ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרסטי אריסטובה פוליאק נגד סטרילי ניהול ואחזקות מבנים :

14 ינואר 2019
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובעת:
קרסטי אריסטובה פוליאק
ע"י ב"כ עו"ד יצחק איתן (פרנלדס)
-
הנתבעים:

  1. סטרילי ניהול ואחזקות מבנים
  2. יבגני אליאזרוב

ע"י ב"כ עו"ד דנה אורון אלמוג

החלטה

בפני בקשת הנתבעים לגילוי מסמכים ספציפיים ולהזמנת עד.

תמצית טענות הצדדים:

1. לטענת הנתבעים במהלך הכנת התצהירים מטעמם ולאחר שינוי הייצוג המשפטי התברר כי לא גולו מסמכים מהותיים אשר הכרחיים לניהול ההליך ולחקר האמת. לגרסתם, עילת התביעה היא כי התובעת הועסקה כ"עובדת" ואילו הנתבעים חילקו באופן פיקטיבי את שכרה לתשלום בתלוש שכר ולתשלום בקבלות. הנתבעים טוענים, כי צורת ההתקשרות בין הצדדים הייתה ביוזמת התובעת ולבקשתה בלבד ונבעה מסיבות אישיות של התובעת שלדבריה בעסקה הפרטי חסרו הכנסות. במסמכים האמורים יהיה כדי לשפוך אור הן על הטעמים אשר עמדו בבסיס בקשתה של התובעת להתקשר עם הנתבעים כנותנת שירותים והן על תום ליבה של התובעת.

לעניין זימון העד עתרו הנתבעים לזימונו של בעלה של התובעת, מר ולדימיר פוליאק (להלן – העד) . לגרסת הנתבעים, העד אינו מצוי בשליטתם ועל כן אין אפשרות להגיש תצהיר מטעמו. הנתבעים ציינו, כי בידי העד מצוי מידע ונתונים מהותיים העשויים לשפוך אור על טיב ההתקשרות בין התובעת לנתבעים והוסיפו, כי התובעת נעזרה במתן השירותים בעד (בעלה) ויש בעדותו כדי להעיד על היעדר קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים.

2. התובעת התנגדה לבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים וטענה, כי היא הוגשה באיחור ניכר ובשלב דיוני מאוחר לאחר הגשת תצהירי הצדדים. הנתבעים לא ציינו מדוע הגישו את הבקשה כשנה ו-9 חודשים לאחר הגשת התביעה ומעל לשנה לאחר מתן הודעה על המועד בו יושלמו הליכי הגילוי והעיון. לגרסת התובעת, בהתחשב במועד הדיון הקרוב, ככל שתתקבל הבקשה סביר כי המועד יידחה וייגרם לתובעת נזק ניכר. התובעת הוסיפה, כי המסמכים המבוקשים אינם רלוונטיים להליך בייחוד כאשר הנתבעים הודו כי עבור אותה עבודה, ניקיון בתים משותפים, חולק תגמול התובעת לשכר ולתשלום לפי קבלות.

לעניין בקשה לזימון עד ציינה התובעת, כי יש לדחותה, שכן הנתבעים לא פרטו את תמצית עדותו של העד ואת רלוונטיות העדות להליך. לעניין קיום יחסי העבודה ציינה התובעת, כי אין לגבי כך כל מחלוקת לנוכח תלושי השכר שקיבלה. עוד עתרה התובעת למשלוח תצהירי הנתבעים לכתובת בא כוחה.

3. לאחר שעיינתי בבקשות ובתגובות השונות מצאתי לקבלן באופן חלקי.

4. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 קובעת, כי:

"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

5. הוראת תקנה 46(א) נועדה להבטיח "משחק בקלפים פתוחים" והבטחת יעילות הדיון. "נקודת המוצא" היא "גילוי מרבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת" [בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז, 14.5.08]. גם ביה"ד הארצי לעבודה עמד על כך וציין: "ככלל, יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת" [עע (ארצי) 482/05 שלומי משיח – בנק לאומי לישראל בע"מ, 22.12.05] ואף ציין: "חובת הגילוי היא ממטרות העל של ההליך השיפוטי 'להוציא כאור משפט'" [עע (ארצי) 1185/04 אוניברסיטת בר אילן – ד"ר צמח קיסר, 24.3.05].

6. פרשנותה של התקנה נסמכת על לשונה ועל רוחה ובכללם הצורך לאפשר "דיון יעיל". עוד כפופה פרשנותה של התקנה למידת הרלוונטיות של המסמך המבוקש לצורך הכרעה בשאלות שבמחלוקת [עע (ארצי) 129/06 טמבור בע"מ – אברהם אלון ואח', 7.5.06].
7. לעניין גילוי מסמכים הנוגעים לשאלת קיומם של יחסי עובד ומעסיק נקבע בתיק דב"ע נב/3-118 עזבון המנוח יצחק וייס ז"ל – הוצאת מודיעין, פד"ע כה' 429 כדלקמן:

"השאלה הראשונה העיקרית במקרה שלפנינו היא, האם המסמכים שנתבקש המערער לגלות, היינו - הדו"חות למס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ, הם רלבנטיים להכרעה בעניין קיום יחסי עובד-מעביד בין הצדדים, ואם כן מה מידת הרלבנטיות? על מנת להגדיר את השאלה העומדת לדיון ביתר דיוק נציין, כי קיומם של יחסי עובד-מעביד במקרה דנן תלוי בעיקר בשאלת קיומו או העדרו של הפן השלילי של מבחן ההשתלבות, היינו - האם ניהל המנוח עסק משלו?

הפן השלילי של מבחן ההשתלבות.

השופט מ. גולדברג, במאמרו [11] "'עובד' ו-'מעביד' - תמונת מצב", סיכם בתמצית את הפן השלילי של מבחן ההשתלבות לגבי ניהול עסק עצמאי, באמרו: "אין סימני-היכר אחידים ל'עסק עצמאי' בכל ענפי הפעילות, והתשובה תלויה בראש ובראשונה במהות העסק. אולם, סימן-ההיכר החשוב, אם לא העיקרי שבהם, עולה מתוך התשובה לשאלה, מי נהנה מייעול העבודה ומהחיסכון בהוצאות. אם זהו 'בעל העסק', ולא המזמין, הרי זה עסק עצמאי, כמו-כן צריך בעל העסק להיות זה הנושא בעול ההשקעות באמצעי הייצור ובהון החוזר, באשר המאפיינים עסק ועצמאות עסקית הם השקעה, יוזמה, ארגון, סיכויי רווח וסכנת הפסד" (בע' 35). המשקל שיש לתת לרישום "התובע" כעובד עצמאי אצל שלטונות המס א ין לקבוע מעמד על פי רישום אדם כ"עובד עצמאי", אך הרישום יכול לבסס את הקביעה בעניין זה. הרישום אצל שלטונות המס יכול להיות ביטוי למעמד המוסכם בין הצדדים, אך בית-הדין יכריע בנושא מעמד על פי מכלול הראיות".

8. להלן התייחסות למסמכים המבוקשים:

א. דוחות מבוקרים של התובעת על הכנסות והוצאות לרשויות המס לתקופה שמחודש 6/15 ועד לחודש 12/16 (להלן - התקופה המבוקשת), שומות מס לתקופה המבוקשת, דוחות מע"מ ומל"ל לתקופה המבוקשת, דוחות רווח והפסד לתקופה המבוקשת וטופס 126 - אין מחלוקת, כי אחת מהשאלות המרכזיות העומדות לדיון בתיק זה היא שאלת מהות הקשר בין הצדדים בכל הקשור לשירותים הנוספים (כטענת הנתבעים). בנסיבות אלו, ברי כי המסמכים המבוקשים רלוונטיים להליך ויש בהם כדי לסייע לביה"ד להגיע לחקר האמת.
ב. חשבוניות שהתובעת הנפיקה בתקופה המבוקשת – משהבהירה התובעת, כי אין ברשותה חשבוניות נוספות מעבר לקבלות שצורפו כנספח 2 לכתב התביעה, הבקשה מתייתרת.

ג. הסכמים והתקשרויות עם צדדים שלישיים – לנוכח הודעת התובעת, כי אין ברשותה מסמכים כאמור, הבקשה נדחית.

ד. התובעת תמציא לנתבעים העתק מהמסמכים האמורים לעיל עד ליום 31.1.19.

ה. יובהר, כי לא נעלמה מעיניי טענת התובעת בדבר עיתוי הגשת הבקשה, בס מוך למועד דיון ההוכחות, ברם אני סבור, כי יש חשיבות בגילוי המסמכים האמורים על מנת שניתן יהיה להגיע לחקר האמת.

9. לעניין הבקשה לזימון עד – לנוכח טענות הנתבעים ורלוונטיות עדותו של העד מצאתי לקבל את הבקשה. מזכירות בית הדין תנפיק זימון לעד לישיבת ההוכחות הקבועה ליום 7.2.19.

10. הדיון יתקיים במועדו. התובעת והנתבעים יוכלו להתייחס למסמכים המפורטים לעיל בתחילת עדותם במסגרת השלמה לעדותם הראשית. ככל שהנתבעים טרם שלחו את התצהירים לתובעת הם יעשו כן באופן מיידי.

11. בהתחשב במועד הגשת הבקשה לגילוי מסמכים והצורך בהגשת תגובה מטעם התובעת, מצאתי לחייב את הנתבעים לשלם לתובעת הוצאות בסך 2,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום וזאת ללא כל קשר להמשך ניהול ההליכים בתיק.

ניתנה היום, ח' שבט תשע"ט, (14 ינואר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: קרסטי אריסטובה פוליאק
נתבע: סטרילי ניהול ואחזקות מבנים
שופט :
עורכי דין: