ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אביבית כהן נגד סבון של פעם בע"מ :

בפני כבוד השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקשת:

אביבית כהן
ע"י ב"כ עוה"ד הגר ביין

נגד

המשיבה:

סבון של פעם (2000) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מרדכי תגר ואח'

פסק דין

א. בפניי בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 18 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. הנסיבות הצריכות לעניין הינן בתמצית אלה:

ביום 7.5.2018 הגיש ה המבקש ת בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה, חברת סבון של פעם (2000) בע"מ, המפעילה, בין היתר, אתר למסחר מקוון בשם המתחם www.sabon.co.il [להלן: "האתר" ].

נטען בבקשת האישור, המתפרשת על פני 59 עמודים (ובנוסף 137 עמודי נספחים), כי המשיבה אינה מציגה באתר הנ"ל את מחירי המוצרים ליחידת מידה (בניגוד לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008 [להלן: "תקנות מחיר ליחידת מידה"]), ובכך נמנעה מן הצרכנים של המשיבה האפשרות לבצע השוואה בין מחירי מוצרים דומים/חליפיים על מנת לבחון מהי הרכישה הכדאית והחסכונית ביותר עבורם.

ג. נטען בבקשת האישור, כי נוכח אי-פרסום המחיר ליחידת מידה, נגרמו למבקשת ולחברי הקבוצה הנטענת נזקים ממוניים, הבאים לידי ביטוי בהפרש בין מחיר המוצר החסכוני ביותר לבין מחיר המוצר הדומה לו אשר נרכש בפועל. עוד נטען, כי בשל כך שמחירי המוצרים ליחידת מיד ה לא הוצגו, לא גוּלה למבקש ת וליתר חברי הקבוצה הנטענת המידע, לפיו רכישת המוצר הדומה משתלמת יותר מבחינה כלכלית, ולפיכך טע נה המבקש ת לקיומו של נזק ממוני.

בנוסף טענה המבקש ת, כי לה ולחברי הקבוצה נגרם גם נזק שאיננו ממוני המשתקף בעגמת נפש, אי-נוחות, כעס, תִסכול, תחושת עלבון ופגיעה באוטונומיה של הרצון, הואיל ונמנע מהם לקבל בזמן אמת מידע שהיה מסייע להם לחשב ולהשוות בין מחירי מוצרים דומים ולהחליט מהו המוצר הכדאי ביותר לרכישה .

המבקשת טע נה, כי עילות התביעה העומדות לה ולחברי הקבוצה הנטענת הן:

  1. הפרת תקנות מחיר ליחידת מידה.
  2. הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
  3. הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

המבקשת הערי כה את הנזק האישי שלה בסכום של 99.71 ₪, ואת הנזק הכולל של חברי הקבוצה העריכה המבקשת בסכום של 8,969,730 ₪.

ד. לאחר שהוארך המועד להגשת תגובת המשיבה לבקשת האישור (עד לתאריך 20.9.2018), הוגשה ביום 16.9.2018 הודעה, לפיה הצדדים הגיעו למִתווה פשרה מוסכם לסיום ההליך, והצדדים ביקשו שהות לצורך גיבוש נוסח הסדר הפשרה, וביום 1.11.2018 הוגשה הבקשה לאישור הסדר פשרה המונחת עתה בפניי.

ה. בבקשה לאישור הסדר פשרה צוין, כי עמדת המשיבה היא, שלא הופרה הוראת תקנות מחיר ליחידת מידה, ולא התעורר כל חשש להטעיית הצרכן.
עוד צוין, כי עמדת המשיבה היא, שככל והתקנות הנ"ל לא קוימו, נעשה הדבר בתום-לב וללא כוונת זדון, ובמשך תקופה קצרה בלבד, ולגבי חלק קטן מן המוצרים ששווקו באתר. יתרה מכך, לטענת המשיבה, חובת סימון המחיר ליחידת מידה אינה חלה לגבי מרבית המוצרים ששווקו באתר, וזאת נוכח הסייגים הקבועים בתקנה 6(ב) לתקנות מחיר ליחידת מידה.

ו. צוין בבקשה לאישור הסדר פשרה, כי לאחר שהוגשה בקשת האישור, תיקנה המשיבה את האתר בהתאם לתקנות מחיר ליחידת מידה, כך שכיום מופיעים באתר מחירים ליחידת מידה בצמוד לכל המוצרים שהתקנות חלות עליהם, ובכך, למעשה, ההפרה תוקנה במלואה.

ז. נכתב בבקשה לאישור הסדר פשרה, שנוכח תיקון האתר, הגיעו הצדדים להסדר פשרה לצורך סיום ההליך, וזאת מבלי שמי מן הצדדים מוותר על טענותיו.

הצדדים סבורים, כי בנסיבות העניין, משקף הסדר הפשרה קניית סיכון ראויה, וכי ההסדר המוצע הוא ראוי, הוגן וסביר, ומיטיב עם חברי הקבוצה.

ח. הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה מוגדרת בסעיף 20 של הבקשה לאישור הסדר פשרה כך:

"כלל לקוחות המשיבה, אשר רכשו מהמשיבה מוצרים, באמצעות אתר הסחר המקוון שלה: "SABON" בכתובת: www.sabon.co.il (להלן: "האתר") שלגביהם לא קוימה החובה להציג את המחיר ליחידת מי דה בצמוד למחיר המוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה), התשס"ח-2008, וכתוצאה מכך נגרם להם נזק ממוני ו/או נזק בלתי ממוני, החל משבע שנים עובר למועד הגשת התובענה ועד למועד בו יאושר הסכם הפשרה ע"י בית המשפט הנכבד (להלן: "הקבוצה המיוצגת")."

הצדדים מגדירים את "המועד הקובע" לצורך הסדר הפשרה כך (סעיף 21 של הבקשה לאישור הסדר פשרה) : "המועד בו אושר הסכם הפשרה ע"י בית המשפט הנכבד וניתן לו תוקף של פסק דין".

ט. בשים לב לכך שבשנים 2011 עד 2013 המכר באתר היה זניח, ובשנים 2015-2014 האתר לא פעל כאתר מכירות מקוון, ורק משנת 2016 החל האתר לפעול כאתר מכירות מקוון, ולאחר בדיקת הנתונים על ידי הצדדים, הוסכם, לצורכי פשרה בלבד, שהמשיבה תעניק הטבה לציבור, במסגרת הסדר הפשרה, בסכום מצטבר של 350,000 ₪ (בשווי עלות לצרכן), וזאת באופן הבא:

1. המשיבה תעניק מתנה, או מתנות, בשווי של 40 ₪ לפחות (בשווי עלות לצרכן) ללקוחות האתר שירכשו מוצרים באתר בסך כולל של עד 100 ₪ (כולל), ובלבד שעל אחד, או יותר , מהמוצרים שנרכשו חלה חובת סימון מחיר ליחידת מידה.

2. המשיבה תעניק מתנה, או מתנות, בשווי של 100 ₪ לפחות (בשווי עלות לצרכן) ללקוחות האתר שירכשו באתר מוצרים בסך כולל שעולה על 100 ₪, ובלבד שעל אחד , או יותר , מהמוצרים שנרכשו חלה חובת סימון מחיר ליחידת מידה.

המתנה או המתנות לפי סעיפים 1 ו- 2 יהיו מתוך סוגי המוצרים הבאים של המשיבה: קרמים, סבונים ופילינג.
אופן מימוש ההטבה והבקרה עליה יתבצע על ידי המשיבה באמצעות מתן קוד קופון ייעודי (שיינתן ללקוח במועד ביצוע התשלום באתר), ועל הלקוח יהא להזי נו בעת ביצוע התשלום באתר.

המשיבה תציג את ההטבות לציבור בעמוד הבית של האתר כפיצוי לטובת הציבור הניתן במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. צוין, כי מבצעי מכירות, או הוזלות אחרות, שיחולו על המוצרים הרלוונטיים בתקופת ההטבות לא ימנעו את ההטבות, אלא יתווספו להן.

י. נוכח אי-בהירות בניסוח סעיפים 30 לבקשה לאישור הסדר הפשרה והסעיף המקביל בהסדר הפשרה (סעיף 14), הוריתי לצדדים בהחלטתי מיום 16.1.2019 לתקן את הסעיפים הללו, ובהודעה מטעם הצדדים מיום 17.1.2019 סעיפים אלה אכן תוקנו.

יא. צוין בבקשת לאישור הסדר פשרה, כי ההטבות תינתנה החל מן המועד הקובע ועד להשלמת מימוש מכסת ההטבות (בשווי עלות לצרכן בסכום מצטבר של 350,000 ₪) ולא יותר מ-120 ימים מן המועד הקובע (להלן: "תקופת ההטבות").

בהודעה מיום 17.1.2019 ביקשו הצדדים שתינתן למשיבה אורכה של יום עבודה אחד ממועד מתן פסק הדין, על מנת ליישם את הסדר הפשרה באתר.

יב עוד צוין בהודעה מטעם הצדדים מיום 17.1.2019 , כי במידה ולא יושלם מימוש מכסת ההטבות בסך של 350,000 ₪ תוך תקופת ההטבות, מתחייבת המשיבה לתרום את יתרת הפיצוי.
ככל שהתרומה תהיה תרומה בעין (במוצריה של המשיבה) היא תיועד לאחד או יותר מהגופים הבאים: צבא ההגנה לישראל, ויצ"ו, נעמ"ת, "חיים" למען ילדים חולי סרטן בישראל.
ככל שהתרומה תהיה כספית, יועבר הסכום הכספי לקרן לניהול וחלוקת כספים שנפסקו כסעד בתובענות ייצוגיות שהוקמה לפי סעיף 27א של חוק תובענות ייצוגיות.

יג. נכתב בהסדר הפשרה, כי בחלוף 15 ימים מתום תקופת ההטבות, תגיש המשיבה הודעה לבית המשפט, הכוללת דו"ח, תצהיר גורם מוסמך מטעמה ומטעם רואה חשבון, בדבר השלמת מתן ההטבות ובדבר השלמת כל ההתחייבויות לפי הסדר הפשרה.

יד. הצדדים ממליצים, כי יאושר גמול למבקשת בסכום של 20,000 ₪, וכן שכר טרחת עורך דין לבאת כוח המבקשת בסכום של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ. הוסכם, כי סכומים אלה ישולמו לא יאוחר מ-15 יום מן המועד הקובע .

הצדדים סבורים, שיש לאשר את המלצתם בדבר שיעור הגמול למבקשת ובדבר שיעור שכר טרחת עורך הדין לבאת כוחה, וזאת בשל התועלת שתצמח לחברי הקבוצה נוכח הסדר הפשרה, הנובעת במישרין מהתשלומים בהם תישא המשיבה, והתועלת העתידית שתנבע מתיקון ההפרה הנטענת באתר ומשינוי התנהלותה העתידית של המשיבה, וכן בשל החשיבות הציבורית של ההליך.

כמו כן נטען בבקשה לאישור הסדר פשרה, שיש לאשר את ההמלצה בדבר הגמול ושכר הטרחה, גם בשל הסיכון שנטלו על עצמן המבקשת ובאת כוחה בניהול ההליך, ובשל ההוצאות שהוצאו לשם כך, והטרחה שטרחו בעבור חברי הקבוצה המיוצגת, וכן נוכח החיסכון בזמן השיפוטי לאור הסדר הפשרה שהושג בטרם התקיים דיון כלשהו בהליך.

טו. הצדדים סבורים, שבענייננו לא נדרש מינויו של בודק בהתאם לסעיף 19(ב) של חוק תובענות ייצוגיות, שכן לצורך בחינת סבירותו של ההסדר לא נדרש בודק-מומחה, שכן אין המדובר בעניין הדורש מומחיות טכנית מיוחדת, אלא המדובר בעניין שהוא בעיקרו משפטי, והכרוך בבחינת הסיכויים והסיכונים של התובענה, דבר שאין בו כל יתרון לבודק על פני בית המשפט.
בנוסף טוענים הצדדים, כי מינוי בודק יסב עלויות מיותרות ויעכב את ביצועו ההסדר מבלי שתהא בכך תועלת.

טז. צוין בבקשה לאישור הסדר פשרה, כי המבקשת וחברי הקבוצה מוותרים כלפי המשיבה, ו/או נושאי המשרה בה, ו/או כל תאגיד המחזיק בה, ו/או תאגיד המוחזק על ידיה, לרבות נושאי המשרה בהם ועובדיהם, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה, ו/או דרישה, ו/או עילה, הנובעות, או הכרוכות, עם איזו מן הטענות, או הדרישות, הכלולות בבקשת האישור ובתובענה, או הנובעים מן המסכת העובדתית, או מן הנסיבות, בהן עוסקות התובענה ו בקשת האישור.

יז. לבקשה לאישור הסדר פשרה צורפו תצהיריהם של המבקשת, של מר יאיר אהרון, המשמש כמנהל הכספים של המשיבה, ושל באי כוח שני הצדדים.

יח. בהחלטתי מיום 4.11.2018 הוריתי על פרסום מודעה בשני עיתונים בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה, וכן על משלוח הבקשה ( על כל נספחיה, וכן עותק של בקשת האישור) ליועץ המשפטי לממשלה (באמצעות פרקליטות מחוז חיפה - אזרחי), וכן לממונה על הגנת הצרכן.
עוד ציינתי בהחלטתי הנ"ל, שאדם שיש לו זכות להתנגד להסדר הפשרה והמעוניין בכך, רשאי יהיה להגיש את התנגדותו המנומקת לא יאוחר מתאריך 30.12.2018.

יט. ביום 7.11.2018 פורסמו המודעות בדבר אישור הסדר הפשרה בשני עיתונים יומיים, ו ביום 8.11.2018 נמסרה הבקשה לאישור הסדר פשרה הן לב"כ היועץ המשפטי לממשלה, והן לממונה על הגנת הצרכן.

כ. ביום 7.1.2019 הודיעו הצדדים, כי לא הוגשו התנגדויות מטעם הציבור בנוגע להסדר הפשרה.

ביום 16.1.2019 הוגשה עמדת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, לפיה אין הוא מתנגד להסדר הפשרה המוצע, וזאת מבלי להביע עמדה לגופה של הבקשה לאישור הסדר פשרה.

כא. לאחר שנתתי דעתי לבקשה לאישור הסדר פשרה על נימוקיה, ובהיעדר התנגדויות להסדר הפשרה, סבורני, כי יש מקום לאשר את הסדר הפשרה לפי המבוקש וליתן לו תוקף של פסק דין על כל סעיפיו וחלקיו, בכפוף לשינוי אחד עליו אורה להלן, וזאת בהיות הסדר הפשרה הדרך היעילה וההוגנת לסיום ההתדיינות בהליך זה.

כב. נוכח בקשת הצדדים בהודעתם מיום 17.1.2019, לפיה תינתן למשיבה שהות של יום עבודה אחד ממועד מתן פסק הדין לצורך יישום הסדר הפשרה באתר, אני מורה שיש לתקן את הגדרת ה"מועד הקובע" בהסדר הפשרה (בסעיף 1 של ההסדר), כך שבמקום ההגדרה המופיעה בהסדר הפשרה, תופיע ההגדרה הבאה:
"יום עבודה אחד לאחר המועד בו אושר הסכם הפשרה על ידי בית המשפט וניתן לו תוקף של פסק דין" .

כג. לא ראיתי צורך במינוי בודק לפי סעיף 19(ב)(1) של חוק תובענות ייצוגיות.

סבורני, שנסיבות העניין אינן מחייבות מינוי בודק, שכן בנסיבותיו של תיק זה, מצויים בידי בית המשפט הכלים הדרושים כדי לבדוק את סבירות הסדר הפשרה, מה עוד שהסדר הפשרה נערך במִתווה דומה לזה שאושר בהליכים העוסקים בסוגיה דומה (ת"צ (מחוזי חיפה)
16968-01-18 מיטרני-וירט נ' טלפארמה - בית המרקחת הישיר הראשון (1999) בע"מ (25.10.2018) ; ת"צ (מחוזי חיפה) 10190-01-17 חלוואני נ' עזריאלי אי קומרס בע"מ (2.12.2018) ; ות"צ (מחוזי חיפה) 1507-01-17‏ כץ נ' שופמיינד בע"מ (3.12.2018) ).

בנוסף, מקובלת עליי טענת באי כוחם של הצדדים, לפיה מינוי בודק יטיל על הצדדים עלויות נוספות, יעכב את ביצועו של הסדר הפשרה, ולא יהא בכך במקרה זה כדי להביא תועלת.

כד. סבורני, שהסדר הפשרה שהושג הוא סביר והוגן, ומאזן כראוי בין האינטרסים, הסיכויים והסיכונים של כל אחד מן הצדדים, ויש בו כדי להביא תועלת לחברי הקבוצה המוגדרת במסגרת הסדר הפשרה.

לכן, כאמור, החלטתי לאשר את הסדר הפשרה על כל סעיפיו וחלקיו.

כה. ההמלצה בדבר תשלום גמול למבקש ושכר טרחת עורך דין לבאת כוחה סבירה בנסיבות העניין.

לפיכך, אני מחייב את המשיבה, בהתאם להמלצתם של הצדדים, לשלם למבקשת גמול בסכום כולל של 20,000 ₪.

כמו כן, תשלם המשיבה שכר טרחת עורך דין לבאת כוח המבקשת בסכום של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, כנגד חשבונית מס כדין.

הגמול למבקשת ושכר טרחת עורך דין לבאת כוחה, ישולמו על ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקש ת באופן ובמועד עליהם הוסכם בסעיפים 34-33 של הבקשה לאישור הסדר פשרה (סעיפים 18-17 של הסדר הפשרה). ככל שהסכומים הנ"ל לא ישולמו במועד עליו הוסכם, יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

כו. עוד אני מורה, שבתוך 14 ימים ממועד המצאת פסק דין זה, יפרסמו באי כוח הצדדים מודעות בדבר מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, כאשר פרסום מודעות אלה יהא באותם עיתונים, ובאותו אופן בו פורסמה המודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה.

בסמוך לאחר פרסום המודעות בדבר מתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה, ידאגו באי כוח הצדדים להמציא לבית המשפט, באמצעות מערכת "נט המשפט", עותק מן המודעה שפורסמה.

בהוצאות הפרסום תישא המשיבה.

כז. לא יאוחר מתאריך 13.6.2019 תמציא המשיבה לבית המשפט (עם העתק ישירות לב"כ המבקש ת) תצהיר נציג מוסמך מטעמה ומטעם רואה חשבון (בצירוף דו"ח כאמור בסעיף 31 של הבקשה לאישור הסדר פשרה) , בדבר השלמת מתן ההטבה לפי הסדר הפשרה ובדבר השלמת כל התחייבויותיה לפי הסדר הפשרה.

כח. התיק יובא לעיון בית המשפט ביום 6.2.2019 לצורך עיון בעותק המודעות, כאמור בפיסקה כ" ו דלעיל, וכן ביום 13.6.2019 לצורך עיון בתצהיר הנציג המוסמך מטעם המשיבה ומטעם רואה החשבון , בהתאם לפיסקה כ"ז דלעיל.

כט. סוף דבר: אני מאשר את הסדר הפשרה, בהתאם לבקשה שהוגשה לי לאישור הסדר הפשרה, ובכפוף לתיקון שבפיסקה כ"ב דלעיל, ונותן להסדר הפשרה תוקף של פסק דין על כל סעיפיו וחלקיו.

המזכירות מתבקשת להמציא את העתקי פסק הדין אל:

  1. ב"כ המבקשת, עו"ד הגר ביין, חיפה.
  2. ב"כ המשיבה, מרדכי תגר, תל אביב.
  3. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד הראל אורן, פרקליטות מחוז חיפה – אזרחי.

התיק יובא לעיוני ביום 4.2.2019, וכן גם ביום 11.6.2019.

ניתן היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אביבית כהן
נתבע: סבון של פעם בע"מ
שופט :
עורכי דין: