ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין GEORGE AGYEMANG נגד איירפורט סיטי בע"מ :

24 נובמבר 2018
לפני: כבוד הרשמת מרב חבקין

התובע:
GEORGE AGYEMANG

-
הנתבעת:
איירפורט סיטי בע"מ

החלטה

התיק הועבר אלי למתן החלטה בנושא הפקדת ערובה .
לאחר עיון בבקשה, בתגובת התובע המתנגד לה ובתשובת הנתבעת להלן החלטתי-
1. ביום 2/9/16 נכנסה לתוקף הוראת תקנה 116 א לתקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין), התשנ"ב – 1991 שכותרתה " ערובה לתשלום הוצאות" (להלן – התקנה) הקובעת בזו הלשון:
( א) שופט בית הדין או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע לתת ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע.
(ב) היה התובע מי שאינו תושב ישראל ואינו אזרח אחת המדינות בעלת האמנה לפי תקנות לביצוע אמנת האג 1954( סדר הדין האזרחי), התשכ"ט- 1969, יורה שופט בית הדין או הרשם לתובע, לבקשת נתבע, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע, זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו או שהוא הראה כי הנתבע יוכל להיפרע את הוצאותיו ממנו אם התביעה תידחה או אם ראה שופט בית הדין או הרשם לפטור את התובע מטעמים מיוחדים שירשמו.
(ג) הורה שופט בית הדין או הרשם על הפקדת ערובה ולא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה, זולת אם הורשה התובע להפסיקה."

2. בהתאם להוראה זו שעה שמדובר בתובע שאינו תושב ישראל או אחת המדינות שאמנת האג חלה עליהן, הכלל הוא חיובו בהפקדת ערובה, למעט המקרים המנויים בסיפא סעיף קטן ( א) היינו - המצאת ראשית ראייה; הוכחת יכולת פירעון; טעמים מיוחדים.

3. במקרה זה התובע על פי הנטען בתביעתו הוא נתין גאנה, היינו אינו תושב ישראל או מדינה החלה עליה אמנת האג.

4. אומר כבר עתה, כי דין הבקשה להתקבל.

מדובר בתביעה לפיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות שונות וכן פיצוי בגין אי מתן תלושי שכר והודעה לעובד על תנאי עבודה וכל זאת בהתייחס לתקופת עבודתו של התובע שעל פי כתב התביעה עומדת על שנה. התובע טען כי עבד בניקיון בניין אשר בבעלות הנתבעת.

5. על פי הפסיקה לפני כניסתה לתוקף של התקנה, פסיקה אשר החילה את תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, היה די בכך שבית הדין יתרשם כי התביעה אינה מופרכת על פניה על מנת שהתובע לא יחויב בהפקדת ערובה, וזאת בהנחה שלא הוכחו תנאים אחרים, המצדיקים חיוב בהפקדת ערובה, דוגמת אי תשלום הוצאות שהוטלו. בנוסף, לפי אותה הפסיקה, הכלל היה שאין מקום לחייב תובע בהפקדת ערובה בהעדר נימוקים מיוחדים ( ראה בש"א ( ארצי) 768/06 חנה לביא נ' פררה סונט, ניתן ביום 26/11/06).

מנגד, בהתאם לתקנה הכלל הוא חיובו של תובע ( שאינו תושב ישראל או אחת המדינות עליהן חלה אמת האג) בהפקדת ערובה אלא אם התקיים אחד התנאים המנויים בתקנה אותם נדרש התובע להראות.

6. מצאתי כי התובע לא הניח ראשית ראייה על מנת שלא יחויב בהפקדת ערובה בהתייחס לנתבעת. העתק של מה שנטען כי הוא רישום על גבי מעטפה שניתנה לתובע אינו ראשית ראייה להעסקה, בפרט מקום בו הנתבעת מכחישה שהעסיקה את התוב ע וגם מכחישה כי בניין נצבא הוא בבעלותה (סעיף 2 לתשובה לתגובה) . כך גם אזכור שמות של מי שנטען שהם עובדי הנתבעת אינו ראשית ראייה ליחסי עבודה שהיו בין הצדדים להליך. יודגש, כי כתב תביעה הוא כתב טענות ואינו ראייה או ראשית ראייה.
ב"כ התובע הפנתה להקלטה הקיימת על פי הנטען ברשותה אולם לא צורף העתק ועל כן לא ניתן להתייחס.
עוד יש לציין, כי על פי תגובת התובע לבקשה להפקדת ערובה לכאורה מדובר במערכת יחסי עבודה מורכבת , כאשר על פני הדברים עולה שהתובע טוען כי הועסק באמצעות קבלן משנה, דבר אשר לא נטען בבירור בתביעה.

7. אשר ליכולת לשלם הוצאות, לפי התקנה התובע הוא שנדרש להוכיח יכולת כאמור. התובע לא הוכיח יכולת כאמור .

8. בנוסף, התקנה קובעת, כי בית הדין רשאי להורות שהתובע לא יחויב בהפקדת ערובה בהינתן טעמים מיוחדים. לא שוכנעתי כי קיימים טעמים מיוחדים שיצדיקו היעדר חיוב בהפקדת ערובה.
הפסיקה אליה הפנה התובע אינה רלבנטית שכן באותו מקרה עובדת קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים הייתה מוסכמת ואילו במקרה זה הנתבעת מכחישה את הטענה.

9. לסיכום, הבקשה מתקבלת.

10. אשר לגובה הערובה - לאחר שנתתי דעתי מחד גיסא לזכות התובע לגישה לערכאות שהיא זכות יסוד, ומאידך גיסא לזכות הנתבעת שלא לצאת בחיסרון כיס, ועל מנת שיהא לה ביטחון - ולו חלקי - לכך שהוצאותיה ישולמו, מצאתי לנכון, ובשים לב לסכום עליו הועמדה התביעה לחייב את התובע בהפקדת ערובה בסך של 1,500 ₪. הסכום נקבע תוך מתן משקל מרכזי לזכות הגישה לערכאות שהיא בעלת ערך מיוחד בשיטת המשפט הישראלית והגם שאני ערה לטענת הנתבעת כי קיימות לה הוצאות נכבדות בניהול ההליך.

אני מורה כי התובע יפקיד סך 1,500 ₪ ₪ בקופת בית הדין כערובה לתשלום הוצאות הנתבע, וזאת בתוך 30 ימים שאם לא כן תימחק התביעה ללא התראה נוספת.

על מנת שלא להקשות על דרכו של התובע לבית הדין יתר על המידה אני קובעת כי עניין הוצאות בקשה זו יילקח בחשבון בסיום ההליך על ידי המותב הדן בתיק.
ניתנה היום, ט"ז כסלו תשע"ט, (24 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: GEORGE AGYEMANG
נתבע: איירפורט סיטי בע"מ
שופט :
עורכי דין: