ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הנאמן נגד אילן כהן :


לפני כבוד ה שופטת עידית ברקוביץ

המבקש

הנאמן – עו"ד דורון אלקיים

נגד

המשיבים

אילן כהן
בנאמנות עבור חב' פוקוס 1 ייעוץ גיוס הון ויזמות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד סטרוגו
אילה כהן ואח'
ע"י ב"כ עו"ד אגמון

החלטה

לפני בקשתו של עו"ד דורון אלקיים למתן הוראות בדבר פיזור כספי הנאמנות שבידיו (להלן: "הבקשה").
רקע
תחילתו של ההליך, בבקשה למתן הוראות שהגיש עו"ד נדב אדלר.
בדיון שהתקיים ביום 23.5.2018 הגיעו הצדדים להסכמה אשר קבלה תוקף של פסק דין (להלן: "הסכמת הצדדים").
במסגרת הסכמת הצדדים , הוסכם כי תתקבל בקשתו של עו"ד אדלר להתפטר מתפקידו וכי תחתיו ימנה בית המשפט נאמן חדש.
בהמשך להסכמת הצדדים, ובהתאם להחלטה מיום 28.6.2018, מונה עו"ד דורון אלקיים כנאמן (להלן: " הנאמן").
ברקע לדברים, הסכם אופציה שחתמו הגב' אורית שטולץ (להלן: "הגב' שטולץ") והמשיב 1 ( להלן: "המשיב") בקשר למקרקעין שברח' שטנד 9 תל אביב, הידועים כחלקה 146 בגוש 6903 (להלן בהתאמה: "הסכם האופציה" ו "המקרקעין").
הסכם האופציה, שנחתם ב-30.4.2014, הקנה למשיב את האופציה לרכישת הזכויות בבניין בן 3 קומות מידי הגב' שטולץ.
כן, הקנה הסכם האופציה למשיב את הזכות לסחור באופציה לצדדים שלישיים, ללא צורך ברשות הגב' שטולץ. הצדדים קבעו כי עו"ד אדלר (להלן: "עו"ד אדלר"), ישמש כנאמן בהליך זה.
ב-26.11.2014 סיחר המשיב את האופציה למשיבים 3 (להלן בהתאמה: "המשיבים" ו"הסכם הסיחור"), כאשר את הסכם הסיחור ערך עו"ד אדלר, שנבחר לשמש כנאמן לביצועו.
התמורה עבור הסכם הסיחור, על סך 3,161,200 ₪, הופקדה בנאמנות בידי עו"ד אדלר (להלן: "כספי הנאמנות").
ב-30.11.2014 הודיע המשיב לגב' שטולץ על סיחור האופציה, וביום 17.12.2014 הודיעו המשיבים לגב' שטולץ על מימוש האופציה, תוך שמסרו לה שני שיקים. זו סירבה לקבל השיקים, והודיעה כי היא דוחה את הודעות הסיחור של המשיב ואת הודעת המימוש של המשיבים.
במסגרת הליך נפרד שהתנהל לעניין זה (ה"פ 13735-02-15), דחה בית המשפט את טענות הגב' שטולץ וקבע כי עליה לחתום על הסכם המכר.
בערעור לבית המשפט העליון (ע"א 9409/16), ניתן צו ארעי למניעת דיספוזיציה בנכס, בכפוף לחתימת הגב' שטולץ על הסכם המכר .
ב-25.10.2018, ניתן פסק דין בבית המשפט העליון, במסגרתו נקבע כי הערעור יידחה, תוך שמירת טענות הצדדים בכל הנוגע לסיווג הקבוצה על ידי רשויות המס וכי הצו למניעת דיספוזיציה בנכס יעמוד בתוקפו למשך 90 יום.
בשלב מסויים ביקש עו"ד אלדר להשתחרר מתפקידו כנאמן מכוח הסכם סיחור האופציה. עקב זאת, התנגדה הגב' שטולץ כי הלה יבצע פעולות נוספות בחשבון הנאמנות, על פי דרישת המשיב והמשיבים.
משכך, פנה עו"ד אדלר לסיוע בית המשפט בתובענה שהגיש בחודש יוני 2017 אשר פרטיה בכותרת.
בדיון שנערך בפניי ב-23.5.2018, הגיעו הצדדים להסכמה (לעיל ולהלן: "הסכמת הצדדים").
במסגרת הסכמת הצדדים הוסכם כי עו"ד אדלר יתפטר מתפקידו וכי ימונה נאמן חדש. ואכן ב-28.6.2018, מינה בית המשפט את עו"ד אלקיים כנאמן החדש (לעיל ולהלן: "הנאמן").
מכאן הבקשה למתן הוראות המוגשת ע"י עו"ד אלקיים, כנאמן, היא הבקשה שבפני.
הבקשה למתן הוראות (1)
בבקשתו עותר הנאמן ליתן תוקף של החלטה להחלטתו, כפי שפורטה במכתבו לצדדים מיום 16.12.18 (להלן: " המכתב").
במכתב ציין הנאמן את החלטתו כדלקמן:
מתוך כספי הנאמנות בסך 3,158,978 ₪, יש להעביר לידי המשיבים סך של 595,874 ₪, בגין תשלומי המיסים השונים שביצעו, בקיזוז 168,411 ₪, כתוצאה מהפרשי הצמדה.
סך הכל יש להעביר למשיבים סך של 427,463 ₪.
סך הסכום שיש להעביר למשיב הוא: 2,731,515 ₪.
בקשת הנאמן הועברה להתייחסות המשיבים.
בתשובתם, טענו המשיבים, כי לא ניתן לשחרר כספי הנאמנות, אלא לאחר רישום הערת אזהרה, נקייה מכל זכות נוגדת, לטובתם. לעמדתם, בשלב זה, תלוי ועומד צו מניעה, שניתן בבית המשפט העליון ב-25.10.2018, האוסר על המשיבים מלבצע כל דיספוזיציה עד ליום 25.1.2019. משכך, טרם הבשילו התנאים המפורטים לעיל.
כמו כן, טענו המשיבים, כי נפלה טעות חישובית בחישוב הפרשי ההצמדה של הנאמן וכי אלה צריכים לעמוד על 28,654 ₪ בלבד.
לפיכך, לעמדת המשיבים, סך התשלום לידי המשיבים צריך לעמוד על 567,220 ₪, ויתרת התמורה בסך 2,591,758 ₪ - למשיב .
המשיב מצידו, טען, כי המשיבים ממשיכים ומנסים למשוך זמן ולעכב את שחרור כספי הנאמנות. אלה קיבלו חלקם בעסקה, שהושלמה זה מכבר, ונהנים מפירותיה, אך מונעים מהמשיב לקבל את כספו.
המשיב הדגיש, כי בהחלטת בית המשפט העליון, נדחתה תביעת המשיבה ונסתתמו טענותיה לביטול הסכם המכר. צו איסור הדיספוזיציה שניתן, הינו לעניין שמירת טענות הצדדים, לרבות טענת המשיבה כי המשיבים הפרו כלפיה הסכם המכר, בהיותם קבוצת רכישה. אין כל צו המונע שחרור כספי הנאמנות ואין לצו האמור - שניתן לזמן מוגבל, עד ל-23.1.2019 , כל קשר למשיב ולהסכם סיחור האופציה.
מכל מקום, לשיטת המשיב , כספי הנאמנות ניתנו לצורך הבטחת תשלומי המיסים השונים בגין עסקת המכר. הללו שולמו והעסקה הושלמה כאמור, ואין כל סיבה שלא לשחרר כספי הנאמנות.
משכך, סבור המשיב, כי יש לקבל את בקשת הנאמן ולשחרר הכספים בהתאם למבוקש, שכן הנאמן לא הכריע מהותית במחלוקות שבין הצדדים והחלטתו נוגעת רק לעצם שחרור הכספים, תוך שלאחר מכן יתאפשר לכל אחד לתבוע ממשנהו את הכספים המגיעים לו.
לחילופין, טען המשיב, כי ככל שבית המשפט יסבור לנכון לשנות מהסכומים שקבע הנאמן, הרי שלעניין מס השבח, על המשיב לשאת בתשלום עד ליום מועד סיחור האופציה (26.11.2014), דהיינו על סך של 275,000 ₪ בלבד ורק סכום זה יש להעביר למשיבים; ולעניין הפרשי ההצמדה סבר כי אלו עומדים בגובה 248,815 ₪. משמע, לשיטתו, התשלום המגיע למשיבים הוא בסך 26,185 ₪, כאשר הוא זכאי ליתרת כספי הנאמנות.
תגובת הנאמן להודעות הצדדים (2)
לאחר שהצדדים הגישו תשובותיהם, הגיש הנאמן תגובה מפורטת מטעמו (להלן: "עמדת הנאמן"), במסגרתה הבהיר כדלקמן:
לעניין צו המניעה - אין בהחלטת בית המשפט העליון לנגוד את השלמת העסקה דנן. להיפך, זו סתמה הגולל על האפשרות לביטול העסקה. העסקה הושלמה והזכויות הועברו על שם רוכשיהן. אין בין צו המניעה לבין כספי הנאמנות דבר.
באשר לחלוקת הכספים – בכל הנוגע לתשלום המיסים, סבור הנאמן כי אין לו כל יכולת או זכות להכריע בשאלת גובה החבות. טענות אלו, חורגות מהוראות כתב הנאמנות. כספי הנאמנות נועדו להבטי ח את תשלומי המיסים ותו לא, ואלו אכן שולמו על ידי המשיבים. משכך, ראוי כי כספים אלו יושבו להם במלואם.
לעניין ניכוי סכום הפרשי הצמדה - דרך החישוב שהציגו המשיבים נכונה, ולכן הסכום לקיזוז הינו 28,656 ₪ ( ולא כפי שצויין בבקשתו הראשונה).
לפיכך, עמדתו העדכנית של הנאמן היא כי את כספי הנאמנות יש לפזר כדלקמן:
יש להעביר למשיבים סך של 567,220 ₪, ולידי המשיב סך של 2,591,758 ₪.
הנאמן מציין כי אין בחלוקת כספים זו כדי להוות קביעה ו/או הכרעה לעניין הזכויות והחובות של הצדדים האחד כלפי השני ואין באמור כדי לגרוע מכל טענה שיש למי מהצדדים כאשר גם לאחר חלוקת כספי הנאמנות, שומר כל צד על זכותו לטעון כל טענותיו.
תגובת המשיב
המשיב (הגם שלא קיבל רשות לכך) הגיש תגובה ביחס לתגובת הנאמן. במסגרת תגובתו, חזר המשיב על טענותיו, והוסיף, באשר לסכום הפרשי ההצמדה, כי המשיבים הסתירו מעיני הנאמן ובית המשפט את סכום הפרשי ההצמדה השליליים שגבו בפועל, ומשכך ביקש להורות על גילוי ועיון במסמכים ו/או הצגת אסמכתאות לגבי האמור. מכל מקום, טען, כי חישוב הנאמן מוטעה.
אקדים את המאוחר ואציין כי לא מצאתי מקום לקבל את טענות המשיב בתגובתו, הן מאחר שהתגובה הוגשה בלא רשות והן מאחר שלא מצאתי כי יש בה לשנות מהתוצאה.
דיון והכרעה
לאחר עיון בעמדות הצדדים, מצאתי לנכון לקבל את עמדת הנאמן כפי שבאה לידי ביטוי בתגובתו להודעת הצדדים (2).
ואנמק:
סמכות הנאמן
כתב המינוי, כפי שנקבע בהחלטה מיום 23.5.18 (אשר נתנה תוקף להסכמת הצדדים) קובע:
"הנאמן החדש יהיה נאמן עפ"י ההסכם שבין המשיבה 1 למשיב 2, והן נאמן עפ"י ההסכם שבין המשיב 2 לבין המשיבים 3.
הוראות הנאמן לנאמן החדש יהיו בהתאם לחוזים הקיימים בין הצדדים, לרבות עפ"י כתב ההוראות לנאמן מכוח הסכם סיחור האופציה בין המשיב 2 למשיבים 3".
מקובלת עלי עמדת הנאמן, לפיה מחובתו להביע עמדתו באשר לאופן פיזור כספי הנאמנות שהופקדו בידיו והכל במסגרת סמכויותיו כפי שהוגדרו במסמכים שצוינו בכתב המינוי.
בהינתן כי מונה נאמן, עליו לפעול בהתאם לסמכויותיו ואין הוא בן חורין שלא לעשות את מלאכתו.
הנה כי כן, נכון פעל הנאמן עת הביע עמדתו בדבר אופן פיזור הכספים המוחזקים בידיו בנאמנות.
למותר לציין, כי אין בעמדת הנאמן, כמו גם בהחלטה זו, משום נקיטת עמדה לגופן של המחלוקות בין הצדדים.
עיתוי חלוקת כספי הנאמנות
בעוד שהמשיב דוחק בנאמן לקבל הכרעה בעניין חלוקת כספי הנאמנות, מנגד, סבורים המשיבים כי טרם הבשילו מלוא התנאים המאפשרים את שחרור הכספים.
המשיבים תולים יתדותיהם בסעיף 2 לכתב ההוראות לנאמן (להלן: "כתב ההוראות לנאמן", נספח ד' לתגובת המשיב) הקובע כי:
"לאחר רישום הערת אזהרה לטובת מקבל האופציה בגין הסכם המכר נקייה מכל זכות נוגדת ו/או גוברת על זכויות המוכרת בנכס (למעט הערה בגין הסכם שיתוף) לנהוג בכספי הנאמנות כדלקמן..."
המשיבים גורסים כי נוכח ההערה בדבר איסור דיספוזיציה, אזי טרם הגיעה העת לחלוקת כספי הנאמנות.
אין בידי לקבל את עמדת המשיבים.
בהתאם לפסק הדין בבית המשפט העליון מיום 25.10.2018 הערעור שהגישה בעלת המקרקעין המקורית, הגב' שטולץ, נדחה. אכן, בהסכמת הצדדים, נקבע כי "הצו הזמני שניתן בערכאתנו ולפיו על המשיבים להימנע מדיספוזיצה במקרקעין נושא ההליך, יעמוד בתוקפו לפרק זמן של 90 ימים מהיום". ואולם, אין בצו זה כדי לשנות מהתוצאה לפיה נשמטה האפשרות של הגב' שטולץ להתנגד לעסקה ולבטלה. הלכה למעשה, העסקה הושלמה, המכר הושלם, הזכויות הועברו על שם רוכשיהן, מיסי העסקה שולמו ועסקת המכר נשוא הנאמנות היא מעשה גמור וסופי.
בהינתן פסק הדין הדוחה את ערעור הגב' שטולץ, נסתם הגולל על האפשרות לבטול העסקה, ואין מניעה לפזר את כספי הנאמנות.
הערת האזהרה בדבר הימנעות מדיספוזיציה עניינה בסוגיית סיווג המשיבים על ידי רשויות המס (אם כקבוצת רכישה ואם כקבוצת רוכשים) וזו אינה מצדיקה המשך החזקת כספי הנאמנות בידי הנאמן.
כך או כך, במועד מתן החלטה זו, ממילא חלפו 90 הימים שהוקצבו בפסק הדין מיום 25.10.2018.
על כן, הגיעה העת להורות על פיזור כספי הנאמנות.
תכלית כספי הנאמנות
כספי הנאמנות נועדו להבטיח שניים:
את תשלומי המיסים הדרושים להשלמת העסקה על כל שלביה.
את תשלום הפרשי ההצמדה.
כך עולה מהמסמכים הבאים (אשר צורפו כנסח ד' לתגובת המשיב):
הסכם האופציה בין הגב' שטולץ לבין המשיב מיום 30.4.14, סעיף 10 ובמיוחד סעיפים 10.3-10.10.
הסכם סיחור האופציה בין המשיב למשיבים מיום 26.11.14, סעיף 7 וסעיף 11.
מטעמי נוחות יצוטט סעיף 7.2 להסכם סיחור האופציה בו נאמר:
" לאחר רישום הערת אזהרה לטובת מקבל האופציה בגין הסכם המכר הנקיה מכל זכות נוגדת או גוברת (למעט הערה בגין הסכם שיתוף), הנאמן יעשה שימוש בכספי הנאמנות לשם תשלום מקדמת מס השבח בהתאם להסכם האופציה (המלאה או המוקטנת) בגין הסכם המכר ולשם תשלום מלוא חובות היטלי השבחה ופיתוח החלים על הנכס עד למועד חתימת הסכם סיחור אופציה זו...ולמעט סך של 200,000 ₪ שישמש בטוחה לתשלום הפרשי ההצמדה למדד..."
כתב ההוראות לנאמן.
עולה איפוא, כי כספי הנאמנות צומצמו להבטיח תשלומים מסויימים: להבטחת תשלומי מיסים, ולהבטחת כספי מנגנון ההצמדה שבהסכם המכר.
כספי הנאמנות לא נועדו להבטיח תשלום בגין נזקים כלליים אחרים.
על כן, יש לקבוע את אופן פיזור הכספים לאור שתי התכליות האמורות, ועל יסודן בלבד.
מס שבח
הנאמן ציין כי הוכח בפניו כי בסופו של יום שילמו המשיבים מס שבח בסכום 595,874 ₪ ואף הוצג העתק שובר התשלום שעל פיו שולם מס השבח.
המשיב חולק על זכות המשיבים לקבל את מלוא סכום תשלום המיסים ובהקשר זה טוען כי הגידול במס שבח בגין הפחתת שווי הנכס מאז דצמבר 2014 ועד דצמבר 2016 אינו אמור לחול עליו.
הנאמן קבע כי אינו מקבל את עמדת המשיב, וזאת מבלי להתייחס לשאלת נכונותה.
מקובלת עלי עמדת הנאמן. אין הנאמן יכול או מוסמך להכריע בשאלת גובה החבות ואף לא בנכונות או אי הנכונות של התחשיבים שביצעו יועצי המס מטעם המשיב. כאמור, על פי כתב הנאמנות, כספי הנאמנות נועדו להבטיח את תשלומי המיסים ואלה, כפי שהוכח, שולמו על ידי המשיבים, הגם שלא הם אלה שהיו מחוייבים לשלמם.
בהינתן כי תשלום מס השבח לא היה אמור לחול על המשיבים, ואין חולק כי שולם על ידם, הרי ראוי כי סכום זה יושב להם במלואו.
על כן, בצדק, קבע הנאמן כי מתוך כספי הנאמנות יש להעביר למשיבים את הסכום האמור במלואו, דהיינו: 595,874 ₪.
ניכוי סכום ההצמדה
בבקשתו הראשונה של הנאמן, הוא ציין כי סכום ההצמדה הינו בסך 168,411 ₪.
שני הצדדים חלקו עליו.
בעמדתו השנייה, קבל הנאמן את עמדת המשיבים וקבע כי הסכום לקיזוז בגין הפרשי הצמדה הוא 28,654 ₪.
עמדתו השנייה של הנאמן מקובלת עלי.
בסעיף 5.1 להסכם המכר נקבע:
"תמורת העברת החזקה המשפטית בנכס ומסמכי הרישום, כהגדרתם להלן, וזאת בהתאם לקבוע בהסכם זה, מתחייב הקונה לשלם למוכרת סך של 17,900,000 ₪ (שבעה עשרה מיליון ותשע מאות אלף שקלים חדשים) כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן של חודש פברואר 2014 כפי שפורסם ביום 15 במרס 2014 (להלן: "התמורה") במועדים ובתשלומים שלהלן"
בהתאם לאמור ערך הנאמן תחשיב באופן הבא:
הצמיד את הסכום של 14,900,000 ואת הסכום של 3,000,000 ליום 16.3.2014. הצמדת הסכומים האמורים ביחד הביאה לסך 17,871,344 ₪.
הפחתת סך 17,871,344 ₪ מסך 17,900,000 ₪ מביאה לסך 28,656 ₪ ( בעיגול אגורות).
התוצאה היא כי הסכום לקיזוז בגין הפרשי הצמדה הוא 28,654 ₪.
סיכום
מן המקובץ עולה , כי מתוך כספי הנאמנות, יש להעביר למשיבים סך של 595,874 ₪ בהפחתת סך 28,656 ₪, ובסה"כ יש להעביר למשיבים: 567,220 ₪.
סוף דבר
אשר על כן, הריני מקבלת את עמדת הנאמן, כפי שבאה לידי ביטוי בתגובתו להודעת הצדדים (2).
לאור האמור, חלוקת כספי הנאמנות תיעשה בהתאם לעמדת הנאמן, כדלקמן:
מתוך כספי הנאמנות בסך כ- 3,158,978 ₪ יועבר למשיבים סך 567,220 ₪, והיתרה בסך של כ- 2,591,758 ₪ תועבר למשיב.
מהסכומים האמורים ינוכו עמלות בנקאיות ושכר טרחת הנאמן בחלקים שווים.
למניעת ספק יובהר, כי אין בהחלטה זו משום נקיטת עמדה באשר לטענות הצדדים לגופן הן זה כלפי משנהו ו/או כלפי צדדים אחרים, ואלה שמורות להם במסגרת ההליך המתאים.
במתן החלטה זו, סיים בית המשפט מלאכתו בהליך זה.

ניתנה היום, כ"ט שבט תשע"ט, 04 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הנאמן
נתבע: אילן כהן
שופט :
עורכי דין: