ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלום ישראלי נגד צעירי מגורים בע"מ :

02 אפריל 2019
לפני: סגנית הנשיאה, השופטת רוית צדיק

התובע:
שלום ישראלי
ע"י ב"כ: עו"ד רות רפאלי

-
הנתבעים:
1. צעירי מגורים בע"מ
2. אורן צעירי
3. שמיהו קסורלה
4. אמנון קסורלה
ע"י ב"כ שלמה בכור ואח'
5. א. ישראלי חברה לבנין ופיתוח בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד יצחק שטינבורצל

החלטה

1. לפני בקשת הנתבעים 1 - 4 לפיה החומר נשוא החלטת בית הדין מיום 28.1.19 , יימסר בשלב הראשוני לעיני בית הדין בלבד ( להלן: הבקשה).
הרקע הדיוני הרלבנטי להגשת הבקשה
2. ביום 12.4.08 הגיש התובע בקשה לגילוי מסמכים המצויים בידי הנתבעים 1 - 4. ביום 6.11.08 הגישו הנתבעים 1 - 4 את תגובתם לבקשה. יצוין, כי בהתאם להחלטת בית הדין מיום 25.5.18, צורפה להליך נתבעת נוספת, היא הנתבעת 5 בתיק זה ( למען הנוחות, יכונו הנתבעים 1 – 4 להלן: הנתבעים).
3. ביום 28.1.19 נתן כבוד הש' סילוורה את החלטתו בבקשה לגילוי מסמכים, במסגרתה קיבל חלקית את הבקשה וקבע כי על הנתבעים להגיש את המסמכים המפורטים בהחלטה.
4. ביום 28.2.19 התקבלה החלטת בית הדין בבקשת הנתבעים להארכת מועד להגשת המסמכים, ומועד הגשת המסמכים הוארך עד ליום 1.4.19.
5. ביום 25.3.19 הגישו הנתבעים 1 - 4 בקשה להגשת המסמכים לעיני בית הדין בלבד. הנתבעים ציינו בבקשה, כי מדובר בדוחות מס הכנסה אשר הוגשו על ידי הנתבעים 1 - 3, כאשר נתבע 4 הוא שכיר על כן לא הגיש דוחות. עוד ציינו הנתבעים 1 - 4, כי הנתבעים 2 – 4 לא הגישו הצהרות למס שבח.
6. הנתבעים טענו, כי מעיון בדוחות עולה כי הם אינם רלבנטיים לתביעה עם זאת, על מנת שבית הדין יתרשם בשאלה הרלבנטית והואיל ומדובר בחומר סודי הנוגע לפרטים אישיים של הנתבעים, מבוקש להמציאו בשלב ראשון לעיני בית הדין בלבד אשר יחליט אם הוא רלבנטי והאם יש להעבירו לצדדים האחרים. עוד טענו הנתבעים, כי הנתבעת 5 היא חברה מתחרה ישירה של הנתבעת 1 לפיכך, חשיפת החומר לעיניה עשויה לגרום לנזק בלתי הפיך. נוכח זאת, ביקשו הנתבעים כי המסמכים יועברו לעיני בית הדין בלבד, אשר " יחליט אם הוא רלוונטי ואם יש להעביר אותו או את חלקו לעיני הצדדים האחרים" (ס' 5 לבקשה).
7. התובע הגיש את תגובתו לבקשה. בתמצית, טען התובע כי בית הדין ( כבוד הש' סילוורה) כבר הכריע בבקשה. עוד נטען כי הנתבעים העלו את טענותיהם במסגרת התגובה אותה הגישו, טרם מתן ההחלטה. לפיכך, הבקשה מהווה ערעור מובהק על החלטה חלוטה, ערעור אשר אין כל בסיס להגישו מאחר והוא מוגש לערכאה הלא נכונה, זמן רב לאחר שההחלטה מיום 28.1.19 הפכה לחלוטה.
8. עוד טען התובע, כי הנתבעים הגישו רצף בקשות קודמות אשר מטרתן להאריך את הליך גילוי המסמכים שלא כדין על כן , אין לתת יד להתנהלות הנתבעים, אשר מובילה לתוצאה כי התובע לא קיבל לידיו מסמכים חיוניים, כעולה מהבקשה לגילוי מסמכים אותה הגיש לפני כשנה.
דיון והכרעה
9. לאחר ששקלתי את מכלול טענות הצדדים והמסמכים בתיק, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, מהטעמים הבאים :
סבורה אני כי הצדק עם התובע, והנתבעים אכן העלו את טענותיהם בעניין זה במסגרת תגובתם לבקשה לגילוי מסמכים וכך נרשם בס' 18 – 19 לתגובה :
"18. דוחות מס הכנסה ומע"מ אשר הוגשו על ידי כל אחד מבין הנתבעים 1 -4 לשנים 2013 ו – 2014 : התובע לא השכיל להבהיר מדוע מסמכים אלו רלבנטיים להוכחת תביעתו ודי בכך כדי לדחות את בקשתו. מדובר בדרישת סרק. אין לדוחות מס הכנסה ומע"מ של הנתבעים כל רלבנטיות לתביעה. מדובר בחומר סודי ביותר. נראה כי " התהפכו היוצרות" אצל התובע כאשר הוא זה שדורש להכיר בו כעובד, למרות שמסר חשבוניות ומאידך הוא מבקש כי הנתבעים יחשפו דוחות מס חסויים שלהם אין כל רלבנטיות לתביעה.
19. הדוחות, הטפסים והצהרות המש"ח ( בצירוף המסמכים הנלווים) אשר הוגשו על ידי הנתבעים 2 – 4 בעניין הפרויקט למס שבח: התובע לא השכיל להבהיר מדוע מסמכים אלו רלבנטיים להוכחת תביעתו ודי בכך כדי לדחות את בקשתו. אין כל קשר בין דיווחי המש"ח לבין התביעה. אין לדוחות אלו כל רלבנטיות לתביעה. מדובר בדוחות חסויים שאין מקום להגישם".
10. לאחר קבלת התגובה ניתנה החלטת בית הדין ( כבוד השופט סילורה), אשר הכריע בבקשה כדלקמן ( סעיף 12 להחלטה, בעמ' 6 ש' 1 -18), וכך נקבע:
" דוחות מס הכנסה ומע"מ שהוגשו על ידי כל אחד מהנתבעים 1-4 לשנים 2013 ו- 2014; הדוחות הטפסים והצהרות המש"ח אשר הוגשו על ידי הנתבעים 2-4 בעניין הפרויקט למס שבח – לטענת הנתבעים התובע לא הבהיר מדוע מסמכים אלה רלבנטיים להוכחת תביעתו ודי בכך כדי לדחות בקשתו זו. מדובר בדרישת סרק ובחומר סודי ביותר. התובע דורש להכיר בו כעובד על אף שעבד עם חשבוניות ומאידך מבקש כי הנתבעים יחשפו דוחות מס חסויים שאינם רלבנטיים להליך זה.
לטענת התובע, מסמכים אלה חיוניים ביותר לשם הוכחת מרכיב הבונוס המגיע לו. במסגרת הדוחות שהוגשו למס הכנסה ומע"מ מפורטים ניכויי כלל התשומות בגין הפרויקט שעה שאלה ינוכו בעתיד מההכנסות בגין הפרויקט. אלו הם המסמכים שבכוחן לשפוך אור על גובה הוצאות הפרויקט. הנתבעים לא הבהירו מדוע מדובר במסמכים סודיים ו/או חסויים. היות שהנתבעים מצהירים כי הפרויקט הסתיים בשנת 2015, מעדכן התובע את בקשתו גם לשנה זו. הנתבעים 3-4 פועלים כאנשים פרטיים ולא במסגרת חברה ועל כן עליהם להגיש דוחות והצהרות מש"ח בגין הפרויקט.
ואשר לדעתי, לטעמי יש מקום לאפשר חשיפת המסמכים המבוקשים אשר רלבנטיים להליך ונוגעים לבעלי הדין עצמם (כך שאין פגיעה בפרטיות צדדי ג שאינם קשורים להליך). מאחר שמדובר במסמכים המגלים פרטים אישיים אודות הנתבעים, אלה ישמרו במשרדה של ב"כ התובע וישמשו לצורך הליך זה בלבד ולא ייעשה בהם כל שימוש אחר".
11. לאור האמור לעיל, טענת הנתבעים בדבר היעדר רלבנטיות המסמכים, אינה אלא טענה ערעורית במהותה. נוכח זאת, הנתבעים אינם רשאים להעלות טענה זו בשלב זה, והיה עליהם להעלותה בפני ערכאת הערעור ובהתאם לסדרי הדין המתחייבים.
12. אוסיף, כי הנתבעים לא הצביעו על שינוי נסיבות כלשהו המצדיק את שקילת הבקשה מחדש, בקשה אשר כאמור כבר הוכרעה על ידי מותב אחר.
13. נוסף על כך, שקלתי את טענת הנתבעים 1- 4, לפיה הנתבעת שכנגד ( הנתבעת 5), היא חברה מתחרה ישירה בנתבעת 1 על כן, חשיפת החומר לעיניה עשויה לגרום נזק בלתי הפיך. לא מצאתי די בטענה זו כדי להצדיק את קבלת הבקשה, מאחר והטענה הועלתה באופן כללי ביותר ללא פירוט מינימלי ואף לא נתמכה בתצהיר כנדרש.
14. לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.
הנתבעים 1 – 4 יישאו בהוצאות הבקשה, בסך של 2,500 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום.
ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט, (02 אפריל 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שלום ישראלי
נתבע: צעירי מגורים בע"מ
שופט :
עורכי דין: