ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רינה דיין ז"ל באמצעות יורשה דניאל דיין נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :


לפני כבוד ה שופטת אסתר נחליאלי חיאט

מבקשת

רינה דיין ז"ל באמצעות יורשה דניאל דיין
ע"י ב"כ עו"ד רם גורודיסקי ו/או אפרים יצחקוב
ו/או בת אל כהן ו/או אלונה מונהייט

נגד

משיבה
כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד צבי פירון ו/או רווית קורן
פירון ושות', עו"ד

החלטה

1. בקשה מוסכמת לאשר הסתלקות מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית בתנאים המפורטים בהרחבה בבקשה, תוך הקמת קרן ייעודית, היא הבקשה שלפני.
אקדים החלטתי לתיאור הדרך לקבלת ההחלטה דנא ואומר כי ראיתי לקבל את הבקשה להסתלק מהתובענה ולאשר במסגרת החלטה זו את הסכמות הצדדים שפורטו בבקשה.

2. עניינה של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הוא באופן יישום מקרה הביטוח הסיעודי על ידי המשיבה ביחס לפעולות ADL מסוימות שב עניינן נטען כי המשיבה פועלת ב"שיטת הפיצול " שלא רק שאינה תואמת להוראות הפוליסה ולחוזרי ביטוח, אלא גם מנוגדת לדין ופוגעת במבוטחים.
בתשובתה לבקשה דחתה המשיבה את טענות המבקשת ובין השאר טענה כי התובענה אינה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית מחמת השונות במצבם התפקודי של המבוטחים, כי אין 'שיטת עבודה' כנטען בבק שת האישור וכי הערכת התלות היא רק נדבך אחד מבין מכלול הנתונים ששוקלת המשיבה בעת קבלת ההחלטה לגבי כל מבוטח.

3. שני דיונים מקדמיים התקיימו לפני, ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים בהרחבה המלצתי להם לנסות ולהדבר מאחר שסברתי כי ראוי שהטענות והמחלוקות בין הצדדים - מבטחת לקבוצת מבוטחיה - יתבררו במסגרת הדברות שתשיא תוצאות ראויות למבוטחי המשיבה, בעיקר כשמדובר באוכלוסיה חלשה הנזקקת לסיעוד.

4. הצדדים קיבלו את ההמלצה וניהלו זמן לא מבוטל הדברות במסגרת הליכי גישור שהתנהלו לפני המגשרים ה"ה עו "ד עמוס גבריאלי וורד אלקבץ. במקביל התנהל הליך גילוי מסמכים שלגילויים היתה חשיבות מירבית למחלוקת, לעצם התקיימות טענות המבקשת ולהבנת היקף התובענה.
במסגרת הליך הגישור שהתקיים ניתנה הדעת לתוצאות שעלו מהמסמכים, למשל כי במרבית המקרים 'שיטת הפיצול' הנטענת כלל לא ננקטה, וכי גם כאשר ננקטה השיטה הרי רק במקרים שוליים המהווים 1% מכלל המקרים היה למקרה פוטנציאל להוביל לצבירת 3 פעולות ADL המזכות בתגמולי ביטוח , ואף שכך גם במקרים שוליים אלה קיימת שונות עובדתית וסיבות אחרות הן שהובילו לדחיית המעבר להערכת התלות.

5. בעזרת המגשרים ששמעו את טיעוני הצדדים ו נתנו דעתם למסמכים שגולו במסגרת הליך ארוך של גילוי מסמכים שהתנהל בפני, גובש הסדר הסתלקות המשקלל את מכלול השיקולים הרלבנטיים וביניהם, שאלת עצם התאמת התובענה להתברר במסגרת הליך ייצוגי, שיקולי סיכון - סיכוי, רצון להימנע מהליכים הכרוכים במשאבים מרובים ובזמן שיפוטי יקר, ובצד זה לשמר את זכויות המבוטח הפרטני, שאינו נחסם בתביעתו האישית במעשה בי-דין.
הסדר ההסתלקות כולל העמדת סך של 2,150,000 ₪ לטובת הקמת קרן ייעודית שמטרתה הענקת תשלומים לפנים משורת הדין, לחברי הקבוצה שתביעתם תובא לעיון מחדש בפני מי שיתמנה כיו"ר הקרן - כבוד השופט בדימוס אליהו קידר וככל שלא יוכל למלא את התפקיד מטעמיו, תתמנה אחת מבין כבוד השופטות בדימוס מיכל שריר או ריבה ניב ( לפי הסדר); היו"ר יבחן את מקרה הביטוח מחדש, הכל בהתאם למפורט בסעיף 16 לבקשת ההסתלקות המוסכמת.

6. בבסיס טעמי ההסתלקות היתה האפשרות שהוצעה בהתבסס על פסק דין של כבוד השופט גרוסקופף בת"צ 44192-11-15 ד"ר הרפז ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח' (10.4.2018) (להלן: " עניין הראל") בו אושר מיתווה הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית תוך הקמת קרן ייעודית בסכומים הדומים לאלה שהוסכם בדנא. להסכמת הצדדים לסיים את ההליך הזה בדרך של הסתלקות הגיעו הצדדים לאחר דיונים בפני המגשרים ולאחר שהצדדים שקלו היטב את הנסיבות, את הרגישות הרבה והמורכבת בנושא הסיעודי והגיעו למסקנה כי נכון יהיה לאמץ את המלצת המגשרים ולסיים את ההליך בהסדר ההסתלקות המהווה דרך יעילה והוגנת במקום לנהל הליך ארוך, מורכב ויקר.

7. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות המוסכמת, נתתי דעתי לטעמיה, למתווה שהתגבש בעזרת המגשרים, כמו גם לפסק הדין של כבוד השופט גרוסקופף בעניין הראל, סברתי כמוהו כי נכון יהיה לקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה בטרם החלטה בבקשת ההסתלקות וכך אכן הוריתי במסגרת החלטתי מיום 1.8.18.
ביום 23.12.18 נמסרה הודעה מטעם היועץ המשפטי באמצעות הפרקליטות כי "לא נמצא לנכון, לעמדת גורמי המקצוע במדינה , להתנגד לבקשה המוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית ...".

8. משנמסרה עמדת היועץ המשפטי לממשלה כאמור, הגיעה העת ליתן החלטה בבקשת ההסתלקות.
בטרם החלטה עברתי שוב על הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ו על התשובות, שבתי ועברתי על הפרוטוקולים של הדיונים, על החלטות שונות שניתנו במהלך ההליך לרבות ההחלטות בהליכי גילוי המסמכים ; בעיקר נתתי דעתי לתוצאות בדיקת השימוש בשיטה הנטענת (שיטת הפיצול) ה שעלו מהמסכמים שגולו והיו רלבנטיים לענייננו, גם נתתי דעתי לטענת המשיבה כי אין ההליך מתאים להליך ייצוגי בשל השונות בין חברי הקבוצה הנטענת, ולאחר אלה ראיתי, כאמור, לאשר את בקשת ההסתלקות.
השתכנעתי כי דרך זו של הסתלקות הכוללת מתווה של הקמת קרן ייעודית בסכומים כמפורט בבקשה היא דרך ראויה המיטיבה עם הקבוצה שתפיק ממנה תועלת ממשית, הבאתי בשיקולי גם את העובדה כי סיום ההליך בדרך של הסתלקות מהבקשה אינה מהווה מעשה בי-דין ועל כן אינה חוסמת את הדרך בפני מבוטח פרטני לעמוד על זכויותיו, ככל שיסבור כי המתווה אינו מיטיב עמו – דבר שסברתי כי הוא מיטיב עם המבוטחים, ועוד סברתי כי בנסיבות שלפני סוג ההליך שנבחר אינו חף מקשיים ומכל אלה ראיתי לאשר את הדרך הזו של סיום ההליך - דרך החוסכת התדיינויות מרובות שאין לדעת את סופן, והשתכנעתי כי האינטרס הציבורי בא על סיפוקו בדרך זו של הסתלקות מוסכמת תוך הקמת הקרן הייעודית.

9. במסגרת הבקשה פורטו בהרחבה במסגרת סעיפים 14, 15 וכן בסעיף 16 על כל תתי הסעיפים שלו הוראות רבות בעניין הקרן הייעודית ובעניין בירור מקרי הביטוח והזכאות לתגמולי ביטוח, ולא ראיתי טעם לחזור עליהן במסגרת החלטה זו, אך אדגיש כי סעיפים אלה על כל האמור בהם מהווים חלק בלתי נפרד מהחלטה זו .
ובכל זאת ראיתי לחזור על מספר התחייבויות עיקריות, והראשונה שבהן העמדת סך של 2,150,000 ₪ לטובת קרן ייעודית, שיו"ר יהיה כאמור בסעיף 5 לעיל.
כי אופן הבדיקה יהיה במועדים ובדרך המתוארת בסעיף 16.6 לבקשה המוסכמת, ובכל מקרה "המשיבה תעביר את עניינם של כלל הנבדקים לבחינת היו"ר לא יאוחר מתום 120 ימים ממועד אישור הבקשה" (סעיף 16.6 לבקשה).
היו"ר יבחן את עניינם של כלל הנבדקים תוך 30 ימים וימסור למשיבה ולב"כ המבקשת דו"ח מסכם עם השלמת בדיקותיו. הדו"ח יוגש על ידי הצדדים בהודעה משותפת לבית המשפט.
החלטות היו"ר תמסרנה לזכאים תוך 30 ימים ממועד קבלת הדו"ח המסכם.
תשלום יבוצע תוך 14 ימים ממועד השלמת הדרישות המקובלות אצל המשיבה.
ככל שתיוותר יתרה בקרן היא תועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה לפי סעיף 27(א) לחוק תובענות ייצוגיות.

10. הצדדים המליצו על גמול ושכ"ט עו"ד כמפורט בסעיף 18 לבקשת ההסתלקות, המלצה שראיתי לאשר. אומר כי התרשמתי שהושקעה עבודה רבה ב מסגרת ההליך שהבשיל להסדר שהתגבש ומאפשר סיום ההליכים, עבודה שהצמיחה תועלת לקבוצה מעצם הקמת הקרן הייעודית ונראה כי עוד נכונה לצדדים עבודה בהמשך הדרך עד להשלמת כל החיובים הנובעים מההסכמות. כמו כן נתתי דעתי גם לכך שההסכם אליו הגיעו הצדדים מתיישב עם האינטרס הציבורי הכללי בכך שככל שתיוותר תמורה בקרן הייעודית לאחר שתושלמנה הבדיקות ויבוצעו כל התשלומים, היא תועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים לפי סעיף 27(א) לחוק תובענות ייצוגיות. אני מאשרת, אפוא, את הגמול, את הוצאות ניהול ההליך ואת שכ"ט עו"ד בהתאם להמלצות הצדדים.

11. בנסיבות הבקשה, ולאחר שנתתי דעתי למהות ההתחייבויות ולסוגיות שהועלו בבקשה לא מצאתי ליתן כל הוראה נוספת בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. ראיתי לציין עם זאת, כי הגם שלא הוריתי על פרסום דבר ההסתלקות, הרי מאחר שמדובר בקרן שפועלת מכוח אישור הסדר הסתלקות בהליך של תובענה ייצוגית יש לציין את פרטי ההליך בכל פנייה שתישלח למבוטח בעניין פעילות הקרן לרבות מכתבים הכוללים את תוצאות הבדיקה של מקרה הביטוח של המבוטח .

12. לאור כל האמור אני שבה ו מאשרת את ההסתלקות בתנאים המפורטים בהודעה המוסכמת בנוסח שהוגש.
אני דוחה את התביעה האישית של המבקשת ז"ל או של מי מטעמה.
אני מורה לב"כ המבקשת להחזיר למשיבה את כל המסמכים שהועברו לעיונו. (אם המסמכים נגרסו על ב"כ המבקשת עליו להצהיר בפני המשיבה על כך).

13. הצדדים ימסרו לבית משפט הודעה הכוללת את דו"ח יו"ר הקרן; כמו כן תימסר לבית המשפט הודעה משותפת על ידי הצדדים עם השלמת הסדר ההסתלקות. הדיווח יכלול את סך הכספים ששולמו למבוטחים על פי החלטת יו"ר הקרן, וככל שתיוותר יתרה עד לסכום שהעמידה הקרן, ידווח על העברת היתרה לקרן לניהול וחלוקת כספים שהוקמה על פי חוק תובענות ייצוגיות.

14. קובעת ת"פ למעקב 20.5.19; 20.87.19.

5129371

5129371המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים ותסגור את התיק.
54678313

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רינה דיין ז"ל באמצעות יורשה דניאל דיין
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: