ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישיר חברה לביטוח נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר

תובעים

  1. ישיר חברה לביטוח
  2. יצחק כהן

נגד

נתבעים
איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

התיק נקבע להוכחות וסיכומים בע"פ ליום 19.11.19 שעה: 08:30.

הצדדים יגישו תצהירים וחוות דעת מומחים באופן מקביל והדדי תוך 45 יום מהיום.

3. עד שאינו בשליטת צד ולא הסכים ליתן תצהיר גם לאחר בקשת עוה"ד שהומצאה לו בכתב בדואר רשום, יומצאו פרטיו ותמצית עדותו הצפויה, בתוך המועד להגשת תצהיריו.

הצדדים ידאגו לזימון עדיהם. סיכומים בע"פ יישמעו בתום הישיבה.

יש לשלם מחצית שניה של האגרה לא יאוחר מ- 20 יום לפני מועד ישיבת ההוכחות. האמור בסעיף זה לא יחול על בעלי הדין להם הוקנה פטור מחובת תשלום אגרה על פי סעיף 19 לתקנות בית-המשפט (אגרות), תשס"ז -2007.

במידה והצדדים נכונים לסיים את התיק בפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, כולל אפשרות דחיית התביעה, ינתן פטור ממחצית שנייה של אגרה .עליהם להודיע על הסכמתם זו עד למועד שנקבע להגשת התצהירים.
לא תוגש הודעה באשר לעמדת הצדדים בעניין זה עד ליום 2.5.2019, יחשבו הצדדים כמי שנתנו הסכמתם למתן פסק דין בהתאם להוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט.

5. ככל שלתצהירים יצורפו למעלה משני נספחים, יש להגיש במועד הגשת התצהירים לתיק הנייר בבית המשפט, עותר כרוך ומסומן ב"דגלונים" המאפשר התמצאות יעילה בנספחי התצהיר.
6. תצהירי העדים יצורף תיק מסמכים אשר בדעת הצדדים להפכם למוצגים בתיק, וכל חוות דעת של מומחה בעניינים שאינם עניין שברפואה, שבכוונת מי מהצדדים להסתמך עליה להוכחת טענותיו.

7. אם מבקש בעל דין לזמן למועד שמיעת ההוכחות עדים נוספים שאינם בשליטתו, ידאג לצרף לתצהיריו את רשימת העדים, תוכן עדותם וכן יפרט מדוע לא ניתן להגיש תצהיר מטעמם.
כל בקשה להזמנת עדים תוגש במועד שנקבע להגשת התצהירים והעתקה יומצא ישירות לצד שכנגד.
עדים לגביהם לא יקוימו תנאים אלו, עדותם לא תשמע אלא אם אשתכנע כי נסיבות מיוחדות מנעו קיומם.

8. שום דבר מהאמור בתצהירי הצדדים לא יחרוג מגדר העובדות שהמצהירים יכולים להעיד עליהן מידיעתם האישית, ולתצהירים יצורפו אך ורק מסמכים אשר ניתן היה להגישם באמצעות המצהירים אילו היו מוסרים עדותם בעל פה במהלך המשפט.

9. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר.

10. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להשמיע התנגדויותיו תוך 7 ימים מקבלת תצהירי הצד שכנגד לידיו.
לא תשמע טענה באשר להצהרות ומסמכים שנכללו בתצהירי הצד שכנגד בפתח ישיבת ההוכחות!.

11. התיק יובא לעיוני ביום 20.5.19.

ניתנה היום, כ"ד אדר ב' תשע"ט, 31 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישיר חברה לביטוח
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: