ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר אמנון רפאל נגד על ידי ב"כ עוה"ד עדי קליין ו/או אח' ממשרד... :

לפני כבוד השופט נמרוד אשכול

התובע:

ד"ר אמנון רפאל, ת"ז XXXXX881
על ידי ב"כ עו"ד אלון יפה ו/או אסף ששון ו/או אח' ממשרד א. רפאל ושות'

נגד

הנתבעת:

"גל" מכשירי שמיעה בע"מ, ח.פ. 512461054
על ידי ב"כ עוה"ד עדי קליין ו/או אח' ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות'

פסק דין

בפני תביעה חוזית/נזיקית על סך 70,000 ₪. עניינה של התביעה היא במכשירי שמיעה פגומים לכאורה שנרכשו על ידי התובע מהנתבעת. עילות התביעה שבגינן סומך התובע את תביעתו הן: הפרת חוזה, רשלנות ומכוח חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980.

טענות הצדדים בקצירת האומר
טענות התובע מתבססות על מעשיה ומחדליה של הנתבעת בכך שסיפקה לו מוצרים שאינם נטענים ולא הייתה ערבה לפעילותם התקינה; בכך הפרה הנתבעת את התחייבויותיה כפי שהשתקפו בתעודת האחריות ובחוזה ביניהם. כן התרשלה הנתבעת כלפי התובע וקיימה לדידו את כל יסודות עוולת הרשלנות. לא די בהפרות אלה, ודינה של הנתבעת לחוב גם מכוח חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980 המטיל אחריות מוחלטת על יצרן המשווק מוצר פגום.

טענת הנתבעת שיש לסלק את התביעה על הסף מחמת היותה קנטרנית וטורדנית. לגופו של עניין, טענה הנתבעת ש נתנה מענה מלא למטר פניותיו של התובע וכי מבדיקות מעבדה חוזרות ונשנות התברר כי לא עלה כל פגם בטיבם של מכשירי השמיעה והבעיה הייתה נעוצה בירידת שמיעתו של התובע אשר הובילה לאי התאמת המכשיר ים למצב שמיעתו. עוד טענה הנתבעת כי מגיליון הלקוח (צורף כנספח " 3" לכתב ההגנה) ודוח נתוני המכשירים מיום 22.6.2017 (צורף כנספח "6" לכתב ההגנה) עולה כי הנתבעת פעלה ללא דופי בטענות התובע לליקויים במכשירים וכן המכשירים נקנו במצב תקין ואף נעשה בהם שימוש מעבר לסביר בתקופה מושא התלונות , שהינו ממוצע של 9.2 שעות ביום, דבר המעיד על תקינות המכשירים.

דיון והכרעה
ביום 12.5.2014 רכש התובע מהנתבעת מכשירי שמיעה בסך 20,000 ₪ מסוג AQ x mini של היצרנית HANSATON (להלן " החברה היצרנית") כאשר הנתבעת היא המפיצה הבלעדית של מכשירים אלה בישראל (להלן "מכשירי השמיעה"; ראה קבלה שצורפה כנספח "א" לכתב התביעה). במעמד הרכישה, קיבל התובע מהנתבעת תעודת אחריות "לכל החיים" (ראה נספח "ג" לכתב התביעה).

לטענת התובע, בתחילה פעלו המכשירים כיאות, ובמהלך החודשים הראשונים של שנת 2017, התגלתה בעייתיות בפעילות המכשיר השמאלי, כאשר תהליך ההטענה נפסק כעבור חצי שעה מעת תחילת הטענתו. התובע התקשר עם מר גברי (עובד בסניף של התובעת) והודיע לו על התקלה אך האחרון השיב כי המכשיר תקין וניתן לשימוש וכי הסימון במטען מעיד על פריקה. בחלוף זמן קצר התגלתה בעייתיות אף במכשיר הימני כאשר תהליך ההטענה שלו נפסק לאחר מספר שעות. לאחר שפניותיו החוזרות והנשנות של התובע העלו חרס, זה פנה לחברה היצרנית בבקשה שתפעל מול הנתבעת להחלפת המכשירים. הגורמים בחברה היצרנית השיבו כי לאור תיאור הבעיה ייתכן וישנה בעיה ברכיב ה- ACCU או ההטענה (ראה דוא"ל מיום 19.7.2017 שצורף כנספח "ד" לכתב התביעה). עם מעורבותה של החברה היצרנית, פנה סמנכ"ל הנתבעת לתובע והסיט את הדיון למישורים אחרים המתבטאים בטענות בדבר ירידה בשמיעתו של התובע וכי ייתכן שהתובע לא הטעין את מכשיר השמיעה באופן מספק, לאור זאת הציע לו לרכוש מכשירי שמיעה חדישים יותר. (ראה נספח " ה" לכתב התביעה, חילופי הדואר האלקטרוני שבין התובע לסמנכ"ל). בסופו של יום טוען התובע כי הוא שילם ממיטב כספו עבור מכשירים שהיו אמורים לסייע לו אך המוצר שסופק לו רחוק היה מלסייע לו וגרם לו לנזקים ולעגמת נפש.

הנתבעת טענה להגנתה כי פעלה כיאות בכל הנוגע לפניותיו של התובע ובכך עמדה בהתחייבויותיה כלפיו על פי ההסכם , לראיה צירפה את "גיליון הלקוח" שצורף כנספח "3" לכתב ההגנה אשר בו מתועדות כלל הפניות של הלקוח והמענה עליהן בתכנה מדיקלית שאינה ניתנת לשינוי. כן טענה הנתבעת כי מדוח נתוני המכשירים אשר צורף לכתב ההגנה כנספח "10" נעשה שימוש במכשירים של כ- 11,907 שעות שהינו ממוצע של 9.2 שעות ביום מה שמעיד על תקינות המכשירים ועל כך שלא קיימת בעיה בהם. לדידה, תעודת האחריות למכשירי השמיעה מקנה לתובע זכאות לתיקון או החלפה של כל חלק אשר "ימצא על ידה כפגום בהתאם לשיקול דעתה... וכי האחריות לא תחול במקרים הבאים: ...קלקול שנגרם מסיבות הפעלה וחיבור שלא לפי הוראות שימוש..." למותר לציין, שהאחריות אינה חלה על ירידה בשמיעתו של התובע ואינה מקנה לתובע זכות לקבל לידיו מכשיר חדש מאחר וזה שנרכש על ידו אינו תואם את צרכיו.

סוגיית התרשלותה של הנתבעת והפרתה את החוזה

עיקר התביעה נסובה סביב השאלה בדבר ה תרשלותה של הנתבעת כלפי התובע והפרתה את החוזה כלפיו . אקדים ואומר כי אני דוחה טענה זו של התובע. מעיון בכתבי הטענות ובצרופות להם , בעדויות ובכלל הראיות שהובאו בפני; ניכר כי הנתבעת נהגה ללא דופי וטיפלה בכלל הפניות שה פנה אליה התובע, ראה לעניין זה עדותו של התובע:

כן ראה לעניין זה עדותו של סמנכ"ל הנתבעת:

...

...

אם כן מעדויותיהם של התובע וסמנכ"ל הנתבעת עולה כי הנתבעת פעלה כנדרש, ובדקה את מכשירי השמיעה אחרי כל פנייה של התובע. מה גם שהתובע לא מלין על כך שהמכשירים אינם פועלים כלל, אלא מתלונן על בעיה חוזרת בהטענה, ראה עדותו בעמ' 6:

מהימנה עלי עמדת הנתבעת שלאור בדיקת המכשירים פרק הזמן שחולף בין טעינה אחת לשנייה הולך ומתקצר כתוצאה מהגברת עצמת השמע במכשירים; דבר המצריך אנרגיה גדולה יותר בעת פעילותו של המכשיר. ראה עדותו של התובע בעמ' 7, ש' 1-2 לעניין הגברת עצמת השמע של המכשירים.

הוסף על כך את הצעת הנתבעת לתובע לרכוש מכשיר חדיש יותר, במחיר עלות, שמספק פעילות רצופה במשך 24 שעות ונטענים באמצעות טעינה אלחוטית (ראה סעיף 29 ו- 35 סיפא ל תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת).

עוד יצוין כי קדם המשפט מיום 10.4.2018 נבדק המכשיר באולם המשפט ונדלקה נורה אדומה. התובע הפנה את תשומת לב בית המשפט שלדברי היצרן בגרמניה הנורה האדומה מעידה על תקלה. תגובת סמנכ"ל הנתבעת הייתה , שהמכשיר נטען ויש בידו הוכחה לכך שהמכשיר עבד בחודש האחרון, ובהתייחס לאיתות של הנורה האדומה: אינדיקציה שהתובע הוציא את המכשיר טרם השלמת הטעינה, דבר שפגע ב מוצר אך בכל מקרה המכשיר נטען ואין בו כל בעיה (ראה עדויותיהם בעמ' 2-3 לפרוטוקול).

נוכח עמדה זו של סמנכ"ל הנתבעת, וכעולה מהראיות שבפני, לא ניתן להתעלם כי ביום 16.7.2017 הגיע התובע לאסוף את מכשירי השמיעה, לאחר שהוצאו מתיקון בעקבות תקלה עליה דיווח, והוא יצא עם מכשירי השמיעה מבלי לחתום על טופס קבלתם כנהוג בנוהל החברה ומבלי שהקשיב לדברי ההסבר בדבר השימוש במכשירים לאחר חזרתם מתיקון זה (דוח חריגה צורף כנספח "9" לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת) התובע אף העיד על אירוע זה:

מעצם התנהלות זו של התובע, ניתן לומר כי ישנו אשם תורם מצידו לקרות הנזק במוצר ו/או למצער לאי תקינות המכשיר וגרימה לתקלה חוזרת. אילו התובע היה שומע את דברי ההסבר היה וודאי נוכח לדעת שעליו להטעין את המכשירים למשך 24 שעות ברציפות מרגע שנמסרו לידיו. הדבר הובא לידיעת התובע בדיעבד, עם פנייתו בדבר תקלה שחזרה יומיים בלבד לאחר שנמסרו לו המכשירים. ראה חילופי הדואר האלקטרוני בין התובע לסמנכ"ל הנתבעת מיום 18-19.7.2017 (צורפו כנספח "ה" לכתב התביעה):

לאור האמור לעיל, אני מקבל את טענת הנתבעת בכך שהתנהלות התובע באופן שהובא לעיל קוטעת את הקשר הסיבתי בין הנזק לאחריות הנתבעת. למעלה מן הצורך אציין, כי אף לאור האירוע הנ"ל המשיך התובע לקבל שירות וטיפול מלאים מצד הנתבעת.

אם כן וכפי שהובהר, די באלה על מנת להגיע למסקנה שהנתבעת לא הפרה את התחייבויותיה ו/או התרשלה במעשיה ו/או במחדליה כלפי התובע ומתייתר הדיון וההכרעה במחלוקת האם גיליונות הלקוח מהווים רשומה מוסדית ואם לאו.

סוגיית האחריות לפי חוק האחריות למוצרים פגומים

אחת מעילות התביעה עוסקת בחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980 (להלן " החוק"). טענת התובעת שסעיף 2(א) לחוק מטיל אחריות מוחלטת על יצרן המשווק מוצר פגום, ומכאן, שהפרה הנתבעת את החוק בעת מכירתה לתובע מכשירי שמיעה פגומים.

לשון סעיף החוק:

על מנת להבין האם הנתבעת נכנסת בגדרי הסעיף, עלינו לבחון את סעיפי ההגדרות בחוק. סעיף 1 לחוק מגדיר את המונח "יצרן":

אם כן, הנתבעת במקרה דנן, הינה "יצרן" כהגדרת המונח בחלופה השנייה לסעיף 1 ; קרי, הנתבעת היא יבואן המייבא מכשירי שמיעה מהחברה היצרנית בגרמניה לישראל, למטרות מסחר יות (ראה לעניין זה סעיף 14 לכתב ההגנה).

סעיף 3(א) לחוק מגדיר את המונח "מוצר פגום":

התובעת טוענת בסעיף 54 לסיכומיה שלאור הליקוי בהטענת המכשירים מתקיימת החלופה הראשונה להגדרה ובכך המכשירים מהווים מוצרים פגומים. המונח " נזק גוף" מוגדר בסעיף 1 לחוק:

לא ניתן לומר כי המכשירים שסופקו לתובע מהנתבעת הם מוצרים פגומים שמחמת ליקויים גרמו לנזק גוף כמוגדר בסעיף, ואסביר.

המכשירים סייעו בידי התובע ושירתו אותו למשך שנתיים רצופות ללא תקלות (2014-2016) , התקלות שבשנת 2016 טופלו והמכשירים עבדו עד לשנת 2017, השנה שבה לטענת התובע חזרו התקלות. ראה לעניין זה עדותו של התובע:

אעיר כי ביום 16.7.2018 הפרוטוקול תוקן, בהסכמת הצדדים, כך שבשורה 9 צריך להיות "בצורה מסוימת" ולא "בצורה מצוינת" כפי שהוקלד.

...

ללמדך, שהתובע עשה שימוש במכשירים שימוש משך תקופה ארוכה, 3 שנים. עם חזרתן של התקלות בשנת 2017 הוכח לעיל שהנתבעת סיפקה לתובע שירות וטיפול מלא לכלל פניותיו.

עוד אציין, שהמכשירים דווקא סייעו בידי התובע ולמותר לציין שאלה לא הזיקו לו בדמות נזק גוף, ראה סעיף 10 לכתב התביעה:

כן ראה סעיף 14 סיפא לכתב התביעה:

התובע מדגיש בכתב טענותיו שהוא מעולם לא התלונן על בעיות שמיעה, אלא על בעיות טכניות במכשיר. טענה השוללת נזק גוף מסוג כלשהו אשר נגרם לו.
אם כן ולאור האמור לעיל, אני דוחה את הטענה לפגם במוצר וכפועל יוצא את הטענה לאחריות מוחלטת בדבר אותו פגם מכוח סעיף 2(א) לחוק.

סוף דבר

אני דוחה את התביעה. עם זאת, ולפנים משורת הדין, לאור הפניות החוזרות והנשנות של התובע במהלך שנת 2017 ואי הנוחות שנגרמה לו מכוחן ; אני מורה על הנתבעת לשלם לתובע סך של 2,000 ₪ (כולל מע"מ) .

כמו כן רושם בפני את הצעת הנתבעת לתובע לפיה, ככל וזה יהיה חפץ בכך, לרכוש את מכשירי השמיעה החדישים במחיר עלות.

בשים לב לנסיבות המקרה דנן, כל צד יישא בהוצאותיו האישיות ובשכר טרחת עורך דינו.

ניתן היום, כ"ו טבת תשע"ט, 03 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד"ר אמנון רפאל
נתבע: על ידי ב"כ עוה"ד עדי קליין ו/או אח' ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות'
שופט :
עורכי דין: