ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד ד' לינדנברג נגד התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה... :

לפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד ד' לינדנברג
ל' ד'

נגד

הנתבעת

התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ

החלטה

  1. בהתאם להסכמת הצדדים, אני מורה על מינויו של ד"ר אורן אריאל, כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדי.
  2. במידה ולמומחה נגיעה למי מהצדדים או מסיבה כלשהי מנוע המומחה מלקבל את המינוי מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
  3. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 8.9.2017 ובמיוחד יתייחס לשאלות הבאות:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו, מקצועו וגילו.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין האירוע הנטען לבין מצב התובע נכון להיום.
4. הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה ומעמידו ע"ס 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
5. בהעדר התייחסות הצדדים לאופן תשלום שכ"ט המומחה, ולאחר עיון בכתב התביעה, אני מורה כי ה נתבעת תישא בתשלום שכר המומחה, וזאת כמימון ביניים עד להכרעה סופית בתביעה.
המומחה ישלח לב"כ הנתבעת אישור על ניהול ספרים ועל גובה ניכוי מס במקור תוך 10 ימים מיום קבלת המינוי. הנתבעת תשלם את שכר המומחה תוך 30 יום מקבלת מסמכים אלה ותגיש אסמכתא על ביצוע התשלום לבית המשפט.
6. הצדדים יעבירו את התיעוד הרפואי למומחה תוך 60 יום מהיום. המומחה לא יבדוק את התובע טרם קבלת התשלום והחומר הרפואי מטעם שני הצדדים.
חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 30 יום מיום הבדיקה.
7. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.
8. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיב הנזק מטעם התובע יוגש עד ליום 20.5.2019, ותחשיבי הנזק מטעם הנתבעת יוגשו עד ליום 10.6.2019.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: אסמכתה להכנסות ( טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
9. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
10. ב"כ התובע יעקוב אחרי קיום החלטתי במועד, במידת הצורך יגיש בקשות מתאימות.

לאחר קבלת תחשיבי הנזק אקבע את המשך ההליך.

המזכירות תודיע לצדדים ותיצור ת"פ ליום 30.1.2019 לקבלת האסמכתא על ביצוע התשלום.

ניתנה היום, ב' טבת תשע"ט, 10 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד ד' לינדנברג
נתבע: התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה בע"מ
שופט :
עורכי דין: