ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליעזר שטאובר נגד תחיה בתיה סופר :


לפני כבוד ה שופטת עינת רביד

מבקשים

  1. אליעזר שטאובר
  2. אושריה שטאובר

ע"י ב"כ עו"ד שוב

נגד

משיבים

  1. תחיה בתיה סופר
  2. חיים אלעזר גינזבורג
  3. ישיבת פוניבז' מבני ברק (חל"צ)

ע"י ב"כ עו"ד מירון ועו"ד ראובן

החלטה

החלטה זו עניינה בבקשת המבקשים למחיקת כתב התשובה של המשיבים או לחילופין למחיקת סעיפים מכתב התשובה, וככל שלא יימחק כתב התשובה כולו להתיר להם להגיש כתב טענות ובו התייחסות קצרה לטענות העובדתיות החדשות שעלו בכתב התשובה.

בקשת המבקשים
לטענת המבקשים בדיון מיום 13.9.18 הורה בית משפט למשיבים להגיש בפעם השלישית, כתב תביעה מתוקן, ולנתבעים להגיש כתב הגנה מתוקן. בית המשפט הורה כי תיקון כתב התביעה יהיה בנקודה אחת בלבד והיא בשאלת הסכום הנתבע מהמבקשת כחלק מהסכום הכולל באותו הדיון לא ביקשו המשיבים להגיש כתב תשובה וממילא בית המשפט לא התיר להם להגישו , ולא נקצב לכך מועד. אך המשיבים, אף כי לא הגישו לכתבי ההגנה הקודמים כתב תשובה, עשו דין לעצמם וביום 23.10.18 הגישו לראשונה כתב תשובה, במסגרתו העלו טענות עובדתיות רבות, שלא בא זכרן בכתב התביעה המתוקן וכן צורף לראשונה מסמך מה ותי, אף כי זה היה מצוי בידם משנת 2014.
לטענת המבקשים, לצורך הגשת המסמכים והעלאת הטענות שנטענו בכתב התשובה , היה על המשיבים לתקן את כתב תביעתם ולפרט את שנדרש. לעניין זה הם מוסיפים כי אין באמור בכתב התשובה כדי להתייחס לשינוי ספציפי בכתב ההגנה אלא הדבר מהווה שיפור עמדות לטענות העומדות בבסיס המחלוקת בין הצדדים.
לטענת המבקשים על פי תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות) יש לצרף לכתב התביעה כל מסמך הנזכר בו, אלא אם כן אינו מצוי בשליטתם. אף כי המשיבים מודים כי מסמך זה מצוי בידם משנת 2014 עשו דין לעצם ולא צירפו אותו לכתבי התביעה מטעמם.
לעניין מסמך זה מוסיפים המבקשים כי עולה ממנו, לכאורה, כי דמי השכ ירות החודשיים, שנגבו עבור החנות מושא ההליך היו בסך של 750 $, קרי הפרש של 580 $ מדמי השכירות המוסכמים, בעוד שהמשיבים תובעים פיצוי בגין עשיית עושר ולא במשפט בסך של 14,000 ₪ לחודש. היות ומסמך זה לא צורף לכתב התביעה נמנעה מהמבקשים האפשרות להתמודד עם מסמך זה, כך גם לא יכלו המבקשים להתמודד עם כתב תשובה זה, אשר הוגש לאחר שכבר המבקשים שלחו שאלון למשיבים .
עוד עותרים המבקשים למחיקת סעיפים 3, 10 -12, 14- 16, ו- 22, שכן הם מכילים טענות אשר אין בהן כדי התייחסות לטענות שהועלו בכתב ההגנה.
לחילופין עותרים המבקשים ליתן להם אפשרות להגשת התייחסות קצרה לטענות ולמסמכים אשר הועלו לראשונה רק בכתב התשובה.
תשובת המשיבים
לטענת המשיבים יש לדחות הבקשה מהנימוק כי היא אינה נתמכת בתצהיר אף כי הבקשה מבוססת על טענות עובדתיות.
באשר לזכותם להגשת כתב תשובה טוענים המשיבים כי המדובר בזכות יסוד, ולעניין זה הם מפנים לרע"א 4655/14 אפיק חברה לתעשיה ואחסנה בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו (7.9.14).
עוד טוענים המשיבים כי החלטת בית המשפט מיום 13.9.18 בדבר הגשת כתב תביעה מתוקן לא יצרה שום הזדמנות חדשה להגשת כתב תשובה, וכי גם בלעדי אותה החלטה עדיין יכלו להגיש כתב תשובה, שכן את כתב ההגנה המתוקן הראשון הגישו המבקשים רק ביום 25.7.18, בתוך פגרת בית משפט, כך שבמועד הדיון מיום 13.9.18 טרם חלפו 15 יום להגשת כתב תשובה.
עוד טוענים המשיבים כי כתב התשובה אינו מחדש דבר, אלא הוא מהווה חיזוק לטענות שנטענו בכתב התביעה , לפיהן המבקשים רימו אותם ופעלו שלא כדין עת במשך שנים דרשו וקיבלו סכומי כסף גבוהים יותר מה- 170 $ שלגביהם ניתנת הסכמת המשיבים. לטענת המשיבים כתב התשובה מתמודד באופן ישיר עם הטענות שהועלו בכתב ההגנה, ולא הוצגה בו כל טענה חדשה שמנעה מהנתבעים להתגונן כראוי. אולם מכיוון שבכתב ההגנה בחרו המבקשים, שלא להודות שהונו את המשיבים במשך שנים ובחרו לשקר ולטעון כי לא היו דברים מעולם, כתב התשובה חשף את "הבלוף" והותיר אותם ללא יכולת להתמודד עם התביעה.
עוד מוסיפים המשיבים כי דווקא בהתנהלות המבקשים נפל פגם עת בכתב ההגנה החביאו גרסת הגנה חדשה, ולראשונה הודו כי המבקשת שימשה כבלדרית כספים, תוך שהם משנים גירסה קודמת לפיה לא היה לה כל קשר לכסף, וכעת הם מבקשים למחוק סעיפים בכתב התשובה אשר עניינם התייחסות לאותה תוספת אסורה. לטענת המשיבים אין בסעיפים אותם מבוקש למחוק כדי להוות הרחבת חזית.
עוד טוענים המשיבים כי אין רלבנטיות לתקנה 75 לטענות המועלות על ידי המבקשים שכן המשיבים לא הזכירו את הסכם השכירות שנחתם בין המבקש לבין משפחת גרוס בניגוד לדין.
עוד מציינים המשיבים כי ככל שיימצא בית המשפט להעניק למבקשים זכות תגובה, כפי שעתרו בבקשתם החלופית, אזי יש להגבילה אך ביחס לטענות שהועלו בכתב התשובה, תוך הגבלת עמודים ומבלי שהדבר יהווה הרחבת חזית ותוך זמן קצר על מנת לא לעכב ההליכים בתיק.
תגובה לתשובה
לטענת המבקשים לא היה צורך בצירוף תצהיר שכן לא הועלו בבקשה טענות עובדתיות. אעיר כבר כעת כי אני מקבלת את טענת המבקשים בעניין זה, שכן מעיון בבקשה עולה , כי היא נסמכת על כתבי הטענות בלבד והיא אינה כוללת טענות עובדתיות.
באשר לטענת המשיבים בדבר זכותם להגשת כתב תשובה נטען כי בדיון מיום 13.9.18 המשיבים לא ביקשו להגיש כתב תשובה מטעמם, ובית המשפט אף קצב מועדים לגילוי מסמכים ושאלונים ללא התחשבות בצורך בהגשת כתב תשובה. מכל מקום וככל שהיה מקום להגשת כתב תשובה אזי היה זה בעניין נקודתי בלבד אליו התייחס תיקון כתב התביעה.
באשר לפסק הדין אליו הפנו המשיבים טוענים המבקשים כי אין לו כל רלבנטיות שכן בענייננו לא הוגשו בעבר כתבי תשובה, ואין בהגשת כתב תביעה מתוקן כדי לאפשר כתבי טענות חדשים.
עוד מוסיפים המבקשים כי מתשובתם של המשיבים עולה כי הם מבקשים להשתמש במחדלם לפרט בכתב התביעה את מלוא העובדות הרלבנטיות לתביעה כדי להצדיק מחדל נוסף שלהם, אי צירוף מסמך מהותי , שהיה בידם זה מכבר.
המשיבים התייחסו בבקשתם לבקשה למחיקת סעיפים מכתב התשובה וכן לדרישתם להגשת התייחסות קצרה לטענות והמסמך שצורפו לכתב התשובה מטעם המשיבים.
עוד טענו המבקשים כי יש למחוק את תשובת המשיבים עקב שימוש בלשון פוגענית ומבזה.

דיון והכרעה
בראש ובראשונה, אני דוחה את טענת המבקשים בדבר העדר זכותם של המשיבים להגשת כתב תשובה.
מעת שהוגש כתב הגנה מתוקן רשאים היו המשיבים להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה. אין בעובדה כי בתחילה לא הגישו המשיבים כתב תשובה כדי למנוע מהם לעשות כן בשלב מאוחר יותר. לעניין זה אף אין צורך כי בית המשפט יורה על הגשת כתב תשובה, או יקצוב לכך מועד, שכן המדובר בזכות המוקנית לתובע על פי התקנות. יחד עם זאת אעיר, כי נוכח קציבת המועדים להליכים מקדמיים בפרוטוקול דיון מיום 13.9.18, היה מקום כי המשיבים יסבו את תשומת ליבו של בית המשפט כי בכוונתם להגיש כתב תשובה, באופן בו ההליכים המקדמיים היו נדחים עד לאחר הגשת כתב התשובה.
באשר לטענה כי כתב התשובה הוא בגדר הרחבת חזית ובמסגרתו הועלו טענות עובדתיות חדשות, אשר אינן מהוות התמודדות עם כתב ההגנה המתוקן אלא הועלו טענות חדשות, ואף צורפו מסמכים אשר לא צורפו לכתב התביעה. אזי התקנה הרלבנטית היא תקנה 64 לתקנות המגבילה את הנושאים שניתן להעלות בכתב תשובה, וקובעת כדלקמן:
"אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל הדין".
הכלל הוא כי כתב התשובה יוגש על-ידי התובע על מנת להגיב לטענות בלתי צפויות שהועלו בכתב ההגנה, ולשם הבאתם בפני בית המשפט של עובדות חדשות הנותנות מענה לטענות הנתבע. כתב התשובה לא נועד כדי לכפור בטענות הנתבע שבכתב ההגנה, הואיל ואלה תמיד בחזקת טענות מוכחשות, וכתוצאה מכך כבר נוצרה פלוגתא. עיקר התכלית בהגשת כתב תשובה היא מתן האפשרות לתובע להביא בפני בית המשפט עובדות חדשות שלא פורטו בכתב התביעה על מנת להתמודד עם הטענות שהעלה הנתבע בהגנתו (ראו ספרו של אורי גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי, מהדורה עשירית, תשס"ט-2009, עמוד 87).
לאחר עיון בכתבי הטענות של הצדדים אני מקבלת את טענת המבקשים כי סעיפי כתב התשובה אליהם הפנו בבקשתם, סעיפים 10 – 12, 16-14, ו- 22 אינם מהווים התייחסות לכתב ההגנה המתוקן, אלא הם בגדר התייחסות להליכים המשפטיים בתיק הנדון, ואשר לא נעשתה אליהם כל התייחסות בכתב ההגנה שהוגש על ידי הנתבעים. מכאן שלא היה מקום להעלות טענות בנוגע להליכים אלו במסגרת כתב התשובה.
לעניין סעיף 3 לכתב התשובה, אף כי הוא נפתח במילים "לאורך השנים ואף בשיחות שקדמו לכתב התביעה"...., אזי ובשים לב כי המשכו מהווה חזרה על האמור בסעיף 26 לכתב התביעה המתוקן , ואינו מהווה טענה עובדתית חדשה, לא מצאתי כי יש מקום להורות על מחיקתו.
באשר לבקשת המבקשים לאפשר להם הגשת התייחסות קצרה לכתב התשובה וזאת בהתאם לתקנה 63 , אזי ונוכח צירוף ההסכם משנת 2001, רק לכתב התשובה מטעם המשיבים, שעה שהמדובר במסמך שהוא מהותי, ואשר ראוי היה לצרפו לכתב התביעה, אני מקבלת את הבקשה באופן חלקי ומאפשרת למבקשים להגיש התייחסות קצרה למסמך זה בלבד , התייחסות שלא תעלה על שני עמודים. ההתייחסות תוגש עד ליום 4.12.18.
לסיום אעיר כי על הצדדים לשמור האחד על כבודו של השני ולא לנקוט בביטויים אשר יש בהם כדי שימוש בלשון פוגענית. התנהלות מכובדת של הצדדים תייתר הידרשות בית המשפט לנושא זה, ואף תחסוך בהוצאות הצדדים.
בשים לב כי קיבלתי את מרבית הבקשה אני מחייבת את המשיבים בהוצאות המבקשים בסך של 1,500 ₪.

ניתנה היום, כ' כסלו תשע"ט, 28 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אליעזר שטאובר
נתבע: תחיה בתיה סופר
שופט :
עורכי דין: