ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסתר שקד נגד שיינפלד חברה לבניין והשקעות בע"מ :

בפני כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשת
אסתר שקד

נגד

המשיבה
שיינפלד חברה לבניין והשקעות בע"מ

פסק דין

1. לפניי בקשה לאישור פסק הבוררות שניתן על ידי כבוד הבורר, עו"ד רועי מקוב, ביום 24/1/17. הבורר דן ב טענות הנוגדות של הצדדים לחובות כספיים, על רקע הסכם קומבינציה ביניהם, שמכוחו המשיבה בנתה בניין ברח' האדמו"ר מגור 2 בבני ברק.

2. הבורר בחן את תביעות החוב והכריע בכל אחת מהן בנפרד. בשורה התחתונה של פסק הבורר נקבע כי על המשיבה לשלם למבקשת סך של 138,273 ₪.

3. בסעיף האחרון לפסק הבורר נקבע כי בהתאם להסכמת הצדדים, המחלוקת בנושא רישום הבית המשותף תתברר לאחר מתן הפסק ולאחר שייערך תשריט של הבית המשותף על ידי מודד ניטראלי.

תמצית טענות הצדדים

4. בתגובה לבקשה המשיבה טענה כך:

א. הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו - פירוק השיתוף בבניין, חלוקתו ורישומו כבית משותף - ומשכך אין מקום לאשר את הפסק ויש להחזיר ו אל הבורר לצורך השלמתו, לפי הוראות סעיף 24(5) לחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968.

ב. במהלך הבוררות, המשיבה הסכימה מטעמי יעילות לפצל את הדיון בין המחלוקות הכספיות לבין פירוק השיתוף. ההסכמה ניתנה בהסתמך על ההנחה שפסק הבוררות לא יוגש לביצוע טרם ההכרעה בסכסוך כולו, והראיה שבמשך למעלה משנה וחצי מאז שניתן הפסק לא הוגשה בקשה לאישורו.

ג. עד לרישום הבניין כבית משותף, לא יסתיימו המחלוקות וההתחשבנויות הכספיות בין הצדדים ועל כן אין טעם באישור הפסק. יתרה מכך, אי רישום הבית המשותף גורם נזק רב למשיבה ואף עלול לגרום לכך שיוגשו נגדה תביעות של צדדים שלישיים שרכשו דירות בבניין.

ד. אישור פסק הבורר שניתן לגבי חלק מהמחלוקות, סותר את הסכמות הצדדים בהסכם הפשרה ביניהם בהליך תביעה לפירוק השיתוף במקרקעין שהתנהלה בשנת 2004 , כמו גם את ההחלטה הקודמת של בית משפט השלום בכפר סבא, בהליך משנת 2013, לאישור פסק השמאית שמונתה במסגרת אותו הסכם פשרה.

ה. אם יאושר פסק הבוררות החלקי וישולמו תשלומי האיזון למבקשת, היא תימנע מלשתף פעולה בעניין חלוקת הבניין ורישומו כבית משותף, כפי שפעלה עד כה, דבר שימנע את סיומו של הסכסוך בין הצדדים.

5. בתשובת המבקשת נטען כך:

א. המשיבה לא הגישה עד כה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הבוררות, כך שיש לאשרו.

ב. לפי הפסיקה, אין לעכב את ביצועו של פסק דין המטיל חיוב כספי כאשר הוגש ערעור, אלא בכפוף לשיקולי הצלחת הערעור ומידת הסיכון שלא ניתן יהיה להשיב את הכספים. בענייננו פסק הבוררות הוא חלוט ומקל וחומר שאין לעכב את ביצועו.

ג. הבורר לא התנה את תשלום הפסק ברישום הבית המשותף ואף לא הייתה הסכמה שכזו בין הצדדים.

דיון והכרעה

הרקע להגשת הבקשה

6. המבקשת והמשיבה היו בעלים משותפים במקרקעין בבני ברק המצויים בחלקה 340 בגוש 6190.

7. בשנת 2004 הצדדים ניהלו ביניהם שתי תובענות לפירוק השיתוף במקרקעין (ת.א. (שלום - כ"ס) 2312/ 04 ו - 2313/04). ביום 14/10/04 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה בין הצדדים שעיקריו כדלקמן:

א. השיתוף בין הצדדים יפורק בדרך של עסקת קומבינציה, שבמסגרתה המשיבה תהרוס את בית המגורים הישן הבנוי במקרקעין ותבנה במקומו בניין חדש, על חשבונה.

ב. עם תום הבניה, המבקשת ת הא זכאית לקבל 25% משטחי המגורים והמסחר, והחלוקה תתבצע בעין.

ג. בין הצדדים ייערכו תשלומי איזון שיחושבו על ידי שמאית המקרקעין , הגב' עדינה גרינברג.

ד. כל סכסוך בנוגע להסכם ה פשרה יוכרע במנגנון של בוררות, בפני הבורר עו"ד רועי מקוב.

8. במהלך השנים 2009-2008 הצדדים התקשרו בהסכמים שהסדירו נושאים כספיים ואחרים בקשר למקרקעין.

9. בשנת 2011 השמאית עדינה גרינברג ערכה את חוות דעת ה וקבעה את זכותה של המבקשת ל קבל תשלומי איזון בסך של 280,000 ₪.

10. בשנת 2013 המבקשת הגישה לבית משפט השלום בכפר סבא תובענה בדרך של המרצת פתיחה לאישור פסק השמאית עדינה גרינברג (הפ"ב 2188-12-13). בהליך זה הושגו ביום 24/3/14 ההסכמות כדלקמן:

א. פסק השמאית עדינה גרינברג יאושר.
ב. ביצוע הפסק יושהה עד ליום 10/6/14.
ג. במהלך תקופת ההשהיה המשיבה תוכל לפנות לבורר לפי שיקול דעתה.

11. בשנת 2014 המשיבה הגישה תביעה לבורר, שכללה הן סעדים כספיים והן סעד של פירוק השיתוף ורישום הבית המשותף. המבקשת הגישה לבורר תביעה כספית נגדית.

12. במהלך הבוררות, המשיבה הגישה לבורר בקשה לעיכוב ביצוע פסק השמאית. הבורר נעתר לבקשה בהחלטה מיום 8/1/15 והורה על עיכוב ביצוע פסק השמאית עד לבירור טענות הצדדים ומתן פסק הבורר. החלטה זו של הבורר אושרה על ידי בית המשפט בהחלטה מיום 29/1/15 (הפ"ב 2188-12-13).

13. בהמשך לכך התנהל הליך הבוררות, עד שניתן כאמור פסק הבורר נשוא ההליך שבפניי.

המועד להגיש בקשה לביטול פסק הבורר חלף

14. הבקשה לאישור פסק הבורר הוגשה לפי הוראות ס' 23 לחוק הבוררות. המשיבה בתגובתה מבקשת מבית המשפט להורות על החזרת הפסק לבורר מכוח הוראות ס' 24(5) לחוק הבוררות.

15. ס' 24 לחוק הבוררות, שכותרתו "ביטול פסק בוררות", קובע כך:

"בית המשפט רשאי, על פי בקשת בעל-דין (בחוק זה - בקשת ביטול), לבטל פסק בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:
...
(5) הבורר לא הכריע באחד העניינים שנמסרו להכרעתו".

16. המועד להגשת בקשה לביטול פסק בוררות הוא עד 45 יום מיום מתן הפסק (ס' 27(א) לחוק הבוררות).

17. תקנה 10 לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות, התשכ"ט - 1968, קובעת כך:

"המשיב רשאי להתנגד לאישור פסק בוררות בדרך בקשה לביטולו, תוך חמישה עשר ימים מיום שהומצאה לו ההודעה האמורה בתקנה 8, ובלבד שלא יאחר מן המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק; לא התנגד כאמור, יאשר בית המשפט או הרשם את הפסק ואין צורך לשמוע את בעלי הדין".

18. נמצא שבקשת המשיבה לפי ס' 24(5) לחוק הבוררות הוגשה זמן רב לאחר שחלף המועד להגשתה ואין להידרש לה.

הבורר הוא בעל הסמכות להורות על מועד התשלום

19. מבלי לפגוע באמור לעיל, אף לגופו של עניין ההחלטה על ביצוע התשלום ניתנה על ידי הבורר כדין ובמסגרת סמכותו.

20. כפי שפורט לעיל, הבורר היה זה שהורה ביום 8/1/15 על עיכוב ביצוע פסק השמא ית עד לבירור טענות הצדדים ומתן הפסק, והחלטתו אושרה על ידי בית המשפט. מקום שבו הבורר הוא הגורם המוסמך לעכב ביצוע, הרי שהוא גם הגורם המוסמך להורות על הפסקת העיכוב.

21. בסעיף 78 לפסק הבורר נקבע שעל המשיבה לשלם למבקשת את סך הפסק בתוך 21 יום. בסעיף 80 לפסק הבורר נקבע שענייני רישום הבית המשותף יידונו בפניו בנפרד ובשלב מאוחר יותר.

22. לפי סעיף 1 לחוק הבוררות פסק בוררות הוא " פסק דין שניתן על ידי בורר, לרבות פסק ביניים". המונח פסק ביניים מקביל למונח "פסק דין חלקי" שניתן בהליכים אזרחיים , כלומר פסק דין סופי לכל דבר, המכריע במחלוקת מוגדרת באופן מושלם ו חלות עליו כל הוראות חוק הבוררות הנוגעות לאישורו או לביטולו של הפסק. כך, לבורר יש סמכות ליתן פסק ביניים מקום שבו הוא סבור שיש לעשות כן, והוא רשאי ליתן פסקי דין חלקיים במטרה להכריע בסכסוך שלב אחר שלב, הכל לפי טיבו של העניין המתברר בפניו ( אורי גורן , בוררות, נבו הוצאה לאור בע"מ, התשע"ח - 2018, בעמ' 278-277).

האפשרות למתן פסק ביניים נועדה להקל על הבורר, כך שיוכל לפצל את הסכסוך המורכב שנדון בפניו לסו גיות נפרדות, במיוחד במקרים שבהם מוגשות אליו תביעות נגדיות של צדדים ( פרופ' ס' אוטלנגי, בוררות - דין ונוהל , (מהדורה רביעית מיוחדת), התשס"ה - 2005, כרך ב', בעמ' 759).

23. בענייננו, פסק הבורר הכריע בתביעות הכספיות הנוגדות של הצדדים. הבורר החליט לפי שיקול דעתו לדון ברישום הבית המשותף בשלב מאוחר יותר. בכך הוא פעל בהתאם לסמכותו ולפי שיקול דעתו.

24. טענת המשיבה כי הוסכם בין הצדדים שפסק הבוררות לא יוגש לביצוע לפני שיוכרע הסכסוך כולו, אינה עולה מאיזה מהמסמכים.

25. אף טענת המשיבה, כי לאחר התשלום המבקשת עלולה לא לשתף עמה פעולה ברישום הבית המשותף אינה מתקבלת. הבורר הוא זה שידון בנושא רישום הבית המשותף ושני הצדדים מחויבים לפסיקתו בעניין זה.

26. אשר על כן, אני מקבל את בקשת המבקשת ומאשר את פסק הבורר, עו"ד רועי מקוב, מיום 24/1/17.

27. המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בסך של 2,500 ₪.

ניתן היום, ט"ז כסלו תשע"ט, 24 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסתר שקד
נתבע: שיינפלד חברה לבניין והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: