ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאשה למברג נגד אילנה דורי מנדלוביץ :

12
לפני כבוד השופטת כוכבה לוי

המבקשת:
מאשה למברג - גוזנר

נגד

המשיבות:

  1. אילנה דורי מנדלוביץ
  2. דליה רובינשטיין
  3. למברק חברה לפתוח חקלאי וסחר בע'מ

החלטה

המבקשת עתרה למתן צו שיורה למשיבות לגלות מסמכים ספציפיים ולאפשר עיון במסמכים אלו בהתאם לדרישה ששלחה המבקשת למשיבות ביום 30.7.2018. לטענת המבקשת ,חרף מס' פניות שבאו לאחר מכן, סירבו המשיבות לגלות את המסמכים הספציפיים ומכאן הבקשה שלפניי.

במסגרת הבקשה ציינה המבקשת סוגי מסמכים שונים שלטענתה על המשיבות לגלות, אלא שמעיון בתגובה לתשובת המשיבות עולה כי המבקשת ויתרה על דרישתה לגבי מסמכים מסוימים לאור הודאת המשיבות בתשוב תן לבקשה לפיה מסמכים אלו אינם מצויים ברשותן.

אציין בקצרה כי עסקינן במסמכים הבאים: הסכמי שכירות לגבי נכסים בחדרה ונכס בצפת (סעיף ד(2) – ד(3) לתשובת המשיבות), הסכם מכירת נכס הידוע כגוש 10584 וחלק מחלקה 6 משנת 1972 (סעיף ד(4) לתשובת המשיבות) וכן דו"חות כספים של עסק בשם "סוקוני למברג" או "זוקיני למברג" (סעיף ד(6) לתשובת המשיבות).
כאמור, מאחר שהמבקשת הסתפקה בתשובת המשיבות אין צורך לדון ולהכריע בנוגע למסמכים אלו.

שנותר לדון : שני סוגי מסמכים נוספים שהתבקשו על ידי המבקשת.
הסוג הראשון של מסמכים הן אסמכתאות בדבר הוצאות שהוציאה המשיבה 3 לצורך אחזקת נכסים נשוא ההליך שנדון בפניי, שנמכרו או שנותרו בבעלות המשיבה 3 .
הסוג הנוסף של המסמכים הם דו"חות כספיים של המשיבה 3.
המשיבות טענו כי דין הבקשה להידחות מאחר שהוגשה בחלוף המועדים הקבועים להגשתה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: התקנות) .בעניין זה הפנו לתקנה 120 לתקנות. כן נטען כי הבקשה הוגשה בחלוף המועד שנקבע על ידי בית המשפט בהחלטה שניתנה בישיבת קדם המשפט. טענה נוספת שהעלו המשיבות היא שהטענות העובדתיות שנטענו בבקשה לא נתמכו בתצהיר.

לגופו של עניין טענו המשיבות כי כל האסמכתאות בדבר ההוצאות שהוציאה המשיבה 3 ושנמצאות ברשות המשיבות כבר נמסרו לידי המבקשת ובכך נענתה הדרישה לגבי סוג המסמכים הראשון במלואה .באשר לדו"חות הכספיים של המשיבה 3 נטען כי אין בידי המשיבות את כל הדו"חות הכספיים שהתבקשו, המבקשת לא הוכיחה את הרלוונטיות של הדו"חות הכספיים לצורך בירור ההליך דנן .כן נטען כי הדו"חות הכספיים הם בגדר סוד מסחרי ולכן חלה עליהם סודיות ואין לחייב את המשיבות להמציאם.

המבקשת טענה בתגובה לתשובה כי האסמכתאות בדבר ההוצאות שהוציאה המשיבה 3 וכן דו"חותיה הכספיים רלוונטיים לבירור ההליך ודרושים למבקשת מאחר שהמשיבות העלו טענת קיזוז אך לא צירפו לכתב ההגנה את המסמכים הדרושים לצורך הוכחת טענה זו.
כן נטען כי המשיבות אמנם טענו שהאסמכתאות בדבר ההוצאות הועברו למומחה לצורך הכנת חוות דעת אך המבקשת טרם קיבלה לידיה את חוות הדעת ולכן אין בכך כדי לענות על הדרישה לגילוי המסמכים. עוד טענה המבקשת כי הדרישה לקבלת הדו"חות הכספיים נועדה כדי ללמוד גם על הכנסות המשיבה 3 ולא רק על הוצאותיה.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים אני מורה כי על המשיבות להמציא למבקשת תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים במענה לדרישה להמציא אסמכתאות בדבר הוצאות המשיבה 3 ובעניין דו"חותיה הכספיים של המשיבה 3 ובו יצהירו מהם האסמכתאות בדבר הוצאות שהוציאה המשיבה 3 שהועברו למבקשת כפי שנטען בתשובה לבקשה .כן יצהירו כי אין ברשותן אסמכתאות נוספות על אלו שהומצאו למבקשת. בנוסף יצהירו המשיבות אילו דו"חות כספיים מצויים ברשותן ואילו דו"חות כספיים אינם ברשותן.
מובן כי לא ניתן לחייב את המשיבות להמציא מסמכים שבעניינם יצהירו המשיבות כי אלו אינם ברשותם.

מאחר שטענת קיזוז יש להוכיח בדרך שמוכיחים תביעה והנטל להוכיח את טענת הקיזוז מוטל על המשיבות וככל שלא יוצגו ראיות מספקות ממילא תידחה טענת הקיזוז לא מצאתי לחייב את המשיבות בשלב זה להמציא את הדו"חות הכספיים המצויים ברשותן בשל הרגישות שבהמצאת דו"חות כספיים והנתונים הנכללים בהם , ברם ככל שלאחר הגשת תצהירים מטעם המשיבות או לאחר המצאת חוות דעת מומחה מטעם המשיבות יתברר כי לאור הטענות שיובאו במסגרת התצהירים או חוות הדעת תידרש המבקשת להגיש תצהיר משלים או חוות דעת משלימה כדי להשיב לטענות בנושא הקיזוז תוכל המבקשת לעתור לכך תוך הפניה להחלטה זו.

אני ערה לטענות המשיבות בדבר המועד שבו הוגשה הבקשה אך מאחר ועסקינן בדרישה לגילוי מסמכים ספציפי (תקנה 113 לתקנות) ודרישה לגילוי מסמך שנזכר בכתב טענות (תקנה 114 לתקנות) הרי שניתן לדון בהן על פי התקנות בכל עת ולכן לא ראיתי למנוע מהמבקשת לעתור לכך גם בשלב זה של ההליך.

המשיבות תמצאנה תצהיר כאמור לעיל בתוך 10 ימים.

איני עושה צו להוצאות בגין בקשה זו אף שהיא נתקבלה בחלקה וזאת בשל השיהוי שנקטה המבקשת עד להגשת הבקשה.

ניתנה היום, כ' כסלו תשע"ט, 28 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאשה למברג
נתבע: אילנה דורי מנדלוביץ
שופט :
עורכי דין: