ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קונטרו פרוייקטים וכוח אדם בע"מ נגד שטיכמוס חברה לבניה בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת ג'ני טנוס

תובעת

קונטרו פרוייקטים וכוח אדם בע"מ
ע"י עו"ד חוסאם סבית

נגד

נתבעות

1.שטיכמוס חברה לבניה בע"מ
ע"י עו"ד אמיר אידלסון
2.בית חלומותינו בע"מ

פסק דין

1. בפניי תביעה כספית בעילה שטרית ובעילה חוזית לתשלום שיק על סך של 46,092 ₪ שזכות פירעונו ליום 3.8.2014 ונמשך מחשבון הנתבעת מס' 1 לפקודת הנתבעת מס 2 ( להלן: "השיק").

התובעת הינה חברה העוסקת בניכיון שיקים ובמתן שירותי מטבע, ואילו הנתבעת 1 היא מושכת השיק ( להלן: "הנתבעת").

תמצית טענות התובעת:
2. התובעת טוענת , כי היא האוחזת בשיק מכח עסקת ניכיון, כאשר ביום 3.8.2014 פנה אליה מר מחמוד אחמד חוסין מטעם הנתבעת 2 ( להלן: "מר מחמוד") וביקש לנכות את השיק. התובעת בתורה ביצעה את עסקת הניכיון תוך תשלום תמורת השיק במזומן לאחר ניכוי עמלה, בהתאם לקבלה שהנפיקה.

התובעת הוסיפה, כי השיק הופקד על ידה לפירעון, אולם חולל עקב הוראת ביטול שניתנה על ידי הנתבעת . עוד נטען, כי השיק הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל אך מסיבות שאינן ידועות לתובעת השיק המקורי אבד שם, ולכן הוגשה התביעה דנן לתשלום סכום השיק.

לטענת התובעת, היא האוחזת כשורה בשיק, שכן מדובר בשיק סחיר וללא כל הגבלה על סחירתו, שניתנה תמורה בעדו, ולכן היא גוברת על כל טענת הגנה שיש לנתבעת כלפי הנתבעת 2 בגין עסקת היסוד, לרבות טענתה בדבר כישלון תמורה מלא.

תמצית טענות הנתבעת:
3. לטענת הנתבעת, אין ראיות הקושרות אותה לחוב הנטען, מהסיבה כי השיק ערוך לפקודת הנתבעת 2 ולא לפקודת התובעת, ומשום ששמה של הנתבעת 2 הוא זה שמופיע על גבי הקבלה מטעם התובעת.

הנתבעת טענה להעדר עילה שטרית או חוזית כלפיה . לעניין העילה השטרית הנתבעת טענה, כי מאחר שהשיק אבד ולא הומצא כתב שיפוי כמתחייב מסעיף 70 לפקודת השטרות, הרי שלא ניתן להוכיח אחיזה בשיק, ולכן לא מדובר בתובעת שהיא בגדר אוחזת בשיק. זאת ועוד, התובעת לא הוכיחה כי השיק הוסב לה כדין או כי הנפרע חתם על גב השיק.

הנתבעת הוסיפה וטענה, כי לא ניתנה תמורה בעד השיק, שכן הנתבעת 2 התחייבה לבצע עבורה עבודות טיח וגמר בפרוייקט בהרצליה, והשיק נמסר למר מחמוד, ששימש כקבלן עבודות טיח מטעם הנתבעת 2, לפני תחילת ביצוע העבודות, אולם הנתבעת 2 לא ביצעה כל עבודה, אף לא חלק ממנה, ולא הגיעה לאתר העבודה והנתבעת נאלצה לבצע את העבודה באמצעות קבלן אחר , ולכן מדובר בכישלון תמורה מלא ו בנסיבות אלו הנתבעת הייתה רשאית לבטל את השיק.

אשר לעילה החוזית, טוענת הנתבעת, כי לא התקיים כל קשר חוזי בינה לבין התובעת.

לאור האמור, עתרה הנתבעת לדחיית התביעה נגדה .

דיון:
4. מטעם התובעת הוגשו תצהירי עדות ראשית של מנהלת התובעת הגב' שיראז מעדי ושל מר סלימאן אבו חסן, ומטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מנכ"ל הנתבעת מר דודי אוזנה.

כל המצהירים נחקרו בפניי בחקריה נגדית.

כתב שיפוי:
5. לטענת הנתבעת, נוכח אובדן השיק התובעת לא יכולה להיות האוחזת בו, אף לא אוחזת כשורה, ולא יכולה לתובע על פיו ללא הגשת בקשה לפי סעיף 70 לפקודת השטרות ומתן כתב שיפוי להנחת דעתו של בית המשפט.

6. סעיף 70 לפקודת השטרות [נוסח חדש] (להלן: "פקודת השטרות") דן בתובענה לפי שטר אבוד, ובו נקבע, כי "בכל תובענה או הליך על פי שטר, יכול בית המשפט או שופט לצוות שאיבוד השטר לא ישמש טענה, ובלבד שניתן שיפוי, להנחת דעתו של בית המשפט או של השופט, כלפי תביעותיו של כל אדם אחר על פי השטר הנדון".

מלשון הסעיף עולה, כי ניתן להגיש תובענה על פי שיק שאבד, כאשר תכליתו של כתב השיפוי היא לאפשר למפקיד השיק שאבד לאכוף את זכויותיו כנגד מושך השיק, ומנגד, להגן על מושך השיק אם יעמוד בפני סכנה של תשלום כפל, אם השיק יימצא והוא ייתבע בגינו.

7. במקרה דנן הנתבעת מודה בחתימתה על השיק ולא טוענת לכפל שיק , ואילו טענתה של התובעת לגבי אובדן השיק לא נסתרה. לפיכך, ובכפוף להמצאת כתב שיפוי, כפי שי יקבע ב סוף פסק הדין, אין כל סיבה שלא לאפשר תביעה על פי השיק, ובפרט שזמנו של השיק חלף לפני זמן רב ומאז לא נטען כי אחר מחזיק בו ותובע על פיו.

דיון בעילה השטרית:
8. השאלה שעומדת להכרעה בקשר למעמדה השטרי של התובעת היא, האם אובדן השיק שולל ממנה את מעמדה כאוחזת בשיק ולכן בכל מקרה אין מעמדה כמעמד אוחז כשורה , כפי שהנתבעת טוענת?

מכלל הראיות שהתבררו לפניי, אני קובעת כי התובעת אכן אחזה בשיק עובר לפתיחת ההליך המשפטי, והיא זו שהציגה אותו לפירעון. קביעה זו נסמכת על עדותה של מנהלת התובעת, המקובלת עלי במלואה, וכן על העובדה כי התובעת מחזיקה בצילום של 'פני' השיק, עליו הוטבע רישום הבנק בדבר חזרתו בשל הוראת ביטול שניתנה לגביו, על הקבלה שהתובעת הנפיקה עם ביצוע עסקת הניכיון, ועל עדותו של עד התביעה מר אבו חסן אשר העיד בדבר נסיבות מסירת השיק פיזית למנהלת התובעת.

ומכאן, שהתובעת זכאית לתבוע בעילה שטרית את הנתבעת בהיותה האוחזת בשיק.

9. סעיף 29(ב) לפקודת השטרות קובע חזקות שונות, לרבות החזקה בדבר היות האוחז בשטר אוחז כשורה, וזו לשון הסעיף: "כל אוחז שטר, חזקה לכאורה שהא אוחז כשורה; אך אם הודו או הוכיחו בתובענה שהקיבול או ההוצאה או הסיחור שלאחריה פגועים ברמאות, בכפיה, או באלימות ופחד, או באי-חוקיות, חובת הראיה מוחלפת, עד אם הוכיח האוחז שלאחר אותה רמאות או אי-חוקיות ניתן בתום לב ערך בעד השטר".
לפיכך, די בקביעה כי התובעת הייתה האוחזת בשיק טרם אבד , כדי להקים את החזקה בדבר היותה האוחזת בו כשורה.

מעבר לכך, העובדה כי השיק אבד בשלב כלשהו לאחר הצגתו לפירעון אינה שוללת את מעמדה של התובעת כאוחזת כשורה בשיק. בת.א. (י-ם) 5252/03 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' רחמים יעקב (פורסם בנבו, 14.11. 2010), נקבע כי: "אין באבדן השיק למנוע את חיובו של הנתבע בפרעונו, ואף לא למנוע הכרה במעמדו של הבנק כאוחז בעד ערך או אוחז כשורה". (ראו גם: רת"ק (מחוזי י-ם) ספרי אור החיים (2007) בע"מ נ' פירר, פורסם בנבו, מיום 10.5.2017; ת"א 24224/05 (שלום ת"א) בנק המזרחי נ' אליהו ליאור, פורסם בנבו, מיום 22.7.2007).

על יסוד האמור לעיל, אני קובעת כי התובעת היא אוחזת כשורה חרף העובדה כי השיק אבד.

10. הנתבעת טענה בסיכומיה כי מאחר שהתובעת לא צירפה צילום של 'גב' השיק, הרי שספק אם השיק הוסב לה כדין.

טענה זו דינה להידחות. מלשון סעיף 29(ב) שצוטט לעיל עולה, כי הנטל להוכיח פגם בסיחור או בהיסב של השיק מוטל על הנתבעת, ובנטל זה היא לא עמדה , שכן לא די בהעלאת סברה בדבר פגם בהיסב אך מחמת העובדה כי לא הוגש צילום של 'גב' השיק כדי לבסס טענת פגם בסיחור או בהיסב. מעבר לנדרש אוסיף, כי העובדה כי השיק הוצג לפירעון מבססת את ההנחה כי לא היו פגמים או חסרים בחתימות הסיחור וההיסב, שאם לא כן, הבנק לא היה מסכים ל קבלו.

11. מעבר לנדרש ובבחינת למעלה מן הצורך אוסיף ואציין, כי מהעדויות שהתבררו לפניי ולא נסתרו, התובעת קבלה את השיק כשהוא שלם ותקין לפי מראהו. גם הנתבעת לא טוענת לפגם כלשהו במראהו של השיק ולא טוענת כי התובעת קיבלה אותו לידיה לאחר שעבר זמנו או לאחר שחולל. אין גם מחלוקת אמיתית לעניין תום לבה של התובעת או לעניין מתן ערך בתמורה לשיק – כמפורט בקבלה שהתובעת הנפיקה (נספח א2 לתצהיר מנהלת התובעת) - ומכל מקום התובעת נהנית מחזקת התמורה הקבועה בסעיף 29( ב) לפקודת השטרות, שלא נסתרה בידי הנתבעת.

12. ולעניין אחר - טענת ההגנה העיקרית של הנתבעת היא, כזכור, טענת כישלון תמורה מלא.

כידוע, עת מוסבת המחאה לצד שלישי, אוחז כשורה, עובר לחילולה - הזכות המועברת אל המוסב, נקיה מכל טענת הגנה שיכולה הייתה להיות למושך כלפי המסב. במערכת היחסים השטרית בין התובעת לנתבעת, הראשונה הינה צד רחוק לשיק ונהנית ממעמד של אוחזת כשורה, ולכן כל טענת הגנה שיש לנתבעת כלפי הנפרעת, הנתבעת 2, אינה עומדת לה כלפי התובעת.

על אף האמור אוסיף ואציין, כי טענת הנתבעת בדבר כשלון תמורה מלא אינה חפה מקשיים. מגרסת המצהיר מטעם הנתבעת מתברר כי קיים הסכם בין הנתבעת לבין הנתבעת 2 בדבר ביצוע העבודות , אולם הסכם זה לא הוצג, ולכן לא ניתן לדעת בוודאות מה נכלל במערכת היחסים ביניהן. יתרה מזאת, מעדות המצהיר מטעם הנתבעת עולה כי מר מחמוד לא הגיע לאתר העבודה לאחר קבלת השיק וכי העבודה בוצעה על ידי קבלן אחר, ומנגד טוען העד מטעם התובעת כי הוא ראה את מחמוד ופועליו באתר העבודה. בנוסף, לא הוצג הסכם העבודה בנוגע לביצוע העבודה בידי הקבלן האחר על מנת להשוות בין העבודות שבוצעו על ידו, כפי שנטען, לבין העבודות שמר מחמוד אמור היה לבצע. הנתון האחרון מקבל משנה תוקף נוכח העובדה כי החשבוניות שצורפו על ידי הנתבעת בדבר ביצוע העבודות כביכול בידי קבלן אחר, מתייחסות לסכומים גבוהים בהרבה מסכום השיק.

13. על יסוד הנימוקים המפורטים לעיל, אני מקבלת את טענת התובעת בדבר היותה אוחזת כשורה בשיק וקובעת כי לא עלה בידי הנתבעת להוכיח טענה כלשהי השוללת את זכותה של התובעת להיפרע ממנה על פי השיק.

בנסיבות אלו, מתייתר הצורך לדון במחלוקת שהתעוררה בין הצדדים לגבי העילה החוזית.

אחרית דבר:
14. אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת 1 לשלם לתובעת את סכום השיק על סך של 46,092 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה (בלבד) מיום הפירעון הנקוב בשיק ועד ליום הגשת התביעה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

15. מאחר שהנתבעת 2 לא הגישה כתב הגנה מטעמה, אני מחייבת אותה לשלם לתובעת את הסכום הנ"ל, ביחד ולחוד עם הנתבעת 1.

16. כמו כן, אני מחייבת את הנתבעת 1 בהוצאות התובעת בגין שכר טרחת עורך דין בסך של 8,000 ₪ כולל מע"מ וכל סכום ששולם בגין אגרה כשהוא משוערך מיום התשלום ועד היום.
17. ביצוע פסק הדין כלפי הנתבעת 1 מותנה בהמצאת כתב שיפוי מטעם התובעת תוך 20 ימים מיום המצאת פסק הדין לב"כ התובעת , הכולל התחייבות התובעת לשיפוי הנתבעת 1 בסכומים המפורטים בסעיף 14 ו-16 לעיל, אם תתבע ותחויב בתשלום בגין השיק שאבד. התחייבות זו תומצא לב"כ הנתבעת 1 בפרק הזמן הנ"ל ועותק ממנה יוגש לבית המשפט, ותהיה בתוקף עד תום תקופת ההתיישנות של השיק, בתוספת שנה מאותו מועד.

אם כתב השיפוי לא יומצא במועד שקבעתי, פטורה הנתבעת 1 מביצוע פסק הדין.

המזכירות תמציא העתקים מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, א' טבת, 09 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קונטרו פרוייקטים וכוח אדם בע"מ
נתבע: שטיכמוס חברה לבניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: