ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר אוחיון נגד המוסד לביטוח לאומי :

13 מרץ 2019
לפני: כבוד הרשמת אסתר שחור
התובעת:
אסתר אוחיון

ע"י ב"כ: עו"ד נאוה אילון

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ: עו"ד ענבל לש

החלטה

על יסוד רשימות הצדדים נקבעת בזאת רשימת המוסכמות והפלוגתאות.
מוסכמות
התובעת ילידת 1932 סובלת מליקויים רפואיים ומאלצהיימר כמפורט במסמכים הרפואיים.
הנתבע הכיר בתובעת כזכאית לשירותי סיעוד ברמה ד' (9.75 שעות לשבוע, 91%) בהתאם לחלוקה שנהגה בזמנו. כיום התובעת מתקבלת בהתאם לתיקונים 15 שעות שבועיות.
תביעתה להעלאת רמת הסיעוד בנוגע לתקופה הרלוונטית לתביעה נדחתה בהתאם להערכת תלות שבוצעה לתובעת ביום 26.3.18 וועדה מייעצת מיום 19.7.18.

פלוגתאות
האם בדין נדחתה תביעת התובעת להעלאת רמת זכאותה לגמלת סיעוד בנוגע לשנת 2018.
האם הערכת התלות שבוצעה לתובעת ביום 26.3.19 משקפת נכון את מצבה של התובעת באותו המועד, בין היתר בשים לב למסמכים הרפואיים מאותה עת ולאמור בהערכה עצמה.

ניתנת בזאת החלטה על הגשת תצהירים. ככל שהצדדים סבורים כי אין מחלוקת עובדתית ומבקשים לעבור לשלב הסיכומים בכתב על יסוד החומר בתיק, יגישו בקשה מתאימה בתוך 7 ימים.

התובעת תגיש את העדויות הראשיות שלה וכל יתר העדים בתצהירים. התצהירים יוגשו ב- 2 עותקים, עותק אחד לבית הדין ואחד לצד שכנגד.
התצהירים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.
המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים אשר יבקשו להגיש בחקירה נגדית.
בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
התובעת תגיש את תצהיריו על נספחיהם לבית הדין וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מהיום. לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בבית הדין ביום הדיון.
הנתבע יגיש תיק מוצגים שיכלול את כל הראיות שהוא מבקש להגיש 30 יום קודם לישיבת ההוכחות. לא ירשה בית הדין להגיש ראיה שלא תיכלל בתיק המוצגים אלא מנימוקים שירשמו.
בקשות לזימון עדים מטעם התובעת תוגשנה יחד עם התצהירים.
בקשות לזימון עדים מטעם הנתבע יש להגיש עד 45 יום לפני הדיון.
למועד שנקבע להוכחות ידאג בעל הדין כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, והצדדים יוודאו טלפונית לפחות 14 יום לפני הדיון על כי עדיהם יודעים על הדיון, ומתכוונים להתייצב לעדות כנדרש. הצדדים פטורים מהבאת המצהירים רק כאשר הצד שכנגד הודיע במפורש שאין בדעתו לחקור את העד.
סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.
צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין לא יאוחר מ-30 יום קודם למועד הדיון.
אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.

ככל שהצדדים מבקשים לנהל הליך זה על דרך של סיכומים בכתב על יסוד המסמכים בתיק וללא שמיעת ראיות, יגישו בקשה מתאימה בתוך 7 ימים.
התיק יועבר לשופט הוכחות ויקבע ביומנו לצורך המשך ההליך והוכחות.

ניתנה היום, ו' אדר ב' תשע"ט, (13 מרץ 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: אסתר אוחיון
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: