ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איזוטופ בע"מ נגד אחוזת עדי חברה לבניה בע"מ :

בפני כבוד ה רשם הבכיר בנימין בן סימון

תובעת

איזוטופ בע"מ

נגד

נתבעת
אחוזת עדי חברה לבניה בע"מ

החלטה

1. הצדדים חלוקים בשאלת הסמכות המקומית. לטענת התובעת, יש להחיל תניית שיפוט שבהסכם בין הצדדים, ולהעביר את התובענה לדיון בבימ"ש השלום באשדוד או ברחובות. לטענת התובעת, נחתם הסכם בין הצדדים ולפיו בסעיף 27 נאמר , כי "הצדדים קובעים בזה את בית משפט השלום באשדוד ו/או ברחובות כמקום שיפוט ייחודי ובלעדי". אקדים ואומר - כל התניה על הדין הרגיל בדבר מקום שיפוט בחוזה אחיד ­ חזקה שהיא מקפחת.

2. התובעת הגישה נגד הנתבעת תובענה בסכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל באשדוד, בגין חוב על סך כ-3,884 ₪ . הנתבעת הגישה את התנגדותה לביצוע התובענה בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים, תוך שהיא טוענת , כי בית המשפט המוסמך לדון בתובענה הוא בית המשפט בירושלים, לאור מקום מושבה הרשמי של החברה. על כן הועברה התנגדות לבית משפט זה, בהתאם לתקנה 109ט(א) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979.

3. כאמור, התובעת עותרת להעברת התיק לבימ"ש השלום באשדוד או ברחובות, בשל תניית שיפוט ייחודית שבהסכם שזו לשונה: "הצדדים קובעים בזה את בית משפט השלום באשדוד ו/או ברחובות כמקום שיפוט ייחודי ובלעדי"(סעיף 27 להסכם). לפי הטענה, לאור נוסחה של התנייה, ברי כי מדובר בתניית שיפוט ייחודית, ובהתאם לכללי הסמכות המקומית הקבועים בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, גובר הסכם השיפוט על כללי הסמכות המקומית הכלליים (תקנה 5 לעומת תקנה 3 לתקנות אלו).

4. לטענת הנתבעת, הרי שמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד. סעיף 4 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 (להלן: "חוק החוזים האחידים"), קובע חזקות בדבר תנאים מקפחים, ובין אלו נקבע כי תנאי מקפח (חלופה 9, כפי שתוקנה בשנת 2004), הוא: "תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך".

5. התובעת השיבה , כי טענת הנתבעת אינה מתיישבת עם הפסיקה. ברע"א 188/0 2 מפעל הפיס נ' כהן פ"ד נז(4) 473 נאמר כדלקמן:
"תנאי מקפח הכוונה היא להתנהגות בלתי הוגנת בחברה הישראלית בזמן נתון" ובזמן נתון זה יקשה לראות בחיובם של בעלי דין להתדיין בבית משפט שבמחוז מסוים משום "התנהגות בלתי הוגנת בחברה הישראלית". הנה כי כן, ההסכם בין הצדדים תקף והוראות ההסכם הקובעות את מקום השיפוט מחייבות את הצדדים.

הכרעה

6. תקנה 109 ב (ב) לתקנות ההוצאה לפועל תש"ם -1979 קובעת, כי "בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות או בקשה או תגובה לבקשה בענין בקשה לביצוע תביעה מהסוגים שעליהם יודיע שר המשפטים בהודעה שתפורסם ברשומות, יגיש הנתבע ללשכה שאליה הוגשה הבקשה או ללשכה שליד בית המשפט שאליו ניתן היה להגיש את הבקשה לביצוע התביעה כתובענה לפי תקנות סדר הדין, אלמלא הוגשה ישירות לביצוע בהוצאה לפועל לפי הוראות סעיף 81א1 לחוק". בענייננו, מקום מושבה של הנתבעת הוא ירושלים ועל כן ההתנגדות הוגשה בירושלים.

7. יתרה מכך, הדין גם התייחס למקרה בו קיימת תניית שיפוט בחוזה אחיד וקבע בסעיף 4(9) לחוק החוזים האחידים כי תנאי מקפח הוא "תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך".

8. עיון בתגובות הצדדים מעלה, כי אין מחלוקת כי הסכם ההתקשרות הינו חוזה אחיד, ללא קשר לטענה האם הסכם ההתקשרות תקף ומחייב את הצדדים.

9. כאמור, בתמיכה לטענותיה, התובעת מסתמכת על החלטה שניתנה בבית משפט השלום באילת ובמסגרתה קבע בית המשפט, כי על פי רע"א 188/02 מפעל הפיס נ' אלי כהן ואח' אין מדוב ר בתנאי מקפח בחוזה אחיד. ואולם, הלכת מפעל הפיס ניתנה בטרם תוק ן נוסח סעיף 4(9) לחוק החוזים האחידים. על פי נוסחו הקודם של חוק החוזים האחידים תנאי נחשב כמפקח , אם הוא קובע מקום שיפוט "בלתי סביר".

10. במסגרת החלטה בעניין 16551-04-13 כרטיסי אשראי לישראל נ' חוסאם חוביישי נאמר כדלקמן:

" הלכת מפעל הפיס התבססה על נוסחו הקודם של חוק החוזים האחידים. על פי נוסחו הקודם של החוק, תנאי נחשב כמקפח, אם הוא קובע מקום שיפוט בלתי סביר. לצורך ההכרעה בשאלת הסבירות קבע ביהמ"ש העליון את מבחן ההרתעה מפני מימוש זכויות, דהיינו – תניית שיפוט תיחשב כבלתי סבירה, אם יש בה כדי להרתיע בעל דין מלממש את זכויותיו המשפטיות.

המצב המשפטי היום שונה. כיום קובע חוק החוזים האחידים, כי כל תנאי בחוזה אחיד הקובע מקום שיפוט בשונה מהוראות הדין – חזקה שהוא מקפח. אין עוד שאלה של סבירות, ואין שאלה של הרתעה מפני מימוש זכויות. התובעת לא העלתה טענה כל שהיא, שיש בה כדי לסתור את חזקת הקיפוח, בנסיבות המקרה דנן. לפיכך, אני קובעת, בהתאם לסעיף 19 לחוק החוזים האחידים, כי יש לבטל את תניית השיפוט."

11. ואכן, בתיקון להצעת חוק החוזים האחידים התשס"ב­2002 (הצעות חוק 3135 מיום 19.6.02) ניתן הסבר לשאלה הנדונה בין הצדדים בכל הקשור לתנאי מקפח . לפי ההסבר, כאשר מדובר בחוזה אחיד, אין מקום לבחון תנית שיפוט במשקפי חופש ההתקשרות החוזי, שכן ההנחה היא שבחוזה אחיד אין, בדרך כלל, הסכמה ממשית של הלקוח בעניין זה. תקנות סדר הדין האזרחי, קובעות את הדין הרגיל בעניין מקום השיפוט. צדדים השווים בכוחם יכולים גם להסכים אחרת (תקנה 5 לתקנות). ברם, כשמדובר בחוזה אחיד, סט ייה מהדין מקימה חשד שמדובר בתנאי מקפח וכך מוצע לקבוע במפורש.

12. ואכן במסגרת הצעת חוק 3135 מיום 19.6.02 נאמר כי סעיף 4 לחוק כנוסחו ביום 19.6.02 ערב הצעת החוק קבע: "(9)תנאי הקובע מקום שיפוט בלתי סביר, או המעניק לספק זכות לבחור על דעתו בלבד את מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר סכסוך." הנה כי כן, ערב הצעת החוק, המצב הוא שלפי סעיף 4(9) לחוק חזקה שתנאי מקפח אם קובע "מקום שיפוט בלתי סביר".

הצעת החוק קבעה כדלקמן: " כל התניה על הדין הרגיל בדבר מקום שיפוט בחוזה אחיד ­ חזקה שהיא מקפחת ומי שיטען אחרת ­ עליו יהיה הנטל להוכיח ההיפך. "

13. לסיכום- בראש ובראשונה אני מקבל את טענת הנתבעת, ולפיה, מעולם לא חתמה על ההסכם והחתימה הנחזית להיות חתימתה איננה חתימתה. שנית, סעיף 4 לחוק החוזים האחידים התשמ"ג – 1982 קובע חזקות בדבר תנאים מקפחים ובין אלו נקבע לפי חלופה 9 כפי שהותקנה בשנת 2004, כי תנאי מקפח הוא "תנאי המתנה על הוראת דין בדבר מקום שיפוט או המקנה לספק זכות בלעדית לבחירת מקום השיפוט או הבוררות שבהם יתברר הסכסוך". בענייננ ו אין מחלוקת כי הסכם ההתקשרות הינו חוזה אחיד ולכן קיימת חזקה על פי חוק החוזים האחידים כי תנאי הקובע את מקום השיפוט באשדוד או ברחובות הינו תנאי מקפח. כיוון ש הנתבעת היא חברה שכתובת הרשמית בירושלים, הסמכות המקומית נתונה לבית משפט זה.

14. התוצאה - דין הבקשה להעביר את התובענה לבית משפט באשדוד או ברחובות, בשל חוסר סמכות מקומית- להידחות. אני דוחה, את בקשת התובעת ומחייב את התובעת בהוצאות הנתבעת בסך 1,000 ₪ . סכום זה ישולם תוך 20 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, ט"ז כסלו תשע"ט, 24 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איזוטופ בע"מ
נתבע: אחוזת עדי חברה לבניה בע"מ
שופט :
עורכי דין: