ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורלי פירוז נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת רחל גרוס
נציג ציבור (עובדים) – מר אפרים ויגדר
נציג ציבור (מעסיקים) – מר יהודה פלצ'י
התובעת:
אורלי פירוז

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד שרון אושרי

פסק דין

1. לפנינו תביעת התובעת לתשלום מענק לימודים.

2. ביום 21.8.18 הודיע הנתבע כי לאחר בחינה נוספת שנערכה ביחס לתביעה, הנתבע החליט לאשר את זכאותה של התובעת למענק לימודים לשנים 2017 ו- 2018.

3. בנסיבות הענין, המחלוקת שנותרה בין הצדדים הינה לעניין זכאות התובעת לתשלום מענק לימודים לשנת 2016 (מענק לימודים לשנה שהחלה ביום 1.9.16).

טענות הצדדים

4. לטענת התובעת, היא זכאית לתשלום מענק לימודים גם עבור שנת 2016 היות והיא נפרדה מבעלה כבר בשנת 2011 ותיק הגירושין נפתח בחודש מאי 2015.
התובעת הוסיפה וציינה, כי היא הגישה את התביעה לתשלום מענק לימודים עבור שנת 2016 רק בשנת 2017 היות ו"לא ידעה את החוקים".

5. לטענת הנתבע, בהתאם לסעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי [נמ], התשנ"ה- 1995 (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), התובעת אינה זכאית לתשלום מענק לימודים עבור שנת 2016, היות והתביעה למוסד לביטוח לאומי הוגשה רק בחודש אוקטובר 2017, לאחר למעלה מ- 12 חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה.
הנתבע מוסיף וטוען, כי התובעת אינה זכאית ל תשלום מענק לימודים עבור שנת 2016 היות ובתקופה הרלוונטית היא לא ענתה להגדרת "הורה עצמאי" הקבועה בסעיף 74 (א) לחוק הביטוח הלאומי, המפנה לחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי , התשנ"ב- 1992 (להלן: "חוק סיוע למשפחות"). לעניין זה, טוען הנתבע, כי בשים לב לכך שהתובעת פתחה את תיק הגירושין רק בחודש מאי 2015, בחודשים יולי ואוגוסט 2016 טרם חלפו שנתיים מאז שהתובעת פתחה את תיק הגירושין והתובעת לא פעלה בהליך שנתיים לפחות.

דיון והכרעה

6. סעיף 74 לחוק הביטוח הלאומי קובע כדלקמן:

"מענק לימודים

(א) בסעיף זה –
"הורה עצמאי" – כמשמעותו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב – 1992;
"שנת לימודים" – התקופה שמיום 1 בספטמבר של כל שנה עד יום 31 באוגוסט של השנה שלאחריה.
(ב)(1) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1), לפני תחילת כל שנת לימודים או בתחילתה ישלם המוסד מענק לימודים, בשיעור המפורט בפסקה (2), לכל אחד מאלה, לפי הענין:
(א) הורה עצמאי, בעד כל אחד מילדיו; (ההדגשה הוספה- ר.ג.).
...
(ב1) המוסד ישלם את מענק הלימודים לפי שנת לימודים פלונית, אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש יולי שבתכוף לפני אותה שנת לימודים, או בתחילת שנת הלימודים- אם התנאים המזכים במענק התקיימו בחודש אוגוסט שבתכוף לפני אותה שנה... " (ההדגשה הוספה- ר.ג.) .

7. סעיף 1 לחוק סיוע למשפחות קובע את הגדרת המונח "הורה עצמאי", כדלקמן:

"הורה עצמאי – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו;
(2) הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו;
(א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות;..." (ההדגשה הוספה- ר.ג.).

8. בהתאם לסעיף 74 (ב1) לחוק הביטוח הלאומי , לצורך זכאות למענק לימודים לשנת 2016 על התובעת לקיים אחר התנאים המזכים במענק בחודשים יולי או אוגוסט 2016. בחודשים האמורים (יולי ואוגוסט 2016), התובעת לא ענתה להגדרת "הורה עצמאי" , היות והתובעת פתחה את תיק הגירושין רק בחודש מאי 2015 ועל כן בחודשים יולי ואוגוסט 2016 היא לא פעלה במסגרת ההליך שנתיים לפחות.
בנסיבות הענין, משהתובעת לא ענתה להגדרת "הורה עצמאי" בחודשים יולי או אוגוסט 2016, הרי שהתובעת לא קיימה אחר התנאים המזכים במענק לשנת 2016.

9. לא נעלמה מעינינו טענת התובעת שלפיה היא פרודה מבעלה כבר משנת 2011 וזאת על אף שתיק הגירושין נפתח רק בחודש מאי 2015. עם זאת, אין בטענה האמורה כדי לסייע לתובעת שכן, הגדרת "הורה עצמאי" כוללת , כאמור לעיל, דרישה לפתיחת הליך להשתחרר מקשר הנישואין ופעולה במסגרת אותו הליך במשך שנתיים לפחות.

10. למעלה מן הצורך נציין, כי לא מצאנו לדון בטענת הנתבע שלפיה יש לדחות את התביעה בשל שיהוי בהתאם לסעיף 296 לחוק הביטוח הלאומי . משלא התקיימו בתובעת התנאים המזכים במענק לימודים בחודשים יולי או אוגוסט 2016, הרי שלא קמה עילת תביעה בחודשים יולי ואוגוסט 2016 ועל כן, לא ניתן לטעון לשיהוי בהגשת התביעה.

11. לאור האמור לעיל, משלא התקיימו בתובעת התנאים המזכים במענק בחודשים יולי או אוגוסט 2016, התובעת אינה זכאית לתשלום מענק לימודים לשנת 2016 ועל כן, התביעה נדחית.

12. בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, י"ח כסלו תשע"ט, (26 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים וישלח אליהם.

מר אפרים ויגדר
נציג ציבור (עובדים)

רחל גרוס
שופטת

מר יהודה פלצ'י
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: אורלי פירוז
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: