ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טופ קור אחזקת 2018 בע"מ נגד צבי מאיר :


בפני כבוד ה רשמת בכירה מיכל בר

מבקשת (נתבעת 3)

טופ קור אחזקת 2018 בע"מ ח.פ. 515765857

נגד

משיבים (תובעים)

  1. צבי מאיר
  2. שושנה מאיר

החלטה

מונחת לפניי בקשה לביטול פסק דין מיום 8.10.18 אשר ניתן במעמד צד אחד כנגד המבקשת.

1. רקע הדברים וההליכים
המשיבים, ה"ה צבי ושושנה מאיר, הגישו ביום 18.6.18 תביעה כספית בסך 457,250 ₪ כנגד המבקשת, חברת טופ קור אחזקות 2018 בע"מ, וכנגד מר דניאל ביליזר ( להלן: הנתבע) וחברת ל.נ. טופ קור אחזקות בע"מ ( להלן: החברה).

בכתב התביעה נטען, כי החברה והנתבע, שהינו מנהלה ובעל מניותיה, שכרו מהמשיבים חלק מנכס מקרקעין המצוי בבעלותם, הכולל מבנה תעשייתי ( להלן: המושכר). על פי הטענה, בהסכם השכירות שנחתם בין הצדדים ביום 2.2.17 נקבע, כי תקופת השכירות הינה מיום 1.2.17 ועד ליום 31.1.19, כי דמי השכירות יעמדו על סך 15,000 ₪ לחודש, וכי להבטחת התחייבויות השוכרים יחתמו הנתבע והחברה על שטר חוב לטובת המשיבים, וכן ימציאו ערבות אישית של שני ערבים. נטען, כי הנתבע והחברה מעולם לא המציאו בטוחות כאמור, וכי החל מחודש נובמבר 2017 חדלו משלם את דמי השכירות ואף לא שילמו את תשלומי החשמל והארנונה בגין המושכר וכן לא הסדירו רישיון עסק למושכר. נטען, כי עקב הפרת הסכם השכירות בוטל ההסכם ביום 13.11.17, אולם רק ביום 1.6.18 הואילו הנתבע והחברה לפנות את המושכר. ביחס למבקשת נטען, כי המבקשת הוקמה אך לנוכח הסתבכותה הכלכלית של החברה והפיכת חשבונה למוגבל בבנק, וזאת במטרה להבריח כספים ונכסים מהחברה לידי המבקשת. נטען לעניין זה, כי עוד בחודש אפריל 2018, עת נפגשו הצדדים בניסיון להסדיר את המחלוקות ביניהם, הבהיר הנתבע למשיבים ולבאת כוחם, כי מאחר שחשבון החברה הפך למוגבל ולנוכח הסתבכותה הכלכלית של החברה, הרי שהוא יפעל מהמושכר באמצעות המבקשת, שהינה חברה חדשה אשר הוקמה לכאורה על ידי אשתו, הגב' שירלי ביליזר, הרשומה כבעלת המניות ומנהלת החברה. ברם, דרישות המשיבים, כי המבקשת חתום על הסכם שכירות לא נענו וגם לא הוסדרו החובות.

בד בבד עם הגשת כתב התביעה, הגישו המשיבים בקשה למתן צווי עיקול זמניים. בקשה זו התקבלה על ידי בו ביום, תוך שהורתי כי צו העיקול יוגבל לסכום של 350,000 ₪.

ביום 4.10.18 הגישו המשיבים בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, משלא הוגש כתב הגנה לתיק. בתצהיר המוסר שצורף לבקשה נטען, כי כתב התביעה הומצא הן למען הרשום של החברה והמבקשת, ברחוב המתמיד 20 רמת גן, והן למען הרשום של הנתבע במשרד הפנים, וזאת לאחר שהנתבע סרב לקבל את כתב התביעה ולא הסכים לפתוח את דלת הדירה. יוער, כי מען זה הינו גם המען הרשום של מנהלת המבקשת, שהינה, כאמור, אשתו של הנתבע.

2. הבקשה לביטול פסק דין
ביום 13.2.19 הגישה המבקשת בקשה לביטול פסק הדין מיום 8.10.18, היא הבקשה שלפני. בצד האמור, הגישה המבקשת בקשה לביטול עיקול שהוטל על חשבונה בבנק הפועלים בעקבות תיק ההוצאה לפועל שנפתח לביצוע פסק הדין, במובן זה שעל החשבון יחול העיקול שניתן ביום 18.6.18 בלבד ( היינו, לא כולל העו"ש וחח"ד).

המבקשת טוענת בבקשתה, באמצעות בעלת מניותיה, הגב' שירלי ביליזר, כי נודע לה לראשונה כי ניתן פסק דין נגדה ביום 12.2.19, כאשר הוטל עיקול על חשבון המבקשת בבנק הפועלים. על פי הטענה, כתב התביעה לא נמסר מעולם למבקשת, וממילא המבקשת אינה צד לסכסוך בין הצדדים. על פי הטענה, המבקשת שורבבה לכתב התביעה כאשר היא לא חתומה על כל הסכם, ערבות או שטר חוב בגין הסכם השכירות נשוא התביעה. המבקשת מציינת עוד, כי בעלת המבקשת אובחנה כחולה במחלת הסרטן, וכי מאז אבחון המחלה, בחודש ספטמבר 2018, היא מאושפזת בבית החולים לעיתים קרובות.

המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם, כתב התביעה הומצא למבקשת, כמו גם לנתבע ולחברה, כדין, וזאת הן בכתובתם המוכרת במשרד הפנים והן בכתובתם ברשם החברות. נוכח האמור, הרי שהמבקשת מודעת להליכים המתנהלים נגדה, וזאת מזה כשמונה חודשים. נטען עוד, כי טענות ההגנה שהעלתה המבקשת הועלו בעלמא וללא כל ביסוס, וכי המבקשת הפגינה זלזול בסדרי הדין ובבית המשפט, עת שקטה על שמריה בשמונת החודשים מאז נפתח ההליך והוטלו העיקולים.

המבקשת הגישה תשובה לתגובה, בגדרה חזרה על טענותיה.

3. דיון והכרעה
3.א. המסגרת הנורמטיבית
תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 ( להלן: התקנות) קובעת:
"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל א לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."

על פי ההלכה הפסוקה, מקובל להבחין בין מקרה שבו נדרש ביטול פסק דין מתוך חובת הצדק, לבין מקרה שבו הביטול נתון לשיקול דעת בית המשפט. במקרה הראשון, כאשר ההליך פגום מעיקרו ולא בוצעה המצאה כדין, יבוטל פסק הדין על אתר ללא התייחסות לשיקולים נוספים כלשהם ואין זה מעלה או מוריד אם בפי מבקש הביטול טענה הראויה להישמע לגופם של דברים, אם לאו. לעומת זאת, כאשר פסק הדין אינו פגום, סמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הדין אינה סמכות שבחובה, אלא היא סמכות המסורה לשיקול דעתו של בית המשפט. במקרה שכזה נדרש בית המשפט ליתן דעתו לשתי שאלות: מה גרם למחדלו של המבקש שהביא למתן ההחלטה על פי מעמד צד אחד, וכן שאלת סיכויי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי, כאשר נקבע כי התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר ולה יינתן עיקר המשקל ( ראו רע"א 5736/15 דורון עובד נ' פקיד שומה טבריה פסקה 8 (08.10.15); רע"א 4405/15 SHAHEEN LIL-MANTOGAL AL GHIZIEH נ' MARINA FOR GENERAL TRADING, פסקה 6 (08.09.15); רע"א 2158/15 מאליק מוסטפא עיסא נ' ריפעת סרסור ואח', פסקה 3 (2.6.15); רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו-המנהל המיוחד של העמותה, פסקה 7 (22.4.15); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי ( מהדורה שתים עשרה, תשע"ו -2015), עמ' 641-644).

3.ב. מן הכלל אל הפרט
לא התרשמתי כי במקרה דנן עומדת למבקשת זכות מן הצדק לביטול פסק דין, וזאת בנסיבות שבהן כתב התביעה הומצא הן בכתובתה הרשומה של המבקשת, הן בכתובת בעלת המניות שלה.

עם זאת, סיכויי ההגנה של המבקשת אינם משוללים מן היסוד ומצריכים בירור. עניין זה משליך גם על נכונות בית המשפט ליתן ארכה להגשת בקשה לביטול פסק דין, מקום שבו הבקשה הוגשה שלא במסגרת הזמן הקבועה בתקנות ( ראו רע"א 1273/15 מאירפלד השקעות וניהול בע"מ נ' סטרפלאסט תעשיות 1967 בע"מ (21.4.15)). לאור השלב בו נמצא ההליך בו טרם ניתן למבקשת יומה בפני בית המשפט ובהתחשב בטענות שהעלתה המבקשת בבקשתה, עדיפה בעיני הדרך של בירור הבקשה ומתן ארכה, מה גם שככל שלא תינתן הארכת מועד למבקשת יכול וייווצר עיוות דין. יוזכר, כי זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסודית ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו בפני המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים. כמו כן, נדיר הפגם הדיוני שאינו ניתן לריפוי באמצעות פסיקת הוצאות הולמת.

אשר על כן, לשם היעילות הדיונית ועל מנת לממש את זכותה של המבקשת ליתן לה את יומה בבית המשפט, ובכלל זאת זכות הגישה לערכאות, ומשאין המדובר בענייננו במקרה של זלזול מובהק בבית המשפט, סבורני כי ניתן לרפא את הפגם שבאי הגשת כתב הגנה במועד על ידי הטלת הוצאות לטובת המשיבים.

4. סוף דבר
אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן במעמד צד אחד כנגד המבקשת ביום 8.10.18.

המבקשת תשלם למשיבים סך של 2,500 ₪, וזאת בתוך 30 ימים מהיום. כתב הגנה יוגש בתוך פרק הזמן האמור, שאחרת פסק הדין יושב על כנו.

משבוטל פסק הדין שניתן כנגד המבקשת, אני מורה על סגירת תיק ההוצאה לפועל שנפתח בגינו, ככל שהוא נוגע למבקשת. לצד זאת מובהר, כי העיקול שהוטל בהתאם להחלטתי מיום 18.6.18 עומד על כנו, וכי ככל שהמבקשת מבקשת לבטלו, עליה להגיש בקשה לביטול עיקול על פי הדין.

המזכירות תואיל לקובע מועד לדיון לפני שופט לאחר שיתקבל כתב הגנה.

ניתנה היום, כ"ח אדר א' תשע"ט, 05 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טופ קור אחזקת 2018 בע"מ
נתבע: צבי מאיר
שופט :
עורכי דין: