ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אדוה יגואר גל נגד אריאל הדרי :

1
לפני כבוד ה שופט מיכאל תמיר

מבקשת
אדוה יגואר גל , עו"ד

נגד

משיב
אריאל הדרי
באמצעות ב"כ עו"ד ניר דינס

החלטה

לפניי בקשה שהגישה המבקשת להפחתת סכום העירבון. ההחלטה ניתנת לאחר הגשת תשובת המשיב לבקשה ותגובת המבקשת לתשובה.

תחילה אציין כי אינני נדרש לדון ולהכריע בבקשת המבקשת למחוק סעיפים מתשובת המשיב, שכן ממילא הטענות שביקשה למחוק מתשוב ת המשיב לא היו דרושות לצורך הכרעה בבקש ה להפחתת העירבון, וכבר נקבע בהחלטה מיום 3.10.18 כי תשובת המשיב ותגובת המבקשת לתשובה יהיו חסויות לציבור.

בהחלטה של כבוד השופטת רוטנברג מיום 18.6.18 נקבע כי " כל בקשה בעניין העירבון האמור, לרבות פטור, הפחתה או הגדלת סכום העירבון, יש להגיש לבית המשפט... בתוך 20 יום מהיום. בקשות שיוגשו לאחר המועד האמור, יידחו מחמת האיחור בהגשתן". למרות זאת, המבקשת הגישה את בקשתה רק ביום 1.8.18, יום אחד בלבד לפני המועד שנקבע להפקדת העירבון, ללא בקשה למתן ארכה. בתשובת המבקשת נטען כי קיבלה את ההחלטה מיום 18.6.18 בדואר רשום רק ביום 3.7.18, אך בהחלטה הנ"ל נקבע כאמור כי יש להגיש את הבקשה תוך 20 יום מיום 18.6.18. נוסף על כך, מעיון בנט המשפט עולה שהמבקשת מסרה כתובת דוא"ל לצורך המצאה, וביום 19.6.18 נשלחה אליה לדוא"ל הודעה עם קישור להחלטה הנ"ל שנצפתה עוד ביום 20.6.18. מכאן שהבקשה להפחתת סכום העירבון הוגשה באיחור, ודי בכך כדי לדחותה.

כפי שיפורט להלן, גם לו הגישה המבקשת את הבקשה במועד, דינה היה להידחות.

מטענות המבקשת עולה בבירור כי הבקשה להפחתת סכום העירבון לא הוגשה בשל מצבה הכלכלי של המבקשת, וממילא לא נטען כי אין למבקשת יכולת כלכלית להפקיד את מלוא סכום העירבון שנקבע.

המבקשת טוענת כי יש להפחית את סכום העירבון שנקבע לאור הפסיקה שלפיה סכום העירבון צריך להיקבע בהתאם לאומדן ההוצאות הצפויות אם הערעור יידחה. אומדן זה מבוסס על שיקולים שונים וביניהם על שווי העניין הנדון בערעור . לטענת המבקשת, הערעור הוגש על פסק דין של בית משפט קמא שניתן על דרך הפשרה לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ו שווי המחלוקת בין הצדדים מצומצם למדי, וניצב על טווח ההסכמה לפסיקה של בית משפט קמא שבין 10,000 ₪ ל- 40,000 ₪, דהיינו על סך של כ- 30,000 ₪ בלבד. ואולם, בהחלטה על מתן פסק דין על דרך הפשרה נקבע כי בית המשפט יכריע הן בתובענה העיקרית שהגיש המ שיב והן בתביעה שכנגד שהגיש ה המ בקשת בגבולות שבין 10,000 ₪ ל- 50,000 ₪ + מע"מ. מכאן שבעת הערכת שווי נושא הערעור יש לתת את הדעת לכך שלמעשה היה על בית משפט קמא להכריע בשתי תובענות שונות, של המשיב ושל המבקשת.

מעיון בתיק עולה כי התובענה המקורית הוגשה על סך של 91,495 ₪ והתביעה שכנגד הוגשה על סך של 59,250 ₪. כל אחת מהתובענות כללה עשרות רבות של עמודי נספחים ו בהמשך הוגשו תצהירי עדות ראשית בצירוף מסמכים רבים וכן ראיות נוספות, לרבות חוות דעת מומחים. פסק הדין של בית משפט קמא ניתן לאחר שבאי כוחם של שני הצדדים סיכמו את טענותיהם בפירוט בעל פה.

ערעורה של המבקשת משתרע על פני 22 עמודים בצירוף נספחים . הערעור הוגש לא רק על פסק הדין של בית משפט קמא שניתן על דרך הפשרה, אלא גם על שתי החלטות של בית משפט קמא: החלטה בבקשה לצירוף ראיות הזמה והחלטה בבקשה לתיקון פרוטוקול שהוגשה לאחר מתן פסק הדין. לצורך הדיון בערעור יש להידרש לכל החומר שהוגש לתיק של בית משפט קמא, כמתואר לעיל, להתייחס לסבירותן של שתי ההחלטות הנוספות הנ"ל שעליהן ערערה המבקשת ולבחון האם מתקיימים התנאים החריגים שנקבעו בפסיקה להתערבות בפסק דין שניתן על דרך הפשרה.

לאור האמור לעיל, סבורני כי סכום העירבון שנקבע אינו חורג מהטווח הסביר של אומדן ההוצאות הצפויות אם הערעור יידחה, וגם מסיבה זו, דינה של הבקשה להידחות.

לפיכך, הבקשה להפחתת סכום העירבון נדחית, אולם לפנים משורת הדין ולנוכח מועד הדיון הקבוע בתיק , ניתנת למבקשת ארכה להפקדת העירבון עד ליום 4.12.18.

אם לא יופקד העירבון עד למועד הנ"ל, יירשם הערעור לדחייה.

בנסיבות העניין אני מוצא לנכון לחייב את המבקשת לשלם למשיב סך של 500 ₪ בלבד בגין שכר טרחת עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

משימה למתן החלטה בהתאם.

החלטה זו ניתנת מתוקף תפקידי כרשם.

המזכירות מתבקשת להעביר העתק של ההחלטה לצדדים בהקדם.

ניתנה היום, י' כסלו תשע"ט, 18 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אדוה יגואר גל
נתבע: אריאל הדרי
שופט :
עורכי דין: