ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנמ"ד אחזקות בע"מ נגד רוברט אסחאק :

בקשה מס': 2

לפני כבוד השופט עזריה אלקלעי

המבקשים:

  1. מנמ"ד אחזקות בע"מ
  2. דרור סדן

נגד

המשיב:

רוברט אסחאק

החלטה

לפניי בקשת המבקשים, חברת מנמ"ד אחזקות בע"מ ומר דרור סדן (להלן: "הנתבעים") לעיכוב הליכי משפט לפי סעיף 5 לחוק הבוררות ולצידה בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה עד להכרעה בבקשה".
המשיב, מר רוברט אסחאק (להלן: "התובע") הגיש כנגד הנתבעים תביעה על סך של 298,575 ₪ בגין הפרת הסכם עליו חתמו התובע והנתבעת 1 (להלן: "החברה"). במסגרת ההסכם, התחייבה החברה שבבעלות הנתבע 2 (להלן: "הנתבע" או "סדן") לייבא עבור התובע רכב יוקרה מסוים מסוג BMW דגם 5X מחו"ל, וזאת לאור מצגיו של הנתבע כי הוא מומחה לייעוץ ולייבוא כלי רכב מחו"ל.
התובע טוען בתביעתו כי שילם את מלוא התמורה אותה התחייב לשלם במסגרת ההסכם, אולם הרכב לא סופק לו, כאשר תחילה הנתבע ניסה למשוך את הזמן תוך מתן שלל תירוצים וטענות, עד לשבסוף גילה התובע כי הנתבע רימה אותו לכל אורך הדרך, כאשר לקח את כספי התובע והפקיד אותם בחשבון פרטי שלו בחו"ל, מבלי שהתכוון כלל לספק לתובע את הרכב המבוקש.
לטענת התובע, הוא נפל קורבן לתרמית ולמעשה נוכלות מצד הנתבעים, אשר כאמור, לקחו את כספו מבלי לספק את התמורה לה התחייבו בהסכם - רכב היוקרה שהוזמן.
הנתבעים הגישו את הבקשה שלפניי, במסגרתה הם טוענים כי ההסכם עליו חתמו הצדדים קובע תניית בוררות, המחייבת את הצדדים לפנות בכל מחלוקת שתתגלע ביניהם לבוררות, ועל כן, על בית המשפט לעכב את ההליכים ולהורות על העברת הסכסוך לבירור בפני בורר, בהתאם לסעיף 5 לחוק הבוררות. הבקשה נתמכת בתצהירו של הנתבע.
התובע הגיש תגובה לבקשה, במסגרתה התנגד להעברת הדיון בתיק לבוררות, וזאת ממספר טעמים:
א. ההסכם עליו חתמו הצדדים, הכולל את תניית הבוררות, הוא הסכם אשר תוכנו או מטרתו בלתי חוקיים, בלתי מוסריים וסותרים את תקנת הציבור, וזאת לאור התרמית של הנתבעים שעמדה מאחורי החוזה. על כן, לטענת התובע, ההסכם בטל וכך גם תניית הבוררות שבחובו.
ב. הנתבעים התחמקו בחוסר תום לב ובאופן שיטתי מפניות התובע אליהם לצורך מינוי בורר.
ג. הואיל וכתב התביעה כולל טענת מרמה, אין להעביר את הדיון בתובענה לבוררות, אלא לקיים את ההליך בבית המשפט.
יצוין, כי תגובת התובע לא גובתה בתצהיר, שכן, לטענת התובע התגובה כוללת טענות משפטיות בלבד.
להשלמת התמונה יצוין, כי מאחר והתובע העלה טענותיו אלו כבר במסגרת כתב התביעה, הנתבעים בגדר בקשתם התייחסו לטענות יו וציינו, כי אין מדובר בחוזה פסול הנוגד את תקנת הציבור, על כן, אינו בטל ותניית הבוררות מחייבת את הצדדים. כמו כן, ציינו הנתבעים כי מעולם לא וויתרו על תניית הבוררות וכי הם עומדים על קיומה של בוררות. הנתבעים הכחישו את ההודעות שצורפו לכתב התביעה בעניין טענות התובע כי פנה לנתבעים לצורך מינוי בורר מוסכם אך פניותיו לא נענו, ולעניין זה ציינו, כי בהתאם להסכם קבוע מנגנון ברור למשלוח הודעות בין הצדדים ע" י שליח, פקסימיליה או דואר רשום, ומשלא נקט התובע אחת מן הדרכים הללו ליצירת קשר עם הנתבעים, לא ניתן לקבל טענותיו בעניין זה.

דיון והכרעה
סעיף 5 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות") קובע כך:
"(א) הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך.
(ב) בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב ההגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של ענין התובענה.
(ג) בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות."
סעיף 5(א) לחוק הבוררות קובע כי כאשר הוגשה לבית המשפט תובענה בסכסוך שהוסכם למוסרו לבוררות, וביקש צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, על בית המשפט לעכב את ההליכים ולהעביר את הסכסוך לבוררות, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה והוא עדיין מוכן לכך.
בין הצדדים נחתם הסכם, הכולל בסעיף 17 תניית בוררות. על כך, אין מחלוקת.
התובע טען בתגובתו, כי הנתבעים לא הסכימו להעביר את הסכסוך לבוררות, שכן פנה אליהם לצורך מינוי בורר אך הם לא השיבו. הנתבעים מצידם הכחישו טענות אלו וטענו כי היו ועודם מעוניינים להעביר את הכסוך לבוררות.
כידוע, הנטל להוכחת נכונות לקיום בוררות מוטל על המבקש לעכב את ההליכים (רע"א 8613/10 כספי תעופה בע"מ נ' JSC AEROAVIT AIRLINES (פורסם בנבו, מיום 11.10.2012).
בענייננו, המבקשים ציינו בבקשתם כי טענות התובע לעניין פניותיו שלא נענו אליהם לצורך קיום הבוררות מוכחשות, כי מעולם לא וותרו על קיומה של בוררות וכי הם עומדים על קיום ההליך בפני בורר. טענות אלו נטענו גם בתצהירו של הנתבע שצורף לתמיכה בבקשה לעיכוב הליכים.
הפסיקה כבר הכירה בכך שדי בהבעת נכונות במסגרת הבקשה לעיכוב הליכים לקיום בוררות בכדי לעמוד בתנאי סעיף 5(א) לחוק הבוררות (רע"א 9542/06 נתן ליכטנשטיין נ' איי.אי.ג'י החזקות במשכנתאות בע"מ (פורסם בנבו, מיום 14.1.2010) ).
הבעת נכונות זו בענייננו גובתה אף בתצהיר הנתבע , כאשר מנגד, כל טענות התובע לא גובו כלל בתצהיר. על כן, נראה כי הנתבעים עמדו בנטל ההוכחה וטענת התובע בעניין זה, דינה להידחות.
כמו כן, אין בידי לקבל את טענת התובע כי מדובר בהסכם בלתי חוקי, הנוגד את תקנת הציבור ועל כן הוא בטל, לרבות תניית הבוררות שבו.
עסקינן בחוזה למתן ייעוץ לצורך יבוא אישי של רכב מחו"ל. ההסכם עצמו על פניו הוא חוקי ואינו נוגד את תקנת הציבור. טענת התובע היא כי בפועל הנתבעים רימו אותו וכספי התמורה ששילם במסגרת ההסכם עבור הרכב נלקחו על ידי הנתבעים והועברו לחשבונו האישי של הנתבע, מבלי שסופק לתובע הרכב. טענה זו, אף אם תתברר כנכונה אינה הופכת את ההסכם לבלתי חוקי על פניו.
על כן, ההסכם שריר וקיים וכך גם תניית הבוררות שכלולה בו.
אולם, אחת הטענות המרכזיות העולה בכתב התביעה היא טענת המרמה. התובע טוען כי הנתבעים עשו שימוש בהסכם על מנת לרמות אותו וכי לא התכוונו לספק לו את הרכב המבוקש, אלא לקחת את כספיו ולהעבירם לחשבונו של הנתבע בחו"ל מבלי להשיבם.
התובע טוען כי נפל קורבן למעשה תרמית ונוכלות.
במסגרת זו, סיפק הנתבע לתובע מסמכים מזויפים ונתונים שקריים תוך הצגת מצגי שווא, והכל על מנת שיוכל לגזול את כספו.
בהקשר זה, טוען התובע כי אם מועלית טענה מרמה כלפי אדם, לא יעביר בית המשפט את הסכסוך לבוררות, גם אם נקבע כך בהסכם.
הפסיקה דנה רבות בסוגיה זו, ולשם הדיוק בשאלה האם טענת מרמה מהווה "טעם מיוחד" שלא להעביר את הסכסוך לבוררות, בהתאם לסעיף 5(ג) לחוק הבוררות, הקובע "בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות".
בת"א (מחוזי ת"א) 53329-03-16 קפיטל טרייד אר טי בע,מ נ' יורשי הלל דודאי ז"ל (פורסם בנבו, מיום 18.1.2018) סקר בית המשפט המחוזי את פסיקותיו של בית המשפט העליון בעניין זה בגדר ע"א 550/75 רפאל ומרים מורלי נ' דוד בגון (פורסם בנבו, מיום 26.2.1976) ובגדר ע"א רע"א 5036/10 שמעון דויטש ואח' נ' אליהו קליין ואח' (פורסם בנבו, מיום 10.10.2010 ) וקבע כך:
"מסקירת פסקי הדין בעניין מורלי ודויטש כמפורט לעיל, נראה כי רוב חברי ההרכב בעניין מורלי אם לא כולם, היו סבורים שככלל עילת התרמית מהווה "טעם מיוחד" המצדיק שלא לעכב הליכים מחמת תניית בוררות, בין אם הטענה שלא לעכב את ההליכים מחמת קיומה של טענת תרמית נטענת על ידי הנתבע ובין אם היא נטענת על ידי התובע."
הנה כי כן, טענת המרמה שהעלה התובע בכתב התביעה, טענה שהיא מרכזית בתביעה, מהווה טעם מיוחד שלא לעכב את ההליכים ושלא להעביר את הדיון לבוררות.
טעם זה, מטרתו, בין היתר, לשרת את האינטרס הציבורי בבירורה של טענת התרמית שנטענה כלפי הנתבעים באופן פומבי ושלא במחשכים.

סוף דבר
לאור האמור לעיל, הבקשה לעיכוב ההליכים ולהעברת התובענה לבוררות נדחית.
המבקשים ישלמו לתובע את הוצאות הבקשה בסך של 2,000 ₪.
הנתבעים יגישו כתב הגנה בתוך 30 יום.
המזכירות תקבע את התיק לדיון קדם משפט בהתאם לסדר העבודה הרגיל.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנמ"ד אחזקות בע"מ
נתבע: רוברט אסחאק
שופט :
עורכי דין: