ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת הכשרת הישוב בישראל בעמ נגד האפוטרופוס הכללי מחלקה משפטית -הנהלה :


בפני כבוד ה שופט כרמי מוסק

מבקשים

חברת הכשרת הישוב בישראל בעמ

נגד

משיבים
האפוטרופוס הכללי מחלקה משפטית -הנהלה

החלטה

פתח דבר
ביום 2/9/2018 נתתי צו לגילוי מסמכים שונים שהתבקשו על ידי המשיבה בהמרצת הפתיחה, חברת הכשרת היישוב בע"מ ( להלן המשיבה).
מאז, התקבלו בקשות, תגובות ותשובות שונות הנוגעות להמשך הליכי גילוי המסמכים בין הצדדים. להלן עיקרי הדברים שהועלו, לפי סדר כרונולוגי:

עיקרי הטענות
מטעם המשיבה - בקשה לאכיפת צווים לגילוי מסמכים מיום 13/09/2018

לאחר הצו שניתן על ידי בית המשפט כמצויין לעיל, פנתה ביום 2/9/18 המשיבה לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע"מ והאפוטרופוס הכללי ( להלן המבקשים), ודרשה כי יקיימו את הצו בתוך עשרה ימים. המבקשים לא עשו כן.
חלק מהמסמכים שצורפו לתשובת המבקשים לבקשה לגילוי מסמכים, נמסרו למשיבה באיכות ירודה, כשהם בלתי קריאים במלואם. המשיבה פנתה פעמיים בבקשה לעיין במסמכים המקוריים, אך המשיבים כלל לא השיבו לפניותיה.

מטעם המבקשים - בקשה למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי מיום 10/10/2018

מתבקש צו המורה למשיבה לפרט ולגלות בתצהיר, וכן להעביר לעיון המבקשים את כל המסמכים וסוגי המסמכים הנוגעים לעניין הנמצאים ברשותה. ובכלל זה אסופות מסמכים ספציפיים, כפי שפורט בבקשה.
בנוסף, מתבקשת הפניה למספרי העמודים בהם נמצאים המסמכים המבוקשים בהעתקי המסמכים שנמסרו למבקשים.
ככל שהמסמכים המבוקשים אינם נמצאים בידי המשיבה, מתבקש כי יפורט בתצהיר האם יצאו משליטתה ומתי הדבר קרה.
תצהיר גילוי המסמכים שהועבר למבקשים נערך בניגוד לדין, מבלי לתת פירוט של המסמכים הכלולים בו, ומבלי שהוא מתייחס לאיזה מדרישות גילוי המסמכים הוא עונה. מדובר ב-13 קלסרים שהועברו, ואשר הם ממוספרים אך נראה, כי אין מפתח או סדר כלשהו למסמכים.
גם הסכמת הצדדים שלפיה הם לא יידרשו לפרט בתצהיר כל מסמך ומסמך אלא ימספרו את המסמכים ויציגו רשימה של המסמכים הממוספרים לא נועדה לפטור את המשיבה ממסירת תצהיר כדין.
המבקשים העבירו את המסמכים המבוקשים כשהם בקבצים ממוחשבים ומלווים בתצהיר ערוך כדין.

מטעם המבקשים - תשובת המשיבים לבקשה לאכיפת צווים לגילוי מסמכים מיום 10/10/18

מדובר בתיקים היסטוריים של 45 רוכשים שונים. יש לפעול לאיסוף החומר, לעיון ולבדיקת כל המסמכים המצויים בהם ( למשל האם יש לגביהם טענת חסינות). פעולות אלה דורשות השקעה של זמן ומשאבים רבים.
ביום מתן ההחלטה, שהו חלק מעובדי המבקשים בחופשה מרוכזת, ולאחר מכן בהשתלמות. מה שמביא לכך כי נדרש זמן נוסף לצורך השלמת פעולות גילוי המסמכים. זאת, עד לתום חודש אוקטובר.
יצויין, כי המשיבה הקציבה 10 ימים למענה על הצו שניתן, כהתעלם מהעובדה כי בשל חגי תשרי, מדובר בחמישה ימי עבודה בלבד.
בכוונת המבקשים לכבד את הצו במלואו.

מטעם המשיבה - תגובה לתשובה לבקשה לאכיפת צווים לגילוי מסמכים מיום 17/10/2018

צו גילוי המסמכים הנוכחי ניתן לאחר שכבר ניתן צו דומה ביום 03/10/2017.
צו גילוי המסמכים מחייב את המבקשים למסור במלאם את התיקים שברשותו. ברור כי תיקים אלו כבר אותרו והועברו לב"כ המבקשים, ואין כל קושי להעבירם למשיבה מייד.
התשובה לבקשה אינה נתמכת בתצהיר.
בית המשפט מתבקש לקבוע את יום 31/10/2018 כמועד האחרון לקיום צווי גילוי המסמכים, ולדחות את המועד להגשת התשובה המשלימה של המשיבה עד ליום 26/12/2018.

ביום 17/10/2018 החלטתי כי ניתנת ארכה למבקשים לקיים אחר החלטתי עד ליום 31/10/2018. עוד הוחלט, כי ניתנת ארכה למשיבה למסור תגובה משלימה עד ליום 26/12/2018.

מטעם המבקשים – בקשה לעיון מחדש בהחלטה מיום 17/10/2018 בעניין הארכת מועד למשיבה

החלטת בית המשפט נותנת ארכה למשיבה להגשת התצהירים המשלימים מטעמה עד ליום 26/12/2018, כיממה לפני מועד הדיון הקבוע בתיק. בפועל, מדובר בהגשת התצהירים כ-7.5 חדשים לאחר הגשת התצהירים המשלימים מטעם המבקשים.
מצויין, כי המועד המקורי להגשת התצהירים מטעם המשיבה היה צריך להיות 8/10/2018. נקבע כי תצהירי המשיבה יוגשו עד 25 ימים לפני מועד קדם המשפט שנקבע, על מנת לאפשר לצדדים ללמוד את הטענות טרם הדיון.
מועד העיון במסמכים אינו מעכב את הגשת התצהירים המשלימים.
כלומר, הדיון יתקיים לפני שהמבקשים יוכלו ללמוד את תוכן התצהירים, ולמעשה, ללא אפשרות לקיים דיון ענייני.
המבקשים מתנגדים לכל אפשרות של דחיית הבירור בתובענה.
לא ברורה טענת המשיבה כאילו התיקים כבר אותרו והועברו לב"כ המבקשים. תיקים אלו אותרו לפני מספר חודשים, ונציג המבקשים ביצע בהם עיון ראשוני בלבד.
המשיבה בעצמה נוהגת להגיש בקשות לתיק זה ללא תצהירים נלווים, ולכן מוטב לה לטענה זו שלא תיטען.
באשר למועדים, התצהירים המשלימים מטעם המבקשים הוגשו לאחר כ-4.5 חדשים. הצדדים הסכימו כי למשיבה יעמוד פרק זמן זהה להגשת התצהירים מטעמה, כך הם היו אמורים להיות מוגשים עד ליון 8/10/2018, ומועד קדם המשפט נקבע ליום 11/10/2018. לאחר מכן, נעתרו המבקשים להארכת מועד נוספת למשיבה, כך שתצהיריה יוגשו עד 25 ימים לפני מועד הדיו שנקבע, כך שניתנו לה כך עוד כמעט חדשיים.
מתבקשת קביעה כי התצהירים יוגשו עד 14 ימים לפני מועד הדיון הקבוע.

מטעם המשיבה – תשובה לבקשה " למתן צו לגילוי מסמכים ספציפי"

להבנת המשיבה, בבקשה מבוקשים שלושה סעדים:
צו לגילוי מסמכים לפי פירוט;
צו המורה למשיבה להפנות למספרי עמודים בגילוי המסמכים הכללי;
צו המורה למשיבה לפרט את המסמכים בגילוי המסמכים הכללי.
יש לדחות את הבקשה על הסף מחמת שיהוי. המשיבה השלימה את גילוי המסמכים ביום 28/12/2017. בהמשך, הודיעה למבקשים כי דרישותיהם נענו במסגרת גילוי המסמכים האמור.
טענות המבקשים כי מדובר ב"אילוצים שונים" אינן כוללות את פירוט מהותם של אותם אילוצים, והבקשה אינה נתמכת בתצהיר.
לתשובה זו מצורף תצהיר המייתר את הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים.
הדרישה כי המשיבה תפנה למסמכים לפי המקום בו הם נמצאו אינה מעשית. המסמכים אותרו במקומות שונים ומוינו על פי תכנם.
המשיבה, בהתאם לסיכום בין הצדדים, ערכה את תצהיר גילוי המסמכים בדרך של מספור רץ. יש משום חוסר תום לב בדרישת המבקשים לתצהיר גילוי מסמכם " ערוך כדין", כאשר הם עצמם לא עשו כן.

דיון והכרעה
הליכי גילוי המסמכים ההדדיים בין הצדדים נמשכים כבר כשנה. אין מחלוקת כי מדובר בעשרות תיקים שונים, ובאלפי מסמכים רלוונטיים משני הצדדים. אין גם מחלוקת, כי בין הצדדים כבר הועברו וגולו אלפי מסמכים.
עם זאת, בהנחה כי עד ליום זה כבר מילאו המבקשים אחרי הצו שניתן, הגעתי למסקנה כי דין יתר הבקשות הנוגעות להמשך גילוי המסמכים – להידחות.
ברצוני להזכיר לצדדים, כי בהתאם להוראות סעיף 114 א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הרי שבעל דין שאינו מגלה מסמך שיש לגלותו לא יהא רשאי להגיש את המסמך כראיה מטעמו באותה תובענה, אלא ברשות שנתן בית המשפט לאחר שנוכח כי היה לבעל הדין הצדק סביר למחדלו.
עם זאת, לצורך קיום דיון יעיל במועד שנקבע, ולאור משך הזמן שחלף, על המשיבה להגיש את תצהיריה עד ליום 13/12/2018. זאת, חלף החלטתי בנושא מיום 17/10/2018.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות כנגד מי מהצדדים.

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ט, 15 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חברת הכשרת הישוב בישראל בעמ
נתבע: האפוטרופוס הכללי מחלקה משפטית -הנהלה
שופט :
עורכי דין: