ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צביקה אלמלם נגד ג.מ. מעיין אלפיים בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת רויטל טרנר
נציג ציבור (עובדים) מר חזיזה מרדכי
נציג ציבור (מעסיקים) מר זאב גולדנברג

התובע
צביקה אלמלם
ע"י ב"כ: עו"ד נועם פרץ

-

הנתבעת
ג.מ. מעיין אלפיים (07) בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ישראל שגב

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים בפניי ביום 8.7.2018 הודיעו הצדדים כדלקמן:
"לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעות התובע והנתבעת, זה כלפי זה, הגענו להסכמות הבאות:
א. התביעה שכנגד נדחית, ללא צו להוצאות.
ב. התובע יודיע למשרד הכלכלה תוך 7 ימים מקבלת פסק הדין, כי הוא מבקש לחזור בו מהתלונה שמספרה 25729987.
ג. הנתבעת תשלם לתובע סך של 3,980 ₪ נטו, בגין דמי הבראה ופדיון חופשה.
ד. הנתבעת תשלם לתובע סך של 2,848 ₪ נטו, בגין הפרשות לפנסיה, בקיזוז כל סכום שהופרש על ידי הנתבעת לתגמולים, ככל שהופרש, לחודשים מרץ עד ספטמבר 2014, וינואר עד מאי 2017.
ה. כמו כן, אנחנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים וזאת בהתאם למתווה הבא:

  1. בגין פיצוי פיטורים, סכום אשר ינוע בין 0 ל-16,000 ₪, כאשר מסכום זה יקוזז כל סכום אשר הפרישה הנתבעת לפיצויים לקופה.
  2. בגין הודעה מוקדמת, סכום אשר ינוע בין 0 ל-5,000 ₪.
  3. בגין שעות נוספות, סכום אשר ינוע בין 0 ל-48,780 ₪.

ו. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בי–דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
אנו מבינים שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופה העבודה וסיומה.
ז. הצדדים יגישו תחשיבים מטעמם לעניין רכיב השעות הנוספות בלבד, כאשר כל צד יפרט את החישוב לשעות הנוספות שביצע התובע בפועל, הסכום שיש לשלם בגין השעות הנוספות שביצע התובע בפועל וכן את הסכום שיש לקזז בגין שעות נוספות ששילמה הנתבעת בתלושים (בין אם ברכיב שכר היסוד ובין אם ברכיב נפרד) – וזאת לגבי כל חודש עבודה.
ח. התובע יגיש את התחשיבים מטעמו לעניין השעות הנוספות עד ליום 6/8/18.
הנתבעת תגיש את התחשיבים מטעמה עד ליום 6/9/18.
ט. הצדדים מתחייבים לשמור את פרטי הסכם הפשרה וכן את פרטי פסק הדין שיינתן בתיק בסודיות, למעט טענות שתידרש הנתבעת לטעון במסגרת ההליכים ככל שינוהלו כלפיה במשרד הכלכלה.
י. ב"כ הנתבעת מוסר שש המחאות במעמד הדיון לב"כ התובע, בגין הפרשי השכר בחודשים: מרץ ואפריל 2017.
י"א. כל הסכומים, לרבות הסכומים המוסכמים על הצדדים וכן הסכומים שיפסקו במסגרת פסק הדין לפשרה, ישולמו תוך 30 ימים מקבלת פסק הדין.
י"ב. בזאת מצהירים הצדדים כי אין להם טענות נוספות בגין כל תקופת העבודה וסיומה."

להודעה זו של הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי נפסוק לפשרה ולאחר שעיינו בחומר שבתיק, (לרבות זה שהוגש), ובהתאם לסמכותנו לפסוק לפשרה פסק הדין בתיק יינתן לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ללא נימוקים, תשלם הנתבעת לתובע את הסכומים הבאים:
א. סך של 3,980 ₪ נטו בגין דמי הבראה ופדיון חופשה.
ב. סך של 2,848 ₪ נטו בגין הפרשות לפנסיה, בקיזוז כל סכום שהופרש על ידי הנתבעת לתגמולים, ככל שהופרש, לחודשים מרץ עד ספטמבר 2014 וינואר עד מאי 2017.
ג. סך של 13,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
ד. סך של 3,000 ₪ בגין הודעה מוקדמת.
ה. סך של 5,500 ₪ בגין הפרשי שכר בגין שעות נוספות.
3. הסכומים הנקוב ים בסעיף 2 לעיל ישולמו לתובע תוך שלושים ימים מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל מיום קבלת פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
ניתן והודע היום א' טבת תשע"ט, 09/12/2018 בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר חזיזה מרדכי
נציג ציבור (עובדים)

רויטל טרנר, שופטת
מר זאב גולדנברג
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: צביקה אלמלם
נתבע: ג.מ. מעיין אלפיים בע"מ
שופט :
עורכי דין: