ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר יואל בקר נגד קופ"ח מאוחדת :

19 נובמבר 2018
לפני: כבוד השופטת יפה שטיין
התובע:
ד"ר יואל בקר

ע"י ב"כ: עו"ד חיה שפיגל

-
הנתבעת:
קופ"ח מאוחדת

ע"י ב"כ: עו"ד שלומית גוטרמן- כספי

החלטה

לאחר שעיינתי ברשימות שבפניי, להלן רשימת המוסכמות והפלוגתאות בין הצדדים:

מוסכמות:
התובע הינו רופא אשר הועסק בנתבעת כרופא שיניים מומחה מיו ם 26.09.2000 ועד ליום 11.05.2016. החל ממועד זה ועד להשלמת הטיפולים שבגינם שולמה לתובע התמורה המשיך התובע לבצע את הטיפולים הנדרשים עד לסיומם.
תנאי עבודתו של התובע הוסדרו בהסכם העסקה שנחתם ביום 19.11.00 והוארך מידי שנה.
היקף משרתו של התובע עמד על רבע משרה, קרי, יומיים בשבוע.
מתחילת עבודתו של התובע בנתבעת, קיבל התובע את שכרו במועד סיכום תכנית הטיפולים עם המטופל, מראש, ולפני שנגבה מלוא התשלום מהמטופל על ידי הקופה.
ממועד תחילת עבודתו של התובע בנתבעת, למרות היקף משרתו, הוא זכה במכסת ימי חופשה ומחלה בהתאם להיקף הקבוע בדין למשרה מלאה.
ממועד תחילת עבודתו בנתבעת, זכה התובע משכר תפוקה אשר חושב ללא הפחתת רכיב המע"מ מתעריפי הטיפולים. גם לאחר שנדרשה הנתבעת להעביר את תשלומי המע"מ לרשויות המס בשנת 2010 המשיכה הנתבעת לחשב את שכרו של התובע ללא הפחתת רכיב המע"מ.
ביום 04.01.2016 פורסם חוזר מנכ"ל מספר 160 ובו הודעה על שינוי תנאי העסקתם של רופאי השיניים התפוקתיים לרבות, שינוי מועד תשלום השכר, הפחתת רכיב המע"מ מההכנסה המחושבת והפחתת ימי החופשה והמחלה בהתאם להיקף המשרה בפועל.
התובע סירב לשינוי בתנאי העסקתו וביום 09.05.2016 הודיע לנתבעת על התפטרותו עקב שינוי בתנאי העסקתו.
החל מיום 12.05.2016 המשיך התובע לעבוד במרפאות הנתבעת לצורך השלמת הטיפולים שבגינם שולמה לו התמורה.
לתובע שולם פידיון חופשה בסך כולל של 77,447.5 ₪ בגין 65 ימי חופשה וביום 24.07.2016 הופק לתובע טופס 161 ושוחררו לזכותו כספים שנצברו לזכותו בקרן מקפת בסך של 36,546 ₪.
ביום 02.11.2016 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנתבעת לבין ההסתדרות, ועד העובדים בנתבעת וועד רופאי השיניים במסגרתו עוגנו בין היתר הנהלים של חוזר 160.

פלוגתאות:
האם נכונה טענת התובע, כי הודעת הנתבעת בחוזר 160 בקשר עם שינוי מועדי התשלום וכן אי הפחתת רכיב המע"מ ומכסת ימי החופשה והמחלה , מהווים הפרה ושינוי חד צדדי של הסכם ההעסקה עם התובע , או כגישת הנתבעת - מדובר בהתאמה מותרת של תנאי ההעסקה של התובע לאמור בהסכם ההעסקה משנת 2000. בהתאם לכך – האם בנסיבות העניין התפטרותו של התובע מקימה לו זכאות לקבלת פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 11(א') לחוק פיטורים, תשכ"ג- 1963 (מעבר למה שהופרש עבורו או היה אמור להיות מופרש עבורו בקופות).
בהתאם לפלוגתא א'- האם הנתבעת הייתה צריכה לקיים לתובע שימוע פרטני לפני השינוי בתנאי העסקתו שפורטו בחוזר 160. בהתאם לכך – האם הנתבעת יצאה ידי חובה בקיום השימוע עת ניהלה משא ומתן קיבוצי שהבשיל לכדי הסכם קיבוצי.
מנגד - האם נכונה טענת הנתבעת כי היה על התובע ליתן הודעה מוקדמת של 60 ימים כקבוע בהסכם העבודה שנחתם עם התובע. בהתאם לכך – האם קמה לנתבעת זכות קיזוז בגין רכיב זה מכל סכום שייפסק, ובאיזה שיעור.
זכאות להשלמת דמי חופשה במועד סיום העסקתו של התובע, ובאיזה שיעור.
האם נכונה טענת הנתבעת כי במהלך תקופת עבודתו של התובע שולמו לו דמי חופשה ביתר וכן לא הופחת רכיב המע"מ בשל טעות. בהתאם לכך – האם קמה לנתבעת זכות קיזוז בגין רכיבים אלה, ובאיזה שיעור.
לעניין תקופת העבודה לאחר התפטרותו של התובע בה המשיך התובע לבצע טיפולים למטופלים שבגינם שולמה לו התמורה - האם יחסי עובד ומעביד בין הצדדים המשיכו להתקיים. בהתאם לכך – האם זכאות התובע לזכויות סוציאליות המשיכה להתקיים, לרבות, חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי נסיעות והפרשות לקופות הגמל, ובאיזה שיעור.
בהתאם לפלוגתא ד'- האם טיפולים חדשים שבוצעו במטופלים חוזרים ואשר לא כלולים בשכר ששולם לתובע מזכים את התובע בתשלום נוסף, ובאיזה שיעור.
האם חל על התובע ההסכם הקיבוצי שנחתם לאחר התפטרותו של התובע. בהתאם לכך – האם יש בכך כדי ל השפיע על הסעדים הנתבעים.

2. הצדדים יגישו את העדויות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. כל צד יעביר למשנהו העתק מהתצהירים שיוגשו.
3. תצהירי הצדדים יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו, תצהירי עדות הנתבע/ת/ים יתייחסו לכל העובדות שהועלו בתצהירי התביעה.
4. הצדדים יצרפו לתצהיריהם את כל המסמכים אשר הם מבקשים שיהיו בפני ביה"ד. בפרט, יצרפו הצדדים את כל הראיות הנוגעות לתביעה לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות, ככל שהיא מהווה חלק מהפלוגתאות בתיק.
5. א. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, ישקול ביה"ד לראותו כמודה בפרט שמסר לביה"ד בעל הדין שכנגד בעניין הנדון ולעניין זה לא די בהכחשה סתמית.
ב. בעל הדין שלא צרף לתצהיריו מסמך שהיה עליו לצרפו, לא יורשה להביא מסמך זה בפני ביה"ד בעת הדיון, אף לא בחקירה נגדית של עדי הצד שכנגד, אלא באישור בית הדין על פי שיקול דעתו.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:
א. התובע יגיש את תצהיריו והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום.
ב. הנתבעת תגיש את תצהיריה והצירופים לביה"ד וישירות לצד שכנגד תוך 45 יום מיום המצאת תצהירי התובע.
ג. לא הוגשו תצהירי צד במועד שנקבע, ישקול ביה"ד לחייב את הצד בהוצאות לטובת אוצר המדינה או ליתן החלטה לפיה לא יורשה הצד להביא עדויות בע"פ בביה"ד ביום הדיון.
7. למועד שנקבע לדיון להוכחות, ידאג כל צד כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.
8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד לביה"ד יחד עם הגשת תצהיריו בקשה להתיר לו להעיד את אותו עד בע"פ בזמן הדיון. בבקשה יפורטו ניסיונות בעל הדין או בא כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר ותמצית העובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. אם תאושר הבקשה על ידי ביה"ד, על הצד לדאוג להגיש בקשה להזמין את העד ליום הדיון.
9. למען הסר ספק, בקשת להזמנת עדים, תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. בקשתו של צד להזמנת עדים אשר לא ניתן להגיש את עדויותיהם בתצהיר, תידון ע"י השופט הדן בתיק לאחר הגשת התצהירים. אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד.
10. צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור לא יוזמן מתורגמן, ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון.
11. התיק ייקבע להוכחות ליום 13/5/18 בשעה 12:00.
נוכח המחלוקות המתעוררות בתיק והיקפו, בית הדין מעריך את הזמן הדרוש לשמיעת ראיות הצדדים, בכשלוש שעות.
ניתנה היום, י"א כסלו תשע"ט, (19 נובמבר 2018), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ד"ר יואל בקר
נתבע: קופ"ח מאוחדת
שופט :
עורכי דין: