ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יונה אברך בע"מ נגד צביקה גולדברג :

20 ינואר 2019
לפני: כבוד הרשמת תמר עציון פלץ

המבקשת/הנתבעת:
יונה אברך בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד נעמה שבתאי בכר ו/או יובל בלנדר
-
המשיב/הנתבע:
צביקה גולדברג
ע"י ב"כ: עו"ד שירי מלכי ואח'

החלטה

בהמשך לדיון שהתקיים בפניי ביום 15.1.2019, להלן החלטתי בבקשות המקדמיות שנותרו:
ראשית, אשר לבקשה לחיוב הנתבעת בהוצאות בגין אי ההתייצבות לישיבת הפישור שנקבעה ליום 27.12.2018 , דין הבקשה להידחות משלא השתכנעתי בקיומה של מסירה כדין של הזימון לישיבה לידי הנתבעת.
אין מחלוקת, כי בתיק בית הדין לא סרוק אישור מסירה של הזימון לישיבת הפישור (נשלח לצדדים ביום 6.12.2018) לידי הנתבעת ו/או באי כוחה (להלן יחד: הנתבעת), ואף הרישום אודות צפיית הנתבעת בזימון לישיבה באמצעות מערכת נט משפט מאוחר למועד קיומה (14.1.2019) . הדרישה לחיוב הנתבעת בהוצאות מבוססת, אפוא, על ההלכה הפסוקה, שלפיה פסק דין או החלטה שנשלחו לצד שכנגד באמצעות 'הודעה באתר' לתיבת הדוא"ל שנמסרה על ידו, חזקה כי התקבלו על ידי הצד שכנגד (ע"ר (ארצי) 33237-03-17 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - בית בלב בע"מ, ניתן ביום 23.10.2017, וההפניות שם בשינויים המחויבים , להלן: הלכת בית בלב).
עם זאת נקבע בהלכת בית בלב, כי ככל שבעל הדין טוען כי לא קיבל את ההודעה לתיבת הדוא"ל שלו , עליו להצהיר על כך בהתאם, ו משלוח ההודעה לא ייחשב כהמצאה כדין ( סעיף 26 לפסק הדין). משכך, לאור הצהרת ב"כ הנתבעת במעמד הדיון כעת, כי לא קיבלה את הזימון לישיבה, ואילו היתה מקבלת את הזימון או צופה בו במערכת נט המשפט , היתה פועלת בהתאם, הרי שלא השתכנעתי בקיומה של המצאה כדין.
לכך יש להוסיף, בהתייחס לטענת התובע בתשוב תו לתגובה (מיום 2.1.2019), כי הנתבעת הגישה את תגובתה לבקשה לחיוב בהוצאות בחלוף 5 שעות בלבד ממועד שליחתה אליה בדוא"ל, כי עיון בתיק בית הדין מעל ה, כי בקשת התובע נקלטה במערכת ביום 27.12.2019 בשעה 13:53; החלטת בית הדין המורה לנתבעת להגיש תגובה לבקשה ניתנה בשעה 14:32 ביום זה, ונצפתה על ידי הנתבעת בשעה 16: 19; ואילו בשעה 17:37 הגישה הנתבעת את תגובתה.
ודהיינו, הנתבעת הגישה את תגובתה לבקשה סמוך לאחר צפייתה בהחלטת בית הדין, להבדיל מהזימון לישיבת הפישור שלא נצפה על ידי הנתבעת במערכת אלא לאחר מועד ישיבת הפישור. טענה זו מחזקת דווקא את טענת הנתבעת כי הזימון לישיבת הפישור לא התקבל.
לפיכך, הבקשה נדחית.
בשים לב להוצאות שנגרמו לתובע בפועל בשל התייצבותו לישיבה , אינני סבורה כי יש לחייבו בהוצאות נוספות בגין דחיית הבקשה.
אשר לבקשת הנתבעת לקבלת דוחות איכון למכשיר הטלפון הנייד שהיה בשימוש התובע בשנתיים האחרונות לעבודתו בנתבעת (החל מיום 1.9.2015 ועד ליום 30.9.2017, להלן: התקופה הרלוונטית), אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל.
ביום 4.3.2018 ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה בתיק ע"ע (ארצי) 40711-04-17 פישר תעשיות פרמצבטיות בע"מ – אברהם שטטר , להלן: הלכת פישר), שבמסגרתו נסקרה בהרחבה מערכת השיקולים והאיזונים שיש להפעיל בעת שמעסיקה מ בקשת לקבל צו איכון מסוג זה.
זאת, בשים לב בין היתר, לתכליתו של הליך הגילוי והעיון מכוח תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב- 1991; לשינויים בתבניות העבודה המסורתיות לרבות עבודה מחוץ לחצי המעסיקה; לעידן הטכנולוגי המציב אתגרים חדשים בנושא הזכות לפרטיות לנוכח טשטוש קו הגבול בין חיי העבודה לחיים הפרטיים; ולשאלת קיומה של דרך חלופית, פוגענית פחות, למיצוי זכויות הגילוי של המבקשת.
יישום הכללים והשיקולים שהותוו ב הלכת פישר על נסיבות המקרה שלפניי מצדיק, לטעמי, היענות לבקשה, מן הטעמים הבאים:
ראשית אין מחלוקת, כי גמול העבודה בשעות נוספות נתבע על ידי התובע גם בגין עבודה בשעות שבהן נכח, לטענתו, בחצרי המעסיק ה מעבר לשעות העבודה ("לעיתים אף לנסוע לתחנה", סעיף 59 לכתב התביעה). לפיכך מתקיים מבחן הרלוונטיות במובנו הצר.
ככל שהתובע יבקש לכלול בתביעתו גמול שעות נוספות בגין עבודה מחוץ לחצרי המעסיק בלבד, רשאי הוא להגיש בקשה מתאימה לתיקון כתב התביעה, ובהתאם תישקל מחדש הרלוונטיות של דו"ח האיכון לעילת התביעה המתוקנת.
אשר למבחן הרלוונטיות במובנו הרחב, הנתבעת צמצמה את בקשתה לחודשיים האחרונים לעבודתו של התובע בלבד , והמידע שיופק מדוח האיכון מתייחס לתובע בלבד , ולא לצדדים שלישיים. כמו כן, התובע לא הצביע על אמצעי חלופי שיש בו כדי להעיד על הימצאותו בחצרי המעסיקה בשעות שמעבר לשעות עבודתו "הרגילות", ואשר מידת פגיעתו בפרטיות התובע, פחותה.
לכך יש להוסיף, כי אף מוסכם על הנתבעת כי דו"ח האיכון יימסר תחילה לידי התובע, שיהיה רשאי להשחיר בו "מידע עודף", כהגדרת הלכת פישר – מידע אודות מקום הימצאות ה תובע שלא לצורכי עבודתו.
לבסוף, בהתייחס לטענות התובע באשר לטיב המידע המושג באמצעות דו"ח האיכון ומשקלו בהליך זה, בפרט לנוכח החובות הרישומיות המוטלות על כתפי הנתבעת יוער , כי היתר להמצאת דו"ח איכון אינו מהווה תחליף לחובותיה של המעסיקה בדבר עריכת דוחות נוכחות ו/או אמצעי פיקוח אחרים/נוספים לעובדים בשורותיה, ואף אין מדובר בראיה יחידה שלפיה יכריע בית הדין בשאלת זכאותו של התובע לגמול עבודה בשעות נוספות.
משקלה של ראיה זו, כמו גם משקלן של כלל הראיות שיובאו במהלך ההליך, ייקבע על ידי המותב בהתחשב במארג העדויות והראיות שיונחו לפניו, והשתלבות הראיה במארג זה, אולם אין בכך כדי לשלול היענות לבקשה להנפקת דו"ח איכון כמבוקש ( בר"ע (ארצי) 44473-06-15 אברה נגד פסגות פ.ס. חברת בניה קבלנית בע"מ, ניתן ביום 7.9.2015, בסעיף 12 לפסק הדין, וההפניות שם).
לבסוף, אשר לבקשה להמצאת פירוט שיחות יוצאו ונכנסות עבור מכשיר הטלפון הנייד שהיה בשימוש התובע, עבור התקופה שהחל מיום 1.9.2015 ועד ליום 30.9.2017 (השנתיים האחרונות לעבודתו בנתבעת ), אני סבורה כי דין הבקשה להתקבל בחלקה בלבד .
מחד גיסא, ובדומה לאמור לעיל בהתייחס לדו"ח איכון, פירוט השיחות יוכל להצביע על שיחות שקיים התובע עם לקוחות הנתבעת מעבר לשעות עבודתו, לרבות תדירותן והיקפן של שיחות אלה.
כמו כן לא נטען לקיומו של אמצעי אחר , שפגיעתו בפרטיות התובע פחותה, שכן אף דוחות ה-CRM שהוצגו במעמד הדיון אינם מספקים תיעוד מלא של פניות הלקוחות אל התובע מעבר לשעות העבודה, בפרט משהתובע טען בישיבת קדם המשפט כי "רוב השיחות לא עברו דרך שירות הלקוחות, אלא כפי שאמרתי קודם, ישירות אלי ורק אלי" ( עמ' 3 לפרוטוקול הדיון, ש' 18-19).
מאידך גיסא אין מחלוקת, כי חשיפת רישום כלל השיחות שקיים התובע מדי יום על פני שנתיים ימים כרוכה בפגיעה רבה יותר בפרטיותו בהשוואה לפגיעה הצפויה מהנפקת דו"ח האיכון, ואף בהכבדה לא מבוט לת, שכן התובע רשאי להשחיר מספרי טלפון פרטיים אך יידרש לעשות כן על תיעוד בהיקף אדיר (תדפיסי פירוט שיחות יומיים המתפרשים על פני שנתיים ).
לפיכך, ובאיזון שבין כלל השיקולים שפורטו לעיל, אני נעתרת לבקשה להמצאת פירוט שיחות יוצאות ונכנסות עבור מכשיר הנייד שהיה בשימוש התובע עבור 9 חודשים בלבד מתוך השנתיים האחרונות לעבודתו של התובע בנתבעת (3 חודשים רצופים בכל פעם), בהנחה כי פירוט על פני חודשים רצופים שונים במהלל שנים אלה יעניק תמונה מצב משקפת, ומשלא נטעם על ידי הצדדים אחרת (ראו בהקשר זה גם את דברי התובע בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון, ש' 21-25).
אשר על כן, ניתן בזאת צו לחברת הסלולר פרטנר תקשורת בע"מ (להלן: חברת הסלולר), להעביר לידי ב"כ התובע, עו"ד שירי מלכי, בתוך 30 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידיה, את דוחות האיכון עבור מכשיר הנייד שהיה בשימוש התובע מספ ר 050-XXXX271, בגין התקופה שהחל מיום 1.9.2005 ועד ליום 30.9.2017. כמו כן תעביר חברת הסלולר לידי ב"כ התובע תדפיסי פירוט שיחות נכנסות ויוצאות עבור מכשיר נייד זה, בגין החודשים הבאים: ספטמבר – נובמבר 2015 (כולל); מאי – יולי 2016 (כולל); ינואר – מרץ 2017 (כולל).
הנתבעת/המבקשת תישא בעלות הפקת הדוחות כאמור.
ב"כ התובע תעביר העתקים מדוחות האיכון ופלט השיחות לתיק בית הדין ול ב"כ הנתבעת בתוך 14 ימים ממועד קבלתם, והתובע רשאי להשחיר בהם מידע אישי עודף כמפורט בהחלטתי לעיל. הוצאות הבקשה תילקחנה בחשבון עם סיום ההליך.

משתמו ההליכים המקדמיים, התיק נקבע להוכחות בפני מותב בראשות כבוד השופטת יפית מזרחי- לוי, ליום 22.4.2020 בשעה 9:00 .
הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.
על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 22.4.2019 (בשל הצורך להשלים קבלת מסמכים כמפורט לעיל), והנתבעת תוך 60 יום מקבלת תצהירי התובע.
עד 14 ימים לפני מועד ההוכחות יגישו הצדדים עותק נייר מלא וכרוך של התצהירים על נספחיהם למזכירות בית הדין, ויציינו על גבי העותק כי "אינו מיועד לסריקה, להעברה לגורם השיפוטי שבפניו יישמעו ההוכחות".
לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה על הסף עפ"י תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב - 1991 בלי התראה נוספת. לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תיחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.
סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.
חקירה נגדית של עדי התובע לא תעלה על שעתיים. חקירה נגדית של עדי הנתבעת לא תעלה אף היא על שעתיים. הצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בעל פה לפי שיקול דעתו של המותב, ככל שיותיר הזמן.
למען הסר ספק מובהר, כי החל ממועד זה לא תותר הגשת בקשות מקדמיות נוספות.

ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט (20 ינואר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יונה אברך בע"מ
נתבע: צביקה גולדברג
שופט :
עורכי דין: