ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שושנה קהה נגד אורן אידן :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעים - המשיבים

  1. שושנה קהה
  2. שלום יוסף
  3. חנה הרמתי
  4. אבישי דוד
  5. כרמלה שואקה

כולם ע"י ב"כ עוה"ד נחל אוזלבו ואח'

נגד

הנתבע - המבקש

אורן אידן
ע"י ב"כ עוה"ד עזרא יוסף ו/או בנישו אמיר

החלטה

בבקשה לביטול פסק דין

רקע
1. ביום 25.6.18 הגישו המשיבים תביעה לפינוי מושכר כנגד המבקש. המבקש לא הגיש כתב הגנה במועד ולפיכך ביום 20.9.18 ניתן נגדו פסק דין כמבוקש בתביעה והמבקש אף חויב בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד.

הבקשה דנן
2. ביום 17.10.18 הגיש המבקש בקשה בהולה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה וכן בקשה נוספת , שהוגדרה כבקשה דחופה לעיכוב ביצוע עד להכרעה בערעור ולעיכוב ביצוע ארעי עד לקבלת החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע.

נימוקי הבקשה
3. הפסיקתא שנחתמה על ידי בית המשפט הנכבד הינה פוגעת באופן שלא מידתי במבקש, כפי שיובהר בהמשך הבקשה. המשיבים חטאו וחוטאים כלפי המבקש, הן בהגשת כתב התביעה ובוודאי בהגשת הפסיקתא, זאת כאשר בכל אותה עת מתנהל מו"מ עם המבקש לצורך קידום ביצועו של הסכם המכר בין הצדדים, כאשר נטען כלפי המבקש כי התביעה אינה רלוונטית והוגשה רק בעצת עורך דין.
4. ב"כ המשיבים לא טרח להעביר את כתב התביעה לב"כ המבקש. זאת , למרות שנוהל מו"מבקש. כתב התביעה לא הועבר לב" כ המבקש, למרות שהדבר התבקש במהלך המו"מ, כאשר ידוע שלמבקש ייצוג משפטי ומכתב ב"כ המבקש אף צורף כאחד מנספחי כתב התביעה. מכאן ברור כי המשיבים ביצעו מחטף וניצלו את נכונותו של המבקש להגיע להסדר עמם ולייתר את ההליכים המשפטיים, כאשר כל אותה עת ארבו וחיכ ו לחלוף המועדים להגשת כתב ההגנה ואז הגיש ו בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה.

5. ביום א', 14.10.18, מיד עם קבלת הפסיקתא, הגיע המבקש לבא כוחו וגולל בפניו את התנהלות המשיבים עד לאותו יום. המשיבים הערימו על המבקש באמתלות שונות, תוך ניצול רצונו הטוב ליישב את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט ולחוסר הבנתו, לגבי המשמעות של אי הגשת כתב הגנה במועד.

6. המבקש מבסס את טענתו על טענות משפטיות כדלקמן:
ביטול מחמת הצדק. מטרתו העיקרית של בית המשפט הינה הכרעה בסכסוך לגופו, תוך הגעה לחקר האמת ואין מקום לנעול את דלתות בית המשפט בפני צד הרוצה להשמיע את טענותיו, עקב טעות, מחדל או רשלנות, כאשר פסק הדין שניתן במעמד צד אחד פגום ויש לאפשר למבקש לשטוח לפני בית המשפט את טענותיו הענייניות , נוכח מטרתו העיקרית של בית המשפט לדון במחלוקת לגופו של עניין.

7. כתב התביעה הגיע לידי המבקש בתחילת יולי 2018 ומיום זה מנהלים הצדדים מו"מ במטרה ל הגיע להסדר עד לתחילת אוקטובר 2018. במשך ניהול המו"מ, דהיינו מיום קבלת התביעה ועד לקבלת הפסיקתא, הבהיר נציג המשיבים למבקש כי התביעה הוגשה רק מכיוון שהחליט זאת בא כוחם ומטרתם להגיע להסדר שיסיים את הליכי מכירת הבית מושא התביעה, בצורה המיטבית לשני הצדדים.

8. יתרה מזו, כאשר הודיע המבקש שהוא מעביר את התביעה לטיפול בא כוחו, שכבר החל בטיפול בהליכים או בהתכתבויות שני הצדדים, שכנעו אותו המשיבים שלא יעביר את הטיפול המשפטי לבא כוחו, הואיל ולטענתם הדבר יגרום להסלמת מערכת היחסים בין הצדדים ואף המו"מ ייהרס. למרבה הצער, המבקש נענה להצעת המשיבים ולא העביר את התביעה לבא כוחו וכך ניתן פסק הדין, בהעדר הגנה, כנגדו. המדובר בפסק דין שניתן במרמה.

טענות המבקש לגופו של עניין
9. כתב התביעה מבוסס על הצהרת המבקש כי ידע על מצבו התכנוני של הבית לרבות התנאים הנדרשים לקבלת היתר בניה, כך שלמרות של בית אין היתר בניה על המבקש חלה החובה לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם. יודגש כי המבקש סבר כי מדובר בהיתר בניה לתוספות שביקש להוסיף לבית ולא בהוצאת היתר בניה למה שכבר בנוי, שכן, מדובר בהסכם למכירת בית מגורים. רק לאחר חתימת ההסכם והעברת התשלום הראשון על פיו, כאשר פנה המבקש לקבלת הלוואה המובטחת במשכנתא נדהם לגלות כי הבית לא נבנה על פי היתר כדין ויש לב צע פעולות רבות כדי להוציא היתר לבית המגורים.

10. למעשה, המבקש רכש את בית המגורים והסכם השכירות הפך להיות פיקטיבי עד לסיום הליכי המכר ולכן לא ניתן לבקש את פינוי הבית , אלא רק לאחר בירור הטענות והזכויות המעין קנייניות שיש למבקש בבית. כיום עומד המבקש במצב קפקאי. מצד אחד הוא עושה שימוש בבית ושילם למשיבים סך של 320,000 ₪, זאת בנוסף להשקעותיו של בית המגורים הנאמדים בסך של 200,000 ₪ ומצד שני, אין באפשרותו לקבל הלוואת משכנתא על מלוא יתרת התמורה, זאת בשל ההפחתה בגין אי הוצאת היתר בניה ל בית לפיכך יש למבקש טענות הגנה כנגד התביעה, המצדיקות להיעתר לבקשה לביטול פסק הדין.

תגובת המשיבים
11. המשיבים מתנגדים בתוקף לביטול פסק הדין מהנימוקים להלן;

12. הבקשה הוגשה בחוסר תום לב ובהעדר ניקיון כפיים וכוללת תגובות כוזבות ומטעות העולות אף כדי שיבוש הליכי משפטי וניסיון להטעיית בית המשפט.

13. המבקש מודה כי קיבל עותק מכתב התביעה בחודש יולי 2018, אך למרות זאת הוא ישב בחוסר מעש ועיקר טענתו מבוססת על כך שניהל מו"מ עם המשיבים ודי בכך, לטענתו, כדי להצדיק אי הגשת כתב הגנה במועד. בין הצדדים לא התנהל כל מו"מ וגם אם התנהל, כטענת המבקש, אין בכך כדי להצדיק את התנהלותו הרשלנית של המבקש, כאשר הוא גר ב בית המשיבים ללא תשלום דמי שכירות ונהנה מן ההפקר, דבר שגורם מדי יום ביומו נזקים כבדים למשיבים.

14. לו היתה למבקש טענה כלשהי בדין בגין זכותו לגור בבית מושא התביעה, היה עליו להתכבד ולהגיש תביעה כנגד המשיבים בגין "הפרת הסכם", כביכול. המבקש לא עשה כן והעדיף להמשיך ולהתגורר בבית המשיבים ללא כל תשלום, שם התנחל והוא מסרב לצאת מן ה בית, למרות שהפר, הן את הסכם המכר והן את הסכם השכירות.

15. הואיל והמבקש לא הצביע על פגם כלשהו שנפל בהליך המצאת כתב התביעה אליו, בחודש יולי 2018, הרי שאין בידיו עילה כלשהי לביטול פסק דין מחובת הצדק.

16. בנסיבות אלו, כאשר לא נפל פגם בהליך מתן פסק הדין, או בהמצאת כתב התביעה לנתבע, סמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הדין, אינה סמכות שבחובה, אלא סמכות המסורה לשיקול דעתו.

17. המבקש טען כי לא הגיש כתב הגנה בשל ניהול מו"מ כביכול עם המשיבים , דבר שלא התקיים כלל וגם לו היה מנוהל מו"מ, לא היה בכך כדי לפטור את המבקש מהגשת כתב הגנה ואינו מעכב הליכי ביצוע. המבקש היה מיוצג על ידי עו"ד כבר מראשית הדרך, עת התכתבו הצדדים בחילופי מכתבי התראה לפני הגשת תביעה זו (ראה נספחים לכתב התביעה) וחזקה עליו כי נועץ בבא כוחו או היה אמור לעשות כן, מיד עם קבלת כתב התביעה ואם לא עשה כן – אין לו אלא להלין על עצמו בכך, וודאי שאין הוא אמור "ליהנות מההפקר" ולהרוויח עוד מס' חודשים ללא כל תשלום שכירות בבית המשיבים.

18. המבקש אף לא ביסס בבקשתו ולא ראשית מסיכויי הצלחת הגנתו אילו יבוטל פסק הדין, שכן, הוא מודה ב'רחל בתך הקטנה' כי לא שילם למבקשים את התמורה בגין רכישת הנכס והמשיך לגור בו ללא תשלום דמי שכירות בעקבות טענות שונות ומשונות, ללא כל אסמכתא או ראיה.

תשובת המבקש
19. המבקש חזר על טענותיו בבקשתו והוסיף וטען כי כדי לפנותו מהבית יש צורך בביטול הסכם המכר, דבר שלא ישיגו המשיבים בנקל, הואיל והם אלו שהפרו את ההסכם, הפרה שטרם תוקנה ואשר מונעת מהמבקש לקבל הלוואה מובטחת במשכנתא, כדי לשלם יתרת התמורה בגין רכישת ה בית.

הדיון
20. ביום 13.11.18 התקיים דיון במעמד הצדדים. במסגרת הדיון ניסה בית המשפט להניע את הצדדים להגיע להסדר פשרה שייתר את ניהול ההליך, אולם הדבר לא צלח ולכן יש צורך במתן ההחלטה דנן.

21. לטענת ב"כ המשיבים, ניתן לשקול אפשרות להגעה להסדר, אך זאת בתנאי מוקדם, שהמבקש יפנה את הבית מושא התביעה, לאלתר, שכן, לטענתם, אין למבקש עילה המצדיקה ביטול פסק הדין או עיכובו. רק לאחר פינוי ה בית, ניתן יהיה לשקול ניהול מו"מ, גם לגבי התביעה הכספית שהוגשה בהליך אחר, לבית משפט השלום ברחובות. יתר על כן, למבקש אין זכות להחזיק בבית, לא מכוח הסכם המכר ולא מכוח הסכם השכירות. זכותו בוטלה מהרגע שהפר את שני ההסכמים, כפי שפורט בכתב התביעה.

22. ב"כ המבקש טען כי יש לבטל את פסק הדין שנעשה במחטף והסיבה היחידה להגשת פסק הדין היתה אי תשלום דמי שכירות ומוצע כי המבקש ישלם את דמי השכירות לאלתר, לא ייגרם נזק כתוצאה מביטול פסק הדין ושאר נקודות המחלוקת בין הצדדים תידונה בתיק עיקרי שמתנהל ויתנהל בקשר להסכם המכר, אכיפתו וביטולו, על כל המשתמע מכך.

23. דמי השכירות לא שולמו לפי בקשת המשיבים. במענה לשאלה – מדוע עד עתה לא טרח המבקש לנקוט בהליך משפטי לצורך מיצוי זכויותיו הקנייניות הנטענות לגבי ה בית, השיב ב"כ המבקש כי לאור סעד הזמנים הקצר, לא ראה צורך לנקוט בפעולה נוספת וככל שהמבקש יאלץ לעשות זאת, יוגש כתב תביעה מתאים למיצוי זכויותיו הקנייניות בזמן הקרוב.

דיון והכרעה
24. ככל שעסקינן בשאלה האם יש לבטל את פסק הדין, ההלכה שהשתרשה קובעת:
"כידוע, בבקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות הנתבע, יש לבחון את הסיבה לאי ההתייצבות וכן את סיכויי הצלחתו של הנתבע, אם יבוטל פסק הדין. בפסיקה נאמר, כי שאלת סיכויי ההגנה היא השאלה העיקרית. מקום שנתבע מצביע על סיכוי לכאורה לזכות במשפט, אם יבוטל פסק הדין, ניתן למחול לו על רשלנות או הזנחה בהימנעותו להתגונן, תוך פיצוי הצד שכנגד בהוצאות. אלא, שהדברים אמורים בבעל דין שהתרשל ולא בבעל דין אשר מדעת התעלם מההליך המשפטי וגילה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין. במקרה כזה, רשאי השופט לדחות את הבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, על אף סיכוייו של הנתבע להצליח בהגנתו (השוו: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721 (1969) וההפניה שם)." ר' רע"א 6905/11 גולדנברג נ' רובנר ואח' (פורסם בנבו).

25. דהיינו, אף אם מתברר כי כתב ההגנה לא הוגש במועד כתוצאה מאי הבנה או אפילו מתוך רשלנות מסוימת מצד המבקשת ואין בכך בכדי הבעת זלזול מופגן בבימ"ש, ייטה בימ"ש לקבל את הבקשה לביטול פסק הדין ולברר את המחלוקת גופה במעמד שני הצדדים, מבלי לשלול מהמבקש את זכות הגישה לערכאות שהוכרה כזכות חוקתית וכל זאת תוך ריפוי הפגם באמצעות פסיקת הוצאות.

מן הכלל אל הפרט
26. במקרה שלפנינו, אין חולק כי כתב התביעה נמסר למבקש בחודש יולי 2018. למרות זאת, הוא לא הגיש כתב הגנה במועד ולכן ניתן נגדו פסק דין בהעדר הגנה ביום 20.9.18. אני מקבל את טענת המשיבים כי אין כל מקום לביטול פסק הדין משיקולי צדק, שכן, מסירת כתב התביעה למבקש בוצעה כדין ועל כך אין חולק. טענות המבקש, לפיהן ניהל מו"מ עם נציג המשיבים, נטענו באופן סתמי ולא הוכחו באופן כלשהו. יתר על כן, גם לו היה מצליח המבקש להוכיח כי אכן ניהל מו"מ עם המשיבים או מי מהם, לא היה בכך כדי לפטור אותו מלהגיש כתב הגנה, או למצער, לפנות לבית המשפט בבקשה להארכת המועד להגשתו, על רקע ניהול מו"מ בין הצדדים. לפיכך אני קובע כי המבקש לא הוכיח שיש מקום לביטול פסק הדין, משיקולי צדק.

לעניין ביטול פסק הדין משיקולי בית משפט
27. לעניין סיכויי הגנתו , אין חולק כי בין הצדדים נכרת הסכם מכר לפיו רכש המבקש מהנתבעים את הזכויות בבית מושא הבקשה. הצדדים חלוקים בשאלה מי מהם הפר את ההסכם. לטענת המבקש הוא הוטעה על ידי המשיבים לגבי מצבה התכנוני של הבית ועתה התברר לו כי יש צורך בהסדרת היתר הבנייה בעלויות של כ- 100,000 ₪. אין חולק כי המבקש שילם למשיבים מקדמה בסך כ- 300,000 ₪ כך שבכל מקרה יוכלו לקזז את חוב המבקש בגין דמי השכירות מסכום זה.

28. לא ניתן לשלול בשלב זה, את טענות המבקש כי יש לו זכויות קנייניות בבית מכוח הסכם המכר. אין גם צורך בשלב זה, לקבוע האם המבקש מושתק מלטעון לגבי מצבו התכנוני של הבית לאור הצהרותיו בהסכם המכר.

29. רשמתי לפני את דברי ב"כ המבקש בדיון :
"אנו באים ואומרים, דמי השכירות ישולמו לאלתר. נזק שייגרם כתוצאה מביטול פסק הדין כבר לא קיים. שאר הטענות יידונו באותו תיק עיקרי שמתנהל ויתנהל בהקשר להסכם המכר, אכיפתו ו/או ביטולו על כל המשתמע מכך."
(ש' 9-11 ע' 4 לפרוטו')

30. תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 קובעת כדלקמן:

"ביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד
ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם."
(ההדגשה שלי א.ד)

סוף דבר
31. החלטה בבקשה למתן פסק דין צריכה לאזן בין זכויות 2 הצדדים. לאחר ששקלתי בכובד ראש את טענות 2 הצדדים אני מחליט להורות על ביטול פסק הדין לאלתר. אני סבור כי ניתן לכפר על מחדלי המבקש בחיובו לשלם למשיבים הוצאות הבקשה דנן. לפיכך, אני מורה למזכירות להעביר את הסך של 5,000 ₪ שהפקיד המבקש בקופת בימ"ש למשיבים באמצעות ב"כ כהוצאות בגין ביטול פסק הדין.

המבקש יגיש כתב הגנה ערוך כדין בתוך 45 ימים.

היחידה המשפטית תנתב את התיק למותב מתאים.
שימת הלב לכך שהליך אחר בין הצדדים ת"א 56913-06-18 נדון לפני כבוד השופטת רנה הירש. המבקש הגיש בקשה לביטול פסק הדין שניתן נגדו בהעדר הגנה. טרם ניתנה החלטה בבקשה שכן בימ"ש ממתין לתשובת המבקש לתגובת המשיבים.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שושנה קהה
נתבע: אורן אידן
שופט :
עורכי דין: