ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד נ' הראל נגד ע"י ב"כ עו"ד א' דויטש :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד נ' הראל
א' ש'

נגד

הנתבעת
ע"י ב"כ עו"ד א' דויטש
הכשרה היישוב חברה לביטוח

החלטה

  1. לפני בקשת התובע למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי. לאחר עיון בבקשה, במסמכים המצורפים לה ובתגובת הנתבעת, מצאתי לנכון לקבלה, תוך שאני קובע כי התובע יישא כמימון ביניים בשכר המומחה, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.
  2. על פי האמור בכתב התביעה, נפגע התובע בתאונה דרכים ביום 22.2.2017, עת נהג ברכב במהלך עבודתו. לטענת התובע, כתוצאה מהפגיעה נגרמו לו נזקי גוף (להלן- " התאונה").
  3. כפי שעולה מן הבקשה, פנה התובע למחרת התאונה לבית החולים "קפלן". לאחר בדיקת התובע וצילו מי ברך ועמוד שדרה , שוחרר התובע לביתו תוך המלצה על משככי כאבים והמשך מעקב רפואי.
  4. ביום 20.3.2017 נבדק התובע על ידי ד"ר בנדר בני, כירורג אורתופדיה אשר מצא בבדיקתו כי ישנה רגישות בפיקה ימין וקליק ביישור ברך שמאל.

הוצאה לתובע תעודה לנפגע בעבודה כי אינו יכול לעסוק בעבודתו החל מיום 22.2.2017 ועד ליום 28.3.2017.
5. ביום 27.11.2017 , למעלה מ- 9 חודשים לאחר התאונה, נבדק התובע פעם נוספת על ידי ד"ר בנדר בני. ללא מימצא נוסף. התובע הופנה לטיפול ברפואה משלימה.
6. ביום 9.4.2018 נבדק התובע בבית החולים "תל השומר" על ידי ד"ר מרוביץ מיכאל. בבדיקת התובע נרשם כי ישנה רגישות במישוש ויש לבצע בדיקת CT לעמ"ש מתני.
7. בהתאם לעיל, ביצע התובע בדיקת CT עמ"ש מתני ביום 11.4.2018. ממצאי הבדיקה העלו כי ישנו בקע דיסקלי מרכזי קטן בגובה L4-L5 ובקע דיסקלי משמועתי בגובה L5-S1. לא נרשם דבר בתעודה הרפואית, כי מימצאים אלה קשורים בתאונה. יתרה מכך, תלונותיו הראשונות של התובע היו בעיקר בקשר לברך.
8. הנתבעת מתנגדת לבקשה למינוי מומחה בטענה כי אין במסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה כל ממצא המעיד על אפשרות כי נגרמה לתובע נכות בגין התאונה.
9. לאחר עיון בטענות התובע ובמסמכים הרפואיים שהובאו לפני, יש לומר שלא קיים רצף ממשי של תלונות וטיפולים לאורך זמן לאחר התאונה. אמנם, למעלה משנה לאחר התאונה נמצאו ממצאים אובייקטיביים בבדיק ת ה- CT אך לא נאמר דבר, כי מימצאים אלה קשורים לתאונה. לפיכך, בדוחק רב ניתן להצביע על "ראשית ראיה" לאפשרות קיומה של נכות צמיתה או מוגבלות עקב התאונה, כנדרש בפסיקה.
10. קיומה של ראשית ראיה לנכות צמיתה מהווה תנאי יסודי להחלטה למנות מומחה רפואי שיחווה דעתו בדבר נכותו של התובע או כל נושא רפואי אחר (ר' לכך: אליעזר ריבלין תאונת הדרכים – תחולת החוק, סדרי דין וחישוב הפיצויים,547 (מהדורה שלישית, 1999); רע"א 1338/90 שיק נ' מטלון ואח', פורסם ב"נבו" 23.04.1990).
11. יחד עם זאת, אין רצף טיפולי ממשי בין הפניות לרופאים השונים, ועובדה זו בולטת במיוחד שלאחר הפנייה בחודש מרץ 2017 פנה התובע פעם נוספת לרופא בחודש נובמבר 2017, ולאחר מכן בסמוך לפני הגשת התביעה בחודש אפריל 2018.
12. לאור האמור אני נעתר לבקשת המינוי, תוך שאני קובע, כי שכר טרחת המומחה ישולם על ידי התובע כמימון ביניים עד להכרעה בתביעה.
בהתאם, אני מורה על מינויו של ד"ר יורם אנקשטיין, מרכז רפואי אסף הרופא, טלפון – 08-XXXX437 , כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.
13. במידה ולמומחה נגיעה למי מהצדדים או מסיבה כלשהי מנוע המומחה מלקבל את המינוי מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
14. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה הנטענת מיום 22.2.2017 ובמיוחד יתייחס לשאלות הבאות:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו של התובע בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילו.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה הנטענת לבין מצב התובע נכון להיום.
15. הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה ומעמידו ע"ס 4,500 ש"ח, בתוספת מע"מ.
כפי שצוין לעיל, התובע יישא בשכר המומחה, כמימון ביניים, עד להכרעה סופית בתביעה.
המומחה ישלח לב"כ הנתבעת אישור על ניהול ספרים ועל גובה ניכוי מס במקור תוך 10 ימים מקבלת המינוי. הנתבעת תשלם את שכר המומחה תוך 30 יום מקבלת מסמכים אלה אצל ב"כ הנתבעת.
ב"כ הנתבעת יבצע מעקב אחר הפעולות האמורות ואחר התשלום למומחה.
16. הצדדים יעבירו את התיעוד הרפואי למומחה תוך 60 יום מהיום. המומחה לא יבדוק את התובע טרם קבלת התשלום והחומר הרפואי מטעם שני הצדדים.
17. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין במידת האפשר בתוך 30 יום מיום הבדיקה.
18. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.
19. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 90 יום מהיום.
20. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 90 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים.
21. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
22. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 11.6.2019.
תחשיב הנזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 2.7.2019.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לרבות: אסמכתה להכנסות (תלושי שכר או טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלו משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים (כל עמוד בנפרד) ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
23. המזכירות תודיע לצדדים ותיצור תזכורת פנימית ליום 25.2.2019 לקבלת אסמכתא לביצוע תשלום.

ניתנה היום, ה' שבט תשע"ט, 11 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד נ' הראל
נתבע: ע"י ב"כ עו"ד א' דויטש
שופט :
עורכי דין: