ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמבולנס "חדרה" בע"מ נגד ע"י ב"כ עוה"ד ר' סאלח מפרקליטות מחוז חיפה :

לפני כבוד השופט רון סוקול, סגן נשיא

העותרת

אמבולנס "חדרה" בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ז' עזורה

נגד

המשיבים
.1 בית חולים הלל יפה
ע"י ב"כ עוה"ד ר' סאלח מפרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)
.2 יוסי אמבולנס שירותים רפואיים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד י' חכם ואח'
.3 מגן דוד אדום

פסק דין

1. המרכז הרפואי על שם הלל יפה בחדרה נעזר בשירותי הסעה באמבולנסים פרטיים. ביום 28/1/2018 פרסם המרכז מכרז פומבי לקבלת הצעות למתן שירותי הסעות באמבולנסים. במכרז התבקשו המציעים להציע הצעות להסעות בשני סוגי רכבים; הסעות באמבולנס ביטחון; והסעות באמבולנס נ יידת טיפול נמרץ (נט"ן).

העותרת והמשיבים 2-3 השתתפו במכרז והגישו את הצעותיהם. בסופו של יום החליטה ועדת המכרזים לפסול את כל ההצעות להסעה באמבולנסים מסוג נט"ן. הוועדה החליטה גם לפסול את הצעות העותרת לביצוע הסעות באמבולנסים מסוג ביטחון, והכריזה על יוסי אמבולנס שירותים רפואיים בע"מ, כזוכה ל ביצוע הסעות אלו.

2. בעתירה הנוכחית מבקשת העותרת לתקוף את שתי החלטותיה אלו של ועדת המכרזים. העותרת טוענת כי הצעתה של יוסי אמבולנס, ה זוכה במכרז לביצוע הסעות באמבולנס מסוג ביטחון, הייתה פסולה, ולכן יש לבטל את זכ ייתה ולהורות על פרסום מכרז חדש. כן טוענת העותרת כי יש להכריז עליה כזוכה במכרז לביצוע הסעות באמבולנס ים מסוג נט"ן.

3. המחלוקת מתמקדת בשני עניינים. השיהוי בהגשת העתירה ביחס למכרז לביצוע הסעות באמבולנסים מסוג נט"ן, ובטענות בדבר עמידתה של יוסי אמבולנס בתנאי הסף במכרז לביצוע הסעות באמבולנס מסוג ביטחון.

רקע
4. המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה (להלן: המרכז הרפואי), נעזר בשירותי הסעות באמבולנס של גורמים חיצוניים. מעת לעת מפרסם המרכז הרפואי הזמנות לקבלת הצעות ובוחר את הגופים שיבצעו עבורו הסעות. כך נעשה גם בשנת 2018.

5. ביום 28/1/2018 פרסם המרכז הרפואי מכרז פומבי שסומן כמכרז 05/2018 , בו הזמין את הציבור להציע הצעות לביצוע הסעות של אמבולנסים (להלן: המכרז). במכרז התבקשו המציעים להגיש הצעות לשני סוגי אמבולנסים , כשכל סוג הוגדר כסל נפרד. בסל א' התבקשו המציעים להציע הצעות לביצוע הסעות באמבולנסים מסוג ביטחון , ובסל ב' התבקשו המציעים להציע הצעות ל ביצוע הסעות באמצעות אמבולנסים לטיפול נמרץ - אמבולנס נט"ן.

בתנאי המכרז נקבע כי ניתן להגיש הצעות לשני הסלים או רק לאחד מהם. למסמכי המכרז צורף מפרט השירותים והדרישות , בו פורטו כל ה תנאים שבהם יהיה על הזוכה לעמוד, לרבות הציוד הנדרש, סוג י השירות, מספר אנשי הצוות הנדרש בכל אמבולנס וכדומה.

6. בין תנאי המכרז נקבעו גם תנאי סף להשתתפות. נקבע כי הצעתו של מציע שלא תעמוד בכל תנאי הסף תיפסל.

בתנאי המכרז נקבעו גם אמות מידה לבחירת הזוכה (סעיף 7). בין היתר נקבע כי חישוב המחיר יעשה על פי המחיר המוצע של כל מציע לנסיעה בכיוון אחד, כשהוא מוכפל בכמות הנסיעות שהוזמנו על ידי המרכז הרפואי בשנת 2017 (סעיף 7.2.1). עוד הובהר כי המרכז הרפואי ערך אומדן מוקדם של המחיר הצפוי למתן השירותים (סעיף 12.3). נקבע כי למרכז הרפואי "הזכות להחליט כי הצעה סוטה ב-20% מעל/מתחת לאומדן הכספי המוקדם תיפסל, וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז".

7. למכרז הוגשו מספר הצעות ובהן הצעת העותרת, הצעת יוסי אמבולנס שירותים רפואיים בע"מ (להלן: יוסי אמבולנס) ומגן דוד אדום בישראל. ההצעות של העותרת ושל יוסי אמבולנס התייחסו לשני הסלים, והצעת מד"א התייחסה רק לסל א'.

8. ביום 12/3/2018 נפתחו מעטפות המציעים. לאחר בדיקת ההצעות החליטה ועדת המכרזים של המרכז הרפואי לפסול את הצעתה של העותרת בשני הסלים (ראו החלטה מיום 18/3/2018 והודעת המרכז הרפואי מיום 25/4/2018 - נספח 6 לעתירה).

בהחלטה לפסול את הצעת העותרת ציינה הוועדה כי הצעת העותרת בסל א' אינה עומדת בתנאי הסף של מספר מזערי של אמבולנסים כשירים. כן צוין כי ההצעה חורגת ב-33% מהאומדן. עוד ציינה ועדת המכרזים כי בהצעה נרשם שהמחיר ל"קריאה ללא פינוי", הוא 50% מהמחיר ליעד הקריאה מבי לנקוב במחיר המדויק . אופן ציון המחיר , כאחוז מחיר ברכיב אחר, חורג מתנאי המכרז לפיהם נדרש המציע לנקוב במחיר בש"ח. כן צוין כי רישום כזה עלול לפתוח פתח למחלוקות ועל כן לא ניתן לחשב את המחיר הכולל המוצע על יד העותרת .

גם לגבי סל ב' נקבע כי ההצעה פסולה, בין היתר, בשל אופן ציון המחיר עובר "קריאה ללא פינוי".

9. ועדת המכרזים הוסיפה כי הצעת העותרת בשני הסלים נראית כהצעה תכסיסנית. וכך ציינה הוועדה בהודעתה:

נראה כי לאור היכרותכם המוקדמת עם מתן השירותים, שכן חברתכם הינה החברה שמספקת את השירותים נשוא מכרז זה למרכז הרפואי מזה מספר שנים, תומחרו הפריטים שהנכם יודעים ו/או צופים שלא יבוצעו בפועל במחיר " 0" ואילו השירותים שמבוצעים בפועל, תומחרו במחיר גבוה מאוד באופן יחסי לאומדן.

10. העותרת פנתה למרכז הרפואי כבר ביום 26/4/2018 לקבלת פרטים ואף ביקשה לבטל את ההחלטה אולם בקשתה נדחתה. ביום 7/6/2018 הודיע המרכז הרפואי לעותרת כי החל מיום 30/6/2018 תסתיים ההתקשרות עמה לגבי מתן שירותי אמבולנס ביטחון (ס ל א'). עוד צוין כי המרכז הרפואי מבקש להמשיך ולקבל שירותים מהעותרת עד פרסום מכרז חדש לבחירת זוכה לסל ב'.

11. ועדת המכרזים בחנה גם את שאר ההצעות. הוועדה מצאה כי בהצעתה של יוסי אמבולנס בסל א' חסרים נתונים וביקשה הבהרות. ההבהרה העיקרית שנדרשה עסקה בדבר עמידתה של חברת יוסי אמבולנס בתנאי הסף של ניסיון (ראו מכתב מיום 25/4/2018, סומן מש/5 לתשובת המרכז הרפואי). בנוסף החליטה הוועדה לפסול גם את הצעתה של חברת יוסי אמבולנס למתן שירותים בסל ב', שכן הצעתה הינה חסרה ולא כללה מחיר למתן שירותי הסעה לבית החולים זיו בצפת.

12. בהעדר כל הצעה כשרה לסל ב' החליטה הוועדה לפרסם מכרז חדש לבחירת זוכה למתן שירותי הסעה באמבולנסים מסוג נט"ן.

לאחר שוועדת המכרזים קיבלה הבהרות מיוסי אמבולנס בנוגע לתנאי הסף, החליטה הוועדה להכריז על יוסי אמבולנס כזוכה במכרז (הודעה מיום 6/6/2018) (ביחס לסל א' בלבד) .

13. עם פרסום זכייתה של יוסי אמבולנס כזוכה במכרז למתן שירותי הסעות בסל א', פנתה העותרת לוועדה והעלתה טענות שונות המצביעות לדעתה על פגמים שנפלו בהצעתה של יוסי אמבולנס המצדיקים את פסילתה. בעקבות פנייה זו זומנה יוסי אמבולנס לשימוע בעל-פה בפני ועדת המכרזים. בסופו של השימוע, ולאחר שהוועדה קיבלה תשובות שהניחו את דעתה, הוחלט לדחות את טענות העותרת ולהותיר את ההחלטה בדבר זכייתה של יוסי אמבולנס במכרז על כנה (החלטה מיום 20/8/2018). הודעה על החלטה זו נשלחה לעותרת ביום 5/9/2018.

העתירה
14. ביום 26/9/2018 הגישה העותרת את עתירתה בתיק זה. העתירה מתייחסת להחלטות בשני הסלים. העותרת מבקשת לבטל את זכייתה של יוסי אמבולנס במכרז לביצוע ההסעות בסל א' ולהורות על ביטול המכרז ופרסום מכרז חדש.

כן מבקשת העותרת להורות לוועדת המכרזים להכריז עליה כזוכה בסל ב' ולבטל את החלטת הפסילה. יודגש, העותרת אינה מבקשת להכריז עליה כזוכה בשירותי ההסעות בסל א'.

15. בד בבד עם הגשת העתירה הגישה העותרת בקשה לצו ביניים האוסר על המרכז הרפואי להתקשר בהסכם עם יוסי אמבולנס. בהחלטתי מיום 27/9/2018 קבעתי כי אין מקום ליתן צו ביניים במעמד צד אחד וקבעתי דיון בבקשה.

לאחר קבלת תגובת המשיבים נערך דיון בבקשה. במהלך הדיון הובהר כי טרם פורסם מכרז חדש לביצוע שירותי הסעות בסל ב'. כן הובהר כי חברת יוסי אמבולנס ה חלה במתן שירותי הסעות בסל א'.

בסופו של דיון הסכימו הצדדים כי ההכרעה בעתירה לגופה תינתן על פי כתבי הטענות שהוגשו בבקשה לצו ביניים.

הטענות בתמצית
16. העותרת טוענת כי בהצעתה של יוסי אמבולנס בסל א' נפלו פגמים המצדיקים את פסילתה. בעיקר טוענת העותרת כי הצעת יוסי אמבולנס אינה עומדת בכל תנאי הסף להשתתפות במכרז . בין היתר, נטען כי יוסי אמבולנס אינה הבעלים של האמבולנסים אשר פורטו בהצעתה וכי אלו רשומים על שם חברה אחות, יוסי אמבולנס בע"מ (להלן: החברה הישנה ). נטען כי ליוסי אמבולנס אין ניסיון כנדרש, כי בניגוד להצהרתה היא אינה מחזיקה בס ניף בישוב ביתן אהרון, כי צירפה תצהיר כוזב לעניין תחולת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998, וכי הצע תה חורגת מהאומדן.

בעניין פסילת הצעת העותרת לסל ב' נטען כי ההצעה דומה להצעה שהגישה העותרת במכרז משנת 2017 וכי בשנת 2017 לא נמצא כל פגם באופן רישום המחיר. עוד נטען כי ההצעה אינה תכסיסנית אלא תואמת את ההצעות שהוצעו בעבר.

17. המרכז הרפואי וחברת יוסי אמבולנס הגישו תשובות לבקשה וטענו כי דין העתירה להידחות. מגן דוד אדום לא הגישה תשובה ולא התייצבה לדיון.

18. המשיבים טענו כי דין טענותיה של העותרת בכל הנוגע לפסילת הצעתה לסל ב' להידחות בשל השיהוי הרב שבהגשת העתירה. ההחלטה לפסילת ההצעה התקבלה בחודש 3/2018 ונמסרה לעותרת כבר ביום 25/4/2018. על כן הגשת העתירה בחודש 9/2018 לוקה בשיהוי רב המצדיק את דחייתה. עוד נטען כי לא נפל כל פגם בהחלטת ועדת המכרזים לפסול את הצעת העותרת.

19. שתי המשיבות מדגישות כי כל טענותיה של העותרת לגבי עמידת הצעתה של חברת יוסי אמבולנס בתנאי הסף לסל א' נבדקו על ידי ועדת המכרזים, וכי התקבלו תשובות מלאות שסיפקו את הוועדה. המרכז הרפואי טוען כי אינו גוף חקירה וכי אינו יכול ואינו צריך לחקור את אמיתות התצהיר בעניין מיקומו של הסניף. די במסמכים שהוצגו כדי להעיד שחברת יוסי אמבולנס שוכרת את הנכס המשמש לה סניף.

שתי המשיבות מבהירות כי הרכבים הועברו מהחברה הישנה ליוסי אמבולנס וכי רישומם של הרכבים במשרד הרישוי על שם החברה הישנה אינו רלבנטי ואינו מעיד על בעלות. חברת יוסי אמבולנס הדגישה כי לכל האמבולנסים התקבלו אישורי משרד הבריאות וכי האמבולנסים רשומים במשרד הבריאות וברישיונות הנדרשים על שמה.

נטען עוד כי לחברה ניסיון מספיק משל עצמה וכי ניתנו על ידה הסברים מפורטים לניסיון הנדרש. גם לשאר טענות העותרת ניתנו תשובות מפורטות.

דיון והכרעה
20. כפי שיפורט להלן, הגעתי למסקנה כי דין העתירה להידחות על כל חלקיה. טענות העותרת כנגד החלטת ועדת המכרזים לפסול את הצעתה למתן שירותים בסל ב' , הוגשו בשיהוי עצום ודי בכך להביא לדחיית העתירה. גם לגופם של דברים, אין מקום להתערב בהחלטת ועדת המכרזים. לכל טענות העותרת בדבר פגמים בהצעת יוסי אמבולנס ניתן מענה ועל כן אין מקום להתערב בהחלטת ועדת המכרזים להכריז עליה כזוכה במתן שירותי הסעה בסל א'.

נפתח את הדיון בטענות בעניין סל ב'.

המכרז למתן שירותים בסל ב'
21. הצעתה של העותרת למתן שירותים בסל ב' נפסלה בהחלטת ועדת המכרזים מיום 18/3/2018. הודעה על ההחלטה נמסרה לעותרת ביום 25/4/2018.

פניות העותרת לשינוי ההחלטה נדחו וביום 7/6/2018 נשלחה לעותרת ההודעה על סיום ההתקשרות עמה בנוגע למתן שירותי הסעה באמבולנס ביטחון , והמשך ההתקשרות למתן שירותי הסעה באמבו לנס נט"ן עד לבחירת הזוכה במכרז החדש שיפורסם.

22. העתירה הוגשה רק ביום 26/9/2018, כלומר חודשים ארוכים לאחר שנודע לעותרת על ההחלטה. העותרת סבורה כי למרות חלוף הזמן אין לדחות את עתירתה בטענת שיהוי שכן בכל התקופה שחלפה התכתבה עם המרכז הרפואי ויועציו, שטחה טענותיה והמתינה לתשובות.

23. הסברה זה של העותרת לעיכוב הרב בהגשת העתירה אינו יכול להתקבל. כידוע, בעל דין המבקש לתקוף החלטה של רשות נדרש לעשות זאת תוך זמן סביר, וללא כל שיהוי. הטעם בדבר הוא כי עם קבלת ההחלטה על ידי הרשות, קמה ציפייה של הרשות ושל הציבור למימוש ההחלטה. בעקבות ההחלטה משנה הרשות את מצבה, גורמים נוספים מסתמכים על ההחלטה ומתאימים עצמם אליה, והאינטרסים של כל המעורבים בפעילות הרשות משתנים (ראו דפנה בר ק-ארז, משפט מנהלי, משפט מינהלי דיוני, 355 (2017); ע"א 1054/98 חוף הכרמל נופש ותיירות (1989) בע"מ נ' עמותת אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה, פ"ד נו (3) 385 (2002); בג"ץ 2632/94 דגניה א', אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' שר החקלאות, פ"ד נ (2) 715 (1996); בג"ץ 453/84 איתורית שירותי תקשורת בע"מ נ' שר התקשורת, פ"ד לח (4) 617 (1985)).

24. תקנה 3 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א - 2000 קובעת את ברירית המחדל לעניין השיהוי ומורה כי "עתירה תוגש במועד שנקבע לכך בדין ואם לא נקבע מועד כאמור תוגש העתירה בלא שיהוי, לפי נסיבות הענין ולא יאוחר מארבעים וחמישה ימים מיום שההחלטה פורסמה כדין, או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם".

25. תקופת השיהוי מתחילה ביום מתן ההחלטה, ואם ניתנה שלא בנוכחות בעל הדין - מיום שנודע לו או היה עליו לדעת על תכנה. מקום שבו נדרשת פניה מוקדמת לרשות, המועד יימנה מיום הפניה או קבלת התשובה. עם זאת, פרק הזמן המהווה שיהוי אינו קבוע והוא עשוי להשתנות על פי נסיבות העניין, טיבה של ההחלטה וטיבו של הפגם הנטען בהחלטת הרשות. לעיתים עיכוב של חודשים ארוכים לא יחשב כשיהוי ולעיתים ימים ספורים יחשבו שיהוי, הכל לפי טיבו של העניין (שם עמ' 357).

26. כאשר עוסקים בדיני מכרזים בדרך כלל נדרש העותר לפנות תוך זמן קצר ביותר לבית המשפט (ראו בג"צ 58/84 חורי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד לח(2), 315 (1984); עת"מ (י-ם) 277-10 רדיו עכשיו בע"מ נ' מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (25 /4/2010); עת"מ (ב"ש) 372/04 ש.כהן הנדסה בע"מ נ' עיריית אשדוד (17 /2/2005); עת"מ (י-ם) 7927-11-13 גסטטנרטק בע"מ נ' משרד האוצר - אגף החשב הכללי (9 /1/2014)). כאשר מתקבלת החלטה של ועדת המכרזים יש לדבר השפעה על כלל המשתתפים במכרז ולא רק על הצד שמבקש לעתור כנגד ההחלטה. במקרה כמו זה שלפנינו, בו הוחלט על ביטול המכרז ופרסום מכרז חדש, נערכים כל הצדדים הרלבנטיים למימוש ההחלטה. הגשת עתירה חודשים ארוכים לאחר פרסום ההחלטה, פוגעת בציפייה של עורך המכרז - המרכז הרפואי, ושל המשתתפים הפוטנציאליים. העובדה שעד כה טרם פורסם מכרז חדש אינה מספקת כדי לשלול את האפשרות שכל הצדדים הכינו כבר את עצמם לקראת המכרז החדש שיפורסם. זאת ועוד, גם המשתתפים האחרים שהצעותיהם נפסלו שינו את מצבם . כך למשל ייתכן שמשתתפים פוטנציאלים נמנעו מהתקשרויות אחרות כדי להיות מוכנים להתמודד במכרז החדש שיפורסם, ייתכן שניצלו את הזמן לשפר את יכולותיהם על מנת לשפר סיכוייהם לזכות במכרז וכדומה.

27. על כן, די בשיהוי הרב בהגשת העתירה כדי להביא לדחייתה בכל הנוגע לשירותי ההסעה בסל ב'. אוסיף כי גם לגופם של דברים לא נמצאה עילה להתערב בהחלטת הוועדה. בהצעת העותרת נפלו פגמים, כגון ציון מחיר נסיעה לקריאה ללא פינוי, שלא על פי הנדרש. ודוקו, הלכה היא כי על מציע לפרט הצעתו בדיוק לפי הנדרש בתנאי המכרז. אין להותיר אי ודאות ומרחב של פרשנות למחירים הכלולים בהצעה. קביעת מחיר בדרך של הפניה למחיר אחר והכפלתו באחוז כלשהו, מעלה חשש לאי הבנ ות, לטענות חישוב וכדומה. על כן לא נפל פגם בקביעה כי הצעת העותרת אינה מתיישבת עם הוראות המכרז (ראו בג"צ 462/79 שרביב בע"מ נ. ראש עיריית נהריה, פ"ד לד(1) 467, 471 (1979); עע"מ 3190/02 קל בנין בע"מ נ' החברה לטיפול בשפכים רמת לבנים בע"מ, פ"ד נח (1) 590 (2003)).

28. אין גם מקום להתערב בקביעת הוועדה ולפיה הצעת העותרת היא תכסיסנית. הוועדה ציינה כי העותרת נקבה במחירי הפסד (0 ₪) למסלולים מסוימים והעלתה מחיר במסלולים אחרים, הכל כדי ליצור מצג של הצעה כוללת זולה.

בעניין זה נזכיר כי ככלל נפסק כי מציע רשאי לתמחר רכיבים בהצעתו במחירי הפסד ואחרים במחיר רווחי, הכל על פי שיקולים עסקיים ובתנאי שהמחיר לא נועד למטרות פסולות. כך בע"א 700/89 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' מליבו ישראל בע"מ, פ"ד מז (1) 667 (1993), לא נפסלה הצעה בשל תכסיסנות כאשר חלק מהרכיבים תומחרו במחירי הפסד ואילו לחלקם נדרש מחיר גבוה תוך צפייה להגדלת היקף העסקה. מדובר, כך נקבע, בנטילת סיכון מודעת.

עם זאת נפסק כי הצעה הכוללת מחירי הפסד במרכיבים מסוימים מעוררת חשד של תכסיסנות. בעע"מ 687/04 ינון - תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ נ' רשות הנמלים והרכבות – רכבת ישראל (ניתן ביום 15/6/ 2006) אמר בית המשפט:

כאשר מציע אחד מגיש הצעה כספית המכילה ערכים כספיים בלתי ריאליים ביחס למספר רכיבים בהזמנה, הוא מביא באופן מלאכותי להוזלה ניכרת של הצעתו הכספית הכוללת, אך אגב כך הוא מפר את כללי השוויון בתחרות, בסטייתו מהבסיס המשותף המתחייב להצגת ההצעה הכספית.

בבר"ם 1212/10 חב' מטיילי ירון בר בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ (25/2/2010) אומר בית המשפט:

תמחור זה עלול להיעשות מתוך שהמציע התכססן צופה, או יודע, כי משקלם היחסי של הרכיבים "היקרים", לעומת הרכיבים "המוזלים" שהציע ואשר הוא יידרש לספק לעורך המכרז בפועל, שונה מהמשקל היחסי שניתן להם בנוסחת חישוב המחיר לצורך בחירת הזוכה במכרז. תכססנות זו תיעשה איפוא מתוך שהמציע נושא את עיניו לציון שהצעתו תקבל, אגב ניצול לרעה של נוסחת השקלול לבחירת הזוכה: תכליתה להגדיל באופן מעושה את סיכויי המציע לזכות בציון מחיר גבוה משל מתחריו - מזה, תוך מיקסום התמורה שיזכה לה המציע בפועל מעורך המכרז, בעת ביצוע העבודות נשוא המכרז אם תזכה הצעתו - מזה .

(ראו גם עת"מ (מינהליים חי') 52871-01-18 אחים חמזה - הסעות בע"מ נ' עיריית סח'נין (14 /2/2018)).

29. מהצעת העותרת ניתן לראות כי למרבית היעדים נקבע מחיר עבור נסיעה לכיוון אחד ללא תוספת תשלום עבור נסיעת חזור. רק לחלק מהיעדים, לבתי החולים איכילוב, רמב"ם ושיב"א , נקבע מחיר עבור נסיעה חזור. אין ספק שתמחור שכזה מעלה חשש שמא מדובר בהצעה תכסיסנית שנועדה ליצור מצג שווא של הצעה זולה בעוד שבפועל, בשים לב לצפייה בדבר היקפי הנסיעות בעתיד, ההצעה יקרה בהרבה. ׁ

בשים לב לכל האמור אין להתערב בהחלטת ועדת המכרזים לפסול את הצעת העותרת בסל ב'.

הצעת יוסי אמבולנס לסל א'
30. את עיקר טענותיה ריכזה העותרת בנוגע להצעת יוסי אמבולנס למתן שירותי הסעה בסל א'. העותרת הצביעה על פגמים שונים אשר מצדיקים, לטענתה, את פסילת הצעת יוסי אמבולנס וביטול המכרז. מאחר שהעותרת הפנתה למספר פגמים אתייחס לכל אחד מהם בקצרה, אולם תחילה אקדים מספר הערות בדבר היקף התערבותו של בית המשפט בהחלטות וועדות מכרזים.

התערבות בית המשפט בהחלטות ועדת המכרזים
31. כידוע, בית המשפט אינו שם את שיקול דעתו במקום שיקול דעתן של רשויות המינהל, לרבות ועדות מכרזים, ואינו מתערב בהחלטותיהן כדבר שבשגרה . כך בעע"מ 3499/08 רון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א. בע"מ נ' ועדת המכרזים - עיריית עפולה (18 /1/2009) אומר בית המשפט העליון:

נקודת המוצא בבואנו לבחון את החלטתה של ועדת המכרזים בענייננו היא ההלכה כי בית המשפט אינו יושב כ"ועדת מכרזים עליונה" ואינו מחליף את שיקול דעתה של הוועדה בשיקול דעתו. הביקורת השיפוטית בהקשר זה נועדה לבחון האם החלטת הוועדה הינה סבירה והאם נתקבלה כדין ומשיקולים ענייניים, שמא נפל בה פגם מהותי שאינו עולה בקנה אחד עם עקרונות דיני המכרז הציבורי כפי שנקבעו בחקיקה ובפסיקה. טעות בתום לב שאין בה משום הפרת השוויון או פגיעה בעקרון ההגינות לא תוביל בדרך כלל להתערבות בהחלטת הוועדה.

בעיקר בוחן בית המשפט האם ועדת המכרזים פעלה במסגרת סמכויותיה בדין, בהתאם להוראות המכרז, בתום לב ובהגינות ותוך שמירה על עקרונות המכרז ובמיוחד עיקרון השוויון. בעע"מ 4607/16 Alstom Transport SA,(CAF) Construccions Y Auoxiliar de Ferrocarriles נ' נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ (18 /4/2017) נאמר:

הביקורת השיפוטית של בתי המשפט, מתמקדת בבחינת החלטות ועדת המכרזים בראי כללי המשפט המנהלי, וביניהם: בחינת סמכותה העניינית של הועדה; התנהלות בהתאם לעקרון הסבירות; ושקילת שיקולים ענייניים בלבד. בין היתר, על בית המשפט לבחון את השאלה, האם נפל בהחלטות ועדת המכרזים פגם, אשר אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות דיני המכרזים הציבוריים, כפי שאלו נקבעו בחקיקה ובפסיקה [...]. נקודת המוצא בבחינה זו היא, כי "רק סטייה מהותית מעקרונות יסוד של ניהול מכרז תקין תצדיק התערבות שיפוטית בהחלטות הוועדה...בית המשפט מבחין בהקשר זה בין פגמים מהותיים במכרז, הפוגעים בשוויון ובתחרות ההוגנת בין המשתתפים, לבין פגמים טכניים שנעשו בתום לב, ואשר אין בהם כדי לפגוע בעקרונות היסוד של דיני המכרזים..." [...] במילים אחרות, לא כל פגם שנפל בהחלטת ועדת המכרזים יביא, בהכרח, לביטול המעשה המינהלי. פגם בעל אופי טכני שאינו יורד לשורשו של ענין, ושאינו פוגע בכללי היסוד של דיני המכרזים הציבוריים - אין בו כשלעצמו כדי להביא לפסילת הצעה או לפסילת המכרז כולו, זאת לעומת פגם מהותי אשר עשוי להוביל לתוצאה זו [...].

בתי המשפט הדגישו כי נדרש ריסון מיוחד בהתערבות בהחלטות שהתקבלו על ידי ועדות מכרזים בהתבסס על מומחיותן או מקצועיותן, שכן שיקול הדעת המקצועי מצוי במרכז תפקידן של ועדות המכרזים (ראו רע"א 8240/11 ג.א. מהנדסי הצפון בע"מ נ' תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" בע"מ , פסקה 8 (4 /12/2011); עע"מ 4513/11 המחדש תעשיות קמן (2006) בע"מ נ' קולחי הגולן בע"מ , פסקה 5 (25/7/2011); עע"מ 5525/13 אשת שירותי תיירות בע"מ נ' משרד הביטחון (19 /5/2014); עע"מ 9023/14 פנינת י.ב.א. בע"מ נ' משרד האוצר (27 /7/2015); עומר דקל מכרזים כרך שני 395 (2006) )).

לאור עקרונות אלו נבחן את טענות העותרת.

סניף בביתן אהרון
32. לטענת העותרת יוסי אמבולנס אינה מחזיקה בסניף בביתן אהרון ועל כן אינה עומדת בדרישת הסף הקבועה בסעיף 2.1 ולפיה על המציע להחזיק בסניף במרחק שאינו עולה על 25 ק"מ מהמרכז הרפואי.

33. יוסי אמבולנס הצהירה כי היא מפעילה את הסניף והציגה לוועדת המכרזים חוזה שכירות של נכס המצוי בביתן אהרון. עוד הסבירה כי בשל תקלה לא הופיע הסניף ברשימת הסניפים שבאתר האינטרנט שלה וכי הדבר תוקן.

34. ועדת המכרזים קבעה כי די בהסבריה של יוסי אמבולנס כדי לענות על תנאי הסף. אין להתערב בקביעה זו. ראשית, נזכיר את הכלל ולפיו בית המשפט ימנע מלהתערב בהחלטות ועדת המכרזים המבוססות על עניינים מקצועיים או על בדיקות וקביעות עובדתיות שלהן. שנית, ועדת המכרזים אינה נדרשת לערוך חקירה מקיפה לגבי עמידת כל מציע בכל התנאים. די בכך שהציגו בפניה ראיות העומדות בדרישות הסף לקיומו של הסניף כדי לאשר את ההצעה. ועדת המכרזים לא ה ייתה צריכה לצאת לחקור ולאתר ראיות נוספות (ראו עת"מ (י-ם) 902/05 רום הנדסת תחבורה בע"מ נ' משרד התחבורה (8/3/2006); עת"מ (נצ') 16429-07-15 מפרם בע"מ נ' עיריית טבריה (26/7/2015); עת"מ (מרכז) 25752-4-16 אברהם יצחק בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל (12/7/2016) ).

הגשת תצהיר
35. העותרת טוענת כי יוסי אמבולנס צירפה תצהיר כוזב של מנהלה בעניין תחולת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

גם טענה זו הובאה בפני ועדת המכרזים אשר זימנה את יוסי אמבולנס לשימוע. בשימוע הבהירה יוסי אמבולנס כי נפלה טעות בתצהיר וכי החוק אכן חל עליה. בעקבות זאת הוגש גם תצהיר מתוקן.

36. מעיון בתצהיר שצורף להצעת יוסי אמבולנס מתברר כי מדובר בטופס שבו על המצהיר לסמן ב-X במקום הנכון. בתצהיר סומן ב- X מול האפשרות כי " הוראת סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח - 1998, לא חלות על המציע". עם זאת, אין חולק כי החוק חל, שכן החברה מעסיקה כ-78 עובדים.

37. ועדת המכרזים קבעה, לאחר השימוע, כי מדובר בטעות טכנית בסימון ועל כן התירה את התיקון. אין מקום להתערב בכך שהרי תחולת החוק אינה מותנית בתצהיר אלא בהוראות החוק עצמן. יתרה מזו, לא מדובר בתנאי מהותי למכרז ורשאית היתה הוועדה לאפשר את תיקונו.

הבעלות באמבולנסים
38. העותרת טוענת כי יוסי אמבולנס הציגה מצג מטעה בדבר בעלותה באמבולנסים מסוג בטחון. נטען כי האמבולנסים שפורטו בהצעתה רשומים ברשות הרישוי על שם החברה הישנה ולא על שם החברה החדשה.

39. מתברר כי ביום 31/1/2018 נמכרו האמבולנסים מהחברה הישנה ל יוסי אמבולנס. חוזי המכירה הוצגו לוועדת המכרזים. עוד מתברר כי רישיונות ההפעלה שניתנו על ידי משרד הבריאות לאמבולנסים מופנים ליוסי אמבולנס.

40. המשיבים טוענים כי על פי הדין והפסיקה, הרישום במשרד הרישוי הוא הצהרתי בלבד ואינו משקף את זכויות הבעלים ברכבים. עוד טוענים המשיבים כי הרכבים שועבדו על ידי יוסי אמבולנס לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ. בשל תקלה בבנק לא נרשמו השעבודים על הרכבים במועד. בחודש מאי 2018 התגלתה התקלה בבנק והבנק רשם את השעבודים. לאור טענות העותרת ביקשה ועדת המכרזים הבהרה והבנק הודיע כי בעקבות מכירת הרכבים ל יוסי אמבולנס יתקן את מסמכי השעבוד (ראו מוצג מש/7 ומש/8 לתשובת המרכז הרפואי).

41. ועדת המכרזים הסתפקה בהבהרות שנמסרו לה ואין מקום להתערב בהחלטתה זו. ועדת המכרזים רשאית הייתה להסתפק בהסברים שניתנו לה לפיהם הבעלות באמבולנסים עברה ליוסי אמבולנס. בנוסף להסברים הוצגו בפני הוועדה מסמכים המעידים על מכירת הרכבים ליוסי אמבולנס, על רישיון ממשרד הבריאות והבהרה של הבנק.

על כן דין טענת העותרת בעניין הבעלות ברכבים להידחות.

הניסיון
42. על פי תנאי המכרז נדרש מציע להצביע על ניסיון של 3 שנים לפחות בהפעלת אמבולנס ביטחון (סעיף 2.11 לתנאי המכרז).

טוענת העותרת כי לחברת יוסי אמבולנס אין את הניסיון הנדרש. החברה הוקמה בסוף שנת 2013 ולכן לא יכלה לצבור עד מועד הגשת ההצעה את הניסיון הנדרש, שכן על פי דרישת משרד הבריאות, בטרם קבלת רישיון להפעלת אמבולנס ביטחון, נדרש ניסיון של שנתיים בהפעלת אמבולנס רגיל. משמע, נדרשת תקופה מצטברת של 5 שנים.

43. הוועדה ביקשה מחברת יוסי אמבולנס הבהרות. בתשובתה הסבירה יוסי אמבולנס כי הואיל והמשיכה את פעילות החברה הישנה לא נדרשה להצביע על ניסיון של שנתיים בהפעלת אמבולנס רגיל וקיבלה רישיון להפעלת אמבולנס ביטחון.

44. טענות העותרת כי ליוסי אמבולנס אין ניסיון מספיק נבחנו על ידי ועדת המכרזים. בין היתר נעשתה פניה על ידי היועצת המשפטית של הוועדה למר יאיר חברוני , מנהל תחום רישוי ופיקוח על אמבולנסים במשרד הבריאות, אשר אישר בפניה כי משרד הבריאות הכיר ברצף הפעילות של החבר ה הישנה ויוסי אמבולנס, ולכן הכיר בניסיון בהפעלת אמבולנס ביטחון (ראו עמ' 319-320 למוצגי העתירה).

45. חברת יוסי אמבולנס הציגה לוועדה גם אישור של רואה חשבון בדבר העברת הפעילות מהחברה הישנה אליה החל משנת 2014 , ומסמכים על התקשרות עם קופות החולים לביצוע הסעות באמבולנסים, החל משנת 2014 (נספחים ח/1 -ח/5 לתשובת יוסי אמבולנס לעתירה).

46. לאור כל אלו החליטה ועדת המכרזים כי חברת יוסי אמבולנס עמדה בתנאי הסף של ניסיון במתן שירותי הסעות באמבולנסים ביטחון (ראו החלטת הוועדה מיום 2/8/2017 , נספח 1 לעתירה , וההחלטה מיום 20/8/ 2018, נספח 17 לעתירה, עמ' 264 לתיק המוצגים).

5047 אין מקום להתערב בהחלטה זו של הוועדה שהתבססה על מסמכים ובדיקות שערכה, ועל תשובות שהתקבלו בשימוע. כידוע הוועדה בוחנת את הראיות במבחן הראיה המינהלית. היא אינה גוף חוקר, ובית המשפט לא יתערב בהחלטותיה אלא במקרים חריגים כפי שהובהר לעיל.

חריגה מהאומדן

48. העותרת טוענת גם כי הצעתה של העותרת יוסי אמבולנס חורגת מהאומדן ועל כן דינה להיפסל. מתברר כי האומדן שנערך עמד על סך 178,111 ₪, ואילו הצעת העותרת עמדה על סך 138,337 ₪, כלומר סטייה של כ-22% מהאומדן.

49. העותרת מפנה להוראת סעיף 12.3 לתנאי המכרז לפיהם המזמין רשאי שלא לאשר הצעה הסוטה ביותר מ-20% מהאומדן ועל כן טוענת כי היה על ועדת המכרזים לפסול את ההצעה.

50. טענות העותרת הובאה בפני ועדת המכרזים, ובמהלך השימוע שנערך לחברת יוסי אמבולנס התבקשו הבהרות גם למחירים. בסופו של יום ולאחר שהתקבלו הסברי יוסי אמבולנס, הגיעה הוועדה למסקנה כי המחירים שפורטו סבירים.

51. כאן נדרשת הערת הבהרה. קבלת אומדן על ידי הוועדה שונה מקביעת "מחיר מינימום" או "מחיר מקסימום" ("מחיר רצפה" או "מחיר תקרה"). קביעת מחיר מינימום או מקסימום הוא למעשה הוספת תנאי סף למכרז, תנאי סף שאין לסטות ממנו (ראו עע"מ 6546/12 הנ"ל, פסקה 29; עע"מ 2398/12 ע.מ.ת ערוצי מדידה ותשתיות נ' החברה הכלכלית שהם בע"מ (23/4/2012)).

לעומת זאת, כאשר נעזרת הוועדה באומדן היא רשאית לסטות ממנו, ובלבד שההחלטה לסטות מהאומדן תהא סבירה ומעוגנת בנימוקים ענייניים (עע"מ 8328/02 ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה בע"מ נ' ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ (1/10/2013)). כאשר מגיעה ועדת המכרזים למסקנה כי הסטייה מהאומדן אינה סבירה, רשאית היא להחליט על ביטול המכרז ופרסום מכרז חדש.

לעיתים, ניתן אף לומר כי חובה על הרשות לבטל את המכרז ולהימנע מאישורה של הצעה החורגת באופן ניכר מהאומדן, שהרי אם לא כן, החלטתה תביא לפגיעה בתקציב הציבורי (ראו ע' דקל לעיל, כרך ב עמ' 128). כך גם מורה תקנה 21(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. גם תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 קובעות כי ועדת המכרזים לא תמליץ על הצעה החורגת מהאומדן אלא בנסיבות חריגות. וכך נאמר בתקנה 22(ד) לתקנות:

"היה נושא המכרז חוזה למכירת מקרקעין או טובין של העיריה, תמליץ הועדה על ההצעה הגבוהה ביותר, כל עוד אינה נמוכה באופן בלתי סביר מן הסכום שנקבע באומדן; אולם הועדה רשאית להמליץ על הצעה שאיננה הגבוהה ביותר אם נוכחה שהדבר הוא לתועלת הציבור; החליטה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה".

משפרשנו את המסגרת המשפטית לגבי נפקותו של אומדן וסמכות ועדת המכרזים בבחירת ההצעות ביחס לאומדן, נחזור לדון בטענות העותרת.

52. ועדת המכרזים החליטה כי מדובר בסטייה קלה וסבירה. יתרה מזו הוועדה ציינה כי המכרז כולל תקופת ניסיון של 6 חודשים (ס' 6 למכרז) . החלטת הוועדה להתיר סטייה מהאומדן החורגת במעט מהסף שנקבע (כ-22% במקום 20%), היא החלטה סבירה שאינה מצדיקה התערבות שיפוטית, במיוחד בשים לב להלכה לפיה ביטול מכרז, בוודאי לאחר פתיחת ההצעות, הוא צעד שיש לנקוט בו במשורה ובמקרים נדירים (ראו : עע"מ 8426/13 מודיעין אזרחי בע"מ נ' משרד הבטחון רשות המעברים היבשתיים (5 /1/2014); עת"מ (ב"ש) 372/05 מ.ת.א.ר מחשוב נ' עיריית אשדוד (2 /1/2007

על כן גם טענה זו דינה להידחות.

סוף דבר

53. כפי שפורט עד כה לא מצאתי כל פגם בהחלטות ועדת המכרזים. החלטת הוועדה לפסול את הצעת העותרת במכרז למתן שירותים בסל ב' הינה החלטה סבירה, מבוססת על פגמים בהצעה ואין להתערב בה.

לא מצאתי גם מקום להתערב בהחלטה להכריז על הצעתה של חברת יוסי אמבולנס כזוכה במכרז למתן שירותים בסל א'. ראינו כי לאור טענות העותרת נערך לחברת יוסי אמבולנס שימוע, התבקשו הבהרות ולאחר שהתקבלו ההסברים אושרה זכייתה. בהתאם לכללי ההתערבות השיפוטית, אין מקום להתערב בהחלטות אלו של הוועדה.

אשר על כן, אני דוחה את העתירה. העותרת תשלם לכל אחת מהמשיבות 1 ו-2 הוצאות ההליך בסך של 15,000 ₪. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ג' כסלו תשע"ט, 11 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמבולנס "חדרה" בע"מ
נתבע: ע"י ב"כ עוה"ד ר' סאלח מפרקליטות מחוז חיפה
שופט :
עורכי דין: