ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חדד יועצים פיננסים בע"מ נגד אורות פיננסים בע"מ :


לפני כבוד ה שופט מגן אלטוביה 14

המבקשת:

חדד יועצים פיננסים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד רפאל קויתי

נגד

המשיבים:

1. אורות פיננסים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נעמי ארגמן -שניצקי
2. אברהם ישעיהו דויטש
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל ויצמן
3. קרן אקספו בע"מ
4. אקספו ניהול בע"מ
5. קרן אקספו פלטניום בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד נעמי ארגמן-שניצקי

החלטה

לפני בקשה למתן צו גילוי ועיון במסמכים ספציפיים כמפורט בסעיפים א', ב', ג' ו – [ד'] לבקשה מס' 13, ובקשה לחייב את המשיבים לענות לשאלון מיום 22.4.2018 כמפורט בבקשה מס' 14.

המשיבים מתנגדים לשתי הבקשות.

דיון

לטענת המבקשת, בשנת 2016 התגלע סכסוך בין משיב 2 (להלן: "מר דויטש") לבין מר ישראל חדד, המחזיק במלוא הון המניות המונפק של המבקשת (להלן: "מר חדד"), בעקבותיו פוטר מר חדד מעבודתו במשיבות 3 – 5 (להלן: "קבוצת אקספו") המנוהלת על ידי מר דויטש. נוכח הסכסוך האמור מתנהלים בין הצדדים הליכים משפטיים תלויים ועומדים בענייני שכר, מניות וחלוקת הכנסות.
בתביעה כאן, טוענת המבקשת, אשר החזיקה ב5% מהון המניות המונפק של קבוצת אקספו, לקיפוחה בדרך של הברחת נכסים ודילול קיצוני בעילה של גיוס הון מבעלי המניות. לטענת המבקשת, בהתחשב בהיקף העסקאות של קבוצת אקספו ושיעור הרווח מהן, הצטבר בקופת קבוצת אקספו רווח של עשרות מיליוני שקלים וחלקו הגדול צריך היה להישאר כהון עצמי. בהתאם לא היה מקום לדרישת מר דויטש מבעלי המניות להעמיד הון עצמי בסך 5 מיליון ₪ בהתאם לדרישות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, התשע"ו – 2016 שנכנס לתוקף בחודש יוני 2017. עוד טוענת המבקשת בכתב התביעה, כי בזמן אמת, ביקשה לקבל דוחות כספיים של קבוצת אקספו , אולם בקשתה נדחתה בטענה שהדוח הכספי לשנת 2016 עדיין לא מוכן. לטענת המבקשת, בהתאם להסכמים שנכרתו בין הצדדים זכאית המבקשת לסכומים העולים על דרישת גיוס ההון. עוד טוענת המבקשת, כי על פי הסכם המייסדים של החברה לצורך ביצוע הליך הדילול נדרשת הסכמה פה אחד של כל בעלי המניות ואף שלא הייתה צד להסכם המייסדים יש להחיל עליה הוראה זו.

מוסיפה וטוענת המבקשת בתביעתה, כי במסגרת הדילול קיבלה משיבה 1 100,000 מניות בכורה אשר לפי יחס ההמרה בתקנון החברות המתוקן יומרו בהמשך ל – 1,000,000 מניות רגילות, בזמן שהמבקשת נשארת עם 500 מניות רגילות. עוד נקבע בתקנון כי למניות הבכורה תהיה עדיפות של פי עשר בקבלת דיבידנד ובזכויות הצבעה. נוכח קביעות אלה, למעשה דוללה המבקשת ל – 0% אחזקה במניות קבוצת אקספו . בהתחשב בטענות האמורות ועוד, עתרה המבקשת לסעדים שלהלן:

למנות לחברה חוקר מומחה מטעם בית המשפט אשר יבדוק האם בזמן הדרישה לגיוס הלוואת בעלים והדילול האמור, באמת לא היה הון עצמי לחברות כנדרש, ואם לא היה, מהו שיעור הדילול הסביר. כן יבדוק החוקר האם רוקנה קופת קבוצת אקספו על ידי בעלי השליטה.
לבטל את הליך הדילול המבקשת בקבוצת אקספו.
לחילופין וככל שיתברר שלקבוצת אקספו לא היה הון עצמי וקופת הקבוצה לא רוקנה על ידי בעלי השליטה, לאפשר לתובעת להעמיד לטובת קבוצת אקספו הלוואת בעלים ולקבל מניות בכורה בהתאם לתקנון המתוקן. זאת, משום שהמבקשת סירבה להזרים לקבוצת אקספו הלוואת בעלים נוכח סירוב המשיבים לספק לה דוחות כספיים שיוכיחו שאכן קופת החברות הייתה ריקה.
להגביל את זכויות המשיבים למשיכה של עד 50,000 ₪ מקבוצת אקספו בהתאם להתחייבותו של מר דויטש.
למנוע מהמשיבים למכור את קבוצת אקספו לצד שלישי עד לתיקון מעשי הקיפוח.
למנות לקבוצת אקספו חוקר ומפקח מטעם בית המשפט, כדי לחשוף את הקשרים הפסולים לכאורה שהתקיימו בין המשיבים לבין מר אמיר ברמלי וחברת "רובריקון" וכן לחקור את "ריקון" כספי קבוצת אקספו על ידי משיבים 1 ו – 2.
לחילופין לחייב את המשיבים לרכוש את מניות בעלי המיעוט כפי שווים בנטרול מעשי הקיפוח.
להורות למשיבים לספק למבקשת חשבונות ומידע על מנת שניתן יהיה לכמת את הנזק שנגרם לה כתוצאה ממעשי הקיפוח.

בבקשה כאן למתן צו גילוי ועיון, טוענת המבקשת ביחס למסמכים מקבוצה א , כי בתצהיר גילוי מסמכים טענו המשיבים כי הדוחות והנתונים הכספיים של קבוצת אקספו הם בגדר מידע מסחרי חסוי, וכך טענו גם לגבי הסכמי העסקה וההתקשרות לקבלת שירות ו/או מימון. המבקשת דוחה את טענת המשיבים ומבקשת לחייב אותם להמציא את המסמכים האמורים. לטענתה, כבעלת מניות וכמי שקשורה עם קבוצת אקספו במערכת הסכמית לפיה היא זכאית לקבל עמלות מעסקאות ספציפיות ודיבידנדים, זכאית היא לקבל את המסמכים האמורים.

אכן נקבע לא אחת, כי ההליך המשפטי צריך שיתנהל תוך גילוי מידע רחב, אלא שהלכה זו אינה פלטפורמה לגילוי בלתי מוגבל. בתביעה כאן, טוענת המבקשת לקיפוחה כבעלת מניות ועל כן וככל שמדובר בצורך לבחון את היקף העמלות לו היא זכאית מכוח ההסכמים שנכרתו בינה לבין המשיבים, אין עניין זה נוגע להליך כאן וממילא המבקשת אינה זכאית למסמכים בעניין זה במסגרת ההליך כאן. לכך יש להוסיף, כי חוק החברות, תשנ"ט – 1999, אינו קובע חובת גילוי גורפת כלפי בעל מניות, אלא מאזן בין זכות העיון של בעל מניות לבין האינטרסים של החברה . כך סעיף 184 לחוק החברות מגביל את זכות העיון של בעל מניות לפרוטוקולים של האסיפות הכלליות, מרשם בעלי המניות, תקנון החברה ודוחות כספיים. סעיף 185 לחוק החברות , קובע זכות עיון במסמכים קונקרטיים הנוגעים לפעולה או עסקה הטעונה אישור של האסיפה הכללית. בהקשר זה, קובע חוק החברות, כי חברה רשאית לסרב לבקשת בעל מניה לעיין במסמכיה אם לדעתה הבקשה הוגשה שלא בתום לב או שיש במסמכים סוד מסחרי או פטנט או שגילוי המסמכים עלול לפגוע בטובת החברה.

מתשובת המשיבים המתייחסת למסמכים שבקבוצה א עולה כי ההסכמים בין הצדדים מצויים בידי המבקשת, כך גם פרוטוקולים של האסיפות הכלליות בקבוצת אקספו ותכתובות בין הצדדים לרבות תכתובות דוא"ל. ככל שקיים מסמך מסוים שאינו מצוי בידי המבקשת מתוך המסמכים האמורים, על המשיבים להעביר לעיונה של המבקשת את המסמך לפי דרישה מפורטת.

כבעלת מניות בקבוצת אקספו זכאית המבקשת לעיין בדוחות הכספיים של הקבוצה. לפיכך וככל שאין בידי המבקשת את הדוחות ה כספיים של קבוצת אקספו על המשיבים להעביר לעיון המבקשת דוחות כספיים לפי דרישה מפורטת.

כאמור, במסגרת התביעה כאן, אין המבקשת זכאית לקבל לעיונה מסמכים שאינם מנויים בחוק החברות, ואינם נוגעים למחלוקת שבין הצדדים במסגרת ההליך כאן. על כן, אין המבקשת זכאית לקבל לעיונה הסכמי העסקה והתקשרות לקבלת שירות ו/או מימון.

עוד יש להוסיף, כי במסגרת תביעתה עתרה המבקשת למתן חשבונות כדי לכמת את הנזק שנגרם לה ממעשי הקיפוח. במצב דברים זה אין המבקשת זכאית לקבל לעיונה מסמכים או פרטים אודות העניינים לגביהם ביקשה סעד של מתן חשבונות, במסגרת הליכי הגילוי והעיון בשלב קדם המשפט.

נוכח האמור לעיל, אין המבקשת זכאית לעיין במסמכים הנזכרים בסעיפים 1 – 8 בסעיף ב לבקשה.

בהתחשב בטענות המבקשת בכתב התביעה, נראה כי המבקשת זכאית לעיין בחלק מהמסמכים המפורטים בסעיף ג לבקשה, אולם נראה כי דרישת המבקשת גורפת מדי ומכבידה. על כן, רשאית המבקשת לדרוש מהמשיבים מסמכים ספציפיים ורלבנטיים בהתחשב במועדי האירועים, מתוך המסמכים הנזכרים בסעיפים 3, 4, 5, 6 לסעיף ג לבקשה.

נוכח האמור לעיל, אין המבקשת זכאית לעיין במסמכים הנזכרים בסעיף 9 לבקשה (נראה שצריך היה להיות סעיף ד).

תשובת המשיבים ביחס לשאלון היא כללית וסתמית, ומעיון ברשימת השאלות נראה כי מענה לחלק מהתשובות הנוגעות לשנים הרלבנטיות (2016 – 2017) עשוי לחסוך בהליכים ולצמצם מחלוקות בין הצדדים, על כן, אני מורה למשיבים להשיב לשאלות מס' 4, 6, 7, 8, 37, 40, 41, 45, 47, כמפורט בבקשה ביחס לשנים 2016 – 2017 . תשובות המשיבים כאמור יומצאו למבקשת בתצהיר ערוך כדין.

סוף דבר

הבקשות מתקבלות בחלקן כמפורט לעיל.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

מזכירות בית המשפט תמציא את ההחלטה לבאי כח הצדדים ניתנה היום, ב' טבת תשע"ט, 10 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חדד יועצים פיננסים בע"מ
נתבע: אורות פיננסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: