ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איריס כרמי נגד מדינת ישראל :

לפני:

כבוד השופטת דגית ויסמן
נציג ציבור (עובדים), מר יהונתן דקל
נציג ציבור (מעסיקים), מר דניאל הרפז

התובעת
איריס כרמי
ע"י ב"כ עוה"ד שחם וגורודסקי
-
הנתבעות
1. מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד תמר שריאל

2. מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ (בניהול מיוחד)
ע"י ב"כ עו"ד הרשקוביץ

פסק דין

1. עניינה של תובענה זו הוא הפרשי קצבאות להם התובעת זכאית, בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון בבג"צ 2944/10 קוריצקי נ' בית הדין הארצי לעבודה, מיום 13.10.15 (להלן - עניין קוריצקי).

2. לאחר שהוגשו כתבי הגנה, ביום 19.6.18 ניתנה החלטה לפיה על התובעת להודיע מדוע ההליך לא יימחק או לחילופין – יעוכב עד מציאת פתרון מוסכם בסוגיית יישום פסק הדין בעניין קוריצקי, לאור העובדה שמכתבי ההגנה עולה כי אין מחלוקת בין הצדדים שיש לחשב את הגמלה המשולמת לתובעת על פי הנפסק בעניין קוריצקי וכי הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים עמלים על פתרון מעשי ליישום פסיקת בית המשפט העליון.

3. התובעת הודיעה שאינה מוכנה לעכב את הדיון בהליך, אלא אם הנתבעות יתחייבו עד מועד לביצוע הפרשי הקצבה בתוך 60 ימים ולא יאוחר מיום 1.9.18.

עוד נטען כי הפתרון הנכון משפטית הוא ליתן פסק דין כנגד הנתבעות, שיורה להן לערוך את החישוב הנדרש ולשלם את הפרשי הקצבה להם התובעת זכאית.

4. בתגובה הודיעה הנתבעת מס' 2 (להלן – מבטחים), שלא קיבלה עדיין את המידע הדרוש לה מהנתבעת מס' 1 (להלן – המדינה) וכי המתווה הנדון בבג"צ נועד למצוא פתרון בדיוק למצב דברים זה, כך שאם יוסכם (לרבות על דעת ההסתדרות), יהיה ניתן לקדם את החישוב גם בעניינה של התובעת.

עוד הוסיפה מבטחים שסביר להניח שעד מועד קדם המשפט, הקבוע ליום 9.1.19, המתווה המוסכם יהיה בתוקף ויחייב את הצדדים.

5. ביום 25.10.18 אושר מתווה מוסכם המאפשר חישוב בקירוב של זכויות העמיתים בקרנות הפנסיה במסגרת השתתפותן בקצבה המשולמת על ידי המדינה במסגרת הסכם הרציפות (צורף להודעת המדינה מיום 15.11.18).

סמוך לאחר מכן, המדינה הודיעה שהמתווה שגובש בבג"צ יחול על כלל עמיתי הקרנות הרלוונטיים, לרבות התובעת, וממילא צפוי לייתר את הליך זה לחלוטין ועל כן התבקשה מחיקת ההליך.

6. התובעת עומדת על ניהול ההליך. לטענתה, מאז הגשת כתב התביעה, ביצוע התשלום שאינו שנוי במחלוקת עוכב שלא בתום לב ושלא כדין וכי היה על הנתבעות לשלם את הפרשי הקצבה שאינם שנויים במחלוקת, ללא קשר לאישור המתווה בבג"צ. עוד נטען שעל בית הדין לקבוע מועד לביצוע התשלום באופן מיידי ולא יאוחר מהמועדים הקבועים במתווה וכי לאחר מכן, התובעת תבדוק את הסכום ששולם, ואז תודיע עמדתה בהתאם לתוצאות הבדיקה - אם היא מעוניינת להמשיך בהליך או רק לעמוד על עניין ההוצאות.

7. בתשובה לטיעון זה, מבטחים הודיעה שאין הפרשי קצבה שאינם שנויים במחלוקת והמתווה שאושר בבג"צ מהווה את ההחלטה הסופית והקובעת לעניין מתווה חישוב הזכויות ברציפות על פי הנפסק בעניין קוריצקי. מתווה זה חל על כלל העמיתים הזכאים לרציפות זכויות, בכללם התובעת, והתובעת אינה זכאית לכל זכות יתר שאינה קבועה במתווה שאושר.

על כן, עמדת מבטחים היא שיש למחוק את ההליך ועל התובעת להמתין לקבלת זכויותיה בהתאם למתווה שאושר בבג"צ ובמועדים שנקבעו בו. בנסיבות אלה, הותרת התביעה על מכונה מהווה תביעה מוקדמת.

בעניין ההוצאות, מבטחים טענה שאין כל סיבה לפסוק לזכות התובעת הוצאות והנכון הוא שההוצאות מגיעות לנתבעות, על הטרדתן בהליך סרק זה.

8. לוז עמדת המדינה דומה לעמדתה של מבטחים. גם המדינה טענה שאין הפרשי קצבה שאינם שנויים במחלוקת ועל פי המתווה שאושר, הדרכים היחידות לחישוב הפרשי הקצבה הן בהמצאת תלושי שכר או חישוב על פי נוסחה מוסכמת המפורטת במתווה המוסכם . היות שהתובעת לא המציאה את כל תלושי השכר, לא ניתן היה לחשב את ההפרשים עד לאישור המתווה.

המדינה הוסיפה שהסעדים אותם התובעת ביקשה מוקנים לה מכח הנפסק בעניין קוריצקי ומשכך עסקינן בתביעה מיותרת וחסרת תועלת, שהרי גם ללא הליך בבית הדין, התובעת היתה מקבלת את הסעדים להם היא זכאית מכח אותה פסיקה. על כן המדינה הצטרפה לטיעון לפיו דין ההליך להימחק.

עוד נטען שאין כל סיבה לפסוק הוצאות לטובת התובעת. נהפוך הוא - יש להטיל עליה הוצאות בגין ניהול הליך סרק מסורבל ומיותר, שהרי הוא לא הועיל לתובעת בכלום, כיוון שאישור המתווה נעשה במנותק מהליך זה.

9. כאמור בהחלטה מיום 19.6.18, בית הדין סבר כי יש למחוק את ההליך או לכל הפחות לעכבו עד מציאת פתרון מוסכם. זה נמצא במתווה שאושר בבית המשפט העליון, במסגרת דיון בבג"צ 2944/10 (נוסח המתווה צורף להודעת המדינה מיום 15.11.18).

משאלה הם פני הדברים, דין ההליך להימחק, מאחר שהסעדים להם התובעת עתרה קיבלו מענה במסגרת המתווה המוסכם.

בנסיבות אלה, כאשר אין מחלוקת ממשית בין הצדדים (ולמעשה מעולם לא היתה, אלא שהיה קושי ביישום הנפסק בעניין קוריצקי, כמפורט בנוסח המתווה המוסכם), אין טעם בהמשך ניהול ההליך בבית הדין, באשר אין בו להועיל לאיש מהצדדים.

גם אין סיבה לנהל הליך שבו אין למעשה מחלוקת בין הצדדים. בעניין זה יוזכר כי תפקידו המרכזי של בית הדין הוא להכריע בסכסוכים. מקום בו לא קיים סכסוך, אין לנהל הליך סרק, שמשמעו בזבוז משאב ציבורי יקר (זמן שיפוטי).

10. יתירה מכך, בהתאם להודעת המדינה מיום 15.11.18, לאחר קבלת החלטת מנהלת הגמלאות לגבי גובה הגמלה שתשולם לתובעת, בהתאם למתווה המוסכם, התובעת תוכל להגיש ערעור בהתאם לסעיף 43 לחוק שירות המדינה(גמלאות)[נוסח משולב], תש"ל – 1970. הדברים מתיישבים עם החלטת בית המש פט העליון, לפיה כל השגה פרטנית לגבי סטיה מהמתווה , ככל שתהיה כזו, תובא במידת הצורך בפני בית הדין האזורי לעבודה המוסמך.

בכך מענה לטענות התובעת מהן עולה כי הותרת הליך זה תלוי ועומד דרושה על מנת לאפשר לה לבחון את הסכומים שישולמו לה.

11. לא מצאנו כל יסוד לטענות התובעת לפיהן ביצוע התשלום שאינו שנוי במחלוקת עוכב שלא בתום לב ושלא כדין. מנוסח המתווה המוסכם ומהחלטת בית המשפט העליון מיום 25.10.18 עולה כי יישום הנפסק בפסק דין קוריצקי נתקל בקשיים מעשיים וכי הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים ניהלו מו"מ ממושך, בסיוע מומחים מובילים בתחום האקטואריה, הסטטיסטיקה והפנסיה, על מנת להגיע למתווה שהושג. לא זו בלבד שהתנהלות זו אינה מעידה על עיכוב בחוסר תום לב, אלא שהיא מעידה על ההיפך הגמור. ודוק: גם עניינה של התובעת נפתר בסופו של דבר במסגרת המתווה המוסכם, שהרי המתווה קיבל תוקף של החלטה והוא מהווה פתרון מעשי להכרעה העקרונית שבעניין קוריצקי. כלומר, יש לקבל את טענת הנתבעות, לפיה משהמתווה המוסכם אושר, לא קיימת דרך אחרת ליישום הנפסק בעניין קוריצקי, אלא במסלול שאושר במסגרת המתווה המוסכם.

12. בנסיבות אלה וכפי שפורט לעיל, דין התובענה להימחק.

13. לא מצאנו כל נימוק או הצדקה לחיוב של מי מהנתבעות בהוצאות ההליך.

למרות מחיקת ההליך ודחיית טענות התובעת, רק משום שמדובר בהליך מתחום הביטחון הסוציאלי ולאור השלב בו אנו מורים על מחיקתו, איננו עושים צו להוצאות לחובת התובעת.

ניתן היום, כ"ט טבת תשע"ט, (06 ינואר 2019), בהעדר הצדדים.

יהונתן דקל, נציג ציבור (ע)

דגית ויסמן, שופטת

דניאל הרפז, נציג ציבור (מ)


מעורבים
תובע: איריס כרמי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: