ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חאתם גאנם נגד מנהל הבחירות למועצה המקומית סאג'ור :

בפני: השופט ש' ברלינר

המבקש:

חאתם גאנם

נגד

המשיבים:

1.מנהל הבחירות למועצה המקומית סאג'ור - מר שחר לוי
2.חמוד ג'בר
3.סמאח אבראהים

בשם המבקש: עו" גולדהאמר
בשם משיב מס' 1: עו"ד דאוד
בשם משיב מס' 2: עו"ד דקואר

פסק דין

1. ביום 30.10.18 נערכו הבחירות לרשויות המקומיות ולראשי הרשויות, ובהן המועצה המקומית סאג'ור. בבחירות זכה המשיב מס' 2 (להלן – המשיב), על פי תוצאות אלה: למשיב – 1,331 קולות. למבקש – 1301 קולות, ולמשיב מס' 3 – 239 קולות. היינו ש הפער בין מספר הקולות שקיבל המבקש לבין מספר הקולות שקיבל המשיב הוא 10 קולות בלבד.

2. המבקש חפץ להגיש ערעור על תוצאות הבחירות, ובבקשה הנוכחית עתירתו היא כי יותר לו לעיין בפתקי ההצבעה שנספרו ב – 3 מתוך 5 הקלפיות, שכן, לטענתו נפלו ליקויים בחלק מן הפתקים שהושמו בקלפיות על ידי הבוחרים, ומש כך יימצא, שקולות אלה פסולים, הוא יוכל לבסס בממצאים העולים מבדיקת הפתקים את הערעור שהוא עתיד להגיש על תוצאות הבחירות, ואפשר שבכך ישתנו תוצאות הבחירות.

3. בקלפי מס' 2, נמצאו לטענת המערער 6 מעטפות ובכל אחת מהן שלושה פתקי הצבעה לא זהים, וכן הוכשרו מספר פתקי הצבעה שבהם היה קיפול המאפשר אצת זיהוי המצביע. בקלפי מס' 4 היו 6 פתקי הצבעה ששם המועמד הנקוב בהם נרשם בעיפרון וכן היו בקלפי זו 11 פתקי הצבעה אשר היו מקופלים בשני הצדדים באופן המאפשר זיהוי. בקלפי מס' 5, כך נטען ע"י המבקש, היו 2 או 3 מעטפות שהכילו מספר פתקי הצבעה לא זהים, 2 פתקי הצבעה מקופלים וכן 6 פתקים שהיו כתובים בכתב יד שנכתבו בעיפרון או בעט אדום ולא בעט כחול, כנדרש, אליבא שהמבקש, בחוק.

4. בפרוטוקולים של וועדות הבחירות אין תימוכין להסתייגות מי מחברי הוועדה באשר להכשרת הפתקים הנ"ל, אך לטענת המבקש אין בכך כדי להכשיל את בקשתו שכן, כך הוא מסביר, "בעת ספירת הקולות טענו המשקיפים מטעמו של המבקש כי אין להכשיר את הקולות הנ"ל, אך דעתם נדחתה. גם בקשתם לתעד את הדברים נדחתה, כך שכל הליקויים הנ"ל, לא מצאו את ביטויים בפרוטוקול."

5. המשיב טוען כי אין בתצהירים התומכים בבקשה תימוכין מספיקים כדי לבסס את טענות המערער, והוא מבקש לחילופין כי הליקויים מן הסוג הנטען על ידי המבקש ייבדקו בכל הקלפיות וצפוי כי הדבר אף יביא להגדלת הפער בתוצאות הבחירות, לטובת המשיב. המבקש, מסביר עוד כי מהלך הבחירות בקלפיות הוסרט במצלמות וידאו ע"י המשטרה, וניתן לצפות בחומר המוקלט כדי לאמת או לשלו את טענות הצדדים, בכל הקשור להתנהלות הבחירות.

6. הטענה המרכזית של המערער עניינה פתקים בהם נרשם שמו של המועמד בעיפרון, או בדיו שאינו בצבע כחול, דבר הנוגד את הנדרש בס' 61(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הבחירות), הקובע כי "במקום פתק מודפס ..., יכול בוחר להשתמש גם בפתק ריק ..., שעליו מסומנים בכתב ידו של אותו בוחר אות הרשימה או האות עם הכינוי, ותו לא, ובלבד שסומנו כאמור בעט בצבע כחול ...". דא עקא, שהוראה זאת שבסעיף 61(ג) של חוק הבחירות לא הוחלה על הבחירות לראשות הרשות, ככתוב בס' 7 של חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה- 1975 (להלן: חוק בחירת ראש הרשות), בו נכתב כי על בחירת ראש הרשות יחולו "הוראות אלה של חוק הבחירות, בשינויים המחויבים ...: (1) סעיפים 6, 7, 7א, 8, 9(ב), 10, 35(ג) , (ד), (ה), (ח), (ט), ו-(י), 40, 41, 42, 43, 49, 51(ג), ו-(ד), 52 עד 60, 61(ב), 61א, 62(א), 61(1) עד (4) ו – (7) עד (9), 64 עד 66, 71, 72, 73, ו – 73א". יש לשים לב גם לקבוע בס' 7(4) לחוק בחירת ראש הרשות האומר כי "במקום פתק מודפס יכול הבוחר להשתמש להצבעה גם בפתק ריק , ... ועליו ירשום הבוחר, בכתב ידו, בעברית או בערבית את השם הפרטי של המועמד ושם משפחתו בצורה המאפשרת לזהותו בוודאות, ותו לא; ...".

7. לטענת המערער, אך מחמת טעות או השמטה לא נרשם בסעיף 7 הנ"ל, הרישום הנכון שצריך היה לרשום, ושמתיישב עם כוונת המחוקק, "52 עד 60, 61(ב) ו – (ג), 61א ..." וכו', ואי הכללת הוראת ס' 61(ג), בטעות יסודה ועל בית המשפט למלא את החלל שנוצר, וביכולתו להחיל את הוראת הסעיף האמור על הבחירה לראש הרשות , מכוח היקש.

אין לשלול לחלוטין כי אפשר שהייתה כאן השמטה מצד המחוקק. אולם, אף אם כך הוא, המחוקק דקדק ביותר באשר לכתוב בס' 7(1) של החוק לבחירת ראש הרשות, וסימן בו בדיוק את הסעיפים וסעיפי המשנה שהוא מחיל על בחירת ראש הרשות. לא השתכנעתי כי יש בטענה זאת כדי להצדיק את שלילת קולו של הבוחר, וסבורני כי עלי להיזקק לנימוקים כבדי משקל השוללים ממנו את בחירתו, זכות שיש עד כמה שאפשר לכבדה ולשמור עליה. עוד מקובל עלינו כי יש להקפיד על קיום הוראות חוקי הבחירות בהקפדה יתרה, ועלי לקיים לכן, את הוראות החוק כפי שהן, אף אם בלומדה שהוצאה על ידי המפקחת על הבחירות, נרשם אחרת. כמו כן, קבע המחוקק הוראה מפורשת משלו, ככתוב בס' 7(ג)(4) לחוק בחירת ראש הרשות, באשר לשימוש בפתק ריק בו נכתב שמו של המועמד, כך שיש להבין שהוא בחר בדרך שונה באשר לבחירות לראש הרשות, מזו הנקובה בבחירת חברי מועצת הרשות, וחקיקה זאת שוללת את הניסיון להחיל על אותו נושא שתי הוראות חוק שאינן תואמות זו לזו. יש להעדיף את ההוראה בה נקט המחוקק במפורש, על פני האפשרות להחיל על העניין הוראה נוספת סותרת, מכוח פרשנות יצירתית כמוצע על ידי ב"כ המבקש.

לסיכום עניין זה: מסקנתי היא כי בבחירות לראש הרשות ניתן להשתמש בפתק בו "ירשום הבוחר, בכתב ידו, בעברית או בערבית את השם הפרטי ושם משפחתו [של המועמד] בצורה המאפשרת לזהותו בוודאות, ותו לא", בין אם רשם זאת בעט, לאו דווקא בצבע כחול, ובין אם רשם זאת בעיפרון, ואין לראות בכך בלבד פגם הפוסל את הפתק האמור. כמו כן שוכנעתי כי בכל הקשור לנושא זבה פעלו וועדות הבחירות בצורה הוגנת ושוויונית כלפי כל המקרים, בין לצד זה ובין לצד זה, כך שאיני רואה להתערב בכך.

8. טוען ב"כ המערער כי כתיבת שמו של המועמד בפתק בעט שאינו בצבע כחול או בעיפרון מהווה פגם המצדיק את פסילת הפתק מכוח ההוראה שבס' 63(8) לחוק הבחירות הקובע כי "פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע" יהיה קול פסול. הוראה זאת, אמנם, הכתובה בחוק הבחירות הוחלה גם על בחירת ראש הרשות, ככתוב בס' 7 של חוק בחירת ראש הרשות (בו נרשם "63(1) עד (4) ו – (7) עד (9)"), אולם, משהכשיר הבוחר את כתיבת שם המועמד בפתק בכתב יד, ולא פסל את הפתק מחמת שהרשום בו נרשם לאו דווקא בדיו בצבע כחול, סבורני כי לא ניתן להחיל את ההוראה הכללית בדבר האפשרות לזהות את הבוחר, אך מחמת שהוא פעל כחוק בנוגע לאמצעי ולצבע בו רשם את שמו של המועמד בפתק.

9. אני דוחה גם את הטענה כי משנמצאו במעטפה עד שלושה פתקים, שאינם זהים, יש לפסול אותם. אני סבור כי העדר זהות בין הרשום בפתקים באשר לשמו וזהותו של המועמד, הרי זה פסול. אולם, אם פתק אחד כתוב בערבית ואחר כתוב בעברית, והשלישי גם הוא נוקב באותו מועמד, עדיין הפתקים צריכים להיחשב כזהים וככאלה שלא נפל בהם פגם. העדר זהות באשר לשפה או לאמצעי הרישום וצבע הכתוב, להבדיל מזהות המועמד, אין לראותו לדעתי כפגם הפוסל את הפתק.

10. כפי שעלה בדיון, אין למצוא סימוכין לפגמים להם טוען המבקש בפרוטוקולים של וועדות הקלפי. אמנם נטען כי בקשת משקיפי המערער "לתעד את הדברים בפרוטוקול נדחתה, כך שכל הליקויים הנ"ל, לא מצאו ביטויים בפרוטוקול", (ס' 15 לבקשה), אך לא השתכנעתי אף לכאורה כי כך היה, ונראה כי וועדות הקלפי כולן נהגו באותה דרך כלפי כל המועמדים, מבלי לנהוג בדרך פסולה כלפי מי מהם, והכל על פי הנחיות מנהל הבחירות שהיו מקובלות עליהם.

11. אופשר למערער להגיש תגובה קצרה בכתב לאחר תום הדיון, אך המוגש אינו תואם את מה שהותר לו לעשות.

12. לסיכום: אני ער לפער הקטן במספר הקולות שניתנו לשני המועמדים, כך שפסילת מספר פתקים לא גדול, לכאן או לכאן, עשויה להביא לשינוי תוצאת הבחירות, אך משהוברר כי הטענה המרכזית עליה נסמכה הבקשה, א ינה יכולה לבסס קיומו של ליקוי בפתק שנרשם ע"י הבוחר, ומשלא נמצאה אסמכתא לליקויים בפרוטוקולים של וועדות הקלפי, ומשניהלו וועדות הבחירות את הבחירות באותה דרך בצורה הוגנת ושיוויונית כלפי כל הצדדים, אני מחליט לדחות את הבקשה.

13. לאור כל האמור החלטתי לדחות את הבקשה.

ניתן היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חאתם גאנם
נתבע: מנהל הבחירות למועצה המקומית סאג'ור
שופט :
עורכי דין: