ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אורלי קורן נגד מועתז צרצור :

בפני כבוד ה שופט אריאל ברגנר

התובעת

אורלי קורן

נגד

הנתבע
מועתז צרצור

החלטה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד הצדדים בישיבת יום 7.10.18 לפיו התקבלה התביעה בה יעדר כתב הגנה, ובהתאם הוריתי על פינוי הנכס המושכר לא יאוחר מיום 11.11.18 תוך השתת הוצאות המשפט של התובעת על הנתבע בסך כולל של 4,000 ₪.

בבקשתו מטעים המבקש כי זוג עורכי הדין אליהם פנה התחייבו בפניו כי תביעת הפינוי שכנגדו תטופל על ידם, והוא ייפה את כוחם ושילם מקדמה בגובה 20% משכר הטרחה. בחלוף שבועיים נדרש המבקש לשלם סכום נוסף עבור שכר טרחה בהתחשב בהיקף הייצוג המשפטי הנדרש והמבקש נענה לבקשה, וסמך על עורכי הדין כי ישלימו את מלאכתם. דא עקא, כך ל פי גרסת המבקש, בסמוך למועד הדיון כשלו כל ניסיונותיו ליצור קשר עם עורכי דין וכשהגיע למשרדם ניצב מול דלתות נעולות. בדיעבד התחוור למבקש כי הוא הולך שולל על ידי עורכי הדין וכך מצא עצמו בבוקר יום הדיון ללא כתב הגנה. אשר לסיכויי הגנתו מבהיר המבקש כי הוא לא הפר את ההסכם ודמי השכירות שולמו במלואם. לפי גרסתו, המשיבה לא צירפה לכתב התביעה את הסכם השכירות המתוקן בו הוספו פרטים בכתב יד, אשר אינם ידועים למבקש, וכפי שניתן להיווכח מהשוואת הדפים האחרונים של ההסכמים השונים שצורפו לבקשה. כמו כן טוען המבקש כי לאחר חתימת ההסכם התברר לו מצבו העגום של המושכר המצריך שיפוץ מקיף על מנת להכשירו למגורים, ועבודות אלו בוצעו על חשבונו ובין היתר תיקון הליקויים והנזילות מהגג בעלות של כ- 40,000 ₪.

המשיבה מתנגדת לבקשה, כשלדידה, המבקש אינו מציין בבקשה את שם עורכי הדין אליהם פנה ואף במעמד הדיון לא ידע להשיב לשאלת בית המשפט. עוד לגרסתה, עו"ד יהל מרחבי ששלח את מכתב התגובה לפינוי בשם המבקש התפטר מייצוגו עוד בחודש 6/2018 ובשיחה שנערכה בינו לבין ב"כ המשיבה ביום 10.6.18 מסר עו"ד מרחבי כי המבקש התחמק מניסיונותיו ליצירת קשר עמו והשכר היחיד ששולם לו היה עבור משלוח המכתב. אשר לסיכויי ההגנה טוענת המשיבה כי המבקש לא שילם דמי שכירות מחודש מרץ 2017 וכן את המיסים העירוניים, ולעניין זה הוגשה תביעה נפרדת לבית משפט לתביעות קטנות בגין חוב בסך 31,760 ₪. כך גם לטענתה הסכם השכירות לא תוקן מעולם ולא בכדי אין בבקשת המבקש הסבר לעובדה כי נותר בידו העמוד האחרון של הסכם השכירות בעוד שיתר עמודיו אינם ברשותו. המשיבה מפרטת כי במעמד חתימת ההסכם סוכם כי הצדדים ימלאו את הסעיף שכותרתו "ציוד שנמצא במושכר" בכתב יד במעמד המסירה וככל הנראה במועד זה לא היה בידי המבקש העותק שהושאר לו והסעיף מולא רק בעותק של המשיבה. זאת ועוד נטען כי המבקש לא הודיע למשיבה לאורך כל תקופת השהות על ליקויים למעט נזילה בגג שטופלה בתוך 48 שעות. המשיבה מדגישה כי לא אישרה למבקש לבצע עבודות שיפוץ בבית על חשבונה, וכפי שהובהר למבקש הבית מיועד להריסה בעוד כשנתיים (פינוי-בינוי) ועל כן אין חשיבות מבחינתה להשבחתו, ואין היא היתה מחויבת ליידע את המבקש על כך.

המבקש השיב לטענות המשיבה, ולפי עמדתו, המשיבה ידעה והסכימה כי עבודות השיפוץ יבוצעו על חשבון המבקש ולאחר מכן תיערך התחשבנות לשם קיזוז מדמי השכירות . אשר לסיבת מחדלו צירף המבקש לתגובתו חשבונית מס/קבלה ע"ס 750 ₪ מעו"ד מרחבי מיום 12.6.18 ועל גביה נרשם "כתב הגנה ותביעת פינוי", המהווה תימוכין לגרסתו כי המבקש לא זכה לייצוג משפטי הולם חרף הסדרת שכר הטרחה. בנוסף מבהיר המבקש כי דמי השכירות שולמו במלואם פרט לחודשים אוקטובר ומחצית חודש נובמבר שבמחלוקת אותם יש לקזז מהשקעותיו במושכר.

דיון והכרעה

בדיון בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה מטעם הנתבע, יש להבחין בין פסק דין שניתן שלא כדין, שאז הביטול הוא מחובת הצדק, לבין פסק דין שניתן כהלכה וביטולו נתון לשיקול דעת בית המשפט. בנסיבות העניין הנתבע מודה בקבלת כתב התביעה לידו ועל כן פסק הדין ניתן כהלכה ולא ניתן לבטלו מחובת הצדק. משכך, כאשר לא נפל פגם בפסק הדין נתון לבית המשפט שיקול דעת באשר לביטול פסק הדין.
לפי ההלכה הפסוקה, על מבקש ביטולו של פסק דין להוכיח שני יסודות מצטברים: האחד הוא מתן סיבה טובה למחדלו של הנתבע שגרמה לאי הגשת כתב ההגנה במועדו, והשני, הוכחת סיכויי הצלחת הגנתו אם יבוטל פסק הדין. וברי כי לשאלה השנייה חשיבות רבה שכן בהיעדר סיכוי להצליח במשפט לא תצמח כל תועלת מביטול פסק הדין.

באשר לסיבת המחדל, לא מצאתי בטעמי המבקש הסבר מוצדק להימנעותו מהגשת כתב הגנה במועדו. המבקש אינו כופר כי ידע שהמשיבה נקטה נגדו הליכים ולפיכך היה עליו להגיש כתב הגנה, או למצער בקשה לקבלת הארכה. מעיון במכתבו של עו"ד מרחבי מיום 20.6.18 והודעתו לבית המשפט מיום 21.6.18 עולה כי הלה ניסה ליצור קשר עם המבקש אך הוא לא השיב לשיחותיו ומיאן להגיע לפגישות שנקבעו עמו, ועל רקע בנסיבות אלו ביקש עו"ד מרחבי כי מסמכי התביעה יימסרו ישירות למבקש . מגרסת המבקש ניכר כי עו"ד מרחבי לא יידע אותו על הודעה זו (או ליתר דיוק: המבקש לא ידע כי אינו מיוצג על ידו) אולם דומה כי אף אם נלך לשיטתו , הרי שכבר נפסק כי התרשלות עורך דין (אם היתה כזו בתיק זה) אינה פוטרת את בעל הדין מקיום חובותיו על פי הדין.
והדעת נותנת כי בחלוף 4 חודשים ממועד המצאת כתב התביעה, וביודעו על מועד הדיון, המבקש לא ישקוט על השמרים ויעשה כל אשר ידו משגת על מנת להגיש כתב הגנה לאחר שכשלו ניסיונותיו לכאורה להשיג את עורך דינו. ועל כן אין בהסבריו של המבקש כדי לסייע לו בנסיבות להצדקת מחדלו .

יחד עם זאת לא שוכנעתי כי מדובר בזלזול זדוני בבית המשפט תוך התעלמות מכוונת מההליך המשפטי, ומאחר ושני התנאים שלובים זה בזה אבחן את סיכוי ההצלחה של המבקש . לאחר שבחנתי את טיעוני המבקש איני סבור כי הוא הצליח להראות סיכויי הצלחה לקו ההגנה שהוצג בפני . המבקש מודה באי תשלום דמי השכירות מחודש נובמבר ("המשיבה קיבלה את דמי השכירות במלואם במשך כל חודשי השכירות פרט לחודשים אוקטובר ומחצית חודש נובמבר שבמחלוקת אותם יש לקזז כחלק בלתי נפרד מהשקעתו הכספית של המבקש במושכר עד אשר יתברר מצב החשבונות בין הצדדים, סעיף 15 לתשובה) וכפועל יוצא בהפרת הסכם השכירות, באופן המהווה עילת פינוי.
בחנתי את טענת הקיזוז שהעלה המבקש ומצאתי שאין בה כדי לשמש הגנה כנגד תביעת הפינוי. טענה זו נטענה באופן כללי מבלי הפירוט הנדרש ו לא ברור אילו עבודות שיפוצים בוצעו, מתי בוצעו, היכן בוצעו ומהי התמורה המדויקת המגיעה למבקש. יתרה מזו, סבורני כי מחלוקת זו ניתנת ליישוב ללא קשר להמשך השכירות ו אף אם ימצא כי הדין עם המבקש אין בה כדי לכפות את השכירות על המשיבה. ומובהר כי קביעה זו אין בה כדי למנוע מהמבקש להעלות טענותיו במסגרת תובענה נפרדת.

אשר לטענת המבקש לקיומו של חוזה שכירות חדש. הסכם שכזה לא הוצג בפני וממילא שהמבקש אינו מבאר כיצד הוראותיו פוטרות אותו מתשלום דמי השכירות, ומטעם זה טענה זו דינה להידחות .

לאור כל האמור - הבקשה נדחית, ופסק הדין יוותר על כנו.

אני מורה לנתבע לפנות את הנכס המושכר מכל אדם ו/או חפץ לא יאוחר מיום 19.12.18 בשעה 16:00.

עיכוב הביצוע עליו הוריתי ביום 1.11.18 מבוטל וניתן להמשיך בביצוע ההליכים לביצוע פסק הדין.

בנסיבות העניין איני עושה צו להוצאות בגין בקשה זו.

ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, 19 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אורלי קורן
נתבע: מועתז צרצור
שופט :
עורכי דין: