ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד אנור עיאשי :

בפני כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק הפועלים בע"מ – ח"צ 520000118

נגד

נתבעים

1.אנור עיאשי
2.הבה עיאשי

פסק דין

לא הוגשה בקשת רשות להתגונן, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדין. זו נמסרה ביום 16/10/2018, כעולה מבקשת התובע, ליתן פס"ד בהעדר, ונספחיה. משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד או בכלל, זכאי התובע לפס"ד הניתן עתה, כמתחייב מהוראות תקנה 206 בתקסד"א.

1. הנתבעים ישלמו לתובע את סכום התביעה בסך 122,488.00 ₪, כלהלן:

2. הנתבע 1, ישלם לתובע סך של 39,728.00 ₪, בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת לגבי חריגות ופיגורים בחשבון חוזר דביטורי ואשר תוטל מיום הגשת התביעה ( 9/10/2018) מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק על הקרן והריבית שתיווסף אליה מידי תקופה כנ"ל ועד ליום התשלום בפועל;

3. הנתבע 1, ישלם לתובע סך של 560.00 ₪, בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת לגבי סוג ההלוואות שההלוואות נמנות עליו או בריבית חריגה המוטלת על ידי הבנק בחשבונות חוזרים דביטוריים או בחשבונות עו"ש או בשיעור הריבית החריגה המוטל על ידי הבנק בחשבון של החייב בבנק אליו הועבר סכום החיוב לפי הגבוה מבניהם ואשר תוטל מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק על הקרן ועל הריבית שתיווסף אליה מדי תקופה כנ"ל מיום הגשת התביעה ( 9/10/2018) ועד ליום התשלום בפועל;

4. הנתבעים 1 ו-2, יחד ולחוד, ישל מו לתובע סך של 82,200.00 ₪, בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת לגבי סוג ההלוואות שההלוואות נמנות עליו או בריבית חריגה המוטלת על ידי הבנק בחשבונות חוזרים דביטוריים או בחשבונות עו"ש או בשיעור הריבית החריגה המוטל על ידי הבנק בחשבון של החייב בבנק אליו הועבר סכום החיוב לפי הגבוה מבניהם ואשר תוטל מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק על הקרן ועל הריבית שתיווסף אליה מדי תקופה כנ"ל מיום הגשת התביעה ( 9/10/2018) ועד ליום התשלום בפועל, אך הנתבעת מס' 2 תשלם לא יותר מריבית בשיעור של 4% מעל הריבית המוסכמת (פריים + 8.9%) עפ"י הסכמי הלוואה, ואשר תוטל מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק על הקרן ועל הריבית שתיווסף אליה מיום הגשת התביעה ( 9/10/2018) ועד ליום התשלום בפועל;

4. שיעורי הריבית דלעיל, אופן חישובם והמועד לתשלומם, יהיו נתונים לשינויים בהתאם לנהוג אצל התובע, מפעם לפעם;

5. הנתבעים 1 ו-2, יחד ולחוד, ישלמו לתובע את הוצאותיו לאגרה בסך 1,531.10 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961, החל מיום הגשת התביעה ( 9/10/2018) ועד לפירעון המלא בפועל;

6. הנתבעים 1 ו-2, יחד ולחוד, ישלמו לתובע את הוצאותיו למסירה, בסך 100.00 ₪ ( כולל מע"מ ), כעולה מהחלטה שניתנה ביום 10/10/2018. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 19/10/2018 ועד לפירעון המלא בפועל;
7. הנתבעים 1 ו-2, יחד ולחוד, ישלמו לתובע את הוצאותיו לשכ"ט עו"ד בסך 13,260.00 ₪, (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל.
ניתן היום, כ"ז כסלו תשע"ט, 05 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: אנור עיאשי
שופט :
עורכי דין: