ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדם מסעוד נגד מימון ישיר הנפקות בע"מ :

לפני כבוד ה שופט יניב הלר

המערער

אדם מסעוד

נגד

המשיבה

מימון ישיר הנפקות בע"מ

המערער – באמצעות ב"כ עו"ד נעמי נחמן.
המשיבה – באמצעות ב"כ עו"ד אבי גרוהר ממשרד "פלס, גרוהר, רגב – עורכי דין".

החלטה

האם החלטתו של רשם הוצאה לפועל למנות כונס נכסים לרכב, שבמסגרתה ניתנה הוראה על תפיסתו של הרכ ב עובר למסירת אזהרה , היא החלטה הניתנת לערעור בזכות?

זה עניינה של החלטתי זו.

רקע

תיק זה הוכתר על ידי המערער כ"ערעור על החלטת כבוד רשם ההוצאה לפועל, מיום 8.1.19".

ההחלטה שעליה מבקש המערער להשיג היא החלטתו של כבוד הרשם קייס כראמה, ובה הורה על מינויו של כונס נכסים לרכב משא סגור מתוצרת איסוזו, שנת 2015, נושא מספר רישוי 96-450-32. במסגרת החלטה זו אף ניתנו הוראות בדבר תפיסת הרכב עובר למסירתה של אזהרה למערער, והוראות נוספות, כמקובל בהליך של מינוי כונס נכסים לרכב משועבד.

התיק הועבר לטיפולי (אחר שהוגש בבית משפט שאינו מתאים מבחינת דיני הסמכות המקומית, והועבר לדיון במחוז חיפה) ביום 21.2.2019. בו ביום ניתנה החלטתי המורה למערער להבהיר מדוע סבור הוא כי ההליך הנכון לדון בטענותיו הוא ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ולא בקשת רשות ערעור.

ב"הבהרתו" מיום 10.3.2019 מסר המערער כי לטעמו מוקנית לו זכות לערער על החלטת הרשם, הואיל ונגרם לו עיוות דין, הואיל ולטעמו מדובר בהחלטה לפי סעיף 58 לחוק ההוצאה לפועל, והואיל וכונס הנכסים גרם לו נזקים.

עוד הוסיף המערער לטענותיו הסבר כללי – שלא נדרש לענייננו ואף נוסח באופן שאינו מדויק – על ההבדל הקיים לטעמו בין ההחלטות שעליהן יש לקבל רשות לערער לבין ההחלטות שבעניינן קיימת זכות מוקנית לערער.

המסגרת המשפטית

סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן – חוק ההוצאה לפועל), קובע:

"צווים והחלטות של רשם ההוצאה לפועל... ניתנים לערעור, ברשות שופט בית משפט השלום לפני בית משפט השלום; אולם ערעור על החלטה לפי סעיפים 13, 14, 19, 25, 38(א), 48, 58, 66א(1) ו-(2), 66ה(א), 66ז(ג)(2), 69יב(א), 70(א) ו-74(א), יהא בזכות ".

הכלל הוא אפוא כי ערעור על החלטתו של רשם הוצאה לפועל דורש מתן הרשות, למעט חר יגים המפורטים בחוק מפורשות.

וזה לשון סעיף 58(א) לחוק ההוצאה לפועל , המנוי בין אותם החריגים, ושאליו כיוון המערער ב"הבהרתו" , ואשר כותרתו "אחריותו של כונס נכסים":

"כונס נכסים אשר ללא הצדק סביר לא מילא חובה מחובותיו לפי פרק זה, רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייבו בפיצוי הנזק שגרם בכך, ורשאי הוא להורות על חילוט הערובה שנתן כונס הנכסים, כולה או מקצתה, לשם סילוק המגיע ממנו".

מן הכלל לענייננו

ההחלטה שבעניינה הגיש המערער ערעורו אינה החלטת רשם הוצאה לפועל לפי סעיף 58 לחוק ההוצאה לפועל.
זאת, אף אם אתעלם מן השוני המשמעותי בין האמור בערעור עצמו לבין מה שטוען המערער ב"הבהרה" מטעמו – שם ניסה המערער להרחיב את הערעור על "אחריות הכונס", כך שתיכלל בגדרו של סעיף 58(א) לחוק ההוצאה לפועל .

המערער כלל לא הציג כל החלטה של רשם ההוצאה לפועל שעניינה חיוב כונס הנכסים באחריות, וממילא לא עומד לפניי כל ערעור על החלטה שכזו.

בנוסף לא מצאתי כל חריג אחר ה מנוי בסעיף 80 לחוק ההוצאה לפועל שיפטור מהגשתה של בקשה למתן רשות לערער, כדרישת המחוקק.

ענייננו אפוא בהחלטת רשם הוצאה לפועל "רגילה", ויש לילך בדרך שבה הנחה המחוקק לילך – קרי: קבלת רשות לערער כתנאי לדיון בערעור.

תוצאה והוצאות

דינו של ערעור שלא בזכות שהוגש בזכות הוא מחיקה:

"ככלל, מקום שהוגש ערעור במקום בקשת רשות לערער התרופה תהיה מחיקת הערעור, ובעל הדין ייאלץ להגיש בקשת רשות לערער; אם חלף המועד להגישה יהא עליו להגיש בקשה להארכת מועד ולכלול בה טעם מיוחד" (חמי בן-נון וטל חבקין הערעור האזרחי 263 ( מהדורה שלישית, 2012).

וכך אני מורה.

בנסיבות העניין, ואחר ששקלתי ההליך בכללותו, תוך שאני מביא בחשבון הגשתו מלכתחילה לבית משפט אחר בלא סמכות מקומית, ואחר שמצאתי כי המשיבה כבר נדרשה להגיש בקשה לסילוק על הסף ביום 5.2.2019, מצאתי לחייב בהוצאות.

המערער ישלם למשיבה אפוא הוצאות ההליך בסך של 1,500 ₪. הסך האמור ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יהיה ניתן לגביה בהוצאה לפועל.

המזכירות תסגור התיק ותמציא החלטתי זו לצדדים ולמזכירות ההוצאה לפועל בחדרה, שתעביר אותה לעיונו של כבוד הרשם כראמה .

ניתנה היום, ד' אדר ב' תשע"ט, 11 מרץ 2019, בהיעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדם מסעוד
נתבע: מימון ישיר הנפקות בע"מ
שופט :
עורכי דין: