ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרותי בלמים בת-ים בע"מ נגד איוז איבזוב :

02 אפריל 2019
לפני: כבוד הרשמת רעות שמר בגס

המבקשים:
שרותי בלמים בת-ים בע"מ
המשפץ ש.ב. דיין זאב

-
המשיבים:

  1. איוז איבזוב
  2. אורן משען

החלטה

לפניי בקש ה לגילוי ועיון במסמכים שהגישו המבקשים במסגרת תביעה נגד המשיבים.

ואלו המסמכים אשר גילויים התבקש:
הסכם השכירות של המשיבים.
הסכמי רכישת ציוד ו/או חשבוניות.
הסכם רכישת מלאי ו/או חשבוניות.
רשימת לקוחות וחשבוניות לשלושת החודשים הראשונים.
דוחות מע"מ לשישה חודשים.
מס' תיק ניכויים והעתקי תלושי שכר ל- 6 חודשים ראשונים.

טענות הצדדים
המבקשים טוענים כי מדובר במסמכים שיש בהם כדי להוכיח כי המשיבים פעלו להקמת עסק חדש קודם לעזיבתם המאורגנת את המבקשת 1, כי המסמכים יראו כי המשיבים נטלו עמם את רשימת הלקוחות וכמו כן יראו כי המחירים אשר גובים המשיבים הם מחירים מקבילים למבקשת בהנחה קבועה של 100 ₪ לפריט.
המשיבים טוענים מנגד כי חשיפת המסמכים תפגע בפרטיותם ובפרטיות צד שלישי (השותף העסקי של המשיב 2). בנוסף טוענים המשיבים כי המבקשים לא הצביעו על בסיס עובדתי או משפטי המצדיק את חשיפת המסמכים. עוד טוענים המשיבים כי היה על המבקשים לצרף לבקשה חלק מהמסמכים שגילויים מבוקש, כדוגמת רשימת הלקוחות לגביהם הם טוענים לחפיפה מלאה ו כי ככל שייקבע כי אין מדובר בסוד מסחרי מתבקש בית הדין להורות כי תתקיים הדדיות בכך שיינתן צו לגילוי מסמכים זהים גם מצד המבקשים.
בהחלטתי מיום 12.3.19 ניתנה זכות תשובה למבקשים, אך משזו לא הוגשה עד למועד זה, ניתנת החלטה בבקשה על יסוד הבקשה, התגובה והמסמכים שבתיק.

המסגרת המשפטית
תקנה 46(א) ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 מסמיכה את בית הדין לתת צו לגילוי או לעיון במסמכים מקום בו יש צורך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות.
תכליתה המרכזית של התקנה היא לסייע בחשיפת האמת בהליך המשפטי והיא מסייעת גם לייעל את הדיון בכדי לאפשר לצדדים להתדיין "בקלפים גלויים".
לשם כך נקודת המוצא היא גילוי מרבי של המידע הרלבנטי, תוך עריכת איזון בין הצורך הגילוי לבין אינטרסים מוגנים אחרים, ובכלל זה פרטיות הצד הנתבע או צד שלישי (ע"ע (ארצי) 28222-05-10 מכתשים מפעלים כימיים בע"מ נ' יהודה פלצ'י (21.9.2010)).
נוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבתי הדין בסוגית גילוי ועיון במסמכים, נפסק כי בסמכות זו יש להשתמש בזהירות ותוך עריכת איזון בין האינטרסים העומדים על הפרק ובכלל זה קיומם של אינטרסים מוגנים אחרים של הנתבע ושל צדדים שלישיים.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה לגילוי מסמכים ובתגובה הריני מורה ביחס למסמכים המבוקשים כדלקמן :
הסכם השכירות של המשיבים - מועד תחילת השכירות עשוי ללמד על כך שהמשיבים שכרו מקום לעסק החדש שהקימו, עוד קודם למועד שבו עזבו את המבקשת 1. לפיכך יש בהסכם השכירות כדי לסייע בהוכחת טענת המבקשים כי המשיבים פעלו להקמת העסק קודם לעזיבתם. יחד עם זאת, משעה שהסכם השכירות רלוונטי רק ביחס לשאלת מועד תחילת הפעלת העסק המתחרה, יעבירו המשיבים לידי המבקשים את העמוד בהסכם השכירות שבו מצוין מועד תחילת השכירות , וזאת בתוך 30 יום מהיום .
המבקשים רשאים להשחיר את כל פרטים האחרים בעמוד הרלוונטי בהסכם השכירות אשר יש בהם בכדי לפגוע בפרטיות של צד שלישי.
הסכמי רכישת ציוד ורכישת מלאי ו/או חשבוניות – מדובר בבקשה גורפת וכללית לקבלת כל ההסכמים לרכישת כל הציוד או המלאי וזאת מבלי שהמבקשים נקבו בזהות הספקים או ציינו כל נתון אחר שיצביע על הרלוונטיות של מסמכים אלו לתביעה. על פניו, אין במסמכים המבוקשים כדי להצביע על המועד שבו החלו המשיבים להתחרות, לכאורה, במבקשים, ואף לא על זהות הלקוחות או הספקים או כל סוד מסחרי אחר. בנסיבות אלה מדובר בבקשה אשר חורגת מעבר לדרוש בכדי להכריע בשאלות העיקריות שהן במחלוקת בין הצדדים ולפיכך הבקשה לגילוי מסמכים אלה, בנוסחה זה, נדחית.
רשימת הלקוחות וחשבוניות לשלושה חודשים ראשונים – המבקשים טוענים כי המשיבים פנו ללקוחותיהם והחלו למכור להם במחירים מוזלים כבר בחודשים מרץ ואפריל 2017 ובכך גרמו לירידה בהכנסות המבקשת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. עוד טוענים המבקשים כי המשיבים התקשרו ללקוחות והודיעו להם על פתיחת העסק החדש וכי מיום שעזבו המשיבים החל העסק החדש שהקימו לספק שירותים ללקוחות המבקשים לשעבר.
המשיבים טוענים מנגד כי לא עשו כל שימוש בסודות מסחריים כלשהם, כי רשימת הלקוחות אינה בגדר סוד מסחרי וכי הם לא נדרשו בשום שלב להתחייב לשמירת סודיות או לאי שימוש במידע שנחשף בפניהם.
לאחר ששקלתי את הדברים הגעתי לכלל מסקנה כי באיזון שבין זכויות הצדדים, יש להורות בשלב זה על הגשת רשימת הלקוחות של שני הצדדים לעיון בית הדין וזאת טרם תתקבל החלטה לגופו של עניין.
אבהיר כי טענות שני ה צדדים לכך שרשימת הלקוחות שלהם היא "סוד מסחרי" נטענו בעלמא ולא הוכחו ולו לכאורה בשלב זה. אף צד לא הראה כי נקט בדרך כלשהי לשמור על 'סודיות' המידע מפני הצד השני או מפני מתחרים פוטנציאליים כאלו ואחרים , כמתחייב מעצם קיומו של 'סוד' לכאורה (ע"ע 1141/00 הר זהב שירותי מזון בע"מ נ' פודליין בע"מ ואח', פ"ד לח (2003) 72 (2002). יחד עם זאת, נוכח טענות המבקשים כי המשיבים עשו שימוש ברשימת הלקוחות אליה נחשפו במהלך תקופת עבודתם במבקשת 1 אזי קיימת רלוונטיות לבחינת נכונות טענה זו.
לפיכך יגישו הצדדים למזכירות בית הדין את רשימת לקוחותיהם, מסודרת אלפביתית, בעותק נייר ובקובץ אקסל דיגיטלי במעטפה סגורה אשר עליה יהיה כתוב מספר התיק וכן ייכתב על המעטפה "למסירה ללשכת הרשמת שמר בגס " וזאת עד ליום 5.5.19 . לאחר עיון ברשימות תינתן החלטה בדבר אופן גילוי המסמכים בתיק.
דוחות מע"מ, תיק ניכויים והעתק תלושי שכר לשישה חודשים – לאחר ששקלתי את הדברים הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להתיר את גילויים של מסמכים אלה. ראשית, המבקשים כלל לא נימקו בבקשתם מדוע נדרשים להם דוחות מע"מ, תיק ניכויים ותלושי השכר של המשיבים בהליך שבנדון. שנית , בהתאם לפסיקה, נתונים כספיים של חברה פרטית (או של אדם פרטי) מהווים ככלל מידע סודי ופרטי שנדרשת הצדקה כבד משקל כדי לגלותו (רע"א 7515/16 עמוס לוזון נ' צבי ברקוביץ (5.12.2016). בנסיבות דנן, בהן נעתרתי לגילוי מסמכים שיש בהם כדי לסייע בהכרעה בשאלות השנויות במחלוקת (כמפורט לעיל), לא שוכנעתי כי יש במסמכים שנדרשו בסעיף זה כדי להוסיף מידע נחוץ מעבר לזה שיתגלה בסופו של יום.
סוף דבר – הבקשה לגילוי מסמכים מתקבלת בחלקה, כמפורט בסעיפי ם 10 ו-16 לעיל.
לעיוני ביום 9.5.19

ניתנה היום, כ"ו אדר ב' תשע"ט, (02 אפריל 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: שרותי בלמים בת-ים בע"מ
נתבע: איוז איבזוב
שופט :
עורכי דין: