ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פריווי נגד מוסך מלכי לזר :

לפני כבוד השופט רז נבון

התובעת/נתבעת שכנגד:
פריווי - רנט א קאר בע"מ

נגד

הנתבע/תובע שכנגד:
מוסך מלכי לזר

החלטה

(בבקשת התובעת לאפשר לה הגשת מסמכים חדשים והגשת תצהיר עדות ראשית באיחור)

עסקינן בהליך בסדר דין מהיר, במסגרתו הוגשה תביעה ותביעה שכנגד; תצהירי עדות ראשית הוגשו ע"י הנתבע בלבד, וזאת ביום 15 בנובמבר 2018; ישיבה מקדמית בתיק התקיימה לפניי ביום 21 בנובמבר 2018.

בשים לב לכך, כי "בריח התיכון" של התביעה- בנזקים נטענים אשר נגרמו לרכב התובעת אשר שהה לטענתה שלא לצורך, תקופה ארוכה במוסך הנתבע (המדובר על פי הנטען ברכב להשכרה שלא ניתן היה לעשות בו שימוש עסקי כתוצאה מאותה שהות) נשאלה התובעת בפתח הדיון, כיצד יש בכוונתה להוכיח את טענת הנזק, שעה שלכתבי הטענות בסדר דין מהיר לא צורפה אף ראייה בדבר נזק, ושעה שהתובעת נמנעה מלהגיש תצהירים.

במענה הבהירה התובעת, כי בשל שגגה לא הוגשו תצהירים. בשל כך עתרה התובעת לאפשר לה הגשת תצהירי עדות ראשית באיחור, וכמו כן עתרה לאפשר לה לצרף לתיק מסמכים חדשים שיבהירו את הנזק הנטען.

הנתבע התנגד לכך וטען, כי למעשה מבקשת התובעת לתקן את כתב תביעתה. הנתבע טען, כי בהליך בסדר דין זה על התובע לצרף את כל המסמכים שבידיו דבר שלא נעשה, וכי דרישת התובעת מקפלת בתוכה יתרון דיוני בלתי הוגן.

הכרעה -

עסקינן בהליך אשר מתנהל בסדר דין מהיר.

בהתאם לתקנה 214ח. לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), היה על התובעת לבצע גילוי מסמכים מוקדם, בדרך של צירוף רשימה של המסמכים הנוגעים לעניין שהיו מצויים ברשותה או בשליטתה, וככל שהיה המסמך מצוי ברשותה, היה עליה לצרפו לכתב הטענות.

בהליך שלפנינו, בחרה התובעת שלא לצרף רשימת מסמכים מטעמה – לא לתביעתה ולא לכתב ההגנה במענה לתביעה שכנגד. מעבר לכך שהתובעת פעלה בניגוד להוראות הדין שעה שלא צרפה רשימת מסמכים כאמור , הרי שהיא מוחזקת, כמי שהמסמכים שצורפו לכתבי טענותיה, הם המסמכים המצויים בידיה.

בשים לב לאופיו של ההליך, הרי שרשאי היה הנתבע להניח, כי המסמכים שצורפו לכתב התביעה הם אלה המסמכים המחייבים, ובהתאם לכך הגיש את כתב הגנתו. מעת שלא בא פירוט אודות נזק, לא יכול היה הנתבע להתייחס לרכיבי נזק נטענים.

כמתואר לעיל, התובעת אף נמנעה מלהגיש תצהירי עדות ראשית לתיק בחלוף 45 יום ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון.

אלא שכעת וכפי שהובהר לעיל, עותרת התובעת לאפשר לה להגיש מסמכים חדשים שלא צורפו לכתבי הטענות וכמו כן לאפשר לה הגיש תצהירי עדות ראשית.

אשר להגשת מסמכים חדשים שלא צורפו לכתבי הטענות -

צודק לטעמי ב"כ הנתבע, אשר טען, כי הלכה למעשה, מבוקש בעקיפין לתקן כיום את כתב התביעה. שהרי, אין מבוקש כאן לצרף מסמך טכני שנשמט, אלא מבוקש לצרף את המסמכים המהותיים ביותר להוכחת הנזק נטען . מסמכים אלה היו צריכים להיות חלק מכתב התביעה, וככל שהם היו מצורפים, רשאי היה הנתבע להתגונן בכתב הגנתו מפני הטענות או להתייחס לדברים בתצהירו, כמו גם להתייחס לנזקים הנטענים, ולנסות ולהפריך את הטענות הנטענות.

לא ניתן להכשיר את צירופם של המסמכים הללו בדיעבד, שלא כחלק מבקשה לתיקון כתב התביעה אשר תאפשר לנתבע להגיש במידת הצורך כתב הגנה חדש ותצהירים מתוקנים. כל תוצאה אחרת עולה פגיעה מהותית בזכויות הדיוניות של הנתבע.

ודוק - כאן מדובר בפגם מהותי, שיורד לשורשו של ההליך, הן נוכח הצורך לקיים הליך יעיל מהיר וכמצוות מתקין התקנות, והן לנוכח העובדה, כי צירוף המסמכים המבוקשים יצריך את תיקון כל כתבי הטענות- שכן, הלכה למעשה מבקשת התובעת לתקן את השגגה שיצאה מלפניה, שעה שבחרה שלא לנסות ולהוכיח את רכיב הנזק המרכזי אשר נתבע על ידה.

לנוכח האמור הבקשה לצרף את המסמכים נדחית.

יחד עם זאת ועל מנת שלא לחסום לחלוטין את דרכה של התובעת, אני מאפשר לה להגיש עד ליום 2.12.18 בקשה לתיקון כתב התביעה ואליו לצרף את המסמכים החדשים שאותם היא מבקשת לצרף. מובהר, כי ככל שאיעתר לבקשה, יהיה הדבר מותנה בפסיקת הוצאות משפט בסך של 14,000 ₪ - אשר ישולמו כתנאי לתיקון –וישולמו ללא קשר לתוצאות ההליך.

ככל שתוגש בקשה לתיקון כתב התביעה יחולו ההוראות הבאות: עד ליום 2.12.18- תפקיד התובעת את הסך של 14,000 ₪ בקופת בית המשפט; עד ליום 9.12.18 רשאי יהיה הנתבע להגיב לבקשה לתיקון כתב התביעה ולאחר מכן תינתן על ידי החלטה מתאימה. ככל שהבקשה תתקבל יועבר הסך לידי הנתבע.

מובהר, כי סכום הוצאות המשפט שציינתי לעיל , משקף את הצורך של הנתבע ששכר שירותים של עו"ד המייצגו, להגיש כתב הגנה מתוקן, ולאחר מכן להגיש תצהירים מתוקנים בהתאם. הוצאות המשפט משקפות את העובדה, כי הלכה למעשה מבקשת התובעת להחזיר את ההליך לנקודת ההתחלה דבר ש עשוי להביא לעיכוב בבירור ההליך שמתנהל בסדר דין מהיר ולהוצאות לא מבוטלות לנתבע.

למען הסדר אציין, כי גם אם מסקנתי דלעיל הינה שגויה, ולפנינו היה פגם דיוני ולא יותר מכך (וכאמור-אינני סבור כך, שכן ככל שלא יתאפשר לנתבע לתקן את כתב הגנתו יהיה בדבר פגיעה בזכויותיו המהותיות), הרי שסטייה ממועדים צריכה להיבחן לגופו של עניין, ו"על רקע הצורך לאזן בין מימושן של זכויות דיוניות לבין מחדלים דיוניים כאלה ואחרים. לעיתים תינעל הדלת בשל המחדלים; לעיתים הדלת תיפתח תוך "דמי כניסה" בדמות הוצאות" (ע"א-(ת"א) 45761-07-17 מיכאל קבריט נ' יוסף טולדנו-פורסם בנבו- 1.1.18).

במקרה שלפנינו, אין הסבר מניח את הדעת מדוע לא צורפו עד עתה המסמכים- שמצויים ממילא בידי התובעת; אין הסבר גם למקור השגגה או מדוע לא תוקנה הטעות עד למועד הדיון; לכל אלה אין התייחסות ואין מענה, כך שלכאורה הדלת הייתה צריכה להיות נעולה, וגם אם לאו- הרי שזהו בדיוק המקום להשית הוצאות משפט ממשיות - "דמי כניסה" כהגדרת בית המשפט המחוזי, לצורך ריפוי הפגם, וגם אז צירוף המסמכים מחייב פסיקת הוצאות בסך שלא יפחת מ- 14,000 ₪ שכן הצד שכנגד זכאי ורשאי להגיב לטענות ולהתאים מחדש את כתבי טענותיו .

ודוק- כאשר בעל דין בוחר שלא לפעול בהתאם להוראות סדרי הדין, הוא נוטל על עצמו סיכון שהדבר יהא בעוכריו (ע"א 5993/08 חברת סונובר שיווק דלקים בע"מ נ' סולי ש. ואנו הנאמן על נכסי חברת רם, פורסם בנבו- 31.1.10).
וזהו בדיוק המקרה שלפנינו – התובעת מגישה תביעה; לא תומכת את טענו תיה בראיות; לא עומדת במועדים שנקבעו בסדרי הדין ורק לאחר שלב הגשת התצהירים מבקשת לחזור אחורנית לנקודת ההתחלה. כאמור לעיל, היה מקום לסרב לבקשה מעין זו, אלא שמידת הרחמים וזכות הגישה לערכאות מאפשרת מחילה על הפגם, אך זאת בכפוף לכך, כי הנתבע – שייפגע מכך כמתואר לעיל ישופה בהתאם.

אשר להארכת מועד להגשת תצהיר עדות ראשית -

ככל שתוגש בקשה לתיקון כתב תביעה, אזי ממילא יוגשו כתבי טענות מתוקנים, ויוגשו גם תצהירים מתוקנים במידת הצורך, ואזי לא יהיה צורך במתן ארכה.

ככל שלא תוגש בקשה לתיקון כתב התביעה, וכל שתבקש התובעת הוא להגיש תצהיר עדות ראשית באיחור, הרי שניתן להיעתר לכך, בכפוף לפסיקת הוצאות משפט מתונות בסך של 3,500 ש"ח (שכן גם הנתבע איחר בהגשת תצהירו-הגם שהוא הגיש את התצהיר לפני הישיבה המקדמית) אשר יופקדו בתוך 7 ימים במזכירות בית המשפט ויועברו לידי הנתבע ללא קשר לתוצאות ההליך ; המדובר בהוצאות אשר משקפות את עלויות הבקשה, כמו גם את מורת הרוח מאי העמידה במועדים, ובכפוף לכך שלתצהיר/חוות דעת שיוגשו לא יצורפו מסמכים שאינם חלק מכתבי הטענות (ככל שהוגשו כאלה אצל הנתבע אתעלם גם מהם).

ככל שתבוצע ההפקדה, יוגש תצהיר העדות הראשית מטעמה של התובעת עד ליום 9.12.18; על מנת למנוע יתרון דיוני בלתי הוגן – שהרי התצהירים היו צריכים להיות מוגשים במקביל, וכעת התובעת ערה לטענות הנתבע, יוכל הנתבע להגיש תצהיר תשובה מטעמו עד ליום 16.12.18

המזכירות תקבע תזכורת פנימית ביומני ליום 17.12.18-לצורך מתן הוראות בתיק.

ניתנה היום, י"ח כסלו תשע"ט, 26 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פריווי
נתבע: מוסך מלכי לזר
שופט :
עורכי דין: