ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פזית אורן נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית שמונה :

בפני כבוד ה שופטת דוניא נסאר

המבקשת
פזית אורן

נגד

המשיבים
הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית שמונה (המאשימה )

2. מאיר מויאל (הנאשם)

החלטה

החלטה בבקשה לעיון בתיק.

בפניי בקשה להתיר למבקשת הגב' פזית אורן, שאינה צד להליך המתנהל בפניי (להלן: "המבקשת"), לעיין במסמכים הקיימים בתיק זה, שעניינו בעבירות תכנון ובניה שבוצעו ע"י המשיב 2- הנאשם.
כתב האישום אשר הטגש נגד המשיב 2 מייחס לו עבירות בניה ושימוש ללא היתר בבניין מגורים ובחצריו, כאשר הנאשם במעשיו משתלט ופוגע בזכויות שאר הדיירים בבניין.
טענות המבקשת ובעלי הדין
המבקשת נימקה את בקשתה לעיון וטענה כי על אף שמדובר בתיק פלילי, ניתן לעיין בו בעודו נוגע לעבירות תכנון ובניה, לרבות פלישה לרכוש המשותף בבית המגורים, בו מתגוררת המבקשת. נטען כי המבקשת היא זו שהודיעה לרשויות על עבירות הבניה שבוצעו ע"י הנאשם והיא מעורבת באופן אישי בתיק שכן מעשיו של הנאשם מסבים לה נזק כלכלי ואישי. עוד נטען כי הנאשם מתעלם מהוראות מנהליות של הרשויות תוך שהוא מתעמר ומטריד את המבקשת.
מנגד טען הנאשם כי אין מקום לאפשר למבקשת להתערב בתיק שכן היא אינה צד לו והתערבותה עלולה לפגוע בהליך המשפטי.
המאשימה ציינה כי אין מקום לאפשר למבקשת להגיש מסמכים מטעמה אם כי השאירה את ההחלטה בבקשת העיון לשיקול דעתו של ביהמ"ש.
דיון והכרעה
המסגרת הנורמטיבית לבחינת בקשת העיון קבועה בתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים) תשס"ג-2003 (להלן: "התקנות") , שהתקנה הרלוונטית לעניינינו היא תקנה 4, שזו לשונה:
"4.(א) כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט (להלן – בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין.
(ב) בקשת עיון תוגש לשופט או רשם שהתיק נדון לפניו, ובאין אפשרות כאמור, לשופט או רשם שיקבע נשיא בית המשפט.
(ג) בקשת עיון תהיה מנומקת, ותוגש לפי טופס 2 שבתוספת.
(ד) בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לענינו בתיק של המבקש, לענינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה.
(ה) בית המשפט רשאי להורות על העברת בקשת העיון לתגובת בעלי הדין בתיק שמבוקש בו העיון או לתגובת צד שלישי, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע במי מהם, וכן רשאי בית המשפט לבקש את תגובת היועץ המשפטי לממשלה, אם הוא סבור כי העיון עלול לפגוע באינטרס ציבורי; תגובות כאמור בתקנת משנה זו יוגשו בתוך שלושים ימים ממועד המצאת ההודעה על זכות התגובה או בתוך מועד אחר שיקבע בית המשפט.
(ו) החליט בית המשפט להתיר את העיון, רשאי הוא לקבוע בהחלטתו כל תנאי או הסדר הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון לבין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים אחרים; בית המשפט רשאי להגביל את היקף העיון ולהתנותו בתנאים, אם ראה כי הקצאת המשאבים הנדרשת מחייבת זאת.
(ז) התיר בית המשפט עיון לפי תקנה זו, ימלא המבקש הודעת עיון כאמור בתקנה 3, טרם העיון".
התקנות מתוות מסלול תלת שלבי לבחינת בקשת עיון.
בהקשר זה יפים הדברים שנפסקו בת"א 46030-11-11 ג'ואברה ואח' נ' פואד עבדאלהאדי ואחיו בע"מ ואח' ( 7.4.2016) לאמור:
"על פי המתווה הנורמטיבי הקיים בתקנה 4 הנ"ל, בקשה לעיון בתיק נבחנת בשלושה שלבים: בשלב הראשון יש לבחון האם יש איסור בדין לעיין בחומר המבוקש. בשלב השני נבחנת השאלה האם העיון בתיק מוצדק, כאשר נקודת המוצא היא כי יש לאפשר את העיון נוכח העובדה כי הזכות נגזרת מעקרון פומביות הדיון. על כן, בעל דין המתנגד לעיון נדרש לעמוד בנטל השכנוע כי אין להתירו. בשלב השלישי, בהנחה שיש הצדקה לאפשר את העיון, נבחנת השאלה כיצד ניתן להגשים את מטרת העיון תוך פגיעה מידתית ככל האפשר בזכויות ובאינטרסים של בעלי הדין המתנגדים לעיון (ע"א 8849/01 עו"ד צבי סבוב נ' פז-גז חברה לשיווק בע"מ, פ"ד נט(5) 385 (2995), בג"צ 10003/08 עו"ד תומר לוי נ' מדינת ישראל – משרד החקלאות ופיתוח הכפר, (פורסם בנבו) מיום 5.4.12)."
ראו גם לעניין זה: בג"צ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ. שר המשפטים (8.10.09), בג"ץ 9609/16 עו"ד פוזנר נ' הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (16.10.17).
נקודת המוצא אפוא, היא שככלל יש לאפשר לכל אדם לעיין במסמכים המצויים בתיק ביהמ"ש, כאשר כלל זה נגזר מעקרון פומביות הדיון.
מיישומה של הבחינה התלת שלבית הנ"ל, הגעתי לכלל מסקנה שדין הבקשה להתקבל. אנמק.
ראשית ובשלב הראשון, סבורני כי אין איסור שבדין או הוראה תחיקתית שמונעים עיון בתיק זה, מה גם שלא הועלתה טענה בהקשר זה ע"י מי מבעלי הדין.
בשלב השני יש לבחון כאמור האם העיון בתיק מוצדק, כאשר על בעל הדין המתנגד לשכנע שאין להתירו. בנסיבות, לא מצאתי בטענות בעלי הדין, טעם קונקרטי ממשי וכבד משקל שיצדיק את שלילת העיון מהמבקשת, מה גם שהמאשימה השאירה את ההחלטה לשיקול דעתו של ביהמ"ש.
נראה כי עיקר התנגדות בעלי הדין, נסובה על כך שאין לאפשר למבקשת להגיש מסמכים לתיק, להבדיל מעיון בו.
בשלב השלישי, לא מצאתי כי מתן זכות עיון תפגע באופן לא מידתי בנאשם, אשר אף לא העלה טענה לפגיעה בזכיותיו או בפרטיותו באם ייחשפו המסמכים הקיימים בתיק בפני המבקשת. יש לציין כי נראה שהמבקשת מעורה בפרטי התיק ואף הצביעה על קשר ענייני בינה לבין ההליך המשפטי כאן.
יחד עם זאת, הבקשה כשמה כן היא- בקשה לעיון בתיק בית המשפט, ולא אחרת.
המבקשת רשאית לעיין בלבד בתיק בית המשפט ולא יצורפו על ידה מסמכים למיניהם הנוגעים להליך זה, אלא באמצעות המאשימה.
כמו כן, הנני מגבילה את זכות העיון כך שככל ויוגשו לתיק מסמכים שאינם קשורים להליך באופן ישיר, כלומר מסמכים המעידים על מצבו הרפואי או הכלכלי של הנאשם, אלו יוותרו חסויים לעיון בפני המבקשת מטעמים של צנעת הפרט. על בעלי הדין להדגיש חסיונם של מסמכים אלו, ככל ויוגשו.
לפיכך אני נעתרת לבקשה ומורה למזכירות לאפשר למבקשת לעיין במסמכים בתיק זה, בכפוף למגבלות כפי שפורטו.
בנסיבות איני עושה צו להוצאות.
המזכירות תעביר עותק מהחלטה זו לצדדים בתיק ולמבקשת.

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פזית אורן
נתבע: הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית שמונה
שופט :
עורכי דין: