ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת הגיחון בע"מ נגד פואד אטרש :

לפני כבוד הרשם הבכיר ניר נחשון

התובעת:

חברת הגיחון בע"מ

-נגד-

הנתבע:

פואד אטרש

פסק-דין

מבוא:

1. הורתו של ההליך שבפניי בבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, לפי הוראת סעיף 81א(1ד) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל בירושלים ביום 05.01.2016 (תיק מס' 503465-01-16), עקב חוב בסך 34,737 ₪ (נכון ליום 05.01.2016) שנצבר ל חובת הנתבע בגין צריכת מים/היטל ביוב ב ביתו בשכונת צור באהר בירושלים (להלן: "הנכס").

2. ביום 21.03.2016 הוגשה התנגדות ובהתאם להסכמה דיונית אליה הגיעו הצדדים, ניתנה ביום 12.06.2017 החלטה, לפיה , ניתנת לנתבע רשות להתגונן.

3. נוכח סכום התביעה, עברה התובענה להידון בסדר דין מהיר, ובהתאם לתקנה 214 טז' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984, ינומק פסק-הדין באופן תמציתי.

4. בנוסף יוער, כי בין סיום ישיבת ההוכחות ולאחר הגשת הסיכומים הוגשה הודעה מטעם ב"כ הנתבע על פטירתו של הנתבע. בהתאם לתקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 - "לא תפוג תובענה על שום שאחד מבעלי הדין מת או פשט את הרכל ובלבד שעילת התובענה בעינה עומדת; ואם מת אחד מבעלי הדין בין גמר הדיון לבין פסק הדין, לא תפוג התובענה אף אם אין עילתה קיימת עוד אלא מותר ליתן פסק דין".

טענות התובעת בקצירת האומר:

5. התובעת הינה תאגיד מים וביוב כהגדרתו בחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א – 2011, אשר אחראית, בין היתר , על אספקת המים לתושבי ירושלים ותחזוקת תשתית הביוב. לגרסתה, צבר הנתבע חובות כלפיה בגין היטל ביוב ו/או צריכת מים בגין הנכס בו החזיק במועדים הרלוונטיים. חרף דרישות תשלום ומכתב התראה שנשלחו לנתבע, לא שילם הוא את חובו.

6. התובעת צרפה לתצהיריה תצלום אווירי המסמן את מיקום ביתו של הנתבע בסמוך לקו הביוב המתוכנן .

טענת הנתבע בקצירת האומר:

7. לגרסת הנתבע, ביתו כלל אינו מחובר לתשתית הביוב של התובעת ולא מסופק לו כל שירות בנדון מטעמה, משאין שום אפשרות לחבר את ביתו של הנתבע לקו ביוב כלשהו. עם זאת הנתבע אישר, כי התובעת מספקת לו שירותי מים, ואולם בגין שירותים אלה שילם הנתבע את כל הדרוש ולא עמד לו חוב כלשהו כלפיה.

מהלך הדיון וראיות הצדדים:

8. ישיבת הוכחות במעמד הצדדים התקיימה בפניי ביום 28.01.2018, במהלכה נשמעה פרשת התביעה בלבד, זאת על יסוד הסכמה דיונית אליה הגיעו הצדדים.

8.1 במהלך עדותה בפניי, חזרה נציגת התובעת, גב' טלי רוכמן, מנהלת מחלקת אכיפה אצל התובעת, על עיקר הטענות כפי שהופיעו בכתב התביעה. כן הוסיפה, כי מתבצע פרויקט לחיבור הכפרים אום טובה, צור באהר ומליסום למערכת הביוב של התובעת, כאשר החוב נשוא התביעה הינו מסוג היטל ביוב בגין עבודות ההקמה בהתאם להוראות חוק העזר העירוני. כן ציינה, כי אם בסופו של הפרויקט לא יהיה פוטנציאל לחיבור הנתבע למערכת הביוב, הוא לא יחויב. עוד העידה, כי הנתבע הגיש בשנת 2014 ערר לתובעת בטענה לחוסר יכולתו להתחבר למערכת הביוב, כאשר החיובים באותה העת בוטלו ואף ניתנה הנחה, אם כי לא עלתה כל טענה בנושא השטח ו/או חוקיות החיוב.

8.2 כן העיד בפניי מר לואי נבולסי, מהנדס מים וביוב והממונה על תכנון ופיתוח ביוב וניקוז בתובעת. לדבריו, לאחר בדיקה שערך באזור בו מצוי ביתו של הנתבע מתנקז לנקודה נמוכה שאין אפשרות להוציא את הביוב ממנה אלא בשיטה של שאיבה. לאחר עיכוב מסויים בביצוע הפרוייקט שנמשך שנים ספורות, נרכש בסוף שנת 2017 מגרש והוחל בהליך של שינוי תב"ע כאשר לדבריו עבודת בניית תחנת הניקוז והנחת קווי ביוב שישרתו אף את הנכס נשוא התביעה צפויים להתחיל . בנוסף העיד, כי להערכתו המרחק בין ביתו של הנתבע לבין הקו הסגול על גבי התצ"א (הוגש וסומן כמוצג ת/1) עומד על 20-30 מ'.

9. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בתצהירי הצדדים על נספחיהם ושמעתי עדויות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה, כי דין התביעה התקבל . להלן נימוקיי.

9.1 בראש ובראשונה עסקינן בנתבע שבחר שלא להתייצב למשפטו. על פי תקנה 157 (2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 נקבע, התייצב התובע ואילו הנתבע לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי רשאי התובע להוכיח את תביעתו עד כמה שחובת הראייה עליו ואז יהא זכאי לכל סעד מתאים אחר.

9.2 המסגרת הנורמטיבית- סמכות התובעת, כתאגיד עירוני, לפעול לגביית היטל הביוב שואבת כוחה מהוראות סטטוטוריות המעוגנות בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009.

"12. (א) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום י"א בניסן התשע"ה (31 במרס 2015) או עם תחילתם של כללים להקמת מערכות מים וביוב מכוח סעיף 103 לחוק, לפי המוקדם (להלן – תקופת המעבר), לגבות היטל ביוב לפי חוקי עזר לביוב והיטל הנחת צינורות לפי חוקי עזר למים, כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה ....

"היטל ביוב" – כמשמעו בפרק השלישי לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962, כפי שהיה בתוקפו ביום כ"ב בתמוז התשס"ט ( 14 ביולי 2009).

9.3 החיוב בתשלום היטל ביוב מבוסס, איפוא, על חוק עזר לירושלים (היטל ביוב), התשכ"ג-1963 (להלן- " חוק העזר"), הקובע כי התגבשות החיוב בהיטל הוא עם מסירת הודעה כדין על התקנתו או ב נייתו של קו ביוב שישמש את אותו נכס.

9.4 סמכות התובעת לביצוע הפרויקט, לגביית ההיטלים וכן שיעור התעריפים שנקבעו ביחס לאותם היטלים לא הייתה שנויה במחלוקת בין הצדדים ואף אושרה בפסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים, עת דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בעניין זה על ידי חלק מתושבי השכונות ( ראה : ת"צ 38395-12-12, דוויאת נ' חברת הגיחון בע"מ (פורסם בנבו, 6.3.16).

9.5 סעיף 16 לחוק הביוב, (החל בענייננו אף שבוטל, מכוח הוראת המעבר הקובעת את הסמכות לגבות היטל על פיו עד להתקנת כללי תאגידי המים והביוב), קובע כדלקמן:
" החליטה הרשות המקומית להתקין ביוב או לקנותו, תמסור לבעלי כל נכס שהביוב ישמש אותו, הודעה על כל שלב העומד להתקנה או לקניה, היינו – ביב צבורי, ביב מאסף, מכון טיהור שאינו מיועד לצבור מי שתיה ומתקנים אחרים" .

9.6 הוראת סעיף 17 לחוק הביוב קובעת כדלקמן:
"בעלי כל נכס שנמסרה לו הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של ביוב שישמש אותו נכס, חייבים בהיטל התקנת הביוב (להלן ההיטל), בשיעור שייקבע בחוק העזר לכל שלב כאמור בסעיף 16".

9.7 החיוב בתשלום ההיטל מבוסס על חוק עזר לירושלים (היטל ביוב), התשכ"ג-1963, אשר קובע בסעיף 2, כי בעלים של נכס, שנמסרה להם הודעה על התקנתו של ביוב שימש את אותו נכס, חייב בהיטל ביוב.

9.8 המבחן שנקבע בפסיקה בנוגע לחיוב היטל ביוב הינו מבחן פוטנציאל ההתחברות לרשת, לכשתוקם, לצורך שימוש בה ומשמעותו היא שניתן לחייב נכס בתשלום היטל ביוב כבר החל מתחילת ביצוע העבודות ואין צורך להמתין עד שהנכס יחובר בפועל.

9.9 התובעת העידה מטעמה את מהנדס המים מר לואי נבולסי הממונה על תכנון ופיתוח ביוב וניקוז אצלה. לדבריו, לבית הנתבע קיים, על פי התכניות, פוטנציאל חיבור לקו הביוב, לאחר הנחת התשתיות. לתצהירו צורף תצלום אווירי בו סומן ביתו של הנתבע ומיקום קווי הביוב הצפויים ממנו עולה, כי הקו יעבור בסמיכות לבית הנתבע כ-20 -30 מטרים. עדותו של מהנדס התובעת לא נסתרה. הנתבע בחר שלא להתייצב לדיון ואף לא להגיש ראיות מטעמו. הנתבע לא הגיש חוות דעת נגדית או כל ראיות התומכות בטענתו מלבד עיקר טענתו, כי נכון להיום ביתו אינו מחובר למערכת ביוב והוא אינו נהנה משירותי ביוב של התובעת.

9.10 בסיכומיו טען ב"כ הנתבע להרחבת חזית אסורה בשלב הסיכומים שכן, לדבריו כתב התביעה לא נסב סביב חיובי ביוב כלל, כמו כן, כתב התביעה לא נסב על פוטנציאל התחברות וכי ככל שאכן קיים פוטנציאל התחברות הרי שהוא נולד בשלב המאוחר להגשת כתב התביעה. כמו כן, ציין ב"כ הנתבע, כי עד התובעת אישר שבמקרים בהם לא נמצא מגרש לבניית תחנת שאיבה היו משיבים לאותו צרכן את כספו.

9.11 אין בידי לקבל טענות ב"כ הנתבע שכן, כתב התביעה מציין בסעיפים 1 ו-2 כי עסקינן בין היתר בחיובים בגין תחזוקה והפעלת תשתית ביוב". אומנם, בכתב התביעה גופו לא אוזכרו חיובי הביוב ואולם, בנספחי כתב התביעה שהינם חלק בלתי נפרד ממנו קיים אזכור של חיובי היטל הביוב. עסקינן במסמך שפירט את החיובים השונים והרכבם של החיובים כאשר לצד כל חיוב צויין סוג החי וב. עיון בנספח לכתב התביעה שכאמור מהווה חלק בלתי נפרד ממנו מציין במפורש כי החיובים הינם בגין היטל ביוב.

9.12 יתר טענות הנתבע הינם בבחינת הרחבת חזית אסורה שכן, בהתנגדותו לביצוע התביעה שהפכה להיות כתב ההגנה מטעמו לא הכחיש את שיעור היטלי הביוב אלא עיקר טענתו נסובה סביב טענתו לפטור מתשלום בשל אי חיבורו לביוב. כמו כן, הנתבע לא חלק על זכות התובעת לגבות את היטל הביוב, אלא, כאמור עיקר טיעונו נסוב על כך שביתו אינו מחובר למערכת הביוב. כמו כן, ציין הנתבע בהתנגדותו, כי התובעת שיגרה התראות לנתבע לתשלום חובותיו ומשכך, לא ברורה טענתו כי לא היה מודע להיטל הביוב.

9.13 אשר להכחשת הנתבע את שיעור היטל הביוב הרי שלא די בהכחשה סתמית וכללית אלא היה עליו לתמוך הכחשה זו באסמכתא או חישוב נגדי מטעמו. כמו כן, עדי התביעה לא נחקרו בעניין זה ועדותם לא נסתרה. אף עיון בתצהיר העדות הראשית שהוגש על ידי אשת הנתבע לאחר הגשת תצהירי התובעת - נסוב כל כולו בשאלת ההתחברות של מערכת הביוב באופן שלא פרט עובדות או טענות אחרות שעלו רק בשלב הסיכומים. בהקשר זה, יוער, כי בקשת מנהלת השכונות, אם טובה, אום ליסון וצור באהר לאישור תובענה ייצוגית בעניין אופן החישוב נדחתה ביום 6.3.16 על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים במסגרת ת"צ 38395-12-12 דוויאת ואח' נ' חברת הגיחון בע"מ (פורסם בנבו).

10. סוף דבר - ד ין התביעה להתקבל. אני מחייב, איפוא, את הנתבע לשלם לתובעת סך של 34,737.41 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 5.1.16 ועד למועד התשלום המלא בפועל.

כמו כן, הנתבע יישא בהוצאת משפט וכן בשכ"ט עו"ד בסך 6,500 ₪.

המזכירות תדאג לשלוח העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ז אדר א' תשע"ט, 04 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.

ניר נחשון, רשם בכיר


מעורבים
תובע: חברת הגיחון בע"מ
נתבע: פואד אטרש
שופט :
עורכי דין: