך פלישה לשטחם. לאחר ישיבת קדם המשפט ביקשו התובעים לתקן את כתב התביעה לגבי שלושה נושאים: תמיכת התביעה בחוות-דעת מודד, צירוף הנתבעים 3-2 אשר רכשו לאחרונה את ביתו של הנתבע 1, ו התייחסות לנזקי רטיבות הנובעים מאיטום לקוי ושנתגלו לאחרונה בעקבות הגשמים. בהחלטתי מיום 22.1.2019 הותר לתובעים לתקן את כתב התביעה כפי שהתבקש כפוף לתשלום הוצאות משפט לנתבע 1. ביום 24.2.2019 הוגש כתב התביעה המתוקן.

2. עתה לפני בקשת הנתבע 1 להורות על מחיקת כתב התביעה המתוקן שהוגש, בטענה שזה חורג מהתיקון כפי שהתבקש וכפי שהותר. יצוין כי הנתבע 1 גם טען שלא שולמו לו ההוצאות שנפסקו לטובתו ושנקבע כי הן תנאי לתיקון, אולם למקרא הטענות עולה כי הנושא הוסדר הגם שבאיחור. לאחר עיון בטענות הצדדים, מצאתי שיש לקבל את הבקשה בחלקה.

3. אומנם, הגישה בתיקון כתבי טענות היא ליברלית, ועמדתי על כך בהחלטתי הנזכרת שבה הותר תיקון כתב התביעה. אולם אין ללמוד מכך שבעל הדין רשאי לנהוג בעניין כאוות נפשו ולתקן את כתב טענותיו מעבר למה שהתבקש ולמה שהותר .

4. אשר לטענות הנתבע 1 לגבי חוות-דעת המודד, אין בהן כדי להביא למחיקת כתב התביעה המתוקן. זאת שכן טענות הנתבע 1 הן לגופו של עניין ומתייחסות לתוכן חוות-דעת המודד שצורפה.

5. אולם שונים הדברים לגבי טענות הנתבע 1 בקשר לחוות-הדעת הנוספת שצורפה כנספח י"ב לכתב התביעה המתוקן, אשר יש בהן טעם. סכום כתב התביעה המקורי הוא 1,500,000 ש"ח, ובסעדים המופיעים בכתב התביעה נתבע סעד כספי כדלקמן: "לחייב את הנתבע בפיצויי התובעים על כלל נזקיהם כמפורט בחוות הדעת המצורפת לתביעה" (סעיף 37(ב) לכתב התביעה המקורי). עיון בחוות-הדעת שצורפה כנספח י' לכתב התביעה המקורי מלמד שנאמר בה שהנזק בשל ירידת ערך הנכס הוא 1,410,000 ש"ח, ו-90,000 ש"ח הנוספים משקפים טענה לנזקים שנגרמו לבית התובעים (עמ' 23 לחוות-הדעת). בבקשה לתיקון כתב התביעה התבקש תיקון הנוגע לבעיית האיטום בקיר המשותף, תוך שנטען כי "... כבוד בית המשפט מתבקש בזאת להתיר לתובעים לתקן את תביעתם על ידי הגשת חוות דעת משלימה בעניין אי ביצוע האיטום והנזקים שנגרמו [ו]העלולים להיגרם בשל כ[ך]" ( סעיפים 9-8 לבקשת התיקון מיום 16.12.2018). סכום כתב התביעה המתוקן הוא עדיין 1,500,000 ש"ח. לכתב התביעה המתוקן הוספה חוות-דעת נוספת מעבר לזו שצורפה לכתב התביעה המקורי (נספח י"ב לכתב התביעה המתוקן). עיון בחוות-דעת נוספת זו מלמד כי היא עוסקת בנושאים מעבר לנזקי איטום. אם הצלחתי להבין את האמור בה, הנזק הנובע מסוגיית האיטום הוא לעמדת מומחה התובעים בסך 161,000 ש"ח ( הסכום של 116,000 ש"ח ו-45,000 ש"ח, עמ' 12 לחוות-הדעת), אולם המומחה מציין גם סכום גבוה יותר בסך 420,030 ש"ח " להבאת הבית למצב מגורים נאות". אם נשוב לכתב התביעה המתוקן, נראה שקיים בו חוסר בהירות בנושא. בסעיף 37 לכתב התביעה מתוקן מצוין הסכום הנוגע לאיטום בסך 161,000 ש"ח, אולם בסעיף 41( ג) לכתב התביעה המתוקן מבוקש לחייב את הנתבעים בפיצוי התובעים באותו הנוסח שבו נעשה שימוש בכתב התביעה המקורי, " על כלל נזקיהם כמפורט בחוות הדעת המצורפת לתביעה". ככל שבכוונת התובעים לתבוע סכומים שהם מעבר לאלו שהופיעו בחוות-הדעת שצורפה לכתב התביעה המקורי, ושאינם נוגעים לסוגיית האיטום, הרי שלגביהם לא הותר תיקון כתב התביעה. בסעיף 14 לתשובת התובעים מיום 13.3.2019 השיבו הם כי אכן חוות-הדעת מתייחסת לנושאים נוספים, "אולם התובעים תבעו מ[ח]וות דעת זו את הנזקים שנגרמו לביתם בשל אי ביצוע האיטום". היינו, אם עלה בידי לרדת לסוף דעתם בנושא, עמדת התובעים היא שמתוך חוות-הדעת שהוספה לכתב התביעה המתוקן, תובעים הם רק את הסכום של 161,000 ש"ח, ולא את יתרת הסכומים המצוינים שם.

מכל מקום, חוסר הבהירות בנושא הוא רב. כידוע, "המטרה המרכזית של כתבי הטענות היא להגדיר בצורה מדויקת ככל האפשר את הפלוגתות העומדות במחלוקת בין הצדדים, כך שבפני בעלי הדין ובית המשפט תהיה פרוסה יריעת המחלוקת האמתית בשלב מוקדם של ההליך" (יששכר רוזן-צבי ההליך האזרחי 381 (2015)). כפי שנפסק, מטרת כתב הטענות היא "להעמיד את היריב על טיב הטענה הצפויה שתיטען נגדו, על מנת שיוכל להתכונן ולא יהא מופתע" (ע"א 135/67 פקיד השומה, תל אביב 4 נ' פורת, פ''ד כא(2) 411, 419 (1967)). חוסר הבהירות ב מהותו של הסעד הכספי הנתבע בכתב התביעה המתוקן הוא משמעותי, ואין זה ברור מהם הסכומים הנתבע ים ובגין אי לו נושאים . בשל חוסר הבהירות בניסוח כתב התביעה אף אין זה ברור אם אומנם עותרים התובעים לסעדים הנוגעים לפיצוי בגין נזקיהם, מעבר לאלו שנכללו בכתב התביעה המקורי ומעבר לאלו הנוגעים לנושא האיטום שלגביו הותר תיקון כתב התביעה. בכך חוטא כתב התביעה למטרתו. הנתבעים זכאי ם לדעת מהם הסעדים הכספיים המופנים כלפיהם בדיוק, ואין מקום להותיר את הדבר לוט בערפל.

על כן, דין הבקשה לגבי נושא זה להתקבל, במובן זה שעל התובעים לפרט בכתב התביעה המתוקן את טיב הסעדים הכספיים הנתבעים על-ידיהם ושיעורם (כלומר, סכום הפיצוי הנתבע בגין ירידת הערך, סכום הפיצוי הנתבע בגין תיקונים כאלו ואחרים, וסכום הפיצוי הנתבע בשל סוגיית האיטום ; כמובן מבלי לגרוע מזכות התובעים להגביל את סכום התביעה הכולל מטעמי אגרה ). מובהר שככל שמדובר בנושאים שאינם נוגעים לאיטום, מוגבלים התובעים לסכומים העולים מכתב התביעה המקורי ונספחיו.

6. אשר להוספת סעד בכתב התביעה המתוקן בדבר הנמכת גובה הקיר המפריד ( סעיף 41( ב) לכתב התביעה המתוקן ), הרי שמדובר בסעד שהוסף מבלי שהדבר התבקש וממילא מבלי שהדבר הותר. העובדה שהנושא הוזכר בכתב התביעה המקורי (ראו, סעיף 15 לכתב התביעה המקורי) אינה משנה מכך שאין מדובר בנושא שלגביו התבקש תיקון כתב התביעה. על כן, דין הבקשה גם בנושא זה להתקבל במובן זה שסעד זה יימחק מכתב התביעה המתוקן.

7. התובעים יגישו כתב תביעה מתוקן העונה על האמור לעיל עד יום 18.4.2019. התובעים ישלמו לנתבע 1 הוצאות משפט בסך 1,000 ש"ח בשל בקשה זו וללא קשר לתוצאות ההליך.

ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט, 02 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרדכי שחם
נתבע: שיין כפיר
שופט :
עורכי דין: