ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיקי נניקשוילי נגד מיטב דש השקעות בע"מ :

לפני:

כבוד השופט דורי ספיבק – אב בית הדין
נציגת ציבור עובדים גב' רונית עזר
נציג ציבור מעסיקים מר יונה הנדל

המבקש:
מיקי נניקשוילי
ע"י ב"כ עו"ד משה וקרט
-
המשיבות:

  1. מיטב דש השקעות בע"מ
  2. מיטב דש ברוגראז' בע"מ
  3. מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ
  4. מיטב דש טרייד בע"מ
  5. קבוצת פנינסולה בע"מ
  6. מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  7. תכלית מדדים בע"מ
  8. מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ
  9. מיטב דש ניהול תיקים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד דפנה שמואלביץ

פסק דין

1. בפנינו בקשה לאשר את הסתלקות המבקש ובא כוחו מבקשה לאישור תובענה כייצוגית.

הרקע לבקשה

2. ביום 23.7.18 הגיש המבקש בתיק זה, שהועסק על ידי המשיבה 1, בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד המשיבות. בבקשה נטען כי המשיבה 1 הינה חברת אם ובעלת החזקות במשיבות 2 עד 9, וכי בקבוצת החברות כולה מועסקים כ- 1,000 עובדים, שמתוכם לפחות 200 מקבלים שכר הנגזר, בין היתר, מעמלות מכירה ו/או שכר לפי תפוקה. בבקשה לאישור נטען כי ההפרשות לפנסיה לעובדי המשיבות כולן נעשו בחסר. זאת, הן מן הטעם שהן לא נעשו בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף היבוא, היצוא והמסחר בסיטונות ( שלטענת המבקש חל על העסקת עובדי הקבוצה) והן מן הטעם שהמשיבות לא כללו בבסיס השכר לצורך חישוב ההפרשות הפנסיוניות את עמלות המכירה. עוד נטען בבקשה כי היה על המשיבות לכלול את עמלות המכירה אף בשכר הקובע לצורך חישוב תשלומי חופשה, מחלה וחגים.

למען הסדר הטוב, נציין כי המשיבות טרם הגישו את תשובתן לבקשה לאישור, ובמקום זאת הוגשה מטעם המשיבות 2 עד 9 בקשה לסילוק על הסף של הבקשה לאישור, שבמרכזה טענה כי התביעה כנגדן אינה מצויה בגדר סמכותו העניינית של בית דין זה, שכן משיבות אלה לא העסיקו את המבקש. במועד מתן פסק דין זה טרם ניתנה החלטה בבקשה זו.

3. בבקשה ההסתלקות שהוגשה ביום 30.1.1 9 מוסרים הצדדים כי עוד ביום 6.8.18, דהיינו כשבועיים בלבד לאחר הגשת הבקשה לאישור, נחתם הסכם קיבוצי בין המשיבה 1, לבין ההסתדרות הלאומית החדשה, שהינה ארגון העובדים היציג בקרב עובדיה. ההסכם הסדיר, בין היתר, את הזכויות נשוא הבקשה לאישור, וקבע מנגנון קיבוצי לבחינת זכויות עבר בנושאים אלה. וכך נקבע בסעיפים 177-181 להסכם הקיבוצי:

"177. על אף האמור לעיל, בשל השונות בתנאי השכר, התשלומים הנלווים ותנאי העבודה של עובדי החברה השונים, הנובעת משינויים מבניים רחבים שנערכו בחברה ( לרבות מיזוג בין חברות) והן ממגוון התפקידים הקיימים בה – נציגות העובדים מבקשת לבחון לעומק את מכלול תנאי העבודה בחברה בתקופה שקדמה לכניסתו לתוקף של הסכם זה, בשים לב לאוכלוסיות העובדים השונים, ובכפוף להתיישנות. נציגות העובדים מאשרת כי קיבלה מהחברה מידע לגבי מכלול תנאי העבודה של העובדים, לרבות לגבי זכויות מיטיבות שהעניק החברה לעובדים ( בין היתר בנוגע לתשלום בגין ימי הערות מהעבודה; קרן השתלמות ועוד).

178. על מנת לא לעכב חתימתו של ההסכם הקיבוצי מחד, ועל מנת לשמר את טענות נציגות העובדים בגין העבר מאידך, הצדדים מקימים בזאת ועדה, בה יכהנו נציג אחד מטעם נציגות העובדים ונציג אחד מטעם הנהלת החברה ( להלן: הוועדה"). הוועדה נקבע את סדרי עבודתה ותוכל להסתייע בגורמים מקצועיים לצורך הבחינה האמורה.

179. הוועדה תדון בשאלת זכאות עובדים לתשלום בגין התקופה שקדמה לחתימה הסכם זה ( להלן: "חובות עבר") ככל שקיימת זכאות כזו, תוך שקלול הטבות שהעניקה החברה לעובדיה מעבר למתחייב לפי הדין הקוגנטי.

180. הגיעה הוועדה להסכמות בשאלת קיומם של חובות עבר, וככל שיהיה בכך צורך, תקבע הוועדה את דרך הסדרתם, הן ביחס לעובדים קיימים והן ביחס לעובדים שכבר סיימו עבודתם בחברה.

181. לא הגיע הוועדה להסכמות – יפנו הצדדים למנגנון יישוב חילוקי הדעות שהקבוע בהסכם זה ובהעדר הכרעה במנגנון – ימנו הצדדים רואה חשבון שיערוך חישובים בנוגע למחלוקת שנותרה, וחוות דעתו תחייב את הצדדים.

4. בבקשת ההסתלקות נמסר כי הוועדה שהוקמה לפי הוראות ההסדר הקיבוצי שלעיל החלה בפעילותה עוד בנובמבר 2018 . הוועדה קיימה כבר מספר פגישות, שבמסגרתן הועברו נתונים וגובשה מתכונת להמשך עבודתה ולבחינת שאלת חובות העבר, ככל שישנם כאלה. עוד נמסר כי בין היתר נבחנים תשלומים עודפים, וכן נבחנים מאות התמריצים השונים, בתקופות השונות, כדי לסווגם כעמלות, פרמיות או מענקים.

5. את בקשת ההסתלקות מנמקים הצדדים בכך שלשיטתם, לעת הזו לנציגות העובדים בוועדה כלים טובים ומגוונים יותר לאימות הנתונים, בחינת המצב הנוהג במשיבה 1 ביחס לדין, ומציאת שיטות תגמול מתאימות שעולות בקנה אחד עם צרכי החברה, רצון העובדים והדין, הן לגבי עובדים קיימים והן לגבי עובדים שהועסקו בחברה בעבר וסיימו את העסקתם זה מכבר.

בנסיבות אלה, והואיל והצדדים להסכם הקיבוצי נכונים לבצע אכיפה חלף ההליך הייצוגי, ובתוך כך לפתור את הסוגיות העולות מבקשת האישור במישור הקיבוצי, החליט המבקש שאין מקום בהמשך ההליך, כי ההסדרה הקיבוצית עדיפה על פני ניהול הליך אישי, וכי ניהול התובענה הייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת.

דיון והכרעה

6. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה שיש לאשר את בקשת ההסתלקות. זאת, לנוכח ההסכם הקיבוצי שנחתם, ובפרט לנוכח ההוראות המפורט שנקבעו בו לעניין בחינת מכלול הסוגיות שהועלו בבקשה לאישור, לרבות חובות העבר הנטענים, תוך קביעת מנגנון אכיפה מחייב לרבות לעניין חובות העבר, ככל שאלה קיימים. לכל זאת נוסיף כשיקול לאשר את בקשת ההסתלקות את העובדה שהמשיבה 1, במסגרת בקשת ההסתלקות, התחייבה להמשיך ולפעול ביעילות לקידום המנגנון שבהסכם הקיבוצי, ובכלל זה את הצורך שקיים ( ככל שקיים) לפצות את העובדים, לרבות עובדים שסיימו העסקתם זה מכבר.

7. משעסקינן בהסתלקות בנסיבות שכאלה, של התעוררות מאוחרת של ארגון עובדים, מקובלת עלינו עמדת הצדדים כי קיימת הצדקה לפסוק גמול ממשי הן למבקש והן לבאי כוחו, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בעניין מפעלי השמירה ( בג"צ 1893/11 הארגון הארצי של מפעלי השמירה נ' בית הדין הארצי (30.8.15, כבוד השופטת דפנה ברק ארז)):
".... במקרים שבהם התעוררות מאוחרת של ארגון עובדים בעקבות הגשת התובענה הייצוגית מביאה לכך שזו לא תתנהל לבסוף – בכל אחד מה'מסלולים' שפורטו לעיל – יש להקפיד על תגמול ממשי של התובע הייצוגי ובא כוחו על מנת לשפר את התמריצים להגשת תובענה ייצוגית, זו שלמעשה הביאה לאותה ' התעוררות'".

8. לאור כל האמור, אנו מאשרים את המלצת הצדדים, המתבססת בין היתר על ההכרה בעמל שהשקיעו המבקש ובא כוחו בתיק זה, תוך נטילת סיכון של חיוב בהוצאות במבקרה שהבקשה לאישור תידחה, ותוך תרומה שבה מכיר גם הארגון היציג ( ההסתדרות הלאומית) לאכיפת הזכויות נשוא בקשת האישור, וזאת באמצעות הארגון היציג. נוסיף, כי נחה דעתנו כי המקרה שלפנינו אף עומד באמות המידה להסתלקות מתוגמלת כפי שאלה הותוו לאחרונה על ידי בית-המשפט העליון בפרשת סונול ישראל (ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול נ' סונול ישראל (22.8.18, כבוד השופטת ענת ברון)).

9. משכך, אנו קובעים כי:

א. המשיבה 1 תשלם למבקש גמול בסך 60,000 ₪ ברוטו. בהתאם להסכמות בין הצדדים, נבהיר כי סכום זה נקבע בין היתר בהתחשב בעילות האישיות הנטענות על ידי המבקש, שאינן נוגעות לעילות הייצוגיות, ועם קבלת הסכום הזה ולבקשת המבקש נדחית גם תביעתו האישית, והמבקש לא יהא זכאי לכל סכום נוסף בגין תקופת העסקתו על ידי המשיבה 1.

ב. המשיבה 1 תשלם לב"כ המבקש שכר טרחה בסך 160,000 ₪ בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין.

שני הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום.

ניתן היום, ה' אדר א' תשע"ט, (10 פברואר 2019), בהעדר הצדדים.

גב' רונית עזר ,
נציגת ציבור עובדים

דורי ספיבק, שופט
אב"ד

מר יונה הנדל,
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: מיקי נניקשוילי
נתבע: מיטב דש השקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: