ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ר.כ. עוגיות הזהב בע"מ נגד araya fisaha :

20 ינואר 2019
לפני: כבוד הרשמת קארין ליבר-לוין

המבקשים:
1. ר.כ. עוגיות הזהב בע"מ
2. פרידה יסחקוב
3. רפאל כהנוב

-
המשיבה:
araya fisaha

החלטה

לפני בקשת הנתבעים 1 3 ו-4 לחייב את התובעת בהפקדת ערובה לכיסוי הוצאותיהם.

יצוין כי ההליך נמצא טרם קיום ישיבת הוכחות הקבועה ליום 10.2.2019, כאשר התובעת העידה זה מכבר בעדות מוקדמת.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, בתשובה ובחומר המצוי בתיק, אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי . להלן אפרט טעמיי.

את הבקשה שלפני יש לבחון מכוח הוראת תקנה116 א לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב – 1991 שכותרתה " ערובה לתשלום הוצאות". בהתאם להוראה זו, שעה שמדובר בתובע שאינו תושב ישראל או אחת המדינות שאמנת האג חלה עליהן, הכלל הוא חיובו בהפקדת ערובה, למעט בחלופות המנויות בסעיף קטן ( ב) - המצאת ראשית ראייה; הוכחת יכולת פירעון; טעמים מיוחדים.

ההלכה הפסוקה קבעה כי זכות הגישה לערכאות היא זכות יסוד מן המעלה הראשונה, אולם אינה מוחלטת ויש לאזנה אל מול הזכות של הנתבעים. כך שבמסגרת ההכרעה בבקשה להפקדת ערובה, יש לאזן בין זכות הגישה של התובע לערכאות לבין זכותו של בעל הדין הנתבע לכך שיוכל לגבות את הוצאותיו במידה והוא נגרר להליכי סרק ו/או אם וככל שתדחה התביעה כנגדו.

התובעת אינה תושבת ישראל. בהתאם לתצהירה היא נתינת אריתריאה - מדינה אשר אמנת האג אינה חלה עליה. על כן, יש להורות על הפקדת ערובה בהתאם לתקנה 116 א לעיל, אלא אם תביעתה עומדת באחת החלופות המנויות בסעיף קטן ( ב) שם.

בדברי ההסבר לתיקון התקנות[1] האמור נקבע כי תכלית התיקון הוא הצורך הגובר להבטיח שהנתבעים יוכלו להיפרע מתובעים שאינם תושבי ישראל מאחר שבדרך כלל אינם בעלי נכסים בישראל ועלול להיווצר קושי באיתורם ואכיפת פסק הדין כלפיהם ככל שיפסידו בתביעתם וייפסקו הוצאות לטובת הנתבעים. עוד נקבע שם כי כדי שלא לחייב את התובע בהפקדת ערובה עליו להציג ראשית ראיה להוכחת התביעה בדבר קיום יחסי עבודה בין הצדדים ובנוסף לכך שיש יסוד לכך שהנתבע לא קיים חבות כלשהי כלפי התובע.

מעיון בכתב התביעה, בכתב התביעה ובמסמכים הקיימים בתיק ניתן להסיק כי טענות התובעת כלפי הנתבעים 3 ו-4 נובעות מהיותם בעלי מניות בנתבעות 1 ו-2. ידוע כי עילת הרמת המסך מכוחה מבוקש לחייב את הנתבעים 3 ו-4 אינה פשוטה להוכחה ומכל מקום התובעת לא הציגה ראשית ראיה באשר לכך. לאור האמור מצאתי כי יש לחייב את התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעים 3 ו-4. יחד עם זאת, לא נעלמה מעיני טענת התובעת בסעיף 3 לתגובתה כי היא מסכימה למחיקת התביעה כנגד הנתבעים 3 ו-4 ללא צו להוצאות , וכלך אתייחס בהמשך.

באשר לנתבעת 1, הרי שהטענות בהליך זה מועלות כנגדה בשל היותה מזמינת שירות שהתובעת הוצבה בחצרה. כמו כן מועלות טענות באשר להעסקה בפועל וכן במשותף. בתלושי השכר שצירפה התובעת לתצהירה עולה לגבי חודשים 2-3/2015כי התובעת הוצבה בחצרי 'עוגיות הזהב' על ידי חברת א.ז. שירות הספקת עובדים שהנתבעת 1 בתצהיר עדותה הראשית מודה כי סיפקה לה עובדים בחלק מהתקופה הרלוונטית לתביעה. בכך מצאתי 'ראשית ראיה' לקיום יחסי עבודה בין התובעת לנתבעת 1. כמו כן, הנתבעת 1 צירפה הסכם התקשרות בינה לבין הנתבעת 5 אשר היה בתוקף בתקופה הרלוונטית לתביעה אולם לא צורפו מסמכים אחרים לפיהם ניתן לראות כי התובעת אכן קיבלה את זכוי ותיה הקוגנטיות מהנתבעת 5. בתצהירה הזכירה התובעת את נציג הנתבעת 5 כמי ששילם את שכרה. מאחר והמחלוקת בין הצדדים היא קיומם של יחסי עבודה, הרי שמדובר בשאלה משפטית מובהקת שיש להכריע בה על פי המבחנים שהותוו בפסיקה, תוך בחינת המשמעות של אי התייצבות הנתבעת 5 בהליך. לאור האמור מצאתי כי התובעת עמדה בנטל של הבאת ראשית ראיה בכל הנוגע לנתבעת 1, ויש לזכור כי מדובר בנטל קל באופן יחסי.

באשר לאי ציון כתובתה של התובעת, הרי שהדבר הוכר כעילה לחיוב הפקדת ערובה. על כן, בכל הנוגע לנתבעת 1, על התובעת להמציא את כתובתה עד ליום 27.1.19, שאם לא כן יהיה עליה להפקיד ערובה גם לטובתה.

מכל הטעמים שמניתי לעיל, אני סבורה כי יש מקום להטיל ערובה על התובעת לצורך הבטחת הוצאות הנתבעים 3-4 בהליך זה ומנגד הבקשה של הנתבעת 1 להפקדת ערובה, ככל שתוצג כתובתה של התובעת כמפורט לעיל, הרי שדינה דחיה.

באשר לסכום הערובה - לאחר שנתתי דעתי מחד לזכות התובעת לגישה לערכאות שהיא זכות יסוד, ומנגד לזכות הנתבעים 3-4 שלא לצאת בחיסרון כיס, ולהוצאות הנפסקות בבית דין זה, ולאור סכומה של התביעה, מצאתי לנכון, לחייב את התובעת בהפקדת ערובה בסך של 2,000 ₪ - 1,000 ₪ לנתבע 3 ו-1,000 ₪ לנתבעת 4 - להבטחת הוצאותים בהליך זה.
לאור הודעת התובעת כי היא מסכימה למחיקת התביעה נגדם ללא צו להוצאות ולאור תגובת הנתבעים באשר לכך, רשאית התובעת להגיש בקשה נפרדת באשר למחיקתם מההליך וזאת תוך 7 ימים מהיום, שתוכרע על ידי המותב היושב בתיק.

לאור האמור, בכפוף לאמרו לעיל, אני מורה כי התובעת תפקיד 2, 000 ₪ בקופת בית הדין כערובה לתשלום הוצאות הנתבעים 3-4 ובשים לב למועד ההוכחות הקבוע בתיק, נדרשת היא לעשות כן עד ליום 3.2.2019, שאם לא כן תימחק תביעתה כנגדם ללא התראה נוספת.

באשר לנתבעת 1 – ככל התובעת תמציא את כתובתה עד ליום 27.1.19, הבקשה, כאמור תידחה. ככל ולא, עליה להפקיד ערובה בסך 1,000 ₪ עד ליום 3.2.2019 שאם לא כן תמחק תביעתה כנגד הנתבעת 1.

הוצאות הבקשה בכללותן יילקחו בחשבון בתום ההליך על ידי המותב היושב בתיק .

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, (20 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ר.כ. עוגיות הזהב בע"מ
נתבע: araya fisaha
שופט :
עורכי דין: