ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן צבי נגד ג'ואד פחיליה :

בפני כבוד השופטת קרן מרגולין-פלדמן

התובע
כהן צבי, ת.ז. XXXXXX753

נגד

הנתבעים
1. ג'ואד פחיליה, ת.ז. XXXXXX962
.2 חאלד עוסמאן, ת.ז. XXXXXX835

פסק דין

התובע השכיר לנתבע 1 (להלן: הנתבע) דירה ברח' צה"ל 25א בחיפה, והנתבע 2 חתם כערב להתחייבויות הנתבע על פי הסכם השכירות. תקופת השכירות על פי ההסכם היא מיום 23.6.17 ועד יום 23.6.18.

עוד בטרם הסתיימה תקופת השכירות, ביום 14.3.18, יצרה משטרת ישראל קשר עם התובע, זימנה אותו לחקירה, והודיעה לו כי בדירתו קיימת מעבדה לגידול סמים. במקביל פנתה משטרת ישראל לחברת החשמל, והודיעה על סכנה בטיחותית במערכת החשמל שבדירה בשל אותו שימוש, והורתה לנתק את זרם החשמל אל הדירה.

התובע טוען כי פנה לעו"ד לברר כיצד עליו לפעול, וזה הורה לו ליצור קשר עם חברת החשמל לצורך העברת הרישום על שמו ולברר כיצד ניתן לחבר את הדירה לרשת החשמל מחדש. במקביל החלו המחאות שמסר הנתבע 1 לתובע, על חשבון שכר הדירה, לחזור בחילול בשל העדר כיסוי מספיק.

לבסוף, ובעצת בא כוחו החליף התובע את מנעולי הנכס וכעת הוא עותר לחייב את הנתבע לפצותו הן בגין יתרת דמי השכירות שלא שולמו, הן בגין הוצאות שהוציא בקשר עם הסדרת מערכת החשמל בדירה והן בקשר עם סיוד הדירה מחדש וטיפול משפטי שנדרש לו.

הנתבע ביקש לדחות את התביעה נגדו. ראש וראשון טען כי אין ממש בטענה לעניין קיומה של מעבדת סמים בדירה, מעבר לכך טען כי הוא עצמו לא ניהל כל מעבדת סמים כאמור ובמהלך הדיון התברר כי לשיטתו נטש למעשה את הדירה חודשים ארוכים קודם לכן, בשל עבודתו בתל אביב. לטענת הנתבע לא החזיק בדירה ולו גם חולצה אחת, אך החזיק בה ציוד לרבות ריהוט ומכשירי חשמל (לרבות מכשיר כושר) אשר פונו על ידי התובע ונזרקו לרחוב, ועלותם הכוללת כ- 5,000 ש"ח.

לשיטת הנתבע ההוצאות שהוציא התובע אינן קשורות בממצאי המשטרה כי אם ברצונו של התובע לשדרג את דירתו, וכך הוחלף בדירה לוח חשמל אך בשל העובדה שהלוח שהיה קיים במקום היה ישן ודורש החלפה.

עוד טען הנתבע כי התובע הביא את הסכם השכירות לסיום לפני תום תקופת השכירות, החליף את מנעול הדירה וגירש את הנתבע מהמושכר, ועל כן אין מקום לחייבו בתשלום שכר הדירה עבור חודשים מרץ עד יוני.

לאחר ששמעתי את הצדדים מצאתי כי יש לקבל את עיקר התביעה ואבהיר –

  1. מהתכתובות שהציג לפניי הנתבע התברר כי המשכירים (קרי התובע ורעייתו) פנו אל הנתבע בדרישה כי ישלם את שכר הדירה, ויפנה את הדירה מכל תכולתה, ואולם על אף הזדמנויות רבות שניתנו לנתבע לא פעל בהתאם, לא הסדיר את תשלום שכר הדירה ואף לא פינה את הדירה עד אשר במהלך חודש מאי 2018, ולאחר התראות רבות, החליפו התובע ורעייתו את מנעול הדירה, ופינו את תכולת הדירה על חשבונם, לאחר שהנתבע לא הגיע כדי לאסוף את רכושו אף שזומן לעשות כן.
  2. רק לאחר ההתראות שניתנו לנתבע ולאחר שהוחלפו מנעולי הדירה ותכולתה פונתה החלו המשכירים , בסיוע אנשי מקצוע , להסדיר את חיבור החשמל לדירה ו את סיודה והכנתה לקראת שוכרים עתידיים.
  3. מעיון במסמכי התובע עולה כי משטרת ישראל אמנם הנחתה את חברת החשמל לנתק את החשמל בדירה בשל קיומה של מעבדת סמים במקום, ואני מקבלת את גרסת התובע לפיה נאלץ להתייצב במחלקת החקירות במשטרת חיפה כדי להיחקר על אודות קיומה של מעבדת סמים בדירתו כאמור.
  4. גם אם יש ממש בטענת הנתבע לפיה הוא עצמו לא הפעיל מעבדת סמים בדירה ולמעשה אף לא התגורר בה ולא החזיק בה ולו "חולצה אחת" בשל עבודתו מחוץ לעיר – הרי פשיטא כי הנתבע, אשר חתם על הסכם השכירות, נטל על עצמו התחייבויות כלפי המשכיר וביניהן לעשות שימוש בדירה למטרה שלשמה נשכרה – מגורים בלבד, לשמור על הדירה, ולתקן כל פגם הנובע משימוש בלתי סביר בה.
  5. בהתאמה, הפקרת הדירה על ידי הנתבע-השוכר, ככל שאמנם הופקרה על ידו כטענתו, הובילה לכך שצדדי ג' בני בליעל עשו בדירה כבשלהם והקימו בה מעבדת סמים, והובילו לניתוק זרם החשמל אל הדירה ולגרירתו של התובע להוצאות הקשורות ביעוץ משפטי ובטיפול בהשבת חיבור החשמל אל הדירה.
  6. מכל אלו אני קובעת כי הנתבע הפר את התחייבויותיו כלפי המשכיר, באופן שהקים למשכיר (התובע כאן) את הזכות לתפוס חזקה מחדש בדירה (לאחר שנתן לנתבע הזדמנות ראויה לתקן את ההפרות), לתקנה על חשבונו תוך השתת הוצאות התיקון על כתפי הנתבע, ולעמוד על פיצויו בגין הפרת ההסכם.
  7. מכל האמור אני קובעת כי על הנתבע לשלם לתובע את דמי השכירות ביחס ליתרת התקופה ולפצותו בגין הנזקים שנגרמו לו כמפורט בנספחי כתב התביעה ובמסמכים שהוצגו לפניי במהלך הדיון.
  8. מעבר לצורך אבהיר כי לאחר שעיינתי בתכתובות שביקש הנתבע להציג לפניי נחה דעתי כי לנתבע ניתנו די והותר הזדמנויות להסדיר את חיוביו, לפנות את חפציו ולצמצם את נזקיו, ואם בחר שלא לפעול לצמצום הנזקים – אין לו להלין אלא על עצמו. עוד התברר מעיון בתכתובות כי בניגוד לטענת הנתבע משל "סולק" מהנכס ומנעולו הוחלף בחודש מרץ, הרי שהלכה למעשה הוחלף מנעול הנכס רק במחצית חודש מאי ולאחר שני סיונות להביא את הנתבע לתקן את מחדליו בהפרת ההסכם לא צלחו.
  9. יובהר כי טענות הנתבע בנוגע למצב מערכת החשמל בבית התובע עובר לניתוק הזרם על פי הוראות המשטרה נותרו בעלמא ולא הובאה כל ראיה לביסוס הטענות.
  10. לבסוף אבהיר כי התרשמתי שהתובע עשה כמיטב יכולתו כדי לפתור את הבעיה שאליה נקלע בדרכי נועם, וכי פנה לייעוץ משפטי משנקלע לסיטואציה זרה, מפתיעה ובלתי שגרתית. כן מצאתי כי זה פנה תחילה לקבלת ייעוץ תוך הוצאה מינמלית בהקשר זה, ורק לאחר שנוכח כי לא יוכל להתגבר על הבעיה ללא טיפול נוסף של עו"ד פנה לעורך דינו פעם נוספת הן למתן הנחיות והכוונה והן לשם הוצאת מכתב התראה לנתבע בתקווה להמנע מנקיטת הליכים כאן. בהתאמה, אני קובעת כי התובע עשה כמיטב יכולתו לצמצום נזקיו, כמתבקש וכנדרש.

לסיכום הדברים אני רואה לנכון לחייב את הנתבע לשלם לתובע את יתרת שכר הדירה (לחודשים אפריל, מאי ויוני 2018), ולפצותו בגין ההוצאות שהוציא התובע בקשר עם ביצוע עבודות החשמל בדירתו ובבדיקת חברת החשמל לאישור חיבור הנכס מחדש, וכן בגין ההוצאות שהוציא התובע בקשר עם סיוד הדירה ושכ"ט בא כוחו.
אני מורה לנתבע לשלם לתובע סך של 16,786 ₪ בגין רכיבים אלו , בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 2.10.18, ועד יום התשלום בפועל.

התובע ביקש בנוסף לחייב את הנתבע לשלם לו פיצוי בגין עוגמת הנפש בסך של 8,000 ₪, ואולם לאחר שעיינתי בתכתובות שנערכו בין הצדדים מצאתי כי מדובר בסכום גבוה ביחס למידת עוגמת הנפש שאמנם נגרמה לתובע. בהתאמה, ובשים לב לנסיבות המיוחדות של המקרה אשר ללא ספק היה בהן כדי לגרום לעוגמת נפש לתובע, ולאבדן זמן לשם טיפול בארוע, אני רואה לנכון לחייב את הנתבע לשלם לתובע פיצוי בגין הנזק הלא ממוני שנגרם לו בנסיבות המקרה, בנוסף על הסכום הנקוב מעלה, בסך של 2,000 ₪. סכום זה יישא אף הוא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 2.10.18, ועד יום התשלום בפועל.

על כל אלו אני מחייבת את הנתבע בהוצאות התובע בגין ההליך כאן בסך כולל של 750 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל.

הואיל והנתבע 2 לא התגונן כנגד התביעה ואף לא התייצב לדיון אליו זומן כדין, והואיל ונתבע זה ערב לכל התחייבויות השוכר-הנתבע על פי הסכם השכירות, ראיתי לנכון לחייבו ביחד ולחוד עם הנתבע 1 בכל חיוביו של הנתבע המפורטים מעלה.

לצדדים זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח העתק מפסה"ד לצדדים בדואר רשום.

ניתן היום, כ"ז אדר א' תשע"ט, 04 מרץ 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: כהן צבי
נתבע: ג'ואד פחיליה
שופט :
עורכי דין: