ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נגד ע.נ.פ. עבודות עפר בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אייל דוד

התובעת - המשיבה

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אסף ורשה

נגד

הנתבעת - המבקשת

ע.נ.פ. עבודות עפר בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד טל מייק

החלטה

בבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

רקע
1. ביום 20.4.16 הגישה המשיבה כנגד המבקשת תביעה כספית על סך של 2,173 ₪, בגין נזקי רכוש רכב שנגרמו לטענתה לרכבה, עקב פגיעת רכב של המבקשת. המבקשת לא הגישה כתב הגנה וביום 22.10.17 ניתן פסק דין, לפיו חויבה המבקשת במלוא סכום התביעה, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

2. ביום 15.8.18 הגיש מנהל המבקשת – מר עאטף טהה, בקשה לביטול פסק דין, בנימוק שמבדיקה שערך במשטרה עולה כי במועד התאונה – 17.12.14, המשאית המעורבת בתאונה, מס' רישוי 87-903-62 לא היתה רשומה על שם המבקשת, אלא על שם חברה אחרת.

3. ביום 16.8.18 ניתנה החלטת בית המשפט, בה צוין כי מעיון בבקשה לביטול פסק דין ובתצהיר שצורף אליה אין שום התייחסות לעובדות כדלקמן: מדוע לא הגישה המבקשת כתב הגנה במועד הקבוע בהזמנה לדין, שנמסרה למנהלה ביום 4.8.16, בעוד שפסק הדין ניתן ביום 22.10.17. בנוסף, אין פירוט לעניין העובדות, מתי נודע למנהל המבקשת לראשונה על מתן פסק הדין ואף לא צורפה אסמכתא מרשות הרישוי לגבי רישום הבעלות במשאית שפרטיה לעיל, במועד התאונה. לפיכך, בית המשפט הורה על מחיקת הבקשה על הסף, תוך מתן אפשרות למבקשת להגיש בקשה חדשה, ערוכה כדין ובצ ירוף כל האסמכתאות הנדרשות.

הבקשה דנן
4. ביום 9.9.18 הגישה המבקשת בקשה חדשה, במסגרתה התבקשו מס' סעדים: בקשה בהולה למתן ארכה; ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה וכן ביטול או עיכוב הליכי הוצל"פ לביצוע פסק הדין. המבקשת נימקה את בקשותיה בכך שפניותיה למשרד ב"כ המשיבה בעניין ביטול פסק הדין נפלו על אוזניים ערלות וב"כ המשיבה סירב לבדוק ברצינות את טענות המבקשת. המבקשת מבססת את בקשותיה על מס' נימוקים כדלקמן :
א. לעניין מתן ארכה להגשת הבקשות:
גם בהליך מתן פסק הדין הבקשה מוגשת בסמוך לאחר שנודע למנהל המבקשת כי ניתן כנגדה פסק דין בהעדר הגנה וזאת רק ביום 12.8.18, כאשר לתדהמתו ולתדהמת בני משפחתו ושכניו, הגיעו מעקלים כדי לבצע עיקול ורישום במיטלטלין הפרטיים שבביתו. יודגש כי עד למועד הנ"ל המבקשת לא ידעה כלל על הגשת התביעה דנן ובוודאי שלא על מתן פסק הדין ואף לא ידעה על הליך ההוצאה לפועל לביצוע פסק הדין.
ב. לעניין ביטול פסק הדין:
אישור המסירה אשר הוגש בתמיכה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה הינו שקרי, לא מופיעה עליו חתימת מנהל המבקשת וכמובן שהוא לא סירב לקבל את כתב התביעה. בנסיבות אלו ובהעדר המצאה כדין, נפל פגם במתן פסק הדין ויש לבטלו.
ג. לעניין סיכויי ההגנה כנגד התביעה:
מכתב הדרישה שצורף לכתב התביעה מופנה לחב' נ.פ. עבודות עפר ופיתוח בע"מ, ח.פ 514699016, בעוד שכתב התביעה הוגש כנגד המבקשת – חב' ע.פ. עבודות עפר בע"מ, ח.פ 513673699.

5. יתר על כן, בעמ' 15 לכתב התביעה צורף דו"ח אירוע שדווח למשיבה על ידי נהגת רכבה, לפיו בפרטי בעל הרכב הפוגע, לכאורה, צוין כי הוא רשו על שם עמותת "ידי חיים" מבני ברק. דבר זה גם משתקף מעמ' 9 לכתב התביעה – דו"ח השמאי שכותרתו "פרטי התיק".
פניית מנהל המבקשת אל רשות הרישוי בבקשה לקבלת אישור על כך שהרכב הפוגע לכאורה, מ.ר. 87-903-62, לא היה רשום במועד התאונה על שם המבקשת, נענתה בכך שיש צורך בהגשת צו שיפוטי לצורך קבלת המידע המבוקש.

6. בנסיבות אלו, התבקש בית המשפט להורות על ביטול פסק הדין, לאור העובדה שלמבקשת סיכויי הגנה בשיעור 100%. יתר על כן, בית המשפט התבקש לקחת בחשבון את המנהג הפסול, לפיו, חברות למתן שירותים משפטיים "שירותי מעקב" וכו', אינן מהססות להצהיר לפני בית המשפט הנכבד הצהרות כוזבות. בית המשפט התבקש לפסוק פיצויים למבקשת ולמנהלה, בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם, כתוצאה מהתנהלות המשיבה, לרבות הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד וכן הוצאות לדוגמא בגין רשלנותה החמורה של המשיבה, שהגישה תביעה כנגד החברה הלא נכונה.

תגובת המשיבה
7. בתגובתה, הסכימה המשיבה למחיקת המבקשת מכתב התביעה, אך זאת, ללא צו להוצאות, בהתאם לנימוקי המשיבה, שיפורטו להלן:
ביום 4.8.16 בוצעה מסירה של כתב התביעה למנהל המבקשת.
ביום 16.4.18 נמסרה האזהרה בתיק ההוצל"פ שנפתח לביצוע פסק הדין, למנהל המבקשת.
ביום 18.5.18 בוצעו עיקולי בנקים למבקשת.
ביום 1.7.18 בוצע רישום עיקול במיטלטלין.

8. למרות האמור לעיל, עד למועד הגשת הבקשה דנן לא הוגשה בקשה לא לתיק ההוצל"פ ולא לתיק בית המשפט. לו היתה מוגשת בקשה כאמור בכל אחד מהשלבים שפורטו לעיל, המשיבה היתה בודקת טענות המבקשת בכובד ראש, כפי שעשתה לגבי הבקשה דנן, ומסכימה לביטול פסק הדין שניתן כנגד המבקשת.

9. המבקשת קפאה על שמריה בכך שלא נקטה פעולות מצדה וישבה בחיבוק ידיים בו היא שרויה ממועד שנמסר לה כתב התביעה. המדובר בחודשים ארוכים והבקשה דנן הוגשה בשיהוי רב, והמבקשת בעצמה "תרמה" להמשך נקיטת הליכי הוצל"פ כנגדה.
יוער, כי חלפו 4 חודשים מיום ביצוע עיקולי הבנקים כנגד המבקשת ועד ליום הגשת הבקשה דנן, זאת גם אם תתכחש המבקשת לקבלת כתב התביעה כדין.

10. כל המסירות שבוצעו למבקשת לוו בתצהיר מסירה מפורט, בו צוינו מקום המסירה ואף תיאור המקבל. יתר על כן, גם עיקולי המיטלטלין בוצעו באותה כתובת בה נמסרו כתבי בי-דין.

תשובת המבקשת
11. המבקשת עומדת על בקשתה לפסיקת הוצאות ושכר טרחת עורך דין כדין וכן הוצאות לדוגמא. פניות המבקשת נפלו על אוזניים ערלות במשרד ב"כ המשיבה, שסירב לבדוק ברצינות את טענותיה.
ביום 23.8.18 התקשר ב"כ המבקשת, עו"ד טל מייק, בשיחת ועידה אל משרד ב"כ המשיבה, כאשר אף מנהל המבקשת היה שותף לשיחה זו, וביקש לשוחח עם עורך הדין המטפל. למרבה הצער, הופנה ב"כ המבקשת לפקידת גבייה בשם עידה שאישרה כי מנהל המבקשת כבר שוחח איתה בתחילת חודש אוגוסט והדבר נמצא בטיפול "המחלקה האזרחית שלנו". כאשר ב"כ המבקשת ביקש שוב לשוחח עם עורך הדין המטפל, הוא נענה בכך שהעניין מצוי בבדיקת המשיבה וכי "עם קבלת תשובתה אנו נחזור אליכם עם תשובה מסודרת". הפקידה לא ידעה להסביר מדוע למרות תשובות דומות שקיבל מנהל המבקשת, לא ניתנה תשובה אף בחלוף שבועיים. זאת, למרות שהוסבר לעידה כי מדובר בעניין בהול הואיל והליך הוצל"פ – עיקול – ננקט שלא כדין על בסיס פסק הדין שניתן בהליך פגום תוך רשלנות ממש של המשיבה ובא כוחה, אשר גורמים לנזק רב מאוד למבקשת ומנהלה.

12. שימת לבו של בית המשפט הנכבד, כי הבקשה דנן לביטול פסק הדין הוגשה בלית ברירה, משלא התקבלה כל תשובה מטעם המשיבה או משרד בא כוחה עד ליום 9.9.18, 16 ימים לאחר הפניה הנ"ל מיום 23.8.18, והמדובר באדישות וברשלנות פושעת.

13. במקום ליטול אחריות להתנצל ואף להציע פיצוי למבקשת ולמנהלה, הגישה המשיבה תגובה רפה בניסיון לחמוק מאחריות ותשלום הוצאות ושכר טרחה בטענה שמנהל המבקשת הוא זה שאחראי למחדלים וכי המבקשת קפאה על השמרים, כל זאת בהסתמך על תצהירי המוסר בגין מסירות המוכחשות בכל תוקף על ידי המבקשת.
זאת ועוד, המשיבה עותרת במסגרת תגובתה למחיקת ההליך ולא לדחייתו, למרות היעדר יריבות משפטית עם המבקשת.

14. מנהל המבקשת מוכן להיחקר בקשר לטענותיו ואף יעמוד על זכותו לחקור את השליח, ככל שיהא בכך צורך. חיזוק לטענות מנהל המבקשת עולה מדברי בעל התפקיד שביצוע העיקול ברישום (ראה נספח נ/1 לבקשה הפותחת).
המשיבה צירפה תדפיס חתוך באמצע, של "פעולות נגד המבקשת", שסומן א' לתגובתה, שאין בו ולא כלום הואיל ולא רואים את תשובות צדדי ג', המחזיקים אצלם הוטלו לכאורה העיקולים.

15. המדובר בחוסר תום לב קיצוני, בניסיון נפסד לחמוק מאחריות בגין התרשלות ואדישות חמורים ועקב התעקשות המשיבה להיצמד לתצהירי המוסר השקריים.
לפיכך, המבקשת עומדת על פסיקת הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ ששולם לב"כ המבקשת, וכן הוצאות לדוגמא, מכוח תקנה 512(ב) לתקסד"א.
בנוסף, בית המשפט התבקש לקבוע מועד דיון בבקשה דנן.

דיון והכרעה
16. לאחר שהתרשמתי מטיעוני הצדדים וממכלול נסיבות העניין, נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל. בעל דין שניתן נגדו פס"ד במעמד צד אחד, רשאי להגיש בקשה לביטולו לאותה ערכאה. זכות הגישה לערכאות הינה זכות יסודית ולא בנקל ינעל בית המשפט את שעריו לפני המתדיינים. העדפה של ממש היא לקבל הכרעות שיפוטיות לאחר דיון ממצה לגופו של עניין ובמעמד שני הצדדים.
פסק דין שניתן במעמד צד-אחד בשל היעדר המצאה כדין למבקש, הוא פסק דין פגום מעיקרו הטעון ביטול מחובת הצדק "שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק דין, אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה" (ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395, 397 (1954); ראו גם: ע"א 5000/92 בן-ציון נ' אוריאל גורני, פ"ד מח(1) 830, 835 (1994);
התשובה לשאלה אם הומצאו למבקשת כתב התביעה והזמנה לדין אם לאו ? תלויה בהכרעה עובדתית, וכל עוד לא תוכרע נקודה זו לא ניתן לקבוע אם המבקש זכאי לביטול פסק הדין משיקולי צדק.

17. הכלל הנקוט בפסיקתנו הוא כי כאשר מבסס המבקש סיכויים להגנתו יש להיעתר לבקשתו לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה, תוך חיובו לשאת בהוצאות המיותרות שגרם לבעל הדין שכנגד. (רע"א 7612/16 עבאס נ' עבאס (החלטה מיום 21.12.16).
יחד עם זאת, אינני נדרש להכריע בשאלה זו שכן המשיבה כבר הודיעה כי היא מסכימה לביטול פסק הדין ולמחיקת התביעה כנגד המבקשת.

18. פסק הדין נגד המבקשת ניתן לאחר שהוגשה לבימ"ש בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה אליו צורף אישור מסירה ותצהיר המוסר.

לא מצאתי בבקשה שום הסבר לכך שהמבקשת לא טרחה לפנות אל בימ"ש בבקשה לביטול פסק הדין מייד לאחר שנודע לה על נתינתו. הבקשה דנן הוגשה בשיהוי רב, לפני המבקשת הייתה פתוחה הדרך להגיש בתיק ההוצל"פ בקשה לעיכוב הליכים ואף להגיש לבימ"ש בקשה דחופה לביטול פסק דין ועיכוב הליכים. שימת ליבו של ב"כ המבקשת כי בימ"ש המשפט הוא זה שמורה על ביטול פסק הדין ולא ב"כ התובעת-המשיבה. לא ברור לי מדוע בוזבז זמן יקר על ניסיונות להידבר עם ב"כ המשיבה כאשר ניתן היה ללא קושי לפנות אל בימ"ש לבקש ולקבל החלטה דחופה ללא דיחוי כפי שמותב זה נוהג לתת כמעט מדי יום ביומו וגם במהלך פגרת בתי המשפט .

19. המבקשת הגישה את בקשתה לראשונה ביום 15/8/18 במהלך פגרת בתי המשפט, באמצעות מנהלה ללא ייצוג משפטי אך שכחה לצרף לבקשה את כל האסמכתאות הנדרשות וכן תצהיר לאימות עובדות הבקשה. למחרת ביום 16/8/18 נתתי החלטה מנומקת ומפורטת במסגרתה הוריתי על מחיקת הבקשה על הסף תוך מתן הנחיות ברורות למנהל המבקשת כיצד עליו להגיש בקשה חדשה ערוכה כדין. לו היה מדובר בבקשה דחופה , אזי היה על המבקשת לנהוג בתום לב ולפעול להקטנת נזקיה. לא הובא שום נימוק לשיהוי הרב בו נקטה המבקשת כשהמתינה עד ליום 09/09/18 כדי להגיש את הבקשה דנן .

סוף דבר
20. לאור כל האמור לעיל, אני מורה על הארכת המועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין עד למועד הגשתה בפועל. אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן כנגד המבקשת ביום 22/10/17 . אני נותן פסק דין חדש לפיו התביעה כנגד הנתבעת –המבקשת נדחית בשל העדר יריבות משפטית . לאחר ששקלתי בכובד ראש את מכלול הנסיבות בתיק ,לרבות מחדלי התובעת והנתבעת, אני מחייב את התובעת –המשיבה בתשלום הוצאות המבקשת בגין ביטול פסק הדין בסך כולל של 1,200 ₪ שישולמו למבקשת באמצעות ב"כ בתוך 30 ימים מהיום.

המזכירות תמציא את החלטתי לב"כ הצדדים

ניתנה היום, י"ז כסלו תשע"ט, 25 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ
נתבע: ע.נ.פ. עבודות עפר בע"מ
שופט :
עורכי דין: