ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוחנן פנחסי נגד תים נטקום בע"מ :

24 ינואר 2019
לפני: כבוד השופט דורי ספיבק – אב בית הדין
נציגת ציבור עובדים גב' לאה חלה

המבקש:
יוחנן פנחסי
ע"י ב"כ עו"ד רענן קריב ועו"ד אחז אגם
-
המשיבה :
תים נטקום בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד טל קרת, עו"ד עופר שובל ועו"ד שירה כהן-מזור

החלטה

1. בפנינו מספר בקשות שהוגשו על שני הצדדים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שבכותרת. הבקשות כולן הוגשו לאחר דיון ההוכחות הראשון שהתקיים ביום 6.12.18, ולקראת הדיון השני, הקבוע ליום 7.2.19.

טענת הרחבת החזית

1. בקשתה הראשונה של המשיבה הינה כי נכריע כבר עתה בטענת הרחבת החזית שהיא העלתה, לפיה יש למנוע מהמבקש לשאול שאלות ולהציג ראיות במהלך דיון ההוכחות בכל הנוגע ל"רכיבים פיקטיביים" שהופיע בתלושי השכר של המשיבות. זאת, שכן לטענתה בקשת האישור לא התייחסה לרכיב זה, והתייחסות אליו נעשתה רק במסגרת התשובה לתגובה לבקשה לאישור. עיון בבקשה עולה כי במהותה היא בקשה לעיון מחדש בהחלטה הבאה שניתנה על ידינו במהלך דיון ההוכחות ( עמ' 22 ש' 4 לפרוטוקול ):

"בהינתן שעניין פיצול תלוש השכר לרכיבים פיקטיביים שונים, לרבות התייחסות ספציפית למושג ' תשלומים נלווים' הופיע כבר בבקשה לאישור התובענה כייצוגית ( סעיף 26. ב) אנו נתיר שאלות גם ביחס לרכיבים אלה.

למען הסר ספק, אין בהחלטה זו כדי להכריע סופית בטענת המשיבה שמדובר בהרחבת חזית, והצדדים יוכלו לטעון לעניין זה בסיכומיהם, והכרעת בעניין זה יעשה במסגרת ההחלטה שתינתן בבקשה לאישור".

2. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה שאין מקום לשנות לעיין מחדש ולשנות את החלטתנו שלעיל. כידוע, אף שעיון מחדש בהחלטות ביניים שניתנו על ידינו מצוי בגדר סמכותנו, הרי שככלל, יש להצביע על שינוי נסיבות או על מצב דברים שבו מתברר שמדובר היה בהחלטה מוטעית על פניה ( ראו: רעא 8205/08 מצלח נ' כלל חברה לביטוח (12.11.08, סעיף 8 להחלטת כבוד השופט יורם דנציגר)). לא מצאנו שזה מצב הדברים, ובכלל זה לא מצאנו כי עצם מתן ההיתר למבקשים להגיש מסמכים נוספים מהווה שינוי נסיבות שכזה ( וממילא ההחלטה בעניין זה ניתנה במהלך הדיון, בעמ' 29 ש' 6, לאחר שהמשיבה שבה וטענה להרחבת חזית, כך שעניין זה נשקל פעם נוספת בטרם ניתנה החלטה זו).

למעלה מהנדרש, וכטעם נוסף לאי-היענות לבקשה לעיון מחדש, נזכיר כי כידוע בהתדיינות בתובענות ייצוגיות, קיימת מגמה ברורה למנוע פיצול ההתדיינות לתתי-הליכים, תוך " ריכוז הטענות המקדמיות במסגרת הדיון בבקשה האישור עצמה" (רעא 4381/17 תועלת לציבור נ' בנק הפועלים (2.10.17, כבוד השופט ניל הנדל)). כך אף במקרה שלפנינו, בהינתן שכבר החלו דיוני ההוכחות בבקשה לאישור שהוגשה לפני למעלה משנתיים ימים, ום צפויים להסתיים בדיון הקרוב שיתקיים בעוד שבועיים, איננו סבורים שייגרם נזק דיוני אם – כפי שנקבע בהחלטתנו שצוטטה לעיל – ההכרעה הסופית בטענת הרחבת החזית שהעלתה המשיבה תיעשה במסגרת ההכרעה בבקשה לאישור.

הבקשה לביטול ההחלטה בעניין צירוף מסמכים והגשת תגובה משלימה

3. איננו רואים מקום להיענות גם לבקשתה החלופית של המשיבה, לעיון מחדש בהחלטה שניתנה בתום הדיון האחרון, לפיה הותר למבקש לצרף מסמכים מסוימים שאותם הגדיר כמסמכי הזמה – מסמכים שכבר הועברו לידי המשיבה – ומנגד הותר למשיבה להגיש תגובה משלימה הנתמכת בתצהיר המתייחסת למסמכים אלה. גם במקרה הזה, לא חל כל שינוי נסיבות המצדיק עיון מחדש בהחלטה. נזכיר עוד, כי מדובר בהחלטה שעל פניה נועדה להגן על זכויותיה הדיוניות של המשיבה, שכן המבקש ביקש להגיש את המסמכים כמסמכי הזמה כבר במהלך חקירתה הנגדית של נציגת המשיבה, ולמרות זאת ניתנה על ידינו החלטה שקטעה את החקירה, קבעה כי כל המסמכים יועברו לעיון המשיבה שתוכל ללמוד אותם, ולהכין ביחס אליהם תשובה סדורה הנתמכת בתצהיר, וזאת עוד בטרם תימשך חקירת נציגת המשיבה.

עם זאת, ועל מנת להפיס את דעתם של ב"כ המשיבה, נבהיר כי משמעות ההיתר שנתנו למשיבה להגיש תגובה משלימה הנתמכת בתצהיר, הינה כי אף שנכון האמור בסעיף 47 לבקשה לפיה הננו מצויים " בעיצומה של החקירה הנגדית", הרי שאין מניעה כי הם ישוחחו בשלב זה עם המצהירה מטעמם. זאת, הן לצורך הכנת התגובה המשלימה והן על מנת להכינה להמשך חקירתה הנגדית. משכך, אין בסיס לטענת המשיבה כי תיאלץ מכאן ואילך לנהל את ההליך " בידיים קשורות" ללא יכולת להכין את העדה מטעמה להמשך חקירתה הנגדית בכלל, ולעניין ההתייחסות למסמכים שצורפו בפרט.

השימוש ב"מסמך החסוי"

4. אנו נעתרים לבקשת המשיבה לאסור על המבקש לעשות שימוש במסמך שהגיע אליו בטעות, ושאליו מתייחס מכתבה של באי כוח המשיבה לב"כ המבקש מיום 2.7.17 ( נספח 2 לבקשה). זאת, בהינתן שכבר בדיון שהתקיים ביום 16.5.18 הודה בא כוח המבקש שמדובר בהודעת מייל שנשלחה על ידי באת כוח המשיבה לאחר הפרקליטים ממשרד ב"כ המשיבה ( עמ' 6 ש' 16 לפרוטוקול), ובהמשך אותו הדיון אף הודה מפורשות שמדובר במסמך שחל עליו חסיון עורך דין לקוח ( עמ' 7 ש' 13), ורק טען שחרף החיסיון יש להרשות לו להגישו על מנת להגיע לחקר האמת. ההלכה בעניין זה הינה ברור, והיא תומכת בעמדת המשיבה לפיה יש לאסור על המסמך בהתדיינות שבפנינו ( רע"א 6171/17 פלוני נ' קופת חולים מאוחדת (4.9.17, כבוד השופט יצחק עמית)):

"חסיון עורך דין – לקוח עומד בתוקפו הן כאשר גילוי המסמך מתבקש מצד שלישי להליך, הן כאשר הוא מתבקש מבעל החיסיון ( הלקוח), והן כאשר הוא מתבקש מבעל המקצוע ( עורך הדין). בכל ישמרו תכליות החסיון וההגנה המהותית על יחסי האמון המיוחדים של עורך דין ולקוחות. תוצאה זו נחוצה גם על מנת שלא ליצור פתח לעקיפת חסיונות על ידי הדלפתו של המסמך ופרסומו על ידי צד שלישי.

... לא למותר לציין כי פרט לחיסיון עורך דין – לקוח, חל על המסמך באופן מובהק גם החיסיון ביחס למסמכים שהוכנו לקראת משפט ( work product) בהינתן כי המטרה העיקרית העומדת ביסודו היא הכנה לקראת ההליך המשפטי התלוי ועומד... הדוקטרינה של מסמכים לקראת משפט חופפת ומשלימה לעיתים קרובות את החיסיון של עורך דין לקוח...

בקשת המבקשים לגילוי מסמכים

5. המבקש הגיש ביום 30.12.18, דהיינו גם כן לאחר דיון ההוכחות הראשון, "בקשה למתן החלטה" בבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים שאותה הגיש ביום 31.7.18. המדובר בבקשה שביחס אליה כבר הוגשו תגובה ותשובה לתגובה, ובהמשך לכך ניתנה החלטה כדלקמן:
"בשים לב לכך שדיון האישור בבקשה לאישור התובענה כייצוגית קבוע ליום חמישי הקרוב, הריני לקבוע כי הבקשות התלויות ועומדות ( לגילוי מסמכים...) יידונו בפתח הדיון הקרוב.

למען הסר ספק, אף אם יוחלט להיעתר לבקשה לגילוי, אין משמעות הדבר בהכרח כי הדיון בבקשה לאישור יידחה ( שכן ניתן יהיה לקבוע דיון הוכחות משלים שבו יוצגו רק המסמכים שיגולו, ויתאפשר לחקור את המצהירים בקשר אליהם".

6. למרות האמור, בפתח דיון ההוכחות הראשון ולכל אורכו, וגם בסיומו, לא ביקש ב"כ המבקש הכרעה בבקשה. משכך, יש לדעתנו לראותו כמי שויתר עליה. זאת ועוד, מעיון בבקשה הנוכחית עולה שהיא זהה לבקשה לגילוי מסמכים קודמת שהגיש המבקש, שביחס אליה ניתנה ביום 16.5.18 החלטה כדלקמן:

"בנסיבות העניין, ולאחר שלא השתכנעתי כי היתה הצדקה לאיחור כה משמעותי בהגשת הבקשה לגילוי מסמכים, ודאי בלא שהתבקשה ארכה לכך, ולאחר שעיינתי בשני תלושי שכר של עובדים אחרים של המשיבה שהוגשו לעיוני בלבד... ובשים לב לכך שמשמעות ההיענות לבקשה לגילוי לעת הזו הינה בהכרח דחייה משמעותי במועד הדיון שנקבע בבקשה לאישור, הריני לדחותו על הסף מטעם זה בלבד, וזאת מבלי שאדרש לטענות הצדדים לכאן ולכאן לגופה של הבקשה.

אבהיר עם זאת, שאין בהחלטה זו כדי למנוע מהמבקש לשוב ולהעלות את הבקשה בתום דיון ההוכחות, ככל שלאחר חקירות הצדדים יסגור שיש בעדויות מי מהצדדים כדי לחזק את טענתו בדבר זכותו לגילוי. ככל שיוחלט על גילוי באותו שלב, ייקבע מועד להשלמת שלב ההוכחות בבקשה לאישור ( תוך חיוב מתאים בהוצאות)".

7. איננו רואים כל מקום והצדקה לעיין מחדש בהחלטה זו. משכך, הבקשה נדחית, בכפוף לזכותו של המבקש לשוב ולהעלותה בתום דיון ההוכחות, כפי שנקבע בהחלטה מיום 16.5.18.

הוראות לקראת הדיון הקרוב

8. בהחלטה שניתנה בתום הדיון שהתקיים ביום 6.12.18 נקבע כי המבקש יעביר את המסמכים הנוספים שברצונם להסתמך עליהם לידי המשיבה עד ליום 9.12.18, אך בטעות לא נקבע שיש להגישם גם לתיק בית-הדין. משכך, ועל מנת לאפשר הכנה לקראת הדיון, הרינו לקבוע כי המסמכים יוגשו על ידי המבקש לתיק עד ליום 28.1.19 ( למען הסר ספק, אין לצרף את המסמך שנאסר לעיל על גילויו).

9. המועד להגשת תגובה משלימה מטעם המשיבה מוארך בזאת עד ליום 3.2.19, וזאת לקראת הדיון הקבוע ביום 7.2.19.

ניתנה היום, י"ח שבט תשע"ט, (24 ינואר 2019), בהעדר הצדדים.

גב' לאה חלה ,
נציגת ציבור עובדים

דורי ספיבק, שופט
אב"ד


מעורבים
תובע: יוחנן פנחסי
נתבע: תים נטקום בע"מ
שופט :
עורכי דין: