ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ב.י.ר. 1995 בע"מ נגד ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אפרים צ'יזיק

תובעת

י.ב.י.ר. 1995 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ברקון

נגד

נתבעת

ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד גורניצקי ואח'

פסק דין

העניין שבפני, תובענה כספית ע"ס 23,849 ₪, אשר לטענת התובעת הוענקו על ידה לנתבעת, אולם תמורתם לא שולמה במלואה.

כאמור בתקנה 214 טז (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984, בכל הנוגע להליך בסדר דין מהיר, "פסק הדין יהיה מנומק באופן תמציתי, זולת אם סבר בית המשפט כי יש צורך בהנמקה מפורטת משום שיש בפסק הדין חידוש או חשיבות מיוחדת לציבור או מטעמים מיוחדים שיירשמו"; מקום שהמחלוקת בין הצדדים הינה עובדתית בלבד, לא מצאתי שיש בהליך זה משום חידוש או חשיבות מיוחדת לציבור, באופן המצדיק לחרוג מהנמקה תמציתית.

התובעת הינה חברה העוסקת בהתקנת ותחזוקת מערכות גילוי אש, הנתבעת הינה חברה אשר הפעילה במועדים הרלוונטיים להליך זה, רשת מרכולים הידועה בשם "מחסני להב".

על פי המתואר בכתב התביעה, דרישת התשלום שבמחלוקת נוגעת לעבודות/שירותים אשר הוענקו בשלושה סניפים אשר הופעלו על ידי הנתבעת:

א. עבודות התקנת מערכת גילוי אש בסניף "ביג קרית אתא" – התובעת טוענת כי סופקה והותקנה מערכת גילוי אש במקום מערכת גילוי אש ישנה אשר ניזוקה, לאחר שנמסרה לנתבעת הצעת מחיר ע"ס 14,800 ₪ + מע"מ, הצעת מחיר אשר אושרה על ידי נציג מוסמך מטעם הנתבעת בטרם ביצוע העבודה.

ב. עבודת תחזוקה בסניף נצרת עילית – לטענת התובעת נציגה נקרא לביצוע עבודות תחזוקה, ובכלל זאת תיקון והזזת צנרת מים ותיקון קרמיקה אשר נשברה בסמוך לדלתות אש המותקנות בסניף. התובעת טוענת כי תמורת העבודה ע"ס 4,630 ₪ לא שולמה לה.

ג. עבודת ביקורת מערכת גילוי אש בסניף קרית ים – לטענת התובעת, נציגיה נקראו לביצוע עבודת בקרה, בדיקות אינטגרציה למערכת כיבוי אש, ובמסגרת זאת נערכו שלוש בדיקות עד מציאת המערכת כשמישה ותקינה. התובעת הפנתה לכך כי נערכה תרשומת לגבי כל אחת מן הבדיקות, עלותן המצטברת 1,500 ₪ + מע"מ, ותמורת השירות כאמור, לא שולמה לה עד הגשת התובענה.

הנתבעת טענה בכתב הגנתה כי במסגרת פעילותה הותוו על ידה נהלי עבודה הנוגעים להזמנות עבודה כגון אלו אשר בוצעו על ידי התובעת, ובמסגרת זאת, הייתה פונה בבקשה לקבלת הצעת מחיר, לאחר אישור הצעת המחיר או הזמנת העבודה, הייתה מתקבלת אצלה חשבונית לתשלום, ורק לאחר אישור שהעבודה בוצעה היה מבוצע התשלום; ואילו בנוגע לעבודות המפורטות בכתב התביעה והנזכרות לעיל – בסניפי קרית ים ונצרת עילית, לא התקבלו אישורי ביצוע העבודה כנדרש, ולכן לא בוצע תשלום.

בנוגע לעבודה אשר בוצעה בסניף קרית אתא, טענה הנתבעת כי אותה עבודה בוצעה באופן רשלני, אשר אינו מזכה את התובעת בתשלום עבור אותה עבודה, כאשר הנתבעת טענה שהציוד אשר הותקן על ידי התובעת פורק, ובמקומו הוזמן והותקן ציוד חדש ושונה על ידי נותן שירות אחר.

במסגרת הדיון אשר התקיים בפני בית המשפט ביום 9.12.2018, העידו המצהירים מטעם הצדדים, מר יעקב בקלו מטעם התובעת, ומר שמואל אפל מטעם הנתבעת.

לאחר בחינת כתבי הטענות, פרוטוקול הדיון וסיכומי הטענות, מצאתי לקבל את התביעה במלואה, בהתבסס על השיקולים כמפורט להלן:

א. התביעה הוגשה בעילה חוזית, ולחלופין, בעילת לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, מקום שאין בין הצדדים חוזה מפורט אולם אחד מן הצדדים מתעשר על חשבון האחר, בבחינת "זה נהנה וזה חסר".

ב. בכל הנוגע לחלק התביעה לגביו ישנה עילה חוזית, והיא העבודה בסניף קרית אתא, התובעת הציגה הצעת מחיר מיום 17.6.2015, מאושרת על ידי נציג הנתבעת, וחשבונית מס שמספרה 11400 ע"ס 17,464 ש"ח. במקרה זה קיימת התחייבות חוזית מכח אישורה של הצעת המחיר, וגם על פי המתווה אשר פורט בכתב ההגנה, עמדה התובעת במוטל עליה, ייאמר כי אין מחלוקת בין הצדדים כי העבודה בוצעה בפועל.

ג. טענת ההגנה אשר הועלתה על ידי הנתבעת בנוגע לעבודות בסניף קרית אתא, היו כי העבודה בוצעה באופן רשלני, אשר חייב ניתוק המערכת אשר הותקנה, והתקנה על ידי נותן שירותים אחר. טענה זאת של הנתבעת התבררה כהגנת בדים, ולא הובאה על ידי הנתבעת כל ראיה בהקשר זה. מתי הוחלפה המערכת? על פי איזו דרישה? באיזו עלות? על ידי איזה גורם בוצעה אותה החלפה? הטענות נטענו כטענות בעלמא בתצהירו של מר אפל מטעם הנתבעת וללא כל אסמכתא, וכאשר נשאל, הבהיר שאין לו ידיעה אישית כלל בנדון (עמ' 5 לפרוטוקול שורה 10 ואילך).

ד. בהתאם, הוכח כי בנוגע לעבודה בסניף קרית אתא העבודה אושרה מראש, הונפקה חשבונית והעבודה בוצעה, ומנגד הועלו טענות כלליות וסתמיות, אשר הועלו בעלמא וללא אסמכתאות ואף קרסו בעדות המצהיר מטעם הנתבעת, ובהתאם מצאתי כי מוצדק לחייב הנתבעת בתשלום בגין עבודה זאת.

ה. בכל הנוגע לשתי העבודות הנוספות, בנצרת עילית ובקרית ים, מצאתי כי אמנם לא הייתה הזמנת עבודה מראש, אולם מכח חוק עשיית עושר ולא במשפט, ראוי כי הנתבעת תחוב בתשלו בגינן; בכל הנוגע לעבודה בנצרת עילית, הוצגה חשבונית מס' 11503 ע"ס 4,630 ש"ח, ציין בתצהירו מר בקלו כי הגורם הממונה אצל הנתבעת, מר רוי נגר, ביקש ממנו לבצע פעולה תחזוקה מבלי שהועברה מראש הצעת מחיר, ואושרה. בשים לב לכך כי מר רוי נגר היה הגורם המאשר את הצעות המחיר (כפי שניתן לראות על אישור הצעת המחיר בנוגע לעבודה בסניף קרית אתא), הרי שאין מדובר בעבודה יזומה על ידי התובעת, אלא עבודה אשר בוצעה ללא חוזה כתוב וללא אישור מוקדם בכתב, לבקשת הגורם המאשר אצל הנתבעת.

ו. טענת ההגנה של הנתבעת בהקשר של עבודה זאת הייתה כי מדובר על עבודה אשר בוצעה על ידי התובעת בעצמה ביוזמתה ובאופן חד צדדי. מר בקלו העיד בהקשר זה על נסיבות התיקון והעובדה כי נתבקש על ידי רוי נגר, עדותו הייתה אמינה ולא הופרכה בהקשר זה. ברי כי העבודה בוצעה, ברי כי אין מדובר ביוזמה עצמית חד צדדית, וברי כי העבודה בוצעה, ככל שבוצעה, לפי בקשת הגורם המאשר אצל הנתבעת, ודי בכך כדי לשמוט את הבסיס תחת טענת ההגנה בהקשר זה.

ז. בכל הנוגע לעבודה בסניף קרית ים, כל אשר בוצע הינו 3 בדיקות אינטגרציה למערכת כיבוי אש בעלות של 1,755 ש"ח. מדובר בבדיקה שגרתית ותקופתית אשר ישנו צורך לבצע על פי דרישות הרשויות המוסמכות, וברור שהתובעת לא התייצבה לביצוע ביקורת תקופתית על יוזמתה. התובעת הציגה אישור ביצוע הבדיקות כאשר הבדיקה האחרונה – שהייתה תקינה (שתי בדיקות האינטגרציה הראשונות נכשלו) אף חתומה – כאישור ביצוע בלבד ולא כאישור הזמנה – בחותמת הנתבעת. טענות הנתבעת בהקשר זה היו ריקות מתוכן לחלוטין , לא מדובר בהתקנת ציוד הדורשת הזמנת עבודה, וממילא מערכות כיבוי אש, כמערכות אשר חוסר תקינותן יכול לעלות בקורבנות בנפש, מחייבות בדיקות תקופתיות. גם בהקשר זה מצאתי לאמץ דבריו האמינים של מר בקלו.

ח. בטרם סיום, אציין כי עיון בסיכומי טענות הנתבעת, הותיר לא פחות מרושם רע, על חוסר רצון לתשלום ללא נימוקים של ממש וללא אסמכתאות; העובדה ש"בדרך כלל שילמו את המגיע", אינה מעלה ומורידה, העלאת הטענה באופן שהועלתה, היה לא פחות ממביך. גם טענת השיהוי, כאשר הקשר בין הצדדים הסתיים בשנת 2016 והתביעה הוגשה בשנת 2017, הייתה נטולת כל בסיס, והועלתה מן השפה ולחוץ, בהיעדר טענות לגופו של עניין.

לאור כל האמור לעיל, מצאתי לקבל את התביעה במלואה, הנתבעת תשלום לתובעת סך 23,849 ש"ח, כשסך זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 28.11.2017 ועד התשלום המלא בפועל. בנוסף תישא הנתבעת בהוצאות ההליך בסך 1,000 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 5,500 ש"ח.

ניתן היום, ה' שבט תשע"ט, 11 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ב.י.ר. 1995 בע"מ
נתבע: ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ
שופט :
עורכי דין: