ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שיר גז נגד עונות מודל בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת:

שיר גז

נגד

המשיבה:

עונות מודל בע"מ

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות (כבוד הרשם הבכיר אריה דורני – דורון) מיום 22.2.19 בת"ק 61478-10-17 ולפיו נד חתה תביעת המבקשת לפי חוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב -1982 (להלן: "חוק התקשורת")

2. התובעת – המבקשת הגישה תביעה קטנה על סך 2,050 ₪ נגד הנתבעת – המשיבה.
עניינה של התביעה בשיגור של 2 הודעות פרסומת בדוא"ל מטעם המשיבה, תוך הפרה נטענת של הוראות חוק התקשורת.
הנתבעת – המשיבה טענה כי פעלה בשיתוף פעולה עם אתר אונלייף. לטענתה, המבקשת נרשמה באתר אונלייף לקבלת פרסומים במסגרת שאלון סקר.

3. בדיון שהתקיים בבימ"ש קמא ביום 26.12.18 נשמעו עדויות המבקשת ונציג המשיבה.
בימ"ש קמא הציע להכריע בתובענה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984 . ההצעה לא התקבלה - המבקשת ביקשה כי יינתן פס"ד מנומק .
לאחר מכן, השיבה המבקשת לשאלת בימ"ש לגבי הסכמתה לבדיקת פוליגרף כי היא צריכה לבדוק את העניין ובימ"ש הציע לצדדים כדלקמן:
"לנוכח אופי המחלוקת, מוצע כי בית המשפט ימנה מכון פוליגרף. מכון הפוליגרף יקבל את כתבי הטענות וינסח, לפי מומחיותו וניסיונו, את השאלות שיש להציג לתובעת. מוסכם על הצדדים כי סכום הנזק ככל שהתביעה תימצא מוצדקת הוא 2,000 ש"ח, ומעבר לכך יפסוק בית המשפט הוצאות משפט וכן את שכר טרחת הפוליגרף לחובת הצד שהפסיד. בשלב זה תישא הנתבעת בעלויות הפוליגרף, לאחר שהובהר לה כי העלויות הן סביב 1,000 ש"ח + מע"מ. ככל שמי מבעלי הדין יחזור בו מההסכמה לפוליגרף, או לא ישתף פעולה עם המומחה לפי לוח הזמנים שייקבע, לרבות בעניין תשלום למומחה, הוא ישלם לצד שכנגד הוצאות משפט בסך של 2,500 ש"ח, וזאת ללא קשר לתוצאות ההליך וכתנאי להמשך ההתדיינות. תוצאות בדיקת המכון יהיו סופיות ומכריעות, ובית המשפט יהא רשאי ליתן פסק דין על יסוד בדיקת הפוליגרף מבלי לקיים דיון נוסף, אולם בית המשפט יהא רשאי לקיים דיון נוסף אם יראה לעשות כן. מובהר לצדדים כי ההכרעה על סמך בדיקה בפוליגרף נעשית אך ורק בהסכמה, וכי הם לא חייבים בשום דרך ואופן להסכים להצעה זו, ושסירובם לא ישפיע בשום דרך ואופן על המשך ההתדיינות. מובהר לצדדים שסיכויי הערעור על פסק דין שניתן על סמך בדיקת פוליגרף, הם קטנים במיוחד. עוד מוסכם כי ככל שהתובעת תיכשל בבדיקת הפוליגרף, כי אז התובעת תשלם 800 ₪ כהחזר בגין תשלום הפוליגרף ובנוסף תושב ההפקדה בסך 400 ₪ שבקופת בית המשפט לידי הנתבעת, זאת ותו לא".

(הדגש אינו במקור – א.כ.)

הצעה זו הוקראה לצדדים והם הסכימו לה.

4. המומחה שמונה ע"י בימ"ש לצורך בדיקת הפוליגרף הינו גזית - מכון פוליגרף ואבחון מידע בע"מ ערך ביום 17.2.19 למבקשת בדיקת פוליגרף. צוין בחוות הדעת כי השאלות בבדיקה נוסחו בהסכמת המבקשת וכלשונה על סמך הגרסה שמסרה.
השאלות שנשאלו:
האם בעת מילוי טופס התחרות הזה באמת ביטלת את האישורים לקבלת פרסומות?
האם בטופס החידון הזה אישרת את כל שלושת הרובריקות (כולל קבלת פרסומות)?
האם שיקרת לי בגרסתך כאן אודות הסרת האישורים של הרובריקות לקבלת פרסומות?
המבקשת השיבה בחיוב על שאלה א' ובשלילה על שאלות ב' ו –ג'.
המומחה מצא כי בבדיקתה אובחנו תגובות המצביעות על אמירת שקר. לפיכך הגיע למסקנה כי המבקשת דוברת שקר בגרסתה.

חוות דעת המומחה הוגשה לבימ"ש ביום 18.2.19.

לאחר קבלת בדיקת הפוליגרף, ניתן ביום 22.2.29 פסק דינו של בימ"ש קמא לפיו:
בהתאם להסכמת הצדדים כאמור בפרוטוקול הדיון , ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים ועיינתי בחוות דעת המומחה , ולנוכח, מכלול השיקולים, ובהתייחס לגישתם המכובדת של הצדדים לסיום המחלוקת ובמכלול הטענות והשיקולים, אני קובע כי לסילוק סופי ומוחלט של המחלוקות מושא תיק זה, התובעת שיר גז תשלם לנתבעת עונות מודל בע"מ סך כולל של 1,200 ₪ בצירוף פירות הפיקדון ככל שהצטברו כאמור להלן באופן הבא :
800 ₪ מתוכם ישולמו תוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל ו400 ₪ בדרך של השבת ההפקדה לנתבעת אותה הפקידה הנתבעת על פירותיה...".

5. המבקשת טוענת בבקשת רשות ערעור כי פסה"ד ניתן מבלי שבימ"ש קמא התייחס לראיות שהוגשו ע"י מי מהצדדים, בהתבסס באופן בלעדי על תוצאות בדיקת הפוליגרף כאשר מדובר בראיה שאינה קבילה.
נטען כי המבקשת לא הסכימה לקבלת פסק דין בפשרה אלא אך ורק לביצוע הבדיקה ואף הסכמתה ל ביצוע הבדיקה לא התקבלה מרצונה החופשי ולא הייתה הסכמה מדעת.
משכך, מבוקש לבטל את פסה"ד של בימ"ש קמא ולקבוע דיון נוסף בו יוצגו ראיות הצדדים, כפוף לדיני הראיות ובמידת הצורך יאשר בימ"ש זימון עדים מומחים ופסה"ד יוכרע על בסיס הראיות.

6. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור, הגעתי למסקנה ולפיה דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבה, מהנימוקים כדלקמן:

א. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט לתביעות קטנות ניתנת רק במקרים חריגים, עת נעשה לאחד הצדדים עוול קשה או כאשר הבקשה מעוררת שאלה משפטית בדרגת חשיבות גבוהה ביותר, זאת בשל טבעם של הליכי תביעות קטנות, שתכליתם בירור יעיל, מהיר ופשוט של סכסוכים.
ראה לעניין זה: רע"א 5623/18 עיריית ירושלים נ' מור (9.8.18) סעיף 6, רע"א 1196/15 צח בר נ' פורטל (18.3.15) ורע"א 7535/16 דהרי נ' לדרמן (26.12.16).

המקרה שלפני אינו נכנס לגדר החריגים.
אין עסקינן בתיק אשר מעלה שאלה משפטית שיש לדון בה במסגרת הערעור ואף לא מצאתי טעות משפטית אשר מחייבת התערבות ערכאת ערעור בפסק דין של בית משפט לתביעות קטנות, קל וחומר כאשר מדובר בפס"ד שניתן מכוח הסכמה דיונית.

ב. אני סבורה כי במקרה דנן אין מקום להתערב בפסק הדין שכן הוא ניתן בדיוק בהתאם להסכמה הדיונית אשר הוצעה ע"י הערכאה קמא והצדדים הסכימו לה.

ממצאי בדיקת פוליגרף אינם קבילים במשפט אזרחי, אם אין הסכמה לגבי קבילותם.
במקרה דנן, הצדדים הסכימו כי תבוצע למבקשת בדיקת פוליגרף ובימ"ש קמא יהיה רשאי ליתן את פסה"ד על יסוד בדיקה זו.
המבקשת הסכימה לכך לאחר שציינה במפורש כי תבדוק את עניין בדיקת הפוליגרף ובימ"ש קמא הקריא לצדדים את הצעתו המפורטת.

בימ"ש קמא הבהיר לצדדים כראוי את ההצעה אשר נכתבה בפרוטוקול ולפיה ככל שיסכימו להיבדק במכון הפוליגרף, אזי תוצאות הבדיקה יהיו סופיות ומכריעות.

ביהמ"ש הודיע מבעוד מועד לצדדים כי יהיה רשאי ליתן פס"ד על יסוד בדיקת הפוליגרף מבלי לקיים דיון נוסף ומה ההשלכות ככל שהמבקשת תיכשל בבדיקת הפוליגרף והמבקשת הסכימה לכך .

בימ"ש שלערעור חי מפי הפרוטוקול בכל הנוגע למהלך הדיון בערכאה הדיונית. לא הוגשה כל בקשה לתיקון פרוטוקול ואין לי אלא לצאת מנקודת מוצא ולפיה הפרוטוקול משקף את שהתרחש ואת ההסכמה הדיונית כמפורט בפרוטוקול הדיון.
גם לאחר הדיון ובטרם התקבלה חוות דעת מומחה הפוליגרף, בית משפט קמא לא התבקש על ידי המבקשת לבטל את ההסכמה הדיונית ולא נטען כי ההסכמה בדיון היתה "שלא מדעת".

משהסכימה המבקשת למתן פס"ד בהתאם להסכמה הדיונית, היא אינה יכולה לחזור בה מהסכמתה בדיעבד, כאשר תוצאת פסה"ד אינה תואמת את ציפיותיה.
פסה"ד לא ניתן במעמד הדיון אלא כחודשיים לאחר הדיון, כאשר למבקשת היה די זמן לעיין בפרוטוקול פעם נוספת ולהבין מה משמעות פסק דין בהתאם להסכמה הדיונית.
עם זאת, המבקשת לא העלתה כל טענה בנוגע להסכמתה למתן פסה"ד לפי ההסכמה הדיונית לאחר הדיון ואף לא לאחר שבוצעה בדיקת הפוליגרף והוגשה חוות דעת המומחה.

בימ"ש קמא נתן את פסה"ד על בסיס המוסכם והמסגרת הדיונית אשר הותוותה ע"י הערכאה הדיונית בדיון, ומשכך לא מצאתי כל טעם המצדיק התערבות בפסה"ד.

7. לסיכום:

א. לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להידחות.

ב. משלא התבקשה תשובת המשיבה, אין צו להוצאות.

ג. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ' אדר ב' תשע"ט, 27 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שיר גז
נתבע: עונות מודל בע"מ
שופט :
עורכי דין: